Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Ansioturvan ABC

Muut edellytykset

Jäsenyysehto ja työssäoloehto

Ansiopäivärahan saaminen edellyttää jäsenyysehdon ja työssäoloehdon täyttämistä. Jäsenyysehto täyttyy, kun jäsenyysaikasi työttömyyskassassa on kestänyt vähintään 26 viikkoa. Toinen ansiopäivärahan maksamisen perusedellytys eli työssäoloehto täyttyy, kun olet jäsenyysaikanasi työskennellyt vähintään 26 kalenteriviikkoa 28 kuukauden mittaisen tarkastelujakson aikana. Työssäoloehtoa kerryttää pääsääntöisesti sellainen työ, jossa työaika kunakin kalenteriviikkona on vähintään 18 tuntia. Tämä työaika voi täyttyä yhdestä tai useammasta työstä.

Jos olet siirtynyt YTK:n jäseneksi toisesta palkansaajakassasta, voidaan niin jäsenyysaikasi kun työssäolosikin edellisen työttömyyskassan jäsenyysaikana ottaa huomioon myös meillä YTK:ssa, mikäli olet liittynyt meille yhden kuukauden kuluessa edellisestä kassasta eroamisesta.

Työssäoloehdon tarkastelujakso

Työssäoloehdon täyttymisen tarkastelujakso on työttömyyttä välittömästi edeltävä 28 kuukauden pituinen ajanjakso. Tätä tarkastelujaksoa voidaan kuitenkin pidentää tietyillä edellytyksillä, kuitenkin enintään seitsemällä vuodella. Perusteita tarkastelujakson pidentämiselle ovat esimerkiksi hakijan poissaolo työmarkkinoilta sairauden, laitoshoidon, kuntoutuksen, asevelvollisuuden, siviilipalveluksen, päätoimisten opintojen, työllistymistä edistävien palvelujen, lapsen syntymän tai alle 3-vuotiaan lapsen hoidon takia. Jos olet kuitenkin työskennellyt sellaisena ajanjaksona, joka muutoin olisi tarkastelujaksoa pidentävää aikaa (esimerkiksi hoitovapaan aikana), ei kyseinen aika pidennä tällöin tarkastelujaksoa.

Työaika

Palkansaajan työssäoloehto täyttyy pääsääntöisesti sellaisessa työssä, jossa työaika kunakin kalenteriviikkona on ollut yhdessä tai useammassa työssä yhteensä vähintään 18 tuntia. Jaksotyössä työssäoloehto täyttyy silloin, kun työsopimuksen mukainen säännöllinen työaika on tasoittumisjakson aikana ollut vähintään mainitut 18 tuntia kalenteriviikossa.

Jäsenen kirjallisesta pyynnöstä huomioon on voitu ottaa myös sellainen neljän peräkkäisen kalenteriviikon ajanjakso, jossa työaika yhteensä on ollut vähintään 80 tuntia ja työssäoloa on ollut jokaisena viikkona. 1.1.2014 voimaan tulleen työttömyysturvalain muutoksen jälkeen tämä ei ole kuitenkaan enää 29.12.2013 jälkeen tehdyn työn osalta mahdollista. Tämä tarkoittaa sitä, että viimeinen neljän viikon jakso, joka edellä mainitulla tavalla voidaan työssäoloehtoon huomioida, on 2.12. - 29.12.2013.

Mikäli omassa työssäsi työaikajärjestelyt poikkeavat tavanomaisesta, kannattaa sinun tarkistaa työssäoloehdon täyttymiseen vaadittava viikkotyötuntimäärä YTK:n asiakaspalvelusta. Työttömyysturvalain täytäntöönpanosta annetulla asetuksella on säädetty työssäoloehdon täyttymisestä eräillä työaikajärjestelyiltään epätavallisilla aloilla. Esimerkiksi opetusalan osalta on säädetty, että työssäoloehtoon voidaan lukea jokainen kalenteriviikko, jolla:

1. Työaika on ollut vähintään puolet kysymyksessä olevan opetusalan päätoimisen tuntiopettajan alimmasta viikoittaisesta työtuntimäärästä, jos opetusalalla on päätoimisia tuntiopettajia;

2. Työaika on vähintään kahdeksan tuntia, jos opetusalalla ei ole päätoimisia tuntiopettajia.

Työehtosopimuksen mukainen palkka tai palkkaminimin mukainen palkka

Työssäoloehtoon voidaan lukea vain vakuutuksenalainen työ. Vakuutuksenalaisella työllä tarkoitetaan työtä, josta maksetusta palkasta on suoritettu sosiaaliturvamaksut (kuten eläkemaksut ja työttömyysvakuutusmaksut) sekä toimitettu ennakonpidätys.

Työssäoloehto edellyttää lisäksi, että työstä on maksettu vähintään työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Jos työalalla ei ole työehtosopimusta, kokoaikatyön palkan on oltava vuonna 2017 tehdystä työstä 1 187,00 € kuukaudessa (vuonna 2016 palkkaminimi 1 173,00 € kuukaudessa). Osa-aikatyössä ansaittu palkka suhteutetaan tehtyihin tunteihin.

Työssäoloehtoon ei lueta työtä, jota on tehty osasairauspäivärahaa saadessa. Myöskään aikaa, jolta on maksettu työ- tai virkaehtosopimuksen perusteella alennettua sairausajan palkkaa ei lueta työssäoloehtoon.

Työaikapankki

Työaikaa voidaan säästää työaikapankkiin, jos työpaikalla on kirjallisesti sovittu tällaisesta työaikajärjestelyistä. Työaikapankkiin säästettyä työaikaa ei oteta huomioon työssäoloehdon työaikaedellytysten täyttymistä selvitettäessä. Työaikapankista nostettu palkallinen vapaa-aika on puolestaan normaalia työssäoloehtoon luettavaa työaikaa samalla tavalla kuin esimerkiksi vuosiloma-aika. Jotta työaikapankista nostamasi palkallinen vapaa-aika voitaisiin lukea työssäoloehtoosi, tulee tältä vapaa-ajalta saamasi palkan vastata työssäoloehdon työaikaedellytysten täyttävältä työajalta sinulle maksettavaa palkkaa.

Työaikapankista voidaan palkallisen vapaa-ajan lisäksi nostaa korvauksia rahana. Korvaus voidaan maksaa rahana vain poikkeuksellisissa tilanteissa, joista on sovittu työpaikkakohtaisissa sopimuksissa. Yleensä nämä tilanteet liittyvät joko työaikapankista eromaiseen tai työsuhteen päättymiseen. Rahana nostettuja korvauksia vastaavaa aikaa ei lueta työssäoloehtoon. Mikäli siis esimerkiksi nostat työaikapankista rahakorvausta lomautuksesi aikana, jaksottaa työttömyyskassa sen lomautuksesi ajalle. Jaksottaminen merkitsee sitä, että korvausta vastaavaa aikaa tai jaksotusaikaa ei lueta työssäoloehtoon. Sen sijaan esimerkiksi työaikapankin säästöihin perustuva, ennen lomautuksen alkua pidetty palkallinen vapaa lasketaan mukaan työssäoloehtoon. Vastaavasti työssäoloehtoon lasketaan myös kahden eri lomautusjakson väliin ajoittuva, työaikapankista nostettu palkallinen vapaa.

Palkkatuettu työ

1.1.2017 voimaan tulleen työttömyysturvalain muutoksen jälkeen palkkatuetuista työsuhteista työssäoloehtoon luetaan vain 75 prosenttia työssäoloehdon täyttävistä kalenteriviikoista. Jos palkkatuettu työ on järjestetty työllistämisvelvoitteen nojalla (velvoitetyö), työssäoloehtoon luetaan kaikki työssäoloehdon täyttävät kalenteriviikot.

Siltä osin kun palkkatuettua työtä ei lueta työssäoloehtoon, työ on työssäoloehdon tarkastelujaksoa pidentävää aikaa. Jotta tarkastelujaksoa voidaan pidentää, täytyy palkkatuetun työn kuitenkin täyttää muut työssäoloehtoon lukemisen edellytykset. Muutokset koskevat 1.1.2017 lukien alkaneita palkkatuettuja työsuhteita.

ESIMERKKI

Erkki on työllistynyt palkkatukityössä. Palkkatuettu työ on alkanut 2.1.2017, joten työstä luetaan työssäoloehtoon vain 75 prosenttia. Erkki tulee päivärahan hakijaksi 4.9.2017 työn kestettyä 35 viikkoa. Palkkatukityöstä luetaan työssäoloehtoon 26 viikkoa (0,75 x 35 =26,25).

Työssäoloehdon voimassaolo

Voit menettää palkansaajakassan jäsenenä hankkimasi 26 kalenteriviikon työssäoloehdon seuraavissa tilanteissa:

1) Olet työskennellyt yrittäjänä yli 18 kuukautta. Sinulle ei voida myöntää ansiopäivärahaa ennen kuin olet täyttänyt työssäoloehdon yritystoiminnan jälkeen uudelleen. Saatat kuitenkin menettää YTK:n jäsenenä täyttämäsi työssäoloehdon kuitenkin jo kuuden (6) kuukauden yrittäjyyden seurauksena. Katso tästä tarkemmin kohdasta Palkansaajasta yrittäjäksi, yrittäjästä palkansaajaksi.

2) Olet ollut poissa työmarkkinoilta ilman hyväksyttävää syytä yli kuusi kuukautta. Ansiopäivärahaa ei voida tällöin myöntää sinulle ennen kuin olet täyttänyt työssäoloehdon uudelleen poissaolon jälkeen.

3) Olet vaihtanut työttömyyskassaa, ja vanhasta kassasta eroamisen ja uuteen kassaan liittymisen välinen aika on yli kuukausi. Ansiopäivärahaa voidaan myöntää sinulle vasta kun olet täyttänyt työssäoloehdon uudelleen uudessa työttömyyskassassasi.

Päivärahan hakijan katsotaan olleen työmarkkinoilla, jos hän on ollut työssäoloehtoon luettavassa työssä, työllistynyt yritystoiminnassa tai omassa työssä, ollut työvoimapoliittisessa toimenpiteessä (esimerkiksi työvoimapoliittisessa koulutuksessa tai työkokeilussa) tai työttömänä työnhakijana työ- ja elinkeinotoimistossa.

Hyväksyttäviä syitä työmarkkinoilta poissaololle ovat sairaus, laitoshoito, kuntoutus, asevelvollisuus, siviilipalvelus, päätoimiset opinnot, lapsen syntymä, enintään 3-vuotiaan lapsen hoito tai muu näihin verrattava syy.

Työssäoloehdon menettäminen tarkoittaa sitä, että sinun tulee kerätä koko 26 kalenteriviikon työssäoloehtosi uudelleen ennen kuin sinulla voi olla jälleen oikeus ansiopäivärahaan.

Liity tästä
Laske päivärahasi
YTK:n blogi