Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Ansioturvan ABC

Työvoimapoliittiset edellytykset

Päätoiminen opiskelija
Työvoimapoliittinen karenssi

TE-toimisto tutkii ansiopäivärahan hakijan työvoimapoliittiset edellytykset etuuden saamiseksi ja antaa niistä työttömyyskassalle lausunnon. Saadaksesi ansiopäivärahaa sinun pitää siis ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon. Työttömyyskassa voi maksaa päivärahaa aikaisintaan työnhakijaksi ilmoittautumispäivästä lukien, mikäli työvoimapoliittista estettä etuuden maksamiselle ei ole. On siis tärkeää, että ilmoittaudut työnhakijaksi TE-toimistoon viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänäsi. Ilmoittautuminen tapahtuu ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa https://asiointi.mol.fi/omaasiointi/?kieli=fi.

Saadaksesi ansiopäivärahan maksamisen mahdollistavan, eli esteettömän lausunnon TE-toimistolta, tulee sinun olla työkykyinen ja hakea kokoaikatyötä. Lausunnon antamista varten TE-toimisto pyytää tietoja työsuhteesi alkamis- ja päättymispäivästä sekä sen päättymisen syystä. TE-toimisto tarvitsee myös tiedon siitä, onko työsuhteesi ollut toistaiseksi voimassa oleva vai määräaikainen. Jos olet lomautettu, pyytää TE-toimisto lomautusilmoituksen.

Työvoimapoliittiset lausunnot ovat kassaa sitovia ja ansiopäivärahaa voidaan maksaa vain siinä tapauksessa, ettei TE-toimiston antaman lausunnon mukaan mitään estettä etuuden maksamiselle ole.

Työvoimapoliittista lausuntoa antaessaan TE-toimisto tutkii muun muassa seuraavia asioita:

  • Työllistyykö työnhakija yritystoiminnassa? Päätoimisesti yritystoiminnassa tai omassa työssä yhtäjaksoisesti yli kahden viikon ajan työllistyvällä ei ole oikeutta työttömyysetuuteen.

  • Onko työnhakija päätoiminen opiskelija? Jos opiskelu on työttömyysturvalaissa tarkoitetulla tavalla päätoimista, oikeutta työttömyysetuuteen ei ole. Tämä koskee myös opiskelun loma-aikoja.

  • Onko työnhakija työmarkkinoiden käytettävissä? Jos työnhakija itse asettaa rajoituksia työtarjouksen tai koulutuksen vastaanottamiselle, hän ei ole työmarkkinoiden käytettävissä.

  • Onko työnhakija eronnut työstään ja onko sille ollut pätevä syy? Onko työnhakija erotettu työstään? Jos TE-toimisto katsoo, että olet päättänyt työsuhteesi ilman pätevää syytä, voidaan oikeutesi työttömyyspäivärahaan evätä 30 tai 90 päivän määräajaksi (karenssi). Jos työstä eroamiseen on ollut pätevä syy, tai työsopimus on päätetty ilman omaa syytä, TE-toimisto voi antaa esteettömän työvoimapoliittisen lausunnon.

  • Onko työnhakija kieltäytynyt työstä, koulutuksesta, työllistymissuunnitelman laatimisesta tai työllistymistä edistävästä palvelusta? Kieltäytyminen voi aiheuttaa ansiopäivärahan menettämisen tilanteesta riippuen joko 30, 60 tai 90 päivän ajalta.

  • Onko työnhakija eronnut koulutuksesta tai keskeyttänyt koulutuksen tai muun työllistymistä edistävän palvelun? Jos työnhakijalla ei ole esittää pätevää syytä eroamiseen tai keskeyttämiseen, TE-toimisto voi määrätä 60 päivän määräajan, jolta ei ole oikeutta ansiopäivärahaan.

  • Onko työnhakija laiminlyönyt työllistymissuunnitelmansa toteuttamisen? Työllistymissuunnitelman toteuttamisen laiminlyönnistä voi menettää oikeuden ansiopäivärahaan 60 päivän ajalta.

Päätoiminen opiskelija

Päätoimisella opiskelijalla ei ole oikeutta ansiopäivärahaan. TE-toimisto tutkii opiskelun luonteen ja antaa työttömyyskassalle lausunnon päivärahan maksamisen edellytyksistä. Opintojen aloittamisesta tulee siis aina ilmoittaa TE-toimistoon.

Päätoimisena opiskeluna pidetään:

1. Opintoja, joiden tavoitteena on ammattikorkeakoulututkinnon, ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon taikka yliopistossa suoritettavan alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaminen;

2. Lukio-opintoja, joiden oppimäärän mukainen laajuus on yhteensä vähintään 75 kurssia. Sisäoppilaitoksessa järjestetyt lukio-opinnot katsotaan kuitenkin aina päätoimisiksi;

3. Muita kuin edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja opintoja, joiden opintosuunnitelman mukainen laajuus on keskimäärin vähintään viisi opintopistettä tai kolme opintoviikkoa opiskelukuukautta kohti;

4. Muita kuin 1-3 kohdassa tarkoitettuja opintoja, joiden opetusohjelman mukainen laajuus on keskimäärin vähintään 25 viikkotuntia.

Opiskelu on päätoimista siihen saakka, kun opinnot ovat todisteellisesti päättyneet. Opiskelun päättymisestä tulee esittää tutkinto- tai muu todistus. Opinnot katsotaan päättyneiksi myös silloin, jos opinnot ovat olleet todisteellisesti keskeytyneenä vähintään vuoden. Opintojen keskeytyksen on tullut alkaa 1.1.2013 tai sen jälkeen. Käytännössä keskeyttäminen tarkoittaisi sitä, ettei sinulla ole ollut opintosuorituksia vuoden ajalta ja, ettet ole ottanut osaa opetukseen tai esimerkiksi valmistellut lopputyötäsi ohjatusti. Keskeyttämistä arvioidaan siis takautuvasti. Opintosuoritusten puuttumisen voit osoittaa esimerkiksi opintosuoritusotteen avulla. Sillä, oletko ilmoittautunut oppilaitokseen läsnä olevaksi vai poissaolevaksi ei ole arvioinnin kannalta merkitystä.

Voit myös osoittaa päätoimiset opintosi sivutoimisiksi vakiintuneen työssäolon tai päätoimisen yritystoiminnan perusteella. Riittävänä pidetään tässä suhteessa ainakin sellaista työtä, joka kestoltaan riittäisi täyttämään palkansaajan työssäoloehdon.

Työtön henkilö voi tietyin edellytyksin opiskella omaehtoisesti menettämättä oikeuttaan ansiopäivärahaan. Omaehtoisesta opiskelusta kerrotaan tarkemmin kohdassa Työllistymistä edistävät palvelut.

Työvoimapoliittinen karenssi eli korvaukseton määräaika

TE-toimisto asettaa erikseen määrätyissä tilanteissa sinulle karenssin, eli määräajan, jolta sinulla ei ole oikeutta työttömyysetuuteen. Karenssi määrätään esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

1. Olet eronnut työstäsi ilman pätevää syytä tai olet itse aiheuttanut työsuhteesi päättymisen. Karenssin pituus on tällöin yleensä 90 päivää. Lyhyiden työsuhteiden (enintään kaksi viikkoa) kohdalla karenssin pituus on 30 päivää.

Huomaa, että kolmen ensimmäisen työttömyyskuukauden aikana voit kieltäytyä ns. ammattitaitosuojan nojalla työstä, jota ei voida ammattitaitosi perusteella pitää sinulle sopivana. Jos sen sijaan olet sopinut työnantajasi kanssa työnteon keskeyttämisestä tietyksi ajaksi (ns. lepäävä työsuhde), ei sinulla ole tällä ajalla tätä samaa ammattitaitosuojaa. Ammattitaitosuoja alkaa uudelleen alusta, kun täytät työssäoloehdon uudelleen.

2. Olet omalla menettelylläsi aiheuttanut sen, ettei työsopimusta ole syntynyt. Tällöin karenssin pituus on 60 päivää, lyhyiden työsuhteiden (enintään kaksi viikkoa) kohdalla 30 päivää. Varmasta työpaikasta kieltäytymisen kohdalla karenssi on 90 päivää.

3. Olet kieltäytynyt osallistumasta työllistymissuunnitelman laatimiseen, sen tarkistamiseen taikka kieltäytynyt työllistymissuunnitelmaan sisältyvästä palvelusta. Karenssin pituus on 60 päivää kieltäytymisestä lukien.

4. Kieltäydyt toistuvasti ilman pätevää syytä vastaanottamasta työtä tai menemästä koulutukseen. Oikeutta päivärahaan ei tällöin ole ennen kuin olet ollut työssä tai koulutuksessa vähintään kolme kuukautta.

Liity tästä
Laske päivärahasi
YTK:n blogi