Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Ansioturvan ABC

Ansiopäivärahan saamisen esteet

Työaikapankin rahakorvaus
Työriita
Omavastuuaika
Irtisanomisaika
Taloudellinen etuus
Työkyvyttömyys
Estävät sosiaalietuudet
Työmarkkinoilla olon esteet

Työttömyysturvalaissa on säädetty joitakin rajoituksia ja esteitä ansiopäivärahan maksamiselle. Jotkut näistä esteistä ovat työvoimapoliittisia ja perustuvat siten TE-toimiston antamaan työvoimapoliittiseen lausuntoon. Työvoimapoliittiset lausunnot ovat työttömyyskassaa sitovia, ja ansiopäivärahaa voidaan maksaa vain siinä tapauksessa, ettei TE-toimiston antaman lausunnon mukaan esteitä etuuden maksamiselle ole.

Ansiopäivärahan saamisen rajoitusten olemassaolo tutkitaan työttömyyskassassa päivärahahakemuksen käsittelyn yhteydessä. Tällaisia esteitä ovat esimerkiksi hakijan työkyvyttömyys, tämän saama taloudellinen etuus, mahdollinen lakisääteinen sosiaalietuus tai työmarkkinoilla olon este. Päiväraha-asiasi mahdollisimman joutuisan käsittelyn kannalta onkin tärkeää, että toimitat YTK:lle hakemuksesi liitteenä kaikki tarvittavat tiedot.

Ansiopäivärahaa ei makseta seuraavissa tapauksissa:
 • Olet alle 17-vuotias.
 • Olet täyttänyt 65 vuotta. (Sinulle voidaan kuitenkin poikkeuksellisesti maksaa ansiopäivärahaa 68-vuotiaaksi saakka, jos työntekosi on estynyt lomautuksen, sääesteen tai tietynlaisten työtaistelutoimenpiteiden johdosta. Tämä ei päde silloin, jos olet saanut päivärahaa lisäpäivien perusteella.)
 • Olet päätoiminen opiskelija.
 • Olet äitiys- tai vanhempainvapaalla. 
 • Olet kieltäytynyt työstä tai koulutuksesta, tai eronnut työstäsi ilman pätevää syytä.
 • Työllistyt omassa, puolisosi tai perheenjäsenesi yrityksessä.
 • Saat, tai sinulla on oikeus saada irtisanomisajan palkkaa tai vastaavaa korvausta työnantajalta.
 • Saat kahden kuukauden kuluessa ennen kokoaikaisen lomautuksen alkamista tai sen aikana työaikapankista maksettua rahakorvausta.
 • Saat vuosiloma-ajan palkkaa.
 • Saat työsuhteesi päättymiseen liittyvää taloudellista etuutta työnantajaltasi.
 • Olet työkyvytön.
 • Olet osapuoli sellaisessa työriidassa (lakko/työsulku), jonka tarkoituksena on saada työsuhteesi ehtoihin muutoksia.
 • Sellaisen vapaan ajalta, joka perustuu lain tai työ- tai virkaehtosopimuksen mukaiseen muuhun kuin lomautukseen tai osa-aikaistamiseen perustuvaan työajan lyhentämiseen.
 • Omavastuuajalta, joka pääsääntöisesti asetetaan ansiopäivärahan enimmäismaksuajan alkaessa. Omavastuuaikaa ei aseteta, mikäli uusi enimmäisaika alkaa vuoden kuluessa edellisen enimmäisajan alkamisesta, ja jos omavastuuaika on asetettu edellisen enimmäisajan alkaessa.
 • Olet suorittamassa asevelvollisuutta tai siviilipalvelusta.
 • Olet suorittamassa vapausrangaistusta.
 • Olet sairaalahoidossa tai muussa verrattavassa laitoshoidossa.

Työaikapankin rahakorvaus

Mikäli nostat työaikapankista rahakorvausta kun olet lomautettu, tai kahden kuukauden kuluessa ennen lomautuksesi alkamista, estää tämä rahakorvaus työttömyysetuuden myöntämisen sinulle korvauksen jaksotusajalta. Jaksotus tehdään jakamalla saamasi rahakorvaus viimeisimmän työsuhteesi päiväpalkalla. Näin saadaan jaksotuspäivien lukumäärä, ja jaksotus tehdään lomautusilmoituksen mukaisille lomautuspäiville. Jos rahakorvaus on maksettu vasta lomautuksen aikana, voidaan jaksotus tehdä korvauksen maksamisajankohdasta lukien.

Työriita

Mikäli olet joutunut työttömäksi välittömästi tietyn työriidan johdosta, ei sinulle voida maksaa ansiopäivärahaa kyseisen työriidan keston ajalta. Sama koskee myös työriidan välillistä vaikutusta, mikäli on pääteltävissä, että sen tarkoituksena on aikaansaada muutoksia myös sinun työ- ja palkkasuhteisiisi. Työriidalla tarkoitetaan työntekijöiden lakkoa tai työnantajan työsulkua.

Vaikka lakko tai työsulku olisikin välittömästi yhteydessä myös sinun työehtoisiisi, voit tästä huolimatta saada päivärahaa jos olet myös ennen työtaistelun alkamista ollut kokonaan työtön ja saanut päivärahaa. Samoin menetellään jos olet kokonaan lomautettu, mikäli olet saanut lomautusilmoituksen ennen lakkovaroitusta tai työsulkuilmoitusta.

Jos työntekosi on siis estynyt työriidan johdosta, eikä tällä työriidalla ole mitään riippuvuussuhdetta omien työehtojesi tai työolojesi kanssa, on sinulla muiden edellytysten täyttyessä oikeus ansiopäivärahaan. Poikkeuksellisesti tällaisessa tilanteessa sinulle ei myöskään aseteta omavastuuaikaa.

Omavastuuaika

Ennen ansiopäivärahan maksamisen aloittamista sinulle asetetaan seitsemää (7) täyttä työpäivää vastaava omavastuuaika. Omavastuuaikaa pidennetään 1.1.2017 voimaantulevalla työttömyysturvalain muutoksella viidestä seitsemään. Jos sinulle asetettava omavastuuaika alkaa ennen päivämäärää 1.1.2017, on omavastuuajan pituus tällöin edelleen viittä (5) täyttä työpäivää vastaava aika.

Omavastuuaika asetetaan pääsääntöisesti kerran jokaista ansiopäivärahan enimmäisaikaa kohti. Omavastuuaikaa ei kuitenkaan aseteta, mikäli sinulle on asetettu omavastuuaika edellisen enimmäismaksuajan alkamisen yhteydessä, ja uusi enimmäismaksuaikasi alkaa vuoden kuluessa tästä. Tällöin myöskään uutta palkanmääritystä ei tehdä.

Omavastuupäivien ei tarvitse olla peräkkäisiä päiviä, mutta niiden tulee kertyä kahdeksan (8) peräkkäisen kalenteriviikon aikana. Omavastuuajan laskeminen voidaan aloittaa aikaisintaan siitä ajankohdasta, jolloin olet ilmoittautunut TE-toimistossa työttömäksi työnhakijaksi. Omavastuupäiväsi eivät kulu niiltä päiviltä joilta sinulla ei ole oikeutta päivärahaan, kuten esimerkiksi työvoimapoliittisen karenssin tai taloudellisen etuuden jaksottamisen ajalta.

Huomaathan, että omavastuuaika asetetaan myös silloin, jos täytät työssäoloehdon uudelleen ennen edellisen ansiopäivärahan enimmäisajan täyttymistä. Ainoastaan edellä esitetyssä tilanteessa, jossa enimmäisaika on alkanut ja omavastuuaika asetettu edellisen vuoden kuluessa, ei uutta omavastuuaikaa aseteta. Uuden omavastuuajan asettaminen ei edellytä sitä, että päivärahaa olisi sitä ennen alettu maksaa.

Jos teet lyhennettyä työviikkoa tai osa-aikatyötä, katsotaan omavastuuaikasi kuluneeksi kun sinulle on kertynyt seitsemää työttömyyspäivää vastaava aika kahdeksan perättäisen kalenteriviikon aikana.

Omavastuuaikaasi luetaan myös ne päivät, joilta sinulle on maksettu työttömyysetuutta työllistymistä edistävien palveluiden ajalta. Etuutta maksetaan näissä tilanteissa omavastuuajan estämättä. Omavastuuaikaa ei siis aseteta palvelun päättymisen jälkeen siltä osin, kun se on kulunut palvelun aikana.

Sinulle ei aseteta omavastuuaikaa, jos työntekosi estyy sellaisen työtaistelutoimenpiteen takia jolla ei ole riippuvuussuhdetta omiin työehtoihisi tai työoloihisi. Tällöinkin sinun on kuitenkin ilmoittauduttava työnhakijaksi TE-toimistoon. Päivärahan maksaminen voidaan aloittaa, kun oikeutesi saada työnantajaltasi palkkaa työnteon estymisen ajalta lakkaa. Omavastuuaika sinulta pidätetään vasta, jos jäät myös työtaistelutoimenpiteen päättymisen jälkeen työttömäksi.

Irtisanomisaika

Oikeus irtisanomisajan palkkaan estää työttömyyspäivärahan saamisen. Irtisanomisajan palkkaa on se palkka, jonka työnantaja on lain, työ- tai virkaehtosopimuksen tai työsopimuksen perustella velvollinen suorittamaan silloin, kun työsopimus irtisanotaan. Jos luovut sinulle lain mukaan kuuluvasta irtisanomisajan palkasta, ei sinulla pääsääntöisesti ole oikeutta työttömyyspäivärahaan siltä irtisanomisajalta, johon sinulla työsopimuslain mukaan olisi oikeus.

Taloudellinen etuus

Työnantaja saattaa työsuhteen päättyessä maksaa työntekijälle vapaaehtoisesti etuutta, jonka maksamiseen työnantajalla ei lain tai työehtosopimuksen mukaan olisi velvollisuutta. Tällaista etuutta kutsutaan yleisesti tukipaketiksi, kultaiseksi kädenpuristukseksi tai erorahaksi. Etuuden maksamisesta työntekijälle ei välttämättä tarvitse tehdä varsinaista sopimusta työsuhteen osapuolten kesken, vaan maksaminen voi perustua esimerkiksi työnantajan tahtoon. Sinulla ei ole oikeutta työttömyyspäivärahaan ajalta, jolle tällainen taloudellinen etuus jaksotetaan.

Työkyvyttömyys

Työkyvyttömällä ei ole oikeutta saada työttömyyspäivärahaa. Työttömyysturvalain mukaan työkyvyttömänä pidetään henkilöä, joka saa

 • sairauspäivärahaa tai osasairauspäivärahaa;
 • työkyvyttömyyseläkettä;
 • kuntoutustukea;
 • jotain muuta etuutta, joka on myönnetty täyden työkyvyttömyyden perusteella.

Työkyvyttömyyden perusteella myönnetyn etuuden suuruudella ei ole merkitystä ratkaistaessa sitä, onko henkilöä pidettävä työkyvyttömänä.

Työkyvyttömyysajalta tuleekin hakea ensisijaisesti työkyvyttömyyden perusteella maksettavia etuuksia. Mikäli haet ansiopäivärahaa, tulee sinun ilmoittaa hakemuksessasi työkyvyttömyydestäsi. Ilmoitus on tehtävä siinäkin tapauksessa, että työkyvyttömyyden perusteella maksettavaa etuutta ei sinulle vielä olisi myönnettykään.

Työttömyyspäivärahaa voidaan kuitenkin maksaa silloin, jos saat täyden työkyvyttömyyden perusteella myönnettyä eläkettä jostain toisesta valtiosta. Toisesta valtiosta myönnetty täysi työkyvyttömyyseläke vähennetään työttömyyspäivärahastasi.

Sairausvakuutuslain mukaiselta omavastuuajalta sinulla voi kuitenkin olla oikeus ansiopäivärahaan työkyvyttömyydestäsi huolimatta. Tämä on mahdollista, vaikka sairauden johdosta et voisikaan olla työmarkkinoiden käytettävissä tai työttömänä työnhakijana. Tällaisessa tilanteessa ansiopäivärahan myöntämisen edellytyksenä on se, että olet välittömästi ennen sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan alkamista saanut työttömyysetuutta. Sairauspäivärahan omavastuuaika on yleensä sairastumispäivä ja sitä seuraavat yhdeksän arkipäivää.

Sinulla voi olla oikeus ansiopäivärahaan työkyvyttömyydestäsi huolimatta myös silloin, kun sairauspäivärahan 300 päivän enimmäisaika on kohdallasi täyttynyt. Edellytyksenä ansiopäivärahaoikeudelle tällöin on se, että työhakemuksesi on voimassa TE-toimistossa, työkyvyttömyytesi jatkuu ja työkyvyttömyyseläkehakemuksesi on joko vireillä tai hylätty. Jos työsuhteesi on tällaisessa tilanteessa edelleen voimassa, tulee sinun lisäksi esittää työnantajasi todistus siitä, ettei hänellä ole tarjota sinulle työkykysi mukaista työtä.

Estävät sosiaalietuudet

Seuraavat sosiaalietuudet estävät ansiopäivärahan saamisen:

 • äitiys-, isyys- tai vanhempainraha
 • erityishoito- ja erityisäitiysraha
 • koulutustuki (ennen 1.1.2010 alkaneet koulutustuet)
 • työttömyyseläke
 • täysi työkyvyttömyyseläke
 • täysi vanhuuseläke (lukuun ottamatta valtion eläkelain 1295/2006 mukaista eläkettä)
 • varhennettu vanhuuseläke
 • yksilöllinen varhaiseläke
 • takuueläke eläkkeen täydennyksenä
 • eläketuki
 • sairausvakuutuslain mukainen päiväraha
 • tapaturmavakuutuslain mukainen päiväraha
 • liikennevakuutus- ja tapaturmavakuutuslain mukainen ansionmenetyskorvaus
 • kuntoutusraha ja sitä vastaava ansionmenetyskorvaus
 • luopumistuki
 • sukupolvenvaihdoseläke

Työmarkkinoilla olon esteet

Sinulla ei ole oikeutta työttömyysetuuteen, jos olet estynyt olemasta työmarkkinoilla asevelvollisuuden, siviilipalveluksen, vapausrangaistuksen taikka sairaalassa tapahtuvan hoidon tai muun tähän verrattavan laitoshoidon taikka muun näihin rinnastettavan syyn johdosta.

Asia ratkaistaan päivärahahakemukseen merkittyjen tietojen perusteella, joten muista ilmoittaa kaikki olosuhteissasi tapahtuneet muutokset.

Liity tästä
Laske päivärahasi
YTK:n blogi