Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Ansioturvan ABC

Muutoksenhaku

Jos olet tyytymätön antamaamme päätökseen, voit hakea siihen muutosta työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnalta.

Työttömyyskassan päätös sisältää aina valitusosoituksen, jossa annetaan tarkat ohjeet valituksen tekemiselle. Valitus on tehtävä kirjallisesti ja toimitettava päätöksen tehneelle työttömyyskassalle. Työttömyyskassa toimittaa valituksen, asian käsittelyssä kertyneet asiakirjat sekä oman lausuntonsa asiassa eteenpäin muutoksenhakulautakunnalle.

Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan päätökseen tyytymätön voi edelleen hakea muutosta vakuutusoikeudelta.

Valituksen toimittaminen työttömyyskassaan

Sinun on toimitettava valituskirjelmäsi työttömyyskassalle viimeistään 30. päivänä sen jälkeen, kun olet saanut tiedon kyseessä olevasta päätöksestä. Normaalisti sinun katsotaan saaneen tiedon työttömyyskassan päätöksestä seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun päätös on postitettu työttömyyskassalle ilmoittamaasi osoitteeseen. Voit toimittaa valituskirjelmän meille myös viestinä OmaYTK:n kautta.

Valituskirjelmässäsi sinun tulee yksilöidä päätös, johon olet hakemassa muutosta. Lisäksi valituskirjelmästä on käytävä ilmi miltä osin päätökseen muutosta haet, mitä muutoksia siihen vaadit tehtäväksi sekä näiden vaatimustesi perusteet.

Valituksesi saavuttua työttömyyskassaan se kirjataan ensin saapuneeksi. Tämän jälkeen asia käsitellään työttömyyskassassa uudelleen sen tarkistamiseksi, onko valituksenalainen päätös oikaistavissa. Jos päätöstä ei voida oikaista vaatimustesi mukaisesti, on kassan 30 päivän kuluessa valitusajan päättymisestä lähetettävä valituskirjelmä, asian käsittelyssä kertyneet asiakirjat sekä kassan lausunto työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnalle. Työttömyyskassa toimittaa tässä yhteydessä muutoksenhakijalle tiedon annetusta lausunnosta, ja varaa tälle samalla mahdollisuuden tulla kuulluksi. Mikäli muutoksenhakija haluaa antaa vastineen työttömyyskassan lausuntoon, tulee hänen toimittaa se tässä yhteydessä suoraan muutoksenhakulautakunnalle. Työttömyyskassan muutoksenhakijalle lähettämä kuulemiskirje sisältää ohjeet vastineen antamiselle.

Muutoksenhaku työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan päätökseen

Mikäli olet tyytymätön työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan päätökseen voit hakea siihen muutosta vakuutusoikeudelta. Tässäkin tilanteessa valitus toimitetaan alkuperäisen päätöksen tehneeseen työttömyyskassaan. Jos kassa ei voi oikaista päätöstä, se toimittaa asiakirjat yhdessä oman lausuntonsa kanssa vakuutusoikeuteen 30 päivän kuluessa valitusajan päättymisestä. Vakuutusoikeuden päätökseen ei voi hakea muutosta.

Keskimääräiset käsittelyajat työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnassa ja vakuutusoikeudessa

Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnassa valitusten keskimääräinen käsittelyaika on tällä hetkellä noin kuusi kuukautta. Vakuutusoikeudessa vastaavasti valitusten keskimääräinen käsittelyaika työttömyysturva-asioissa on tällä hetkellä noin 12 kuukautta.

Valituksen käsittely työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnassa ja vakuutusoikeudessa on maksutonta.

Liity tästä
Laske päivärahasi
YTK:n blogi