Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Ansioturvan ABC

Palveluvalikoima

Valmennukset
Kokeilut
Työvoimakoulutus
Omaehtoinen opiskelu
Kuntouttava työtoiminta

Valmennukset

TE-toimistojen palveluvalikoimaan kuuluvat valmennukset jakaantuvat työnhakuvalmennukseen ja uravalmennukseen. Kaikilla työnhaku- ja uravalmennukseen osallistuvilla työnhakijoilla on oikeus ansiopäivärahaan palveluun osallistumisen perusteella sekä oikeus kulukorvaukseen. TE-toimisto antaa työttömyyskassalle työvoimapoliittisen lausunnon valmennukseen osallistumisesta. Päivärahaa ja kulukorvausta voidaan maksaa osallistumispäiviltä.

Kokeilut

Kokeilupalvelut jakaantuvat oppilaitoksessa tapahtuvaan koulutuskokeiluun ja työpaikalla tapahtuvaan työkokeiluun. Kokeiluun osallistuvalla työnhakijalla on oikeus ansiopäivärahaan työllistymistä edistävään palveluun osallistumisen perusteella sekä oikeus kulukorvaukseen. TE-toimisto antaa työttömyyskassalle työvoimapoliittisen lausunnon kokeiluun osallistumisesta. Päivärahaa ja kulukorvausta voidaan maksaa osallistumispäiviltä.

Rekrytointikokeilua on mahdollista käyttää lyhytkestoisesti työtehtävään soveltuvuuden arvioimiseksi ennen työsopimuksen tekemistä. Rekrytointikokeilun ajalta sinulle maksetaan työttömyyden perusteella sitä työttömyysetuutta, jota saat työttömänä ollessasi. Rekrytointikokeilu ei ole työllistymistä edistävä palvelu, eikä sen ajalta makseta kulukorvausta tai korotettua ansio-osaa. Rekrytointikokeilu voi kestää samalla kokeilun järjestäjällä enintään kuukauden.

Rekrytointikokeilu on työkokeilun laajennettu muoto ja se on voimassa vuoden 2018 loppuun.

Työvoimakoulutus

TE-toimisto tarjoaa työvoimakoulutuksena erilaisia perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkintoja ja tutkintojen osia. Tietyin edellytyksin on mahdollista suorittaa myös korkeakoulututkinto työvoimakoulutuksena. Työvoimakoulutukseen haetaan TE-toimiston kautta, joka myös valitsee opiskelijat. Työvoimakoulutusten tarjonnasta ja opiskelijavalinnasta kannattaa pyytää tarkempia tietoja TE-toimistosta. Sinulla tulee olla TE-toimiston toteama koulutustarve, jotta voisit tulla valittavaksi tällaiseen koulutukseen.

Työvoimakoulutuksen ajalta voidaan maksaa ansiopäivärahaa, vaikka henkilö katsottaisiin päätoimiseksi yrittäjäksi tai vaikka hän ei ole työtön tai kokonaan lomautettu, jos hän on kuitenkin työttömyysuhan alainen. TE-toimisto arvioi sen, onko kyseessä päätoiminen yrittäjä, sekä sen, voidaanko henkilöä pitää työttömyysuhan alaisena. TE-toimisto ilmoittaa näistä seikoista työttömyyskassalle työvoimapoliittisessa lausunnossa. Sinulla ei ole oikeutta päivärahaan siinä tapauksessa, jos olet työssä, mutta et ole työttömyysuhan alainen.

 • Päätoimiselle yrittäjälle voidaan maksaa ansiopäivärahan perusosaa työvoimakoulutuksen ajalta.
 • Työttömyysuhan alaiselle työntekijälle voidaan maksaa ansiopäiväraha ansio-osineen työvoimakoulutuksen ajalta.

Jos täytät uuden työssäoloehdon työvoimakoulutuksen aikana, ei 500 päivän enimmäiskesto ala alusta. Myöskään uutta omavastuuaikaa ei määrätä eikä ansiopäivärahan tasoa määri­tellä uudelleen. Jos 500 päivän enimmäisaika täyttyy koulutuksen aikana, ei sinulla ole enää koulutuksen ajalta oikeutta ansiopäivärahaan. Tällaisessa tilanteessa saatat saada Kansaeläkelaitokselta työmarkkinatukea. Kun koulutus loppuu, on sinulla kuitenkin muiden edellytysten täyttyessä oikeus ansiopäivärahaan. Ansiopäivärahaoikeutesi perustuu tuolloin koulutuksen aikana täyttyneeseen työssäoloehtoon. Enimmäismaksuaika alkaa tällöin alusta, ansiopäivärahasi taso määritellään uudelleen ja sinulle asetetaan uusi omavastuuaika.

Omaehtoinen opiskelu

TE-toimistot tarjoavat mahdollisuuden omaehtoiseen opiskeluun niille työnhakijoille, joilla on ammatillisen koulutuksen tarve. Sinulla voi olla oikeus ansiopäivärahaan omaehtoisen opiskelun ajalta, jos:

 • olet työnhakijana TE-toimistossa,
 • olet täyttänyt 25 vuotta opiskelun tukemisen alkaessa,
 • sinulla on TE-toimiston toteama koulutustarve,
 • TE-toimisto arvioi, että omaehtoisen opiskelun tukeminen on tarkoituksenmukaisin keino parantaa ammattitaitoasi ja mahdollisuuksiasi saada työtä tai säilyttää työpaikka,
 • opiskelun tukemisesta on sovittu työllistymissuunnitelmassa tai sitä korvaavassa suunnitelmassa lähtökohtaisesti ennen opintojen aloittamista ja
 • työttömyysturvalaissa säädetyt edellytykset ansiopäivärahan maksamiselle täyttyvät.

TE-toimisto antaa työttömyyskassalle lausunnon omaehtoisesta opiskelusta. Lausunnossa ilmoitetaan opiskelun sisältymisestä laadittuun työllistymissuunnitelmaan. Omaehtoisen opiskelun ajalta voidaan maksaa ansiopäivärahaa mahdollisine korotusosineen. Omaehtoisen opiskelun ajalta maksetaan kulukorvausta, jos työttömyysetuudella tuettu opiskelu on alkanut ennen 1.1.2017.

Opintoja voidaan tukea yhteensä enintään 24 kuukauden ajalta yhtä opintokokonaisuutta kohden. Tukiaika kuluu siitä riippumatta, voidaanko päivärahaa maksaa esimerkiksi työnantajalta saadun tukipaketin jaksottamisen vuoksi. Jos jatkat opintojasi pidempään kuin 24 kuukautta, saatetaan sinut katsoa päätoimiseksi opiskelijaksi, jolloin sinulla ei ole oikeutta työttömyyspäivärahaan. TE-toimisto seuraa opiskelun etenemistä ja 24 kuukauden enimmäisajan täyttymistä. Opintoja voitaisiin poikkeuksellisesti tukea enintään 48 kuukauden ajan, jos opintojen tavoitteena on perusopetuksen oppimäärän suorittaminen.

Jos opintojen jaksotuksesta on sovittu, kuluu opintojen enimmäisaika vain sovittujen opintojaksojen aikana. Jaksojen välinen aika ei ole opiskeluaikaa, eikä siltä ajalta makseta työttömyyspäivärahaa opiskelun perusteella. Työttömänä ollessasi sinulla saattaa kuitenkin olla oikeus päivärahaan opintojaksojen välisiltä ajoilta työttömyyden perusteella.

Työttömyyspäivärahalla tuetun omaehtoisen opiskelun tulee aina olla päätoimista. TE-toimisto tutkii sen, voidaanko opintoja pitää päätoimisina. Jos muutat opintosuunnitelmaasi siten, että aiemmin sivutoimiset opinnot muuttuvat päätoimisiksi, voit pyytää TE-toimistoa tutkimaan opintojen tukemisen edellytykset uudelleen. Päätoimisina pidetään:

 • opintoja, joiden tavoitteena on alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaminen,
 • nuorille tarkoitettuja lukio-opintoja,
 • opintoja, joiden laajuus on keskimäärin vähintään viisi opintopistettä tai kolme opintoviikkoa opiskelukuukautta kohden tai, jos opintojen laajuutta ei ole määritelty opintoviikkoina tai opintopisteinä, 25 tuntia viikossa.

Aikaisemmin aloitettuja opintoja tuetaan pääsääntöisesti vain silloin, jos tarkoituksena on jatkaa vähintään yhden vuoden keskeytyneinä olleita opintoja. Keskeytymisaika lasketaan lähtökohtaisesti opintosuoritusrekisteriotteeseen merkitystä viimeisestä opintosuorituksesta. Opintojen ei voida todeta olleen keskeytyneinä vaadittavalla tavalla, jos olet vuoden aikana ottanut osaa opetukseen tai esimerkiksi valmistellut ohjatusti lopputyötäsi. Vuoden keskeytystä ei edellytetä siinä tapauksessa, jos opinnot on aloitettu työsuhteen aikana tai, jos samoja opintoja on aikaisemmin harjoitettu työvoimakoulutuksena. Poikkeuksena omaehtoista opiskelua voidaan tukea työttömyysetuudella edellyttämättä opintojen vähintään vuoden keskeytyneenä olemista, jos opinnot on aloitettu työnantajalta saadun taloudellisen etuuden jaksotusaikana. Opiskelun tukemisesta voitaisiin sopia opintojen alkamisen jälkeen, jos opinnot on aloitettu taloudellisen etuuden jaksotuksen aikana. Lisätietoja kannattaa kysyä TE-toimistosta.

Vain erityisestä syystä voidaan kokonaan uusien yliopisto-opintojen aloittamista tukea työttömyyspäivärahalla. Lisensiaatin tai tohtorin tutkintoon johtavaa opiskelua ei voida tukea työttömyyspäivärahalla. Myös avoimen korkeakouluopiskelun kohdalla kannattaa huomioida se, ettei niitä yleensä voida pitää päätoimisena opiskeluna.

Sinun on mahdollista pyytää TE-toimistoa keskeyttämään opiskelun tukemisen. Keskeyttämiselle vaaditaan kuitenkin pätevä syy. Syyn pätevyyden harkitsee TE-toimisto.

Jos täytät uuden työssäoloehdon opiskelusi aikana, ei päivärahan enimmäiskesto ala alusta. Uutta omavastuuaikaa ei määrätä eikä ansiopäivärahan tasoa määri­tellä uudelleen. Jos  enimmäismaksuaika täyttyy opiskelun aikana, ei sinulla ole enää opiskelun ajalta oikeutta ansiopäivärahaan. Tällaisessa tilanteessa saatat saada Kansaeläkelaitokselta työmarkkinatukea. Kun opiskelu loppuu, on sinulla kuitenkin muiden edellytysten täyttyessä oikeus ansiopäivärahaan. Ansiopäivärahaoikeutesi perustuu tuolloin opiskelun aikana täyttyneeseen työssäoloehtoon. Enimmäismaksuaika alkaa tällöin alusta, ansiopäivärahasi taso määritellään uudelleen ja sinulle asetetaan uusi omavastuuaika.

Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvan asiakkaan toimeentulo voidaan turvata ansiopäivärahalla, mikäli hän on ollut oikeutettu ansiopäivärahaan välittömästi ennen kuntouttavan työtoiminnan aloittamista. TE-toimisto ja asiakkaan kotikunta laativat asiakkaan kanssa aktivointisuunnitelman, ja järjestävät sopivan palvelukokonaisuuden. TE-toimisto antaa työttömyyskassalle työvoimapoliittisen lausunnon kuntouttavaan työtoimintaan osallistumisesta. Ansiopäivärahaa ja kulukorvausta voidaan maksaa osallistumispäiviltä. Kulukorvausta ei voida maksaa korotettuna kuntouttavan työtoiminnan ajalla.

Liity tästä
Laske päivärahasi
YTK:n blogi