Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Ansioturvan ABC

Oikeus korotettuun ansiopäivärahaan

Pitkän työuran päättyessä maksettava korotettu ansio-osa
Työllistymistä edistävien palveluiden ajalta maksettava korotettu ansio-osa
Päivärahan enimmäisajan kuluminen korotettua päivärahaa maksettaessa

Korotettu ansio-osa on 55 prosenttia päivärahan perusteena olevasta päiväpalkan ja perusosan erotuk­sesta.

Jos päivärahan perusteena oleva kuukausipalkkasi on kuitenkin suurempi kuin 3 078,00 euroa, on ansio-osasi suuruus rajan ylittävältä osalta 25 prosenttia päi­värahan perusteena olevasta päiväpalkastasi.

Pitkän työuran päättyessä maksettava korotettu ansio-osa

1.1.2017 voimaantulevalla työttömyysturvalain muutoksella pitkän työuran perusteella maksettava korotettu ansio-osa poistuu. Jos työsuhde päättyy 1.1.2017 tai sen jälkeen, ei korotettua ansio-osaa pitkän työuran päättymisen perusteella voida enää maksaa.

Jos työsuhteesi päättyy ennen 1.1.2017, sinulle voidaan maksaa korotettua ansio-osaa pitkän työuran päättymisen perusteella enintään 90 päivän ajalta 30.6.2017 saakka, jos täytät seuraavat edellytykset:

  1. Työnantaja on irtisanonut sinut.
  2. Työsopimuksen päättymisen ei katsota johtuneen sinusta. Työsopimuksen päättymisen katsotaan johtuneen sinusta, jos TE-toimisto on määrännyt sinulle sen seurauksena korvauksettoman määräajan eli karenssin.
  3. Sinulla on työsuhteen päättymiseen mennessä kerääntynyt työssäoloaikaa yhteensä vähintään 20 vuotta.
  4. Olet ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistossa 60 päivän kuluessa työsuhteesi päättymisestä.
  5. Olet ollut jäsenenä jossain palkansaajakassassa yhteensä vähintään viisi vuotta.

Vaadittavaa 20 vuoden työssäoloaikaa laskettaessa työttömyyskassa selvittää työhistoriatietosi ensisijaisesti Eläketurvakeskuksen rekisteristä. Eläketurvakeskuksen rekisteriotteesta ilmenevät kaikki eläkevakuutetut ansiot. Halutessasi voit täydentää rekisteritietoja esimerkiksi työnantajan antamalla todistuksella tai muulla luotettavalla selvityksellä. Selvityksestä on ilmettävä muun muassa työskentelyvuosi ja eläkevakuutetut ansiot. Työssäoloedellytykseen voidaan hyväksyä myös 18–22 -vuotiaana tehty työ. Alle 18-vuotiaana tehtyä työtä ei kuitenkaan voida hyväksytä. Työssäoloaikaan luetaan myös joitain työssäoloon rinnastettavia aikoja. Jos työssäoloon rinnasteiset ajat eivät näy Eläketurvakeskuksen rekisteriotteesta, kannattaa sinun selvittää ne työttömyys­kassalle erillisellä luotettavalla todistuksella. Työssäoloon rinnasteisia aikoja laskettaessa otetaan huomioon vain täydet kalenterikuukaudet. Työssäoloon rinnastettava aika saa muodostaa työssäoloedellytykseen luettavasta ajasta kor­keintaan neljänneksen (1/4). Tällaisia rinnas­tettavia aikoja ovat:

  • aika, jolta sinulle on maksettu sairausvakuutuslain mukaista äitiys-, erityisäitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa taikka erityishoitorahaa;
  • aika, jona olet ollut lakiin taikka työ- tai virkaehtosopimukseen perustuvalla hoi­tovapaalla;
  • aika, jona olet suorittanut varusmies- tai siviilipalvelusta ja
  • aika, jona olet ollut työkyvytön ja saanut samaan aikaan työeläkelakien perusteella eläkettä, kuntoutustukea tai tapaturmavakuutuslain mukaista tapaturmaeläkettä. 


Korotettu ansio-osa myönnetään myös soviteltua päivärahaa maksettaessa. Myös korotettu soviteltu ansiopäiväraha kerryttää 90 päivän enimmäisaikalaskuria jokaisella maksupäivällä. Soviteltuna maksettavan korotetun ansiopäivärahan määrällä ei siis ole merkitystä.

Työllistymistä edistävien palveluiden ajalta maksettava korotettu ansio-osa

Sinulla saattaa olla oikeus korotettuun ansio-osaan osallistuessasi johonkin työllistymistä edistävään palveluun. Lisätietoja työllistymistä edistävistä pal­veluista löydät nettisivujemme kohdasta Työllistymistä edistävät palvelut.

Työllistymistä edistävien palveluiden ajalta maksettava koro­tettu ansio-osa ei edellytä sinulta tietyn mittaista työhistoriaa. Työttömyyden syylläkään ei ole tässä tapauksessa merkitystä. Myös yrittäjällä saattaa olla oikeus korotettuun ansio-osaan työllistymistä edistävien palveluiden ajalta.

Edellytyksenä on kuitenkin se, että työllistymistä edistävään palveluun osallistumisesta on sovittu työl­listymissuunnitelmassa. Korotettua ansio-osaa voidaan maksaa koko palvelun keston ajalta, vaikka pal­velua ei järjestettäisikään viitenä päivänä viikossa. Ansiopäivärahasi määrä ei toisin sanoen vähene vain siitä syystä, ettei palvelua järjestetä viitenä päivänä viikossa. Korotettua ansio-osaa voidaan maksaa myös palvelujen väliseltä ajalta, jos tämä aika on enintään seitsemän kalenteripäivää.

Korotettua ansio-osaa voidaan maksaa enintään 200 päivältä yhden työttömyyspäivärahaoikeuden enimmäis­maksuajan kuluessa. Maksaminen voidaan aloittaa taas alusta, jos täytät palkansaajan tai yrittä­jän työssäoloehdon uudelleen. Sovitellun ansiopäivärahan yhteydessä maksettu korotettu ansio-osa kerryttää 200 päivän enimmäisaikaa jokaisella maksetulla päivällä riippumatta päivärahan suuruudesta.

Päivärahan enimmäisajan kuluminen korotettua päivärahaa maksettaessa

Korotetulla ansio-osalla maksettu päiväraha kerryttää päivärahan maksulle asetettua enimmäisaikaa jokaisella maksupäivällä. Soviteltuna maksettu korotettu ansiopäiväraha muunnetaan laskennallisesti täysiksi korotetuiksi ansiopäivärahapäiviksi. Soviteltuna maksettu korotettu ansio-osa kerryttää kuitenkin korotetulle ansio-osalle säädettyä 90 ja 200 päivän enimmäisaikoja jokaiselta maksetulta päivältä.

Liity tästä
Laske päivärahasi
YTK:n blogi