Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Ansioturvan ABC

Päivärahan perusteena oleva palkka

Vakiintunut palkka
Ajanjakso, jolta palkat huomioidaan
Vuositulomääritys
Ansaintaperiaate
Palkkasaatavat
Päivärahan perusteena olevan palkan laskeminen

Vakiintunut palkka

Ansiopäiväraha lasketaan vakiintuneen palkkasi pohjalta. Vakiintunutta palkkaa ovat muun muassa työstä maksettava peruspalkka, veronalaiset luontaisedut, irtisanomisajan palkka, vuosilomapalkka, työajan lyhennyskorvaukset sekä erilaiset lisät kuten esimerkiksi iltatyölisät, vuorotyö­lisät ja sunnuntailisät. Myös vuosiloma-ajat, palkalliset sairauslomat sekä palkallinen irtisanomisaika rin­nastetaan työssäoloon ja otetaan siten huomioon palkanmääritystä tehtäessä.

Huomaathan kuitenkin, että päivärahan perusteena oleva palkka on aina hieman pienempi kuin todellinen kuukausipalkkasi. Tämä johtuu siitä, että perustepalkasta on ensin vähennetty erät, jotka eivät lainsäädännön mukaan ole vakiintunutta palkkaa. Tällaisia vähennettäviä eriä ovat esimerkiksi lomaraha, lomakorvaus sekä työsuhteen päättyessä maksetut korvaukset, kuten irtisanomisajan palkkaa vastaava korvaus ja mahdollinen työnantajan maksama taloudellinen etuus. Siitä, mitä voidaan pitää vakiintuneena palkkatulona, säädetään työttömyysetuutta määrättäessä huomioon otettavasta tulosta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (30.12.2002/1332). Pääset asetukseen tästä.

Ajanjakso, jolta palkat huomioidaan

Palkkatulot huomioidaan työttömyyskassalle toimittamasi palkkatodistuksen perusteella. Ansiopäivärahan tason on tarkoitus heijastella sitä tulotasoa, joka sinulla on ollut työssäoloehdon täyttä­vällä ajanjaksolla ennen työttömyyttäsi. Palkkatulosi huomioidaan siis pääsään­töisesti niiden työttömyyttäsi edeltäneiden 26 kalenteriviikon ajalta, joiden aikana olet täyttänyt pal­kansaajan työssäoloehdon. Palkkatodistuksen sisältämän viimeisimmän palkkakauden ja työttömyyden alkamisen välinen aika saa olla enintään 30 päivää.

Palkansaajan työssäolo- ja jäsenyysehto on vuoden 2014 alussa lyhentynyt 34 viikosta 26 viikkoon. Muutos koskee kaikkia niitä päivärahan hakijoita, joilla on ollut vähintään yksi työssäoloehtoon luettava viikko 29.12.2013 jälkeiseltä ajalta. Jos työssäoloehtoosi ei voida lukea yhtään työssäoloehdon täyttävää kalenteriviikkoa 30.12.2013 alkaen, tulee sinun täyttää 34 viikon työssäoloehto. Tässä tapauksessa sinun tulee toimittaa työttömyyskassalle palkkatiedot niiden 34 viikon kalenteriviikon ajalta, joiden aikana olet täyttänyt palkansaajan työssäoloehdon.

Palkanmäärittely pyritään aina tekemään mahdollisimman lyhyeltä ajalta. Palkkatulot huomioidaan kuitenkin pidemmältä ajalta, jos tuo 26 kalenteriviikon ajan­jakso sisältää sellaisia kalenteriviikkoja, jotka eivät täytä työssäoloehtoa. Tämä johtuu siitä, että työssäoloehtoa täyttämättömiä kalenteriviikkoja ei voida huomioida palkanmääritystä tehtäessä.

ESIMERKKI. Maija on tehnyt osa-aikatyötä. Hän on muutoin työskennellyt yli 18 tuntia kalenterivii­kossa, mutta yhtenä viikkona hänen työaikansa on jäänyt alle 18 tunnin. Tätä alle 18 tunnin kalenteriviikkoa ei voida lukea työssäoloehtoon eikä sitä oteta huomioon myöskään pal­kanmäärityksessä. Näin ollen tämän viikon työtulot vähennetään palkanmääri­tyksessä. Työttömyyskassa pyytää Maijaa toimittamaan uuden palkkatodistuksen vähintään 27 kalenteriviikon ajalta, jotta palkkoja voitaisiin huomioida tarvittavalta 26 kalenteriviikon ajalta.

Ainoastaan poikkeuksellisesti palkkatulot voidaan huomioida lyhyemmältä kuin 26 kalenteriviikon ajalta. Näin voidaan poikkeuksellisesti tehdä silloin, jos työssäoloehtosi on täyttynyt kokonaan tai osittain toisessa EU- tai ETA-valtiossa taikka Sveitsissä tehdystä työstä.

Vuositulomääritys

Jos työ ja siitä saatava palkkatulo on kuitenkin ollut kausiluonteista, las­ketaan päivärahan suuruus vuositulosta. Vuositulomäärityksessä tuloja huomioidaan välittö­mästi työttömyyttä edeltäneiden 12 kuukauden ajalta. Vuositulomäärittely poikkeaa tavanomaisesta palkanmäärityksestä, sillä siinä ote­taan huomioon myös joitain verollisia sosiaalietuuksia, ansionmenetyskorvauksia ja tukia, jos ne ovat saajansa veronalaista tuloa. Vuositulomää­rittelyä tehtäessä palkasta ei vähennetä lomarahaa, lomaltapaluurahaa tai vuosilomakorvausta.

Työ on kausiluontoista, jos työtä voidaan luonnonolosuhteista tai muista vastaavista syistä johtuen tehdä vain tiettyyn aikaan vuodesta ja jos työmäärä sekä työstä saatava palkkatulo ovat tästä syystä huomat­tavasti tavanomaista suuremmat. Kausiluontoista työtä tekevät esimerkiksi asfalttimiehet ja matkailu­keskusten työntekijät.

Ansaintaperiaate

Palkka huomioidaan pääsääntöisesti niin kutsutun ansaintaperiaatteen mukaan. Tämä tarkoittaa sitä, että palkanmäärittelyjakson aikana ansaitsemasi tulot huomioidaan siinäkin tapauksessa, että ne olisi mak­settu palkanmäärittelyjakson ulkopuolella. Tällaisia jälkikäteen maksettavia palkanosia ovat esimerkiksi erilaiset urakkapalkat, tuotantopalkkiot, myyntiprovisiot ja palkkaturvana maksetut palkanosat.

Ansaintaperiaatteen noudattaminen tarkoittaa myös sitä, ettei palkanmäärittelyjakson kuluessa maksettua palkkaa voida huomioida päivärahan perusteena, jos palkka on ansaittu palkanmää­rittelyjakson ulkopuolella.

ESIMERKKI. Matin päivärahan perusteena oleva palkka on määritelty ajalta 1.4.–25.12.2014. Tuolta ajalta Matille maksettuun palkkaan on sisältynyt myös 5 000,00 euron bonus vuodelta 2013. Työttömyyskassa ei kuitenkaan voi huomioida palkanmääritysjakson kuluessa maksettua bonusta sillä, se on palkkaa vuonna 2013 tehdystä työstä. Vuonna 2013 ansaittu bonus ei ole vakiintunutta palkkaa ajalta 1.4–25.12.2014. Bonuksen osuus vähennetään päivärahan perusteeksi katsottavasta palkasta.

Palkkasaatavat

Pääsääntöisesti voimme huomioida vain tosiasiallisesti maksettua palkkaa. Poikkeuksellisissa tilanteissa palkkatulonasi voidaan huomioida myös oikeus palkkaan eli tulevaisuuteen kohdistuva palkkasaatava. Tällaisen palkkasaatavan olemassa olosta on kuitenkin oltava poikkeuksellisen vahva selvitys. Riittävänä selvityksenä voidaan pitää esimerkiksi tuomioistuimen lainvoimaista päätöstä.

Päivärahan perusteena olevan palkan laskeminen

Päivärahan perusteena olevaa palkkaa laskettaessa palkkatuloistasi vähennetään ensin vakiintuneeseen palkkaan kuulumattomat erät. Tämän jälkeen jäljelle jääneestä tulosta tehdään vähennys, joka vastaa palkansaajan työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksuja sekä sairausvakuutuksen päivärahamaksua (tel-vähennys). Tämän vähennyksen määrä on 4,64 prosenttia vuonna 2017.

Päivärahan perusteena oleva päiväpalkka saadaan jakamalla näin saatu palkkatulo palkanmäärittely­ajanjaksoon sisältyvillä työpäivillä. Päivärahan perusteena olevan kuukausipalkan määrä saadaan kerto­malla päiväpalkka luvulla 21,5.

Liity tästä
Laske päivärahasi
YTK:n blogi