Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Ansioturvan ABC

Poikkeukset päivärahan perusteena olevaa palkkaa määritettäessä

Poikkeukset palkanmäärittelyn ajankohtaan
Palkanalennus tuotannollisista ja taloudellisista syistä
Päivärahan perusteena olevaan palkkaan tehtävät indeksitarkistukset

Poikkeukset palkanmäärittelyn ajankohtaan

Poikkeuksen palkanmäärittelyysi muodos­taa tilanne, jossa

  • saat tai olet saanut osatyökyvyttömyyseläkettä tai
  • saat tai olet saanut osa-aikaeläkettä taikka
  • saat tai olet saanut vuorottelukorvausta taikka
  • olet ollut osittaisella hoitovapaalla.

Jos et ole täyttänyt työssäoloehtoa kokonaisuudessaan uudestaan tällaisen tilanteen jälkeen, määritellään päivärahan perusteena oleva palkka eläkettä, vuorottelukorva­usta tai hoitovapaata edeltävän ajan tu­loista. Ansiopäivärahan taso ei siis määräydy esimerkiksi osa-aikaeläkkeen aikana osa-aika­työstä maksetun palkan perusteella. Päivärahan taso pysyy tällaisessa tapauksessa ennallaan, vaikka täyttäisit työssäoloehdon uudelleen eläkkeellä, vuorotteluvapaalla tai hoitovapaalla ollessasi. Päivärahan taso määräytyy edellä kuvatulla tavalla niin kauan, kunnes täytät työssäoloehdon kokonaisuudessaan uudelleen eläkkeen, vuorotteluvapaan tai hoitovapaan päättymisen jälkeen.

Huomaathan kuitenkin, että tätä poikkeusta palkanmäärittelyn ajankohtaan voidaan soveltaa vain silloin, jos olet ollut työttömyyskassan jäsen ja täyttänyt työssäoloehdon jo eläkkeen, vuorottelukorvauksen tai osittaisen hoitovapaan alkamishetkellä. Jos sen sijaan olet esimerkiksi liittynyt työttömyyskassan jäse­neksi vasta osa-aikaeläkkeellä ollessasi, tehdään palkanmäärittelysi normaalisti työttömyyttä välittömästi edeltäneiden 26 kalenteriviikon palkkatulojen perusteella.

ESIMERKKI 1. Maija on ollut osatyökyvyttömyyseläkkeellä ja osa-aikatyössä 31.8.2012 saakka. Hän tekee kokoaika­työtä ajan 1.9.2012 – 30.6.2013. Kokoaikatyön päätyttyä Maija tulee ensim­mäistä kertaa työttömyyspäivärahan haki­jaksi. Maija on täyttänyt työssäoloehdon kokonaisuudessaan uudelleen osatyökyvyttömyyseläkkeen jälkeen. Ansiopäiväraha määritellään osatyökyvyttömyyseläkeaikaa seuranneesta kokoaikatyöstä saadun palkan perusteella.

Palkanalennus tuotannollisista ja taloudellisista syistä

Ansiopäivärahan perusteena oleva palkkasi määräytyy palkan alentamista edeltävän tilanteen mukaan, jos palkkaasi on alennettu tuotannollisista ja taloudellisista syistä. Edellytyksenä kuitenkin on, että työssäoloehtosi täyttyy kokonaisuudessaan ajalta ennen palkan alennusta. Palkanmäärittelyä koskeva poikkeussäännös on ollut käytössä tässä muodossa vuosina 2010–2015 ja vuonna 2017 sen voimassaoloa jatketaan.

Päivärahan perusteena olevaan palkkaan tehtävät indeksitarkistukset

Palkanmäärittely tapahtuu aina työssäoloehdon täyttävästä työstä. Työssäoloehdon on yleensä täytyttävä 28 kuukauden mittaisen tarkastelujakson aikana. Joissain tilanteissa palkkatuloa voidaan huomioida 28 kuukautta pidemmältä ajalta. Näin on esimerkiksi silloin, jos työssäoloehdon tarkastelujaksoa voidaan pidentää jonkun työttömyysturvalaissa mainitun hyväksyttävän syyn perusteella. Palkkaan tehdään in­deksitarkistus aina silloin, kun palkkatulo on ansaittu 28 kuukauden tarkastelujaksoa edeltävällä ajalla. Indeksitarkistuksessa palkkatuloa tarkistetaan palkkakertoimella vastaamaan paremmin nykyhetken mukaista ansiotasoa. Eläketurvakeskus julkaisee palkkakertoimen pisteluvun vuosittain.

Päivärahan perusteena olevaan palkkaan tehdään indeksitarkistus seuraavissa tilanteissa:

  • Siinä tapauksessa, kun palkanmäärityksessä huomioon otettava palkkatulo on ansaittu 28 kuukau­den pituista tarkastelujaksoa edeltävältä ajalta.
  • Siinä tapauksessa, kun osatyökyvyttömyyseläkettä tai osa-aikaeläkettä saavan tai saaneen henki­lön ansiopäivärahan perusteena oleva palkka perustuu eläkkeen alkamishetkellä vallinnee­seen ansiotasoon. Palkkaa korjataan TEL-indeksillä ja palkkakertoimella, jos eläkettä on maksettu yhdenjaksoisesti vähintään kolme vuotta.
  • Siinä tapauksessa, kun palkkatuloja on arvioitu viimeksi vahvistetun verotuksen tai muun luotetta­van selvityksen kuin palkkatodistuksen perusteella.
Liity tästä
Laske päivärahasi
YTK:n blogi