Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Ansioturvan ABC

Uusi palkanmääritys

Ansiopäivärahasi suuruus määritellään uudelleen uuden päivärahan enimmäisajan alkaessa eli täyttäessäsi uuden 26 kalenteriviikon työssäoloeh­don. Päivärahan suuruutta ei määritellä uudelleen silloin, kun päivärahan suuruus on viimeksi määritelty edellisen päivärahakauden enimmäisajan alkaessa ja seuraava enimmäisaika alkaa vuoden kuluessa tämän edellisen enimmäisajan alkamisesta. Ansiopäivärahan taso muuttuu kuitenkin vuosittain, kun perusosaa tarkistetaan kansaneläkeindeksillä.

Myöskään seuraavissa tilanteissa päivärahaasi ei määritellä uudelleen, vaikka uusi työssäoloehto täyttyisi:

  1. Jos saat päivärahaa lisäpäiväoikeuden perusteella.

  2. Jos täytät uuden työssäoloehdon työvoimakoulutuksen tai työttömyysetuudella tuetun omaehtoi­sen opiskelun aikana.

  3. Jos työssäoloehtosi on täyttynyt uudelleen työssä, johon sinut on työllistetty julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain mukaisen velvoitteen perusteella (velvoitetyö) tai jos olet täyttänyt työssäoloehdon täytettyäsi 58 vuotta, ei päivärahan suuruutta välttämättä määritellä uudelleen täyttäessäsi uuden työssäoloehdon. Uusi palkanmää­ritys tehdään vain siinä tapauksessa, jos uusien tulotietojen perusteella määrätty palkka olisi ai­emmin määrättyä palkkaa suurempi. Huomaathan, että 58 vuotta täyttäneiden kohdalla poikkeussäännös tulee voimaan vasta lakimuutoksen myötä 1.8.2015 alkaen.

Jos ansiopäivärahan tason määrittely tapahtuu uudelleen ennen päivärahakauden enimmäismaksuajan täyt­tymistä, päivärahan tasoa suojaa niin sanottu 80 prosentin sääntö: Uusien tulotietojen perusteella määräytyvän työttömyyspäivärahan on oltava tasoltaan vähintään 80 prosenttia sinulle aiemmin maksetusta päivärahasta. Vertailu tehdään ansiopäivärahaan, jossa ei ole mukana mahdollisia lap­sikorotuksia ja korotettua ansio-osaa.

Liity tästä
Laske päivärahasi
YTK:n blogi