Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Ansioturvan ABC

Päivärahaoikeuden kesto

Päivärahanhakijoilla, joiden enimmäismaksuaika alkaa 1.1.2017 tai myöhemmin, enimmäismaksuaika on perustilanteessa 400 päivää, mutta hakijan tilanteesta riippuen se voi poikkeuksellisesti olla myös 300 tai 500 päivää.

Ansiosidonnaista päivärahaa maksetaan yhtä työssäoloehtoa kohden pääsääntöisesti enintään 400 työttömyyspäivää kestävän enimmäisajan. Sinulla on oikeus ansiopäivärahaan 400 päivältä, mikäli sinulla on työssäoloa ennen päivärahakauden alkamista yli 3 vuotta. Työhistoriaan voidaan huomioida vain 17-vuotiaana tai myöhemmin tehty työ. Yli kolmen vuoden työssäoloedellytystä laskettaessa työttömyyskassa selvittää työhistoriatietosi ensisijaisesti Eläketurvakeskuksen rekisteristä, josta käyvät ilmi kaikki eläkevakuutetut ansiosi. Työskentelyyn rinnasteisia aikoja ei voida ottaa huomioon työhistoriaa laskettaessa. Toisaalta erilaisista vapaista, esimerkiksi perhevapaista johtuvat työstä poissaolot luetaan työssäolovaatimukseen, jos henkilöllä on sinä aikana voimassa oleva työsuhde.

Mikäli sinulla on ennen päivärahakauden alkamista 17-vuotiaana tai myöhemmin tapahtunutta työssäoloa enintään 3 vuotta, sinulla on oikeus ansiopäivärahaan 300 päivältä.

Jos täytät työssäoloehdon 58 vuotta täytettyäsi ja jos sinulla on työssäoloehdon täyttyessä työhistoriaa 5 vuotta viimeisen 20 vuoden aikana, sinulla on oikeus ansiopäivärahaan 500 päivältä. Työssäoloehdon täyttyessä sinun tulee täyttää sekä ikäedellytys että työhistoriaedellytys.

Jos enimmäismaksuaikasi on alkanut ennen 1.1.2017, ansiopäivärahaa maksetaan edelleen enintään 500 päivää. Jos työssäoloehto täyttyy, enimmäismaksuaika määräytyy uusien säännösten mukaisesti.

Enimmäismaksuajan kuluminen

Jokainen täysimääräisenä maksettu työttömyyspäiväraha kerryttää enimmäisajan laskuria yhdellä päivällä. Päivärahaa maksetaan enintään viitenä päivänä kalenteriviikolta.

  • Enimmäismaksuaikaan luetaan mukaan myös työllistymistä edistävän palvelun aikana maksetut päivät.
  • Maksupäivät otetaan täysinäisinä huomioon siinäkin tapauksessa, jos jokin lakisääteinen sosiaalietuus on vähennetty maksettavasta päivärahasta (Sosiaalietuuksien vaikutus ansiopäivärahaan).
  • Soviteltuna maksettu ansiopäiväraha muunnetaan vastaamaan täysiä työttömyyspäiviä. Vain nämä laskennalliset täydet korvauspäivät kerryttävät enimmäisaikaa (Soviteltu ansiopäiväraha).
  • Vuorottelukorvausta ei oteta huomioon enimmäisaikaa laskettaessa.
  • Enimmäisaikaa kerryttävät myös sellaiset työttömyyspäivät, joilta sinulle on maksettu työttömyysetuutta jostain toisesta EU- tai ETA-valtiosta taikka Sveitsistä.
  • Korotetulla ansio-osalla maksettu työttömyyspäiväraha kerryttää enimmäisaikaa jokaisella maksupäivällä. Soviteltuna maksettu korotettu työttömyyspäiväraha muunnetaan kuitenkin ensin täysiksi työttömyyspäivärahapäiviksi.

Uuden enimmäismaksuajan laskeminen alkaa alusta aina, kun täytät uuden 26 kalenteriviikon työssäoloehdon 28 kuukauden tarkastelujakson aikana. Jos enimmäismaksuaika täyttyy ennen kuin ehdit täyttää uuden työssäoloehdon, voit hakea Kansaneläkelaitokselta peruspäivärahan suuruista työmarkkinatukea. Oikeutesi ansiopäivärahaan alkaa uudestaan sen jälkeen, kun olet täyttänyt uuden työssäoloehdon.

Joissain tapauksissa sinulle voidaan maksaa päivärahaa enimmäismaksuajan jälkeiseltä ajalta, jos sinulla on oikeus lisäpäiviin (Oikeus lisäpäiviin). Lisäpäiväoikeuden ikärajat vaihtelevat syntymävuoden perusteella. Vuoden 1950 jälkeen syntyneiltä edellytetään lisäksi tietty määrä eläkevakuutettua työhistoriaa ennen kuin oikeus lisäpäiviin voi syntyä.

Enimmäismaksuajan päättyminen

Työttömyyskassa maksaa työttömyyspäivärahaa enintään enimmäismaksuajalta. Kun enimmäismaksuaika täyttyy, voit hakea työmarkkinatukea Kelasta. Maksuilmoituksesta tai OmaYTK-palvelusta voit tarkistaa maksettujen päivien määrän.

Kun enimmäismaksuaika täyttyy, sinun ei tarvitse odottaa koko 4 viikon tai kuukauden hakujakson täyttymistä. Kun enimmäismaksuaika on täyttynyt, voit lähettää hakemuksen, vaikka hakujakso olisi kesken. Lähetä hakemus aikaisintaan hakemasi ajanjakson viimeisenä päivänä. Hakemuksen käsittelyn yhteydessä tarkistamme maksettujen päivien lukumäärän ja annamme sinulle päätöksen enimmäismaksuajan täyttymisestä. Esitä päätös TE-toimistossa, josta välitetään tiedot työttömyydestäsi Kelaan. Sen jälkeen voit hakea Kelasta työmarkkinatukea Kelan ohjeiden mukaisesti.

Liity tästä
Laske päivärahasi
YTK:n blogi