Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Ansioturvan ABC

Päivärahakauden alkaminen alusta

Oikeutesi päivärahaan päättyy sen jälkeen, kun olet saanut työttömyyspäivärahaa enimmäisajan. Uuden työssäoloehdon täyttyessä uusi enimmäisaika alkaa taas alusta. Uusi työssäoloehto voi täyttyä joko siten, että se täyttyy edellisen enimmäisajan kuluessa tai siten, että työssäoloehto täyttyy enimmäisajan loppuun kulumisen jälkeen taikka siten, että osa työssäoloehtoon luettavasta työstä sijoittuu aikaan ennen enimmäisajan täyttymistä ja osa sen jälkeiseen aikaan.

Jos työssäoloehtosi täyttyy uudelleen, määritellään pääsääntöisesti myös päivärahasi taso uudelleen ja sinulle asetetaan uusi omavastuuaika.

  • Päivärahan tasoa ei kuitenkaan lasketa uudelleen, jos uudelleen lasketun palkan mukainen päivärahakauden enimmäisaika alkaisi vuoden kuluessa edellisen enimmäisajan alkamisesta ja jos päivärahan taso on määritelty edellisen päivärahakauden enimmäisajan alkaessa.
  • Uutta omavastuuaikaa ei aseteta, jos uusi päivärahakauden enimmäisaika alkaa vuoden kuluessa edellisen enimmäisajan alkamisesta ja omavastuuaika on asetettu edellisen päivärahakauden enimmäisajan alkaessa.

Uuden päivärahan tasoa koskeva 80 prosentin suojasäännös

Jos ansiopäivärahan tason määrittely tapahtuu uudelleen ennen enimmäismaksuajan täyttymistä, suojaa päivärahan tasoa niin sanottu 80 prosentin sääntö. Tämän suojasäännön mukaan uusien tulotietojen perusteella määräytyvä ansiopäiväraha on aina vähintään peruspäivärahan suuruinen ja vähintään 80 prosenttia viimeksi maksetusta ansiopäivärahasta. Vertailu tehdään ansiopäivärahaan, jossa ei ole mukana lapsikorotusta tai korotettua ansio-osaa. Jos olet saanut työttömyyskassasta vain soviteltua ansiopäivärahaa, tehdään vertailu siihen täyteen an­siopäivärahaan, jota olisit saanut kokonaan työttömänä. Huomaathan kuitenkin, että 80 prosentin suojasääntöä ei voida soveltaa silloin, kun enimmäismaksuaika on ehtinyt täyttyä ennen uuden työssäoloehdon täyttymistä.

Poikkeukset

  • Lisäpäivien (Oikeus lisäpäiviin) aikana saatat myös työskennellä työssäoloehtoon vaaditta­valla tavalla. Vaikka täyttäisitkin lisäpäivillä ollessasi uudelleen työssäoloehdon, ei enimmäismaksuaika kuiten­kaan ala alusta. Uutta omavastuuaikaa ei määrätä eikä ansiopäivärahan tasoa määri­tellä uudelleen, koska oikeutesi työttömyyspäivära­haan perustuu näissä tilanteissa lisäpäiväoikeuteen eikä työssäoloehdon täyttymiseen.
  • Jos täytät uuden työssäoloehdon työvoimakoulutuksen tai työttömyysetuudella tuetun omaehtoi­sen opiskelun aikana, ei enimmäismaksuaika ala alusta, vaikka täyttäisit uuden työssäoloehdon. Uutta omavastuuaikaa ei määrätä eikä ansiopäivärahan tasoa määri­tellä uudelleen. Jos olet täyttänyt työssäoloehdon työvoimakoulutuksen tai omaehtoisen opiskelun aikana ja olet työtön näiden TE-palveluiden päättymisen jälkeen, päivärahasi määritellään uudelleen ja enimmäisaikasi alkaa alusta.
  • Jos työssäoloehtosi on täyttynyt uudelleen työssä, johon sinut on työllistetty julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain mukaisen velvoitteen perusteella (velvoitetyö), määritellään päivärahan suuruus työssäoloehdon täyttyessä uudelleen vain, jos uusien tulotietojen perusteella määrätty palkka olisi ai­emmin määrättyä palkkaa suurempi. Työllistämisvelvoitteen perusteella järjestetty työ ei siten alenna työn päätyttyä maksettavaa työttömyyspäivärahaa.
Liity tästä
Laske päivärahasi
YTK:n blogi