Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Ansioturvan ABC

Sosiaalietuuksien vaikutus ansiopäivärahaan

Ansiopäivärahan saamisen estävät sosiaalietuudet
Ansiopäivärahan määrää vähentävät sosiaalietuudet
Ansiopäivärahan määrään vaikutuksettomat sosiaalietuudet

Ilmoitathan aina päivärahaa hakiessasi kaikki sosiaalietuudet ja eläkkeet, joita saat tai joita olet hakenut. Myös ulkomailta maksettavat eläkkeet ja etuudet kannattaa ilmoittaa työttömyyskassalle viipymättä.

Ansiopäivärahan saamisen estävät sosiaalietuudet

Seuraavat sosiaalietuudet estävät ansiopäivärahan saamisen:

 • äitiys-, isyys- tai vanhempainraha
 • erityishoito- ja erityisäitiysraha
 • koulutustuki (ennen 1.1.2010 alkaneet koulutustuet)
 • työttömyyseläke
 • Suomesta myönnetty täysi työkyvyttömyyseläke
 • työuraeläke
 • täysi vanhuuseläke (lukuun ottamatta - valtion eläkelain 1295/2006 mukaista eläkettä)
 • varhennettu vanhuuseläke
 • yksilöllinen varhaiseläke
 • takuueläke eläkkeen täydennyksenä
 • eläketuki
 • sairausvakuutuslain mukainen päiväraha
 • tapaturmavakuutuslain mukainen päiväraha
 • liikennevakuutus- ja tapaturmavakuutuslain mukainen ansionmenetyskorvaus
 • kuntoutusraha ja sitä vastaava ansionmenetyskorvaus
 • luopumistuki
 • sukupolvenvaihdoseläke

Ansiopäivärahan määrää vähentävät sosiaalietuudet

Seuraavat sosiaalietuudet vähentävät ansiopäivärahan määrää:

 • lasten kotihoidon tuki
 • joustava hoitoraha
 • opintotuki
 • osatyökyvyttömyyseläke
 • toisesta valtiosta maksettava työkyvyttömyysetuus;
 • osa-aikaeläke
 • vanhuuseläke (ei täysi)
 • vanhuuseläke, jota ei ole myönnetty täysien palvelusvuosien perusteella
 • työnantajan järjestämä lisäeläke
 • luopumiseläke
 • luopumiskorvaus
 • liikennevakuutuslain mukainen ansionmenetyskorvaus ja työkyvyttömyyseläke, jota ei ole myönnetty täyden työkyvyttömyyden perusteella
 • sotilasvammalain mukainen päiväraha, jota ei ole myönnetty täyden työkyvyttömyyden perusteella
 • sotilastapaturmalain nojalla maksettava korvaus
 • tapaturmavakuutuslain mukaisen elinkoron täydennyskorkoa vastaava osa, jota ei ole myönnetty täyden työkyvyttömyyden perusteella
 • tapaturmaeläke, jota ei ole myönnetty täyden työkyvyttömyyden perusteella
 • rikosvahinkolain mukainen ansionmenetyskorvaus
 • potilasvahinkolain mukainen korvaus työansion menetyksestä (eläke)
 • takuueläke, jos se on myönnetty jonkin edellä mainitun etuuden täydennykseksi
Lasten kotihoidon tuen vaikutuksesta

Lasten kotihoidon tuki vähennetään työttömyyspäivärahastasi, jos kotihoidon tuki maksetaan sinulle. Myös puolisollesi maksettava lasten kotihoidon tuki vähennetään lähtökohtaisesti sinulle maksettavasta työttömyyspäivärahasta. Puolison saamaa lasten kotihoidon tukea ei kuitenkaan vähennetä seuraavissa tapauksissa:

 • Puolisokin on työttömänä ja lasten kotihoidon tuki maksetaan puolisolle.
 • Puoliso saa kotihoidon tuen lisäksi äitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa.
 • Puoliso hoitaa itse lasta eikä puolisolla tämän lapsenhoidon takia ole oikeutta työttömyysetuuteen.

Jos lapsenne on säännöllisesti osankin aikaa hoidossa kodin ulkopuolella, vähennetään puolisollesi maksettava lasten kotihoidon tuki sinulle maksettavasta työttömyyspäivärahasta. Pääsääntöisesti puolison opiskelu, vähäinenkin yritystoiminta tai osa-aikainen työskentely aiheuttaa sen, että puolisolle myönnetty lasten kotihoidon tuki vähennetään työttömyyspäivärahasta.

Työnantajan järjestämän lisäeläkkeen vaikutuksesta

Ollakseen vähennettävä etuus, eläkkeen tulee olla työnantajasi järjestämä. Itselle ottamaasi vapaaehtoista eläkettä ei siis vähennetä työttömyyspäivärahasta.

Ansiopäivärahan määrään vaikutuksettomat sosiaalietuudet

Seuraavat sosiaalietuudet eivät vähennä päivärahan määrää:

 • asumistukilain (408/1975) mukainen asumistuki
 • eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain (571/2007) mukainen asumistuki
 • lapsilisä
 • osittainen hoitoraha
 • puolisolle maksettava joustava hoitoraha
 • kunnan järjestämä kotihoidon tuen kuntalisä
 • perhe-eläkkeet, joina pidetään myös huolto- ja lisähuoltoeläkkeitä
 • kansaneläkelain mukainen hoitotuki
 • kunnan maksama omaishoidon tuki
 • osittainen varhennettu vanhuuseläke
 • perhehoitajalain mukaiset palkkiot
 • vammaisetuuksista annetun lain (570/2007) mukainen eläkettä saavan hoitotuki
 • sotilasvammalain mukainen elinkorko ja täydennyskorko
 • vammaisetuuksista annetun lain (571/2007) mukainen vammaistuki
 • toimeentulotuki
 • sotilasavustuslain (781/1993) mukainen sotilasavustus
 • tapaturmavakuutuslain ja sotilasvammalain mukaiset erityisten kustannusten korvaukset
 • liikennevakuutuslain mukaiset erityiset kustannuksen korvaukset
 • tapaturmavakuutuslain mukainen haittaraha
 • ylimääräiset sotaeläkkeet
 • henkilön itselleen ottama vapaaehtoinen eläke

 

Liity tästä
Laske päivärahasi
YTK:n blogi