Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Ansioturvan ABC

Soviteltu ansiopäiväraha

Sinulla saattaa olla oikeus soviteltuun ansiopäivärahaan tilanteessa, jossa sinulla on voimassa oleva työ­suhde tai jos harjoitat yritystoimintaa. Edellytyksenä päivärahaoikeudelle on se, että työskentelysi on osa-aikaista tai yritystoimintasi sivutoimista. Sovitellun ansiopäivärahan myöntämistä koskevat muutoin samat edellytykset, joita edellytetään täyden ansiopäivärahankin kohdalla (Ansiopäivärahan saamisen edellytykset). Sinun tulee ilmoittautua TE-toimistossa samalla tavoin kuin, jos olisit kokonaan työtön.

Sinulla voi olla oikeus soviteltuun ansiopäivärahaan seuraavissa tapauksissa:

 1. Teet osa-aikaista työtä. Osa-aikatyössä työaika on enintään 80 prosenttia alalla sovellettavasta kokoaikaisen työntekijän työajasta. Jos alalle ei ole määritelty kokoaikaisen työntekijän enim­mäistyöaikaa, verrataan työaikaasi yleiseen säännölliseen työaikaan, joka on kahdeksan tuntia vuorokaudessa ja 40 tuntia viikossa.
  - Oikeutta päivärahaan ei kuitenkaan ole, jos osa-aikaisuus perustuu omasta aloitteestasi tapah­tuneeseen työajan lyhentämiseen. Sinulla on siis oikeus soviteltuun päivärahaan vain silloin, jos olet työttömänä ollessasi tai nyt päättyneen kokoaikatyön ohella vastaanottanut osa-aikaisen työn tai silloin, jos työnantajasi on yksipuolisesti muuttanut työn osa-aikaiseksi irtisanomisaikaa noudattaen.

 2. Päivittäistä työaikaasi on lyhennetty lomautuksen johdosta. Jos lomautus sen sijaan toteute­taan kokoaikaisena tai viikoittaista työaikaa lyhentämällä, on sinulla oikeus täysimääräi­seen ansiopäivärahaan lomautuspäiviltä. Jos teet osa-aikatyötä ja sinut lomautetaan, maksetaan sinulle kuitenkin soviteltua päivärahaa.

 3. Jos työntekosi on estynyt sellaisen työtaistelutoimenpiteen takia, jolla ei ole vaikutusta sinun työehtoihisi tai työoloihisi.

 4. Olet vastaanottanut enintään kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön.
  Jos vastaanottamasi työ kestää yli kaksi viikkoa, maksetaan sinulle täysimääräistä päivärahaa ennen ja jälkeen työ­suhteen eikä sinulla ole oikeutta soviteltuun päivärahaan työssäoloajaltasi.

 5. Sinulla on tuloa enintään kaksi viikkoa kestävästä yritystoiminnasta, sivutoimisesta yritystoiminnasta tai omasta työstä. Päätoimisella yrittä­jällä ei ole lainkaan oikeutta ansiopäivärahaan. TE-toimisto ratkaisee sen, onko yrittäjyytesi pää­toimista vai sivutoimista. TE-toimisto antaa asiasta työttömyyskassaa sitovan lausunnon. Oma työ on sellaista toimintaa, jota ei tehdä varsinaisesti yrittäjänä, mutta ei myöskään työsuhteessa.

Tulot vaikuttavat ansiopäivärahasi määrää vähentävästi vasta suojaosan ylittyessä. Sovittelussa otetaan siis huomioon sovittelujakson aikana ansaittu palkka tai muu tulo vain suojaosan ylittävältä osalta. Sovitellun päivärahan määrä lasketaan siten, että puolet (50 prosenttia) sovittelujakson aikana ansaitsemastasi suojaosan ylittävästä tulosta vä­hennetään täysimääräisestä päivärahasta.

 • Suojaosa on 300 euroa sovittelujakson ollessa kuukauden pituinen tai käytettäessä erityisellä sovittelujaksolla laskennallista työtuloa.
 • Suojaosan suurus on 279 euroa sovittelujakson ollessa neljän kalenteriviikon pituinen.

Soviteltu päiväraha maksetaan kai­kilta sovittelujaksoon sisältyviltä päiviltä samansuuruisena. Päivärahaa voidaan maksaa enintään viideltä päivältä viikossa. Soviteltuna maksettu ansiopäiväraha kerryttää päivärahan 500 päivän enimmäismak­suaikaa. Soviteltuna maksettu ansiopäiväraha muunnetaan enimmäismaksuaikaa laskettaessa laskennal­lisesti vastaamaan täysiä päivärahapäiviä.

Ilmoitathan päivärahahakemuksessasi kaikki hakujakson aikana tekemäsi työtunnit. Jotta voisimme mak­saa soviteltua päivärahaa, tulee sinun esittää selvitys sovittelussa huomioon otettavista työ- tai yritys­toiminnan tuloista. Tästä syystä tarvitsemme hakemuksesi liitteeksi työnantajan laatiman palkkatodistuk­sen tai palkkalaskelman hakujakson ajalta. Epäselvyyksien välttämiseksi sinun kannattaa aina huolehtia siitä, että päivärahahakemuksessa ilmoittamasi työtunnit vastaavat palkkatodistuksen ja/tai palkkalas­kelman tietoja.

Liity tästä
Laske päivärahasi
YTK:n blogi