Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Ansioturvan ABC

Esimerkkejä sovitellun päivärahan laskemisesta

Sovittelu pääsäännön mukaan

Maija työskentelee osa-aikaisesti. Hän on hakenut ansiopäivärahaa 1.–31.1.2016 väliseltä ajalta. Hakemuksen liit­teenä olevan palkkalaskelman mukaan hän on ansainnut palkkaa edellä mainitulta ajalta 550,00 euroa. Työttömyyskassa on määritellyt Maijan päivärahan perusteena olevaksi päiväpalkaksi 53,09 euroa. Jos Maija saisi täysimääräistä ansiopäivä­rahaa, olisi päivärahan määrä 40,20 euroa.

Maijan saama 300 euron suojaosuuden ylittävä työtulo (250,00 euroa) voidaan sovitella pääsäännön mukaisesti tavanomaista sovittelujaksoa käyttäen. Sovittelujak­sona voidaan käyttää päivärahan hakujaksoa 1.-31.1.2016. Sovitellun päivärahan määrä lasketaan siten, että puolet (50 prosenttia) sovittelujakson aikana saadusta tulosta vähennetään täysimääräisestä päivärahasta. Huomioitava työ­tulo (125,00 euroa) muunnetaan laskennallisesti päiväkohtaiseksi palkaksi käyttämällä jakajaa 21,5. Näin saadaan Maijan päiväkohtaiseksi palkaksi 5,81 euroa. Kun Maijan täysimääräisestä ansiopäivärahasta (40,20) vähennetään huomioon otet­tava työtulo (5,81 euroa) saadaan sovitellun ansiopäivärahan määräksi 34,39 euroa päivässä.

Maijalle voidaan maksaa soviteltua päivärahaa 1.-31.1.2016 väliseltä ajalta 34,39 euroa päivässä. Hän saa soviteltua ansio­päivärahaa yhteensä 722,19 euroa (21 X 34,39). Kun otetaan huomioon Maijan työstään ansaitsema palkka, ovat hänen kokonaistulonsa 1.-31.1.2016 väliseltä ajalta yhteensä 1272,19 euroa (550,00 + 722,19). Mikäli Maija olisi ollut kokonaan työtön, olisi hän saanut päivärahaa kyseiseltä ajalta 844,20 euroa (21 x 40,20).

Sovittelu 100 prosentin sääntöä sovellettaessa

Matti on hakenut soviteltua päivärahaa ajalta 1.1.–31.1.2016. Hakemuk­sen liitteenä olevan palkkalaskelman mukaan hänen ennakonpidätyksen alainen työtulonsa tuolta ajalta on ollut 1.750,82 euroa.Työttömyyskassa on määritellyt Matin päivärahan perusteena olevaksi päiväpalkaksi 115,12 euroa.

Normaalisti sovitellun päivärahan määrä laskettaisiin siten, että puolet (50 prosenttia) sovittelujakson aikana saadusta 300 euron suojaosuuden ylittävästä tulosta vähennettäisiin täysimääräisestä päivärahasta. Matin kohdalla soviteltu päiväraha yhdessä tulojen kanssa olisi kuitenkin näin laskettuna ylittänyt hänen ansiopäivärahansa perusteena olevan palkan suuruuden.

Matin päivärahaa laskettaessa sovelletaan 100 prosentin sääntöä. Tätä sääntöä sovellettaessa ei huomioida suojaosaa. Sovitellun päivärahan määrä saadaan vähentä­mällä laskennallinen päiväkohtainen palkka päivärahan perusteena olevasta päiväpalkasta. Päivä­kohtainen palkka saadaan jakamalla huomioitava työtulo (1.750,82 euroa) jakajalla 21,5. Vähennyksen jälkeen sovitellun päivärahan määräksi jää 33,69 euroa                      (115,12 €/p - 81,43 €/p = 33,69 €/p).

 

Liity tästä
Laske päivärahasi
YTK:n blogi