Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Ansioturvan ABC

Sovitellun päivärahan maksamisen esteet

Työajan tarkastelu

Sinulla ei ole oikeutta soviteltuun ansiopäivärahaan, jos työaikasi ylittää 80 prosenttia alalla sovelletta­vasta kokoaikaisen työntekijän työajasta.

 • Osa-aikatyössä työaikaasi tarkastellaan sovittelujaksoittain.
 • Jos työaikaasi on lyhennetty lomautuksen johdosta, tarkastellaan työaikaasi kalenteriviikon jak­soissa.
 • Työaikaa laskettaessa otetaan huomioon todelliset työtunnit, joita verrataan kokoaikaisen työnteki­jän enimmäistyöaikaan. Jos alalla ei ole työehtosopimusta, vertailu tehdään työaikalain mukaiseen säännölliseen työaikaan. Työaikalain mukaan säännöllinen työaika on enintään kah­deksan tuntia vuorokaudessa ja 40 tuntia viikossa.
 • Jaksotyössä työajan tarkastelujaksona on periodi.

Jos sinulla on useampia sovittelun piirissä olevia työsuhteita, lasketaan näiden työsuhteiden työ­aika yhteen.

Sinulla ei ole oikeutta soviteltuun työttömyyspäivärahaan silloin, jos työnantajallasi ei ole mahdollisuutta valvoa työaikaasi. Työajan tarkastelua ei kuitenkaan vaadita silloin, kun sovittelu perustuu sivutoimiseen yritystoimintaan tai omaan työhön.

Vuosiloma

Sinulla ei ole vuosilomasi ajalta lainkaan oikeutta ansiopäivärahaan, jos vuosiloma-ajan palkka perustuu kokoaikatyön palkkaan.

ESIMERKKI 1: Maija on tehnyt usean vuoden ajan osa-aikatyötä ja saanut soviteltua päivärahaa. Nyt hän on vuosilo­malla kolme viikkoa. Sovitellun työttömyyspäivärahan maksamista jatketaan loma-ajan, sillä hänen vuosiloma-ajan palkkansa perustuu osa-aikatyön palkkaan.

ESIMERKKI 2: Matti on ollut pitkään osa-aikatyössä. Hän solmii saman työnantajan kanssa määräaikaisen kokoaika­työsuhteen ajalle 1.5. – 31.8.2014, josta ajasta hän on koko heinäkuun vuosilomalla. Työnantaja maksaa Matille vuo­siloman ajalta kokoaikatyön palkkaa. Matilla ei ole oikeutta soviteltuun työttömyyspäivärahaan lomansa aikana, koska hän on kokoaikatyössä myös loman aikana.

Ajat, joilta oikeutta soviteltuun päivärahaan ei ole

 • Aika, jona työllistyt yli kaksi viikkoa kestävässä kokoaikatyössä.
 • Aika, jona työllistyt päätoimisena yrittäjänä.
 • Aika, jona opiskelet päätoimisesti.
 • Sairausaika.
 • Äitiys- tai isyysloma sekä vanhempainvapaa.
 • Omavastuuaika.
 • Aika, jolta 80 prosentin työaikaraja ylittyy.
Liity tästä
Laske päivärahasi
YTK:n blogi