Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Ansioturvan ABC

Sovittelussa huomioon otettava tulo

Sovittelujakson valinta

Sovitellun päivärahan suuruus määräytyy sovittelujakson kuluessa ansaitun työtulon perusteella siten, että sovittelujakson aikana ansaittu tulo vähentää tuolta ajalta maksettavan ansiopäivärahan määrää. Tavallisesti sovittelujaksona käytetään kuukautta tai neljää peräkkäistä kalenteriviikkoa (tavanomainen sovittelujakso). Sovittelujakson valinta riippuu palkanmaksujaksosta.

Lyhyempää erityistä sovittelujaksoa pitää käyttää silloin,

  • jos sovittelujaksoon sisältyisi sellaisia aikoja, joilta sinulla on oikeus täyteen ansiopäivärahaan tai
  • jos sovittelujaksoon sisältyisi sellaisia aikoja, joilta sinulla ei ole lainkaan oikeutta päivärahaan.

Sinulla ei ole oikeutta päivärahaan silloin, kun sovittelujakson ajalle kohdistuu jokin päivärahan maksa­misen este. Sovittelussa ei oteta huomioon niitä tuloja, jotka olet ansainnut esteen voimassaoloaikana. Erityistä sovittelujaksoa käytetään esimerkiksi silloin, jos tavanomaisen sovittelujakson aikana kuluu omavastuuaika. Jos päivärahan maksamisen esteenä on se, että työnhaku ei ole voimassa, käytetään sovittelussa kuitenkin tavanomaista sovittelujaksoa. Lisäksi tavanomaista sovittelujakson voidaan lyhen­tää yli neljä viikkoa kestävän osa-aikatyön alkaessa.

Erityinen sovittelujakso muodostetaan hakujaksosi niistä osista, joilta sinulla on oikeus saada soviteltua päivärahaa. Erityistä sovittelujaksoa käytettäessä palkka tai muu tulo muunnetaan lasken­nallisesti vastaamaan kuukausituloa. Laskennallinen työtulo saadaan kertomalla päiväpalkka luvulla 21,5. Päiväpalkka saadaan jakamalla työstä saatu tulo sovittelujaksoon sisältyvien laskennallisten työpäivien määrällä siten, että kalenteriviikossa on viisi laskennallista työpäivää. Laskennallisesta työtulosta huomioidaan sovittelussa se osa, joka ylittää 300 euron (bruttosumma) suojaosan.

Sovittelussa huomioon otettava tulo

Sovittelussa otetaan huomioon sovittelujakson aikana ansaittu, 300/279 euron (bruttosumma) suojaosan ylittävä palkka tai muu tulo. Soviteltavaa tuloa ovat siten esimerkiksi:

  • työstä saatu peruspalkka,
  • erilaiset korvaukset ja lisät kuten ylityökorvaus, varallaolokorvaus, iltalisä, yötyölisä, provisiot ja palkkaan rinnastettavat palkkiot
  • yritystoiminnan tulot. Yritystoiminnan tai oman työn tuloista huomioon otetaan tulojen ansio­tulo-osuus. Pääomatuloja ei huomioida.

Sovitteluajankohta

Pääsääntöisesti sovittelussa huomioidaan sovittelujakson aikana ansaitut tulot. Maksuajankohdalla ei yleensä ole sovittelun kannalta merkitystä. Poikkeuksellisesti tulo voidaan kuitenkin huomioida myös ansaintajakson ulkopuolella:

  • Yritystoiminnasta tai omasta työstä saatu tulo voidaan sovitella myös toiminnan harjoittamisen la­kattua, jos toiminnasta kertyy vielä tuloa jälkikäteen. Tällaisia tuloja ovat esimerkiksi tekijänoi­keuskorvaukset, lisenssimaksut, rojaltit ja käyttökorvaukset. Tällainen jälkikäteen kertyvä tulo sovitellaan maksamisajankohdan mukaan sille ajalle, jolla korvauksen katsotaan vaikuttavan tu­lotasoosi.
  • Joillakin aloilla edellisen palkanmaksukauden lisät maksetaan jälkikäteen peruspalkan yhtey­dessä. Tällaisilla aloilla pyrimme tekemään sovittelun maksuperusteisesti, mikä tarkoittaa sitä, että kullakin sovittelujaksolla sovitellaan sen sovittelujakson aikana maksettu tulo. Toimimme näin, jottei ansiopäivärahan maksaminen viivästyisi.
  • Lomaraha ja lomakorvaus otetaan huomioon sen sovittelujakson tulona, jonka aikana se on mak­settu.
  • Työaikapankkiin säästetty ansio otetaan huomioon silloin, kun se siirretään työaikapankkiin. Työ­aikapankista nostettu ansio otetaan huomioon silloin, kun sitä vastaava vapaa pidetään. Jos va­paata ei pidetä, niin ansio huomioidaan silloin, kun se on nostettu työaikapankista.
  • Tulospalkkiot voidaan sovittelussa kohdentaa niiden maksamisajankohdasta eteenpäin sille ajanjak­solle, joka kuluu seuraavan tulospalkkion maksamiseen. Samalla tavoin toimimme palve­lusvuosipalkkioita soviteltaessa.
Liity tästä
Laske päivärahasi
YTK:n blogi