Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Ansioturvan ABC

Takaisinperintä

Ansiopäivärahan takaisinperintätilanteita syntyy silloin,

 • kun työttömyysetuutta on maksettu aiheetta
 • tai kun etuutta on maksettu liikaa.

Tällaiset väärin perustein maksetut päivärahat peritään työttömyysturvalain mukaan takaisin pääsääntöisesti täysimääräisinä.

Takaisinperintätilanteiden välttämiseksi sinun tulee hakemuksessasi ilmoittaa kaikki päivärahaoikeuteesi mahdollisesti vaikuttavat asiat. Mikäli olet epävarma ansiopäivärahaoikeudestasi, kannattaa sinun olla yhteydessä YTK:n asiakaspalveluun (02) 760 7620.

Työttömyysturvalain mukaan väärin perustein maksetut päivärahat on perittävä takaisin. Yleisimpiä takaisinperinnän syitä ovat esimerkiksi palkkatulojen, saatujen sosiaalietuuksien tai lomautuksen aikana saadun lomapalkan ilmoittamatta jättäminen. Takaisinperintään joudutaan myös sellaisissa tapauksissa, joissa TE-toimisto antaa takautuvasti esteellisen työvoimapoliittisen lausunnon, jonka johdosta hakijalla ei ole päivärahaoikeutta ajalta, jolta hänelle on päivärahaa jo maksettu.

Ennen takaisinperintäpäätöksen antamista liikamaksun saajaa kuullaan, eli hänelle varataan mahdollisuus selvityksen antamiseen takaisinperintäasiassa. Kuulemisen tarkoituksena on selvittää liikamaksun saajan näkemys takaisinperinnän perusteesta ja suuruudesta. Kuulemisella pyritään myös selvittämään maksun saajan taloudellinen tilanne mahdollisen takaisinperinnästä luopumisen kannalta.

Takaisinperinnästä luopuminen tietyissä tilanteissa

Pääsääntöisesti liikaa maksettu määrä pitää periä täysimääräisenä takaisin. Työttömyysetuudet rahoitetaan pääosin julkisin varoin, eikä liikamaksun takaisinperinnästä voida luopua ilman laissa säädettyä perustetta.

Takaisinperinnästä luopuminen osittain tai kokonaankin on mahdollista, jos luopuminen katsotaan kohtuulliseksi, eikä liikamaksu ole johtunut etuuden saajan vilpillisestä menettelystä. Takaisinperinnästä voidaan luopua myös silloin, jos aiheettomasti maksetun etuuden määrä on vähäinen. Toisaalta jos etuutta on maksettu liikaa hakijan vilpillisen menettelyn seurauksena, ei takaisinperinnästä luovuta vähäisenkään summan kohdalla.

Takaisinperintäpäätöksen antamisen jälkeen takaisinperinnästä voidaan luopua kokonaan, jos takaisinperintää ei ole etuuden saajan taloudellinen tilanne huomioon ottaen enää tarkoituksenmukaista jatkaa. Luopua voidaan myös silloin, kun takaisinperinnän jatkamisesta aiheutuisi perimättä olevaan etuuden määrään nähden kohtuuttomat kustannukset.

Takautuvasti myönnetty eläke tai muu sosiaalietuus

Takaisinperintätilanteita aiheutuu paljon sellaisissa tilanteissa, joissa ansiopäivärahan saajalle myönnetään takautuvasti eläkettä tai muuta sosiaalietuutta samalta ajalta, jolta hän on jo saanut työttömyysetuutta. Näissä tilanteissa työttömyyskassa perii perusteettomasti maksetun työttömyysetuuden eläke- tai vakuutuslaitoksen myöntämästä takautuvasta suorituksesta. Tällaisia takautuvasti myönnettäviä etuuksia ovat muun muassa:

 • kansaneläke
 • työ- tai virkasuhteen taikka yrittäjätoiminnan perusteella myönnetty eläke
 • sukupolvenvaihdos- tai luopumiseläke
 • luopumiskorvaus tai luopumistuki
 • sairausvakuutuslain mukainen päiväraha
 • kuntoutusrahalain mukainen kuntoutusraha
 • tapaturmavakuutuslain mukainen päiväraha tai tapaturmaeläke.

Myös työkyvyttömyyseläke voidaan myöntää takautuvasti samalle ajalle, jolta on jo saatu työttömyysetuutta. Tällaisessa tilanteessa työttömyyskassa perii perusteettomasti maksetun työttömyysetuuden määrän takautuvasti suoritettavasta työkyvyttömyyseläkkeestä. Näin peritty määrä ei aina kuitenkaan kata työttömyysetuuden liikamaksua kokonaan. Tällaisessa tilanteessa jäljelle jäävää liikamaksua ei kuitenkaan peritä takaisin.

Edellä mainittu tilanne koskee vain sellaisia takaisinperintätilanteita, joissa

 • henkilölle myönnetään työkyvyttömyyseläke tai osatyökyvyttömyyseläke takautuvasti samalle ajalle, miltä hän on saanut työttömyysetuutta, ja
 • liikaa maksetun työttömyysetuuden määrä ylittää sen määrän, jonka työttömyyskassa on perinyt eläke- tai vakuutuslaitokselta.

Laissa tarkoitettuja työkyvyttömyyseläkkeitä ovat esimerkiksi

 • työkyvyttömyyseläke
 • kuntoutustuki (eli määräaikainen työkyvyttömyyseläke)
 • yksilöllinen varhaiseläke
 • tapaturmavakuutuslainsäädännön mukaiset eläkkeet, kuten:
  • tapaturmavakuutuslain perusteella myönnetty tapaturmaeläke
  • sotilastapaturmalain perusteella myönnetty tapaturmaeläke
  • liikennevakuutuslain perusteella myönnetty työkyvyttömyyseläke

Takaisinperintätilanteiden välttäminen

Takaisinperintätilanteiden välttämiseksi sinun tulee ilmoittaa hakemuksessasi kaikki työssäolojaksosi, sairauspäiväsi, lomapäiväsi, sosiaalietuuksiin tulleet muutokset sekä kaikki muutkin päivärahaoikeuteesi mahdollisesti vaikuttavat asiat. Mikäli olet epävarma, kannattaa sinun olla yhteydessä YTK:n asiakaspalveluun (02) 760 7620 ja kysyä neuvoa.

Väärin perustein maksetut etuudet peritään työttömyysturvalain mukaisesti takaisin. Tietämättömyys lain säännöksistä ei ole peruste takaisinperinnästä luopumiseen. Vilpillisyys etuutta hakiessa voi lisäksi johtaa huomautukseen, varoitukseen tai jopa työttömyyskassasta erottamiseen. Mikäli kyseessä ei ole aivan lievä vilpillisyys, on työttömyyskassalla myös velvollisuus tehdä asiasta tutkintapyyntö poliisiviranomaiselle.

Liity tästä
Laske päivärahasi
YTK:n blogi