Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Ansioturvan ABC

Vuorotteluvapaan edellytykset

Työsuhde-edellytys
Työhistoriaedellytys
Työssäoloedellytys
Vuorottelijan yläikäraja
Vuorottelusopimus

Työsuhde-edellytys

Vuorotteluvapaalle jäämiseksi sinun on oltava joko työ- tai virkasuhteessa, tai virkasuhteeseen rinnastetta­vassa palvelussuhteessa työnantajaasi. Jos työsuhteesi ei ole kokoaikainen, tulee työaikasi osa-aikaisessa työsuhteessa olla yli 75 % työalallasi noudatettavasta kokoaikaisen työntekijän työajasta. Päätoimi­sena yrittäjänä et voi jäädä vuorotteluvapaalle.

Työhistoriaedellytys

Vuorotteluvapaan edellytyksenä on, että olet tehnyt työeläke­lakien mukaista työtä 20 vuotta ja/tai 1.1.2007 alkaen sinulla on työeläkkeeseen oikeuttavia ansioita yhteensä 20 vuoden ajalta. Myös yrittäjänä tehty työ luetaan työhistoriaan. Työnte­koon voidaan rinnastaa myös muuta kuin em. työeläkelakien mukaista aikaa kuten perhevapaa-aikaa, asevelvollisuusaikaa, siviilipalvelusaikaa ja työsopimuslakiin tai työ- ja virkaehtoso­pimukseen perustuvaa hoitovapaa-aikaa. Enintään neljännes ajasta voi olla tällaista rinnastettavaa aikaa.

EU/ETA-maissa tai Sveitsissä tehty työ otetaan myös huomioon työhistoriaedellytystä laskettaessa. Katso ulkomaantyöstä tarkemmin koh­dasta Ulkomailla työskentely ja työttömyysturva.

Jos vuorotteluvapaasopimus on tehty ennen 31.12.2015  ja vuorotteluvapaa alkaa viimeistään 31.3.2016, noudatetaan työhistoriaedellytyksessä vanhan lain mukaista 16 vuoden työhistoriaa.

Työssäoloedellytys

Vuorotteluvapaan edellytyksenä on, että olet työskennellyt saman työnantajan palveluksessa yhtäjaksoi­sesti vähintään 13 kuukautta ennen vuorotteluvapaan alkamista. Tähän ajanjaksoon voi sisältyä yhteensä enintään 30 kalenteripäivää palkatonta poissaoloa.  Sairaudesta tai tapaturmasta johtuvat poissaolot rin­nastetaan työssäoloon. Lisäksi edellytetään, että edellä mainittu työ on ollut koko­aikatyötä, mikä tarkoittaa, että työaikasi on tullut olla yli 75 prosenttia kokoaikatyöntekijän työajasta.

Vuorottelijan yläikäraja

Vuorotteluvapaata ei voi aloittaa sen kalenterikuukauden päättymisen jälkeen, jonka aikana vuorottelija on täyttänyt vuorottelijan yläikärajan. Vuorottelijan yläikäraja lasketaan työntekijän eläkelain mukaisen vanhuuseläkkeen alaikärajasta. Yläikäraja on eläkkeen alaikäraja vähennettynä kolmella vuodella. Tällä hetkellä vuorotteluvapaan aloittamisen yläikäraja on siten 60 vuotta. Samaa yläikärajaa sovelletaan myös, vaikka siirtyisit vanhuuseläkkeelle niin sanotun ammatillisen eläkejärjestelmän tai lisäeläkejärjestelmän perusteella jo ennen kuin työntekijän eläkelain mukainen vanhuuseläkkeen alaikäraja täyttyy.

Vuorotteluvapaan yläikärajaa koskevaa säännöstä ei sovelleta ennen vuotta 1957 syntyneisiin.

Vuorottelusopimus

Työnantajan tulee tehdä vuorottelijan kanssa kirjallinen vuorottelusopimus, jossa työnantaja sitoutuu palkkaamaan sijaisen. Vuorottelusopimus on toimitettava TE-toimistoon ennen vuorotteluvapaan alkamista. Toimita sijaisen työsopimus tai muu luotettava selvitys sijaisen palkkaamisesta vuorotteluvapaan ajaksi TE-toimistoon myös viipymättä eli noin viikon kuluessa vuorotteluvapaan alkamisesta Vuorottelukorvausta voidaan maksaa vasta sen jälkeen, kun TE-toimisto on saanut yllä mainitut asiakirjat.

Liity tästä
Laske päivärahasi
YTK:n blogi