Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Ansioturvan ABC

Päätoiminen ja sivutoiminen yritystoiminta

Päätoiminen yritystoiminta
Sivutoiminen yritystoiminta
Lyhytkestoinen yrittäjyys
Maatalouden tulot
Metsätalouden tulot

Päätoiminen yritystoiminta

YTK on palkansaajien työttömyyskassa, joten yrittäjänä et voi liittyä YTK:n jäseneksi. Voit kuitenkin olla tilanteessa, jossa olet liittynyt YTK:hon ollessasi palkkatyössä, ja aloittanut jäsenenä ollessasi yritystoiminnan. Sinulla ei tällöin ole oikeutta ansiopäivärahaan, jos sinun katsotaan työllistyvän päätoimisesti yritystoiminnassasi. Päätöksen työnhakijan yritystoiminnan päätoimisuudesta tekee aina TE-toimisto. Päätoimisuutta arvioitaessa ratkaisevaa on toiminnan vaatima työmäärä. Yritystoiminta katsotaan päätoimiseksi, jos sen vaatima työmäärä on niin suuri, että se on esteenä kokoaikaisen työn vastaanottamiselle. Jos aloitat työttömänä ollessasi yritystoiminnan, on TE-toimiston lähtökohta yleensä se, että yritystoiminta on päätoimista.

Tarvittaessa sinun tuleekin siis ajankäyttösi perusteella pystyä näyttämään, ettei kysymys ole päätoimisesta yritystoiminnasta. Voit osoittaa yritystoimintasi sivutoimiseksi olemalla kyseiseen yritystoimintaan liittymättömässä kokoaikatyössä palkansaajana vähintään 6 kuukauden ajan. Verkostomarkkinointityöt ovat merkittävin poikkeus tästä päätoimisuuslähtökohdasta. Verkostomarkkinointitöiden vaatima työmäärä voidaan useimmiten arvioida sellaiseksi, etteivät nämä työt ole esteenä kokopäiväisen työn vastaanottamiselle.

Sivutoiminen yritystoiminta

TE-toimisto antaa työttömyyskassaa sitovan lausunnon siitä, työllistyykö hakija yritystoiminnassa ja onko yritystoimintaa pidettävä päätoimisena vai sivutoimisena. TE-toimisto arvioi yrittäjyyden laatua aina työmäärän perusteella, eli yritystoiminnasta saatujen tulojen määrällä ei ole tässä arvioinnissa merkitystä. Yritystoiminnan kannattamattomuutta ei siis voida kompensoida työttömyysturvalla. Toisaalta kannattavaakaan yritystoimintaa ei katsota päätoimiseksi, ellei TE-toimisto arvioi sen vaatimaa työmäärää niin suureksi, että se on esteenä kokopäiväisen työn vastaanottamiselle.

Sinulle voidaan maksaa soviteltua päivärahaa (soviteltu päiväraha), mikäli TE-toimisto katsoo työttömyyskassalle antamassaan lausunnossa sinut sivutoimiseksi yrittäjäksi. Sovittelussa yritystoiminnan tulot huomioidaan lähtökohtaisesti verotietojesi mukaan. Jos kyseessä on aloittava yritystoiminta, ei vahvistetun verotuksen tietoja voida kuitenkaan käyttää. Sama tilanne on silloin, kun yritystoiminta on verotuksen vahvistamisen jälkeen muuttunut oleellisesti. Jos YTK ei voi käyttää sovittelussa huomioon otettavien tulojen arvioinnissa verotuksen tietoja, pyritään tulot silti arvioimaan mahdollisimman pitkälle verotuksen sääntöjen mukaisesti.

Kaikki liike- ja ammattitoiminnan harjoittajat ovat toiminnastaan kirjanpitovelvollisia. Tulojen arviointi ilman verotuksen tietoja perustuukin lähtökohtaisesti esitettyihin tuloslaskelmiin. Myös sovittelun piirissä olevasta pienimuotoisesta, itsenäisestä tulonhankkimistoiminnasta (esimerkkinä erilaiset verkostomarkkinointityöt) on pidettävä niin sanottua muistiinpanokirjaa, johon aikajärjestyksessä merkitään tulot ja menot. Sovittelussa huomioon otettavien tulojen arviointi perustuu näissä tilanteissa muistiinpanokirjaan merkittyihin tietoihin, joita arvioidaan verotuksen sääntöjen mukaan.

Lyhytkestoinen yrittäjyys

Ansiopäivärahaa voidaan myös maksaa yrittäjälle, joka työllistyy yritystoiminnassa enintään kaksi viikkoa. Näissä tilanteissa TE-toimisto ei seuraa yrittäjyysjaksoja eikä tällaisen lyhytkestoisen työllistymisen päätoimisuus estä työttömyysetuuden saamista. Työttömyyskassa toteaa työjakson keston työnhakijan ilmoituksen tai muun saatavilla olevan selvityksen perusteella (esim. sopimus toimeksiannosta). Jos huomaamme, että hakija työllistyy yrittäjänä yli kahden viikon ajan, pyydämme asiassa työvoimapoliittista lausuntoa. Näissä tilanteissa TE-toimisto tutkii asian normaalisti ja antaa lausuntonsa työllistymisen alkamisesta lukien.

Tulot lyhytkestoisestakin yritystoiminnasta huomioidaan ansiopäivärahan maksussa. Edellytysten täyttyessä soviteltua päivärahaa voidaan siis maksaa lyhytkestoisen yrittäjyyden ajalta.

Maatalouden tulot

Maatalouden verovuoden puhdas tulo on maataloudesta rahana tai rahanarvoisena etuutena verovuonna saatujen tulojen ja tulon hankkimisesta tai säilyttämisestä aiheutuneiden menojen erotus. Maatalouden tulo jaetaan pääomatuloon ja ansiotuloon, joista vain ansiotulo-osuus on sovittelussa huomioonotettavaa tuloa. Mikäli sinulla on maatalouden tuloa, näkyy verotustiedoissasi eriteltyinä pääomatulo-osuus ja ansiotulo-osuus.

Metsätalouden tulot

Metsätalouden tulojen verotuksessa siirryttiin vuoden 2006 alusta lukien myyntituloverotukseen. Tässä verotustavassa puun myynnistä saamasi tulot ovat aina pääomatuloa, eikä niitä siis oteta huomioon sovittelussa. Hankintatyön verollinen osuus on sen sijaan ansiotuloa ja se otetaan huomioon soviteltavana tulona. Hankintatyöllä tarkoitetaan myyntituloverotuksessa hankintakaupan tai muun siihen verrattavan myynnin yhteydessä tehtyä puutavaran valmistus- tai kuljetustyötä. Tämän hankintatyön arvo katsotaan verolliseksi kokonaisuudessaan, jos kysymys on muusta kuin maatilan metsästä tehdystä hankintatyön arvosta. Jos kysymys on maatilan metsästä, verollista on se hankintatyön osuus, joka ylittää valmistetun tai kuljetetun puun määrän osalta 125 kuutiometriä.

Verovapaus on maatilakohtainen ja hankintatyön veronalainen osuus jaetaan työn tehneiden ansiotuloksi heidän työpanostensa suhteessa.

Liity tästä
Laske päivärahasi
YTK:n blogi