Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Ansioturvan ABC

Palkansaajasta yrittäjäksi, yrittäjästä palkansaajaksi

Palkansaajasta yrittäjäksi
Yrittäjästä palkansaajaksi
Palkansaajan työssäoloehdon voimassaolo

Palkansaajasta yrittäjäksi

Jos aloitat yritystoiminnan, suosittelemme sinua liittymään heti yrittäjäkassaan, sillä yrittäjän työssäoloehtoa kerrytät vain yrittäjäkassan jäsenenä. Voit halutessasi säilyttää palkansaajakassan jäsenyyden korkeintaan 18 kuukauden ajan. Tätä oikeutta kutsutaan jälkisuojaoikeudeksi ja sillä tarkoitetaan sitä aikaa, jona palkansaajasta yrittäjäksi ryhtynyt ja työttömäksi jäänyt henkilö voi olla oikeutettu saamaan työttömyyspäivärahaa yrittäjyyttä edeltäneen palkkatyön perusteella. Suosittelemme sinua kuitenkin liittymään yrittäjäkassaan heti, kun aloitat yritystoiminnan. Mikäli yritystoimintasi jatkuu yli 18 kuukauden ajan, tulee sinun viimeistään erota palkansaajakassasta.

Ellei muuhun arvioon ole aihetta, yritystoiminta katsotaan aloitetuksi, kun yritys on:

  1. aloittanut varsinaisen tuotannollisen tai taloudellisen toiminnan;
  2. merkitty arvonlisäverovelvollisten rekisteriin;
  3. merkitty ennakkoperintärekisteriin; tai
  4. merkitty Verohallinnon työnantajarekisteriin.
  • Kaupparekisterimerkinnällä ei ole vaikutusta.

Jos olet työskennellyt yrittäjänä yli 18 kuukautta ja olet pysynyt YTK:n jäsenenä, ei sinulle voida maksaa palkansaajan työttömyyspäivärahaa ennen kuin olet täyttänyt uudelleen palkansaajan työssäoloehdon (Ansiopäivärahan saamisen edellytykset). Yrittäjän työssäoloehtoa kerrytät vain yrittäjäkassan jäsenenä. Siten mahdollinen 18 kuukauden yrittäjätyö palkansaajakassan jäsenenä ei kerrytä yrittäjän työssäoloehtoa. Jos liityt yrittäjäkassaan aloittaessasi yritystoiminnan, pitää sinun lähettää meille eroilmoitus.

Saatat joutua tilanteeseen, jossa jäät työttömäksi yritystoiminnastasi ennen kuin olet ehtinyt täyttää yrittäjän työssäoloehdon yrittäjäkassan jäsenenä. Tällöin voit kuitenkin hakea sitä palkansaajan ansiopäivärahaa yrittäjäkassasta, johon sinulla olisi oikeus jäädessäsi työttömäksi palkansaajakassassa. Tässä tapauksessa siirtymisesi palkansaajakassasta yrittäjäkassaan on kuitenkin tullut tapahtua kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenyytesi palkansaajakassassa on päättynyt.

Yrittäjäksi siirtyessäsi voit siis 18 kuukauden ajan valita, oletko palkansaaja- vai yrittäjäkassan jäsen. Tänä jälkisuoja-aikana työttömäksi jäädessäsi sinulle maksetaan palkansaajan ansiopäivärahaa siitä työttömyyskassasta, jonka jäsen olet.

Yrittäjästä palkansaajaksi

Jos olet täyttänyt yrittäjän työssäoloehdon yrittäjäkasassa ja siirryt palkansaajakassan jäseneksi, oikeutesi yrittäjän päivärahaan päättyy, kun täytät palkansaajakassan jäsenenä palkansaajan työssäoloehdon. Palkansaajan työssäoloehto täyttyy aikaisintaan 26 kalenteriviikon työskentelyllä. Voit myös joutua tilanteeseen, jossa jäät työttömäksi palkkatyöstäsi ennen kuin olet ehtinyt täyttää palkansaajan työssäoloehdon jäsenyysaikanasi YTK:ssa. Tällöin voit kuitenkin hakea sitä yrittäjän ansiopäivärahaa YTK:sta, johon sinulla olisi oikeus jäädessäsi työttömäksi yrittäjäkassassa. Tässä tapauksessa siirtymisesi yrittäjäkassasta YTK:hon on kuitenkin pitänyt tapahtua kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenyytesi yrittäjäkassassa on päättynyt.

Palkansaajan työssäoloehdon voimassaolo

Mikäli päätät jäädä YTK:n jäseneksi aloittaessasi yritystoiminnan, on sinun tärkeää huomioida työttömyysturvalain säännökset palkansaajan työssäoloehdon voimassaolosta. Kuten edellä kohdassa palkansaajasta yrittäjäksi on selitetty, yli 18 kuukauden yrittäjyyden jälkeen et voi saada palkansaajakassasta työttömyyspäivärahaa ennen kuin olet täyttänyt palkansaajan työssäoloehdon uudelleen.

Sivutoimisen yrittäjän, joka ei työllisty palkkatyössä, kannattaa ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistossa. Sivutoimisena yrittäjänä sinun ei katsota työllistyvän yritystoiminnassasi, joten et ole tällöin työttömyysturvalaissa tarkoitetulla tavalla työmarkkinoilla. Jos olet poissa työmarkkinoilta ilman hyväksyttävää syytä yli kuusi kuukautta, menetät aiemmin hankkimasi työssäoloehdon ja oikeutesi päivärahaan. Henkilön katsotaan olevan työmarkkinoilla silloin, kun hän työskentelee työssäoloehtoon luettavassa työssä, työllistyy yritystoiminnassa tai omassa työssään tai on työttömänä työnhakijana TE-toimistossa.

Yritystoimintaa harjoittaessasi olet työttömyysturvassa tarkoitetulla tavalla työmarkkinoilla, eli työllistyt yritystoiminnassasi ainakin silloin, kun yritystoimintasi on laajuudeltaan olennaista tai kun yrittäjyytesi on päätoimista. Yritystoimintasi on laajuudeltaan olennaista silloin, kun se keräisi yrittäjäkassassa ollessasi yrittäjän työssäoloehtoa. Päätoimista yrittäjyys puolestaan on silloin, kun sen vaatima työmäärä on niin suurta, että et kyseisen yritystoiminnan vuoksi voisi vastaanottaa muuta kokoaikatyötä.

Mikäli aloittamasi yritystoiminta ei täytä edellä mainittuja olennaisuuden tai päätoimisuuden edellytyksiä, saatat siis menettää aikaisemmin YTK:n jäsenenä keräämäsi työssäoloehdon jo kuudessa kuukaudessa palkkatyösi päättymisestä lukien. Yritystoimintaa aloittaessasi sinun kannattaakin olla välittömästi yhteydessä TE-toimistoon, ja kertoa mahdollisimman nopeasti myös YTK:lle yritystoiminnan aloittamisesta. Yritystoimintaa harjoittaessasi ensisijaisesti suosittelemme sinulle yrittäjäkassan jäsenyyttä, sillä ainoastaan yrittäjäkassan jäsenenä kerrytät työssäoloehtoa myös yrittäjyytesi ajalta.

Liity tästä
Laske päivärahasi
YTK:n blogi