Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Ansioturvan ABC

Yrittäjän määrittely työttömyysturvan kannalta

Osakeyhtiö
Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö
Osuuskunta
Yksityinen elinkeinonharjoittaja (esimerkiksi toiminimi)
Maatalousyrittäjä

Työttömyysturvassa sinut määritellään yrittäjäksi, jos teet ansiotyötä olematta työ- tai virkasuhteessa. Tässä tapauksessa muodollisella asemallasi tai omistuksellasi työnantajayrityksessä ei ole merkitystä.

Työttömyysturvajärjestelmässä käytetty yrittäjän määritelmä ei aina ole yhtenevä muussa lainsäädännössä käytettyjen määritelmien kanssa. Esimerkiksi yrittäjyyteen liittyvät omistussuhteen prosenttiosuudet ovat työttömyysturvalaissa ja yrittäjän eläkelaeissa erisuuruiset. Tästä syystä sinut voidaan katsoa joissakin tilanteessa työttömyysturvalain mukaisesti yrittäjäksi myös, vaikka et olisikaan YEL- tai MYEL-velvollinen.

Sinua voidaan pitää yrittäjänä työttömyysturvassa myös osakeyhtiön osaomistajana tai yrittäjän perheenjäsenenä, vaikka itse kuuluisitkin muun kuin yrittäjän eläkevakuutuksen piiriin. Yrittäjäaseman arviointi tapahtuu tällöin sekä henkilökohtaisen omistusosuutesi, että perheesi omistuksen, ja toisaalta sen perusteella, työskenteletkö yrityksessä johtavassa asemassa. Johtavassa asemassa olevaksi sinut katsotaan silloin, jos olet osakeyhtiön toimitusjohtaja, hallituksen jäsen tai muussa vastaavassa asemassa. Perheenjäseneksi työttömyysturvalain tarkoittamassa merkityksessä katsotaan henkilön kanssa samassa taloudessa asuva puoliso (myös avopuoliso), lapset ja lastenlapset sekä vanhemmat ja isovanhemmat.

Sinut katsotaan työttömyysturvassa yrittäjäksi eri yritysmuotojen osalta seuraavasti:

Osakeyhtiö

Osakeyhtiössä työskennellessäsi olet työttömyysturvassa aina yrittäjä silloin, jos teet ansiotyötä olematta työ- tai virkasuhteessa. Lisäksi sinut voidaan katsoa työttömyysturvassa yrittäjäksi myös omistusosuutesi perusteella. Keskeisessä asemassa on tietyn suuruinen määräämisvalta, joka voidaan osakeyhtiössä saavuttaa osakkeiden omistamisen kautta. Pelkkä osakeyhtiön osakkeiden omistaminen ei tee sinusta työttömyysturvassa yrittäjää, vaan sinun tulee myös työskennellä omistamassasi yrityksessä.

Yrittäjäksi sinut katsotaan osaomistajana,

1. jos työskentelet johtavassa asemassa osakeyhtiössä, josta

  1. omistat yksin vähintään 15 prosenttia,
  2. omistat yhdessä perheesi kanssa vähintään 30 prosenttia, tai
  3. perheesi omistaa vähintään 30 prosenttia

2. työskentelet osakeyhtiössä, josta

  1. omistat yksin vähintään 50 prosenttia,
  2. omistat yhdessä perheesi kanssa vähintään 50 prosenttia, tai
  3. perheesi omistaa vähintään 50 % yhtiöstä.

Huomaa, että omistusosuuttasi laskettaessa huomioidaan myös välillinen, eli toisten yritysten ja yhteisöjen kautta tapahtuva omistaminen. Välillinen omistajuus huomioidaan, jos sinä tai perheenjäsenesi, tai sinä yhdessä perheenjäsentesi kanssa omistat tällaisesta ns. väliyhteisöstä vähintään puolet, tai teillä on siinä vastaava määräysvalta muulla tavoin.

Pelkkä yrityksen tai sen osan omistaminen ei kuitenkaan voi tehdä sinusta työttömyysturvan kannalta yrittäjää. Olennaista on, että myös työskentelet yrityksessä edellä mainitulla tavalla.

Esimerkki 1: Maija työskentelee osakeyhtiössä A, jonka osakkeista Maija omistaa 10 prosenttia. Hän on myös A Oy:n hallituksen varsinainen jäsen. Hänen samassa taloudessa asuva puolisonsa Matti omistaa A Oy:stä 20 prosenttia. Maija omistaa siten yhdessä perheensä kanssa yhtiöstä 30 prosenttia (Maija 10 % + Matti 20 %), ja Maijan katsotaan olevan A Oy:ssä johtavassa asemassa toimiessaan hallituksen jäsenenä. Maija on siten työttömyysturvan kannalta yrittäjä.

Esimerkki 2: Matti toimii osakeyhtiön A toimitusjohtajana ja omistaa samalla A Oy:stä 5 prosenttia. Vaikka Matti on siis A Oy:ssä johtavassa asemassa, hänen suora omistusosuutensa yhtiössä jää alle 15 prosentin, joten tällä perusteella häntä ei katsottaisi työttömyysturvassa yrittäjäksi. Matti omistaa kuitenkin myös C Oy:stä 50 prosentin osuuden, ja C Oy omistaa puolestaan A Oy:stä 10 prosenttia. C Oy:n 10 prosentin omistusosuus tulee siten välillisen omistajuuden kautta huomioiduksi myös Matin omistusosuutta A Oy:ssä laskettaessa. Matin omistusosuus A Oy:stä on työttömyysturvan näkökulmasta yhteensä 15 prosenttia, ja koska hän työskentelee yhtiössä johtavassa asemassa, on hän työttömyysturvan kannalta yrittäjä.

Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö

Avoimen yhtiön yhtiömiehenä tai kommandiittiyhtiön vastuunalaisena yhtiömiehenä olet aina yrittäjä, ellei yhtiösopimuksessa määräysvaltaasi yhtiömiehenä ole olennaisesti rajoitettu. Myös tällaisen yhtiömiehen samassa taloudessa asuva puoliso tai perheenjäsen katsotaan yrittäjäksi, mikäli tämä työskentelee kyseisessä yrityksessä. Kommandiittiyhtiön äänetön yhtiömies ei sitä vastoin ole työttömyysturvan kannalta yrittäjä.

Osuuskunta

Osuuskunnassa tarvittava määräysvalta perustuu osuuskunnan jäsenyyteen. Työttömyysturvassa sinua pidetään yrittäjänä silloin, kun olet jäsenenä osuuskunnassa jossa on yhteensä enintään kuusi (6) jäsentä. Edellytyksenä on tämän lisäksi se, että kaikkien jäsenten äänimäärä on yhtä suuri. Yli kuusihenkisten osuuskuntien kohdalla määräysvaltaasi ja johtavaa asemaasi arvioidaan kuten osakeyhtiön kohdalla edellä on esitetty. Tällöin myös perheenjäsenesi määräysvalta ja omistajuus huomioidaan vastaavasti.

Yksityinen elinkeinonharjoittaja (esimerkiksi toiminimi)

Yksityinen elinkeinonharjoittaja on työttömyysturvassa aina itse yrittäjä. Myös samassa taloudessa asuva yksityisen elinkeinonharjoittajan perheenjäsen katsotaan yrittäjäksi, mikäli tämä työskentelee elinkeinonharjoittajan palveluksessa.

Maatalousyrittäjä

Maataloustoimintaa harjoittaessasi olet työttömyysturvassa yrittäjä silloin, kun olet maatalousyrittäjän eläkelain mukainen maatalousyrittäjä. Maatalousyrittäjällä tarkoitetaan:

 

1) maatilatalouden harjoittajaa, joka harjoittaa maatilataloutta vähintään viisi hehtaaria maatalousmaata käsittävällä viljelmällä;

 

2) kalastajaa, joka harjoittaa ammattimaista kalastusta olematta työsuhteessa;

 

3) poronomistajaa, joka omaan, perheenjäsenensä tai paliskunnan lukuun tekee poronhoitotyötä;

 

4) henkilöä, joka tekee 1, 2 tai 3 kohdassa mainittua työtä maatalousyrittäjän perheenjäsenenä tai avopuolisona;

Liity tästä
Laske päivärahasi
YTK:n blogi