Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Ansioturvan ABC

Yritystoiminnan lopettaminen

Yrityksessä työskentelyn päättyminen
Perheyrityksessä päätoimisesti työllistynyt perheenjäsen
Yritystoiminnan lopettaminen

Yrityksessä työskentelyn päättyminen

Päätoimisesti yrittäjänä toimivalla ei ole oikeutta työttömyysetuuteen. Jos olet työllistynyt yritystoiminnassasi päätoimisesti, edellyttää työttömyysetuuden saaminen joko oman työskentelyn päättymistä yrityksessä tai koko yritystoiminnan lopettamista.

Työllistyminen yritystoiminnassa on päättynyt ensinnäkin silloin, jos henkilön työkyky on alentunut pysyvästi ja olennaisesti siten, että hän on saanut enimmäisajan sairauspäivärahaa ja on edelleen työkyvytön. Lisäksi edellytetään, että työkyvyttömyyseläkehakemus on vireillä tai hylätty.

 • Henkilö voi tämän jälkeenkin osallistua vähäisiin hallinnollisiin tehtäviin.
 • Sen sijaan vähäinenkin osallistuminen tuotannolliseen ja taloudelliseen toimintaan on esteenä päivärahan maksamiselle.

Toiseksi työllistymisen katsotaan päättyneen silloin, kun henkilö on palkansaajaan rinnastettava yrittäjä, joka esittää selvityksen toimeksiantosuhteen päättymisestä ja jonka ei katsota työllistyvän päätoimisesti mahdollisten muiden toimeksiantojen tekemiseksi. Päivärahaa voitaisiin siis maksaa jo heti toimeksiantosuhteen päätyttyä.

 • Palkansaajaan rinnastettavalla yrittäjällä tarkoitetaan yrittäjää, joka itse osallistuu työsuoritukseen toimeksiantajan määräämällä tavalla, on toimeksiantosuhteessa samoihin harvalukuisiin toimeksiantajiin ja jolla ei ole kiinteää osto- tai myyntipaikkaa tai vastaavaa toimipaikkaa toiminnan harjoittamista varten. Lisäksi edellytetään, että hänellä ei ole viimeksi kuluneen vuoden (työnhakijaksi ilmoittautumisesta lukien) aikana ollut edellä tarkoitettujen työsuoritusten tekemiseksi palveluksessaan työsuhteessa olevia työntekijöitä, muutoin kuin satunnaisesti.
 • Perheyrityksessä työskennellyttä perheenjäsentä ei voida koskaan katsoa palkansaajaan rinnastettavaksi yrittäjäksi.

Kolmanneksi työllistymisen voidaan katsoa päättyneen silloin, kun yritystoimintaa on pidettävä kausiluontoisena ja toimintakausi on päättynyt.

 • Kausiluontoisena pidetään sellaista yritystoimintaa, jota on normaaleiden luonnonolosuhteiden vuoksi mahdollista harjoittaa keskimäärin yhteensä enintään 6 kuukauden ajan vuodessa.
 • Yritystoiminnasta saatavilla tuloilla ja siten sen kannattavuudella ei ole merkitystä, sillä olennaista on yrityksen toiminnan estyminen,

Perheyrityksessä päätoimisesti työllistynyt perheenjäsen

Joissain tilanteissa perheyrityksessä päätoimisesti työllistyneelle yrittäjän perheenjäsenelle voidaan maksaa työttömyysetuutta perheenjäsenen oman työskentelyn päätyttyä, vaikka yritys muutoin jatkaisi toimintaansa. Mahdollisuus koskee ainoastaan sellaista perheenjäsentä, jolla itsellään ei ole, eikä kahden edellisen vuoden aikana ole ollut, vähintään 15 prosenttia osakeyhtiön osakepääomasta tai osakkeiden tuottamasta äänivallasta, eikä muussa yrityksessä vastaavaa määräysvaltaa.

Yrittäjän perheenjäsenen työllistyminen on päättynyt, jos:

 1. Hänen työkykynsä on alentunut pysyvästi ja olennaisesti.
 2. Kausiluontoisen yritystoiminnan toimintakausi on päättynyt.
 3. Hänen työskentelynsä yrityksessä on päättynyt, ja hän on työllistynyt päätoimisesti yritystoiminnassa vain satunnaisesti (enintään kuuden (6) kuukauden ajan kahden (2) vuoden tarkastelujakson aikana).
 4. Hänen työskentelynsä yrityksessä on päättynyt, ja työskentely on johtunut yksinomaan työllistymistä edistävään palveluun osallistumisesta, tai muihin omaehtoisiin opintoihin liittyvästä harjoittelusta.
 5. Hänen työnsä on loppunut tuotantosuunnan lopettamisen tai vastaavan syyn johdosta.
 6. Hänet on lomautettu kokoaikaisesti, ja yrityksestä on lomautettu taikka irtisanottu taloudellisista tai tuotannollisista syistä vuoden tarkastelujakson aikana vähintään yksi työntekijä, joka ei ole yrittäjän perheenjäsen. Perheenjäsen ei tässä tapauksessa saa olla YEL/MYEL-vakuutettu.
 7. Hänen työntekonsa ja palkanmaksu on keskeytynyt kokonaan esimerkiksi tulipalon tai poikkeuksellisen luonnontapahtuman seurauksena, ja yrityksessä on myös vähintään yksi muu työntekijä, joka ei ole yrittäjän perheenjäsen, ja jonka työnteko ja palkanmaksu ovat keskeytyneet samasta syystä. Perheenjäsen ei tässäkään tapauksessa saa olla YEL/MYEL-vakuutettu.
 8. Hänen työskentelynsä on loppunut yritystoiminnan edellytysten pysyväisluonteisen heikentymisen johdosta, ja yritystoiminnasta siinä työskentelevää henkilöä kohti syntyvä tulo on vähemmän kuin työttömyysturvalaissa tarkoitettu, yritystoiminnan olennaisuutta osoittava työtulon määrä (1027,17), eikä yrityksessä työskentele muita kuin yrittäjän perheenjäseniä.

Yritystoiminnan lopettaminen

Yksityisen elinkeinonharjoittajan kohdalla yritystoiminta voidaan katsoa lopetetuksi myös, kun tuotannollinen ja taloudellinen toiminta on päättynyt ja henkilö on luopunut mahdollisesta YEL/MYEL-vakuutuksesta. Muiden yrittäjien kohdalla yritystoiminta katsotaan lopetetuksi, jos:

 1. tuomioistuin on velallisen tai velkojan aloitteesta tehnyt päätöksen konkurssiin asettamisesta;
 2. osakeyhtiö tai osuuskunta on asetettu selvitystilaan;
 3. muun yhtiön kuin osakeyhtiön purkamisesta on tehty kaikkien yhtiömiesten kesken sopimus;
 4. tuotannollinen ja taloudellinen toiminta on päättynyt ja henkilö on:
  1. luopunut YEL/MYEL-vakuutuksesta;
  2. jättänyt verohallinnolle ilmoituksen yrityksen poistamiseksi ennakkoperintärekisteristä;
  3. jättänyt verohallinnolle ilmoituksen yrityksen poistamiseksi työnantajarekisteristä; ja
  4. jättänyt verohallinnolle joko ilmoituksen yrityksen poistamiseksi arvonlisäverovelvollisten rekisteristä tai yritystoiminnan keskeytymisestä; tai
 5. muiden 1–4 kohdassa mainittuihin verrattavien seikkojen perusteella on ilmeistä, että tuotannollinen ja taloudellinen toiminta on kokonaan päättynyt.

Yritysomaisuuden myyntivoittolaskelman jättämisellä ei ole yritystoiminnan lopettamisen arvioinnin kannalta merkitystä. Myöskään yrityksen toimitiloista luopumista ei edellytetä, jos lopettamisen edellytykset muilta osin täyttyvät. Lisäksi yritys voidaan jättää kaupparekisteriin ilman, että sillä olisi vaikutusta lopettamista arvioitaessa.

Liity tästä
Laske päivärahasi
YTK:n blogi