Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Aarkisto

15.11 2016

Karenssi on kova sana

Kirjoittanut: Teija Hautera, lakimies

Työttömyysturvan saaminen edellyttää tuensaajalta vastasuorituksia. Työttömyysturvaa saadakseen on haettava työtä ja työn saatuaan oltava valmis myös sen vastaanottamaan. Pääministeri Juha Sipilän hallitus on päättänyt tiukentaa otettaan työttömistä työnhakijoista. Hallituksen esittämien lakimuutosten seurauksena työstä kieltäytyminen aiheuttaisi nykyistä useammin työttömyysturvan menettämisen määräajaksi eli suomalaisittain karenssin.

Työstä kieltäytyminen

Työnhakija saa karenssin, jos hän kieltäytyy työstä ilman pätevää syytä. Työ- ja elinkeinoministeriön arvioiden mukaan viime vuonna noin 17 200 henkilöä menetti oikeutensa työttömyysetuuteen kieltäydyttyään työstä. Määrä on nelinkertaistunut vuodesta 2013. Samaan aikaan myös TE-toimiston työnhakijoille välittämien työtarjousten määrä on lisääntynyt. Hallitus esittää nyt karenssin pidentämistä 60 päivästä 90 päivään. Karenssi alkaisi nykyisestä poiketen vasta 30 päivän kuluttua työstä kieltäytymisestä. Ennen karenssia työnhakijalla olisi mahdollisuus tehostaa työnhakua ja varautua muutenkin taloudellisesti työttömyysetuuden menetykseen.

Työnhakijalla olisi edelleen kolmen ensimmäisen työttömyyskuukauden aikana pätevä syy kieltäytyä työstä, joka ei vastaa hänen ammattitaitoaan. Hallitus perääntyi aikeistaan rajoittaa ammattitaitosuojaa. Ammattitaitosuoja liittyy jokaisen perusoikeuteen hankkia toimeentulonsa vapaasti valitsemallaan työllä, ammatilla tai elinkeinolla. Hallitus esittää, että ammattitaitosuojan jälkeen kokoaikatyö pitäisi kuitenkin ottaa vastaan, vaikka palkka jäisikin työmatkakustannusten vähentämisen jälkeen pienemmäksi kuin työttömyysetuus.

 Nykyisin työnhakijalla on oikeus kieltäytyä työstä, joka sijaitsee hänen työssäkäyntialueensa ulkopuolella. Työssäkäyntialue ulottuu 80 kilometrin etäisyydelle asuinpaikasta. Jatkossa työstä voisi kieltäytyä työttömyysetuutta menettämättä vain siinä tapauksessa, jos päivittäisen työmatkan kesto ylittäisi kokoaikatyössä keskimäärin kolme tuntia ja osa-aikatyössä keskimäärin kaksi tuntia.

Kuinka ankara Suomi on?

Sanktion tulee olla oikeassa suhteessa työnhakijan menettelyn moitittavuuteen. Riittäisikö ensimmäisellä kerralla karenssin sijasta pelkkä varoitus, kuten Sveitsissä? Työ- ja elinkeinoministeriö on vertaillut Pohjoismaiden, Alankomaiden ja Saksan työttömyysturvaseuraamusten ankaruutta. Suomen korvauksettomat määräajat ensimmäisestä työstä kieltäytymisestä ovat joitakin vertailumaita ankarampia. Hallituksen esityksessä viitataan tutkimushavaintoihin, joiden mukaan työttömyysturvaseuraamukset madaltavat kynnystä ottaa vastaan työtä. Ja työhön päästyään työssä oleva saa työtöntä helpommin työpaikan. Toisaalta esityksessä tunnustetaan myös se tosiasia, että itsenäinen työnhaku olisi saattanut joissain tapauksissa myöhemmin johtaa paremmin palkattuun tai pysyvämpään työsuhteeseen. Karenssin pakosta vastaanotettu työhän voi olla esimerkiksi osa-aikatyötä tai lyhytkestoista työtä.

Kuinka paljon työllisyys kasvaa, kun työvoiman tarjontaa lisätään?

Sitä on hyvin vaikea ennakoida, varsinkin kun työllisyystilanne on heikko. Toisaalta havaittavissa on myös merkkejä siitä, ettei työvoiman tarjonta täysin kohtaa kysyntää. Kohtaanto-ongelmista huolimatta hallituksen kaavailemien muutosten vaikutus riippuu ennen kaikkea tarjolla olevan työn määrästä ja työnvälityksen tehokkuudesta. Tehokkuutta työnvälitykseen hallitus hakee ostamalla palvelut jatkossa markkinoilta ja lakkauttamalla TE-toimistot maakuntauudistuksen myötä.

 

Kommentit
12
Jätä kommentti

Kirjoita kenttään yllä olevassa kuvassa näkyvät merkit. Etkö saa selvää? Muuta tekstiä.
Petja Eklund, työttömyysturva-asiantuntija14.12.201609:36

Hei Kille, pahoittelut, että kysymyksesi oli jäänyt huomioimatta.

Jotta osa-aikatyön perusteella voitaisiin maksaa soviteltua päivärahaa, tulee työajan olla työnantajan valvottavissa, koska muutoin ei voida todeta, onko työ työttömyysturvalain tarkoittamalla tavalla osa-aikaista. Jotta työ olisi työttömyysturvassa osa-aikaista, tulee työajan olla enintään 80 prosenttia alalla sovellettavasta kokoaikaisen työntekijän enimmäistyöajasta. Työajan valvonnan toteaminen etätyössä voi olla haasteellista, ja ratkaisu tehdään hakemuksen käsittelyvaiheessa toimitettujen selvitysten ja kokonaistilanteen perusteella. Jos palkkaus perustuu työaikaan, voidaan työajan katsoa olevan valvottavissa.

Kerrot, että työaikasi tulisi olemaan 30 tuntia viikossa. Mikäli työaika on työsopimuksessa sovittu osa-aikaiseksi, voi se viitata siihen, että työaika olisi valvottavissa. Kerrot myös, että esimiehesi voisi mahdollisesti kirjata työaikasi ylös ja valvoa työtä skypen välityksellä. Työnantajan vahvistamat työaikalistat ovat myös yleensä merkki siitä, että työnantaja valvoo työaikaa. Ratkaisua ei kuitenkaan voida tehdä pelkästään tällaisen yksittäisen seikan perusteella. Tilanteestasi ei valitettavasti pysty antamaan tässä yhteydessä tarkkaa arviota, vaan työajan valvonta ratkaistaan hakemuksen käsittelyn yhteydessä kokonaistilanteen perusteella.

Erika, esimies12.12.201618:44

Hei Merja, ihan ensin sinun on ilmoittauduttava TE-toimistoon viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänä. TE-toimisto tutkii työsuhteen päättymisen syyn ja antaa mahdollisen karenssin eli korvauksettoman määräajan. Jos et ole hakenut työttömyyspäivärahaa viimeisen puolen vuoden aikana, voit lähettää meille ensimmäisen päivärahahakemuksen kahden viikon työttömyyden jälkeen. Jos taas edellisestä hakemuksesta on aikaa alle puoli vuotta, katsotaan hakemuksesi jatkohakemukseksi, jolloin sinun on haettava päivärahaa neljältä viikolta. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan irtisanomisilmoitus sekä palkkatodistus 26 viikolta tai edellisen hakemuksesi jälkeiseltä ajalta.

Pääsääntöisesti omavastuuaika asetetaan uudelleen ja päivärahan määrä lasketaan aina, kun uusi 26 viikon työssäoloehto täyttyy. Jos omavastuuaika on kuitenkin asetettu edellisen kerran vuoden sisällä, ei sitä nyt aseteta uudelleen eikä päivärahan määrää lasketa, jos edellinen ensimmäinen maksettu päivä on vuoden sisällä uudesta ensimmäisestä maksetusta päivästä.

Sinun kannattaa ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme esim. OmaYTK-palvelun kautta, jotta voimme tarkastaa tilanteesi ja saat yksityiskohtaisemman vastauksen.

Merja12.12.201611:27

Hei. Työantaja purkaa työsopimuksen koeajalla,koska ei pysty tarjoamaan sellaista työtä,mitä pystyisin tämän hetkisellä terveydentilalla tekemään. Mitä minun täytyy toimittaa ytk:lle kun haen ansioturvaa? Tuleeko minulle karenssia?olen ollut samalle vuodelle lomautettuna edellisen työnantajan toimesta joten silloin meni normaali karenssi aika.

Katariina Collin, lakimiesharjoittelija01.12.201613:33

Hei Mikko!

Mahdollisella lainaturvalla ei ole vaikutusta maksettavaan päivärahaan, koska kyseessä ei ole työtulo tai lakisääteinen etuus.

Kille01.12.201611:50

Moi!
Jos teen töitä etänä ja palkan perusteena on 30h/vko töitä ja palkka on 1700e/kk, pitääkö työaikaa valvoa?
Jos työaika ja työtehtävät voidaan valvoa esimiehen toimesta esimerkiksi Skypellä, käykö se? Esimies tietenkin kirjaisi työajan ylös.

Mikko30.11.201622:32

Hei

Vaikuttaako pankkien markkinoimat lainaturvat päivärahaan? Joissakin turvissa maksetaan tietynsuuruista korvausta työttömyyden ajalta.

Petja Eklund, työttömyysturva-asiantuntija30.11.201609:13

Hei Veneen alta, kiitos kommentista!

Hyviä kysymyksiä. Orgasmeista en tiedä, mutta perusperiaate on se, että korvaamalla työttömyydestä aiheutuvia taloudellisia menetyksiä turvataan työttömän työnhakijan taloudelliset mahdollisuudet hakea työtä ja parantaa edellytyksiään päästä tai palata työmarkkinoille.

Tuosta lähtökohdasta luonnollisesti seuraa se, että jos työnhakija aiheuttaa itse työttömyytensä
tai työttömyyden pitkittymisen, on seurauksena työttömyysetuusoikeuden menetys joko määräajaksi tai toistaiseksi.

Vakiintunut lähtökohta on se, että työnhakijan katsotaan aiheuttavan työttömyytensä pitkittymisen esimerkiksi silloin, kun hän kieltäytyy osallistumasta TE-toimiston palveluihin työllistymissuunnitelmassa sovitulla tavalla tai kieltäytyy työstä ilman pätevää syytä.

Pohjimmiltaan kyse on työvoimapolitiikasta eli siitä, miten työvoimaresurssien yhteiskunnallista käyttöä ohjataan. Suomessa käytännön työvoimapolitiikka keskittyy melko pitkälti työttömien työllistämisen tavoitteeseen ja siksi työttömyysturvan seuraamusjärjestelmä on paljon esillä.

Seuraamusjärjestelmä on päällisin puolin melko yksiselitteinen, vaikka käytännössä siihen liittyy paljon harkintaa. Harkinta ei ole lähtökohtaisesti mielivaltaista, vaan se perustuu lakiin, oikeuskäytäntöön sekä työ- ja elinkeinoministeriön ohjeistukseen. Muutoksenhaku on tärkeässä roolissa, sillä sitä kautta käytännön soveltamisen linjauksiin saadaan muutoksia.

Seuraamusjärjestelmääkin onneksi kehitetään. On ehdotettu, että esimerkiksi työstä kieltäytymisestä mahdollisesti lankeava korvaukseton määräaika alkaisi vasta kuukauden kuluttua kieltäytymisestä. Työnhakijan olisi myös mahdollista välttää seuraamus tehostamalla työnhakuaan. Tällä tavalla järjestelmä ei olisi niin ehdoton, ja antaisi työnhakijalle enemmän kannustetta.

Veneen alta29.11.201616:37

Tuottaako karenssipäätös TE-toimisto-virkailijalle ammatillisen orgasmin ? Ainakaan mitään hyötyä karenssin saajalle karenssista ei ole. Se ei liioin kannusta, eikä motivoi jatkossa ottamaan vastaan määräaikaista, osa-aikaista työtä. Karenssi vie 90 pvn ajaksi ihmiseltä toimeentulon. Edes ulkomaalainen lapsenraiskaajavanki ei jää Suomessa huonompaan asemaan. Kun TE-toimistosta kysyy jotain asiaan liittyvää, vastataan että karessipäätöksestä voi valittaa. Voi toki. Valituskäsittely Muutoslautakunnan kautta vie 9 kk. Entä, jos sittemmin todetaan, että virkaililja teki karenssipäätöksensä väärin perustein ? Seuraako siitä hänelle sanktio, karenssi ?

Petja Eklund, työttömyysturva-asiantuntija21.11.201610:36

Hei Markku, kiitos kysymyksestä!

Tarkoitat varmaan omavastuuaikaa?

Olet oikeassa siinä, että pääsääntöisesti työttömyysturvaan liittyvä omavastuuaika asetetaan kerran vuodessa. Tämä johtuu siitä, että omavastuuaika asetetaan lain mukaan vain kerran säädettyä työttömyyspäivärahan enimmäisaikaa kohti. Omavastuuaikaa ei kuitenkaan aseteta, jos uusi enimmäisaika alkaisi vuoden kuluessa edellisen enimmäisajan alkamisesta ja jos omavastuuaika on asetettu edellisen päivärahakauden enimmäisajan alkaessa.

Kerrot uudesta karenssista sairausloman alkuun. Silloin kyseessä on ollut sairausvakuutuslain mukainen omavastuuaika, joka liittyy sairauspäivärahan maksamiseen.

Kertomasi perusteella kyseessä on mitä todennäköisemmin ollut siis kaksi eri omavastuuaikaa. Toinen työttömyysturvan puolella ja toinen sairauspäivärahan puolella. Tämä on mahdollista.

Jos olet saanut ansiopäivärahaa välittömästi ennen sairausvakuutuslain mukaista omavastuuaikaa, etkä sen vuoksi ole saanut korvausta, voi sinulla kuitenkin olla oikeus ansiopäivärahaan sairausvakuutuslain mukaiselta omavastuuajalta.

Tarkista siis vielä, onko sinulle maksettu ansiopäivärahaa sairausvakuutuslain mukaisen omavastuun ajalta. Jos ei, ole yhteydessä työttömyysetuutesi maksajaan asian tarkistamiseksi.

Katariina Collin, lakimiesharjoittelija21.11.201610:00

Hei Tomi!

Karenssista eli korvauksettomasta määräajasta tekee ratkaisun TE-toimisto. Tällä hetkellä voimassa olevan työttömyysturvalain mukaan työstä voi pätevästi kieltäytyä ensinnäkin, kun työstä maksettava palkka ja mahdollisesti maksettava työttömyysetuus työmatkakustannusten ja muiden työn vastaanottamisen aiheuttamien kustannusten vähentämisen jälkeen jää pienemmäksi kuin työttömänä maksettava työttömyysetuus. Lisäksi pätevä syy kieltäytymiselle on, mikäli lastenhoidon sekä kulkuvaikeuksien järjestämiselle ei varata kohtuullista aikaa, työ on uskonnon tai omatunnon vastaista, työssä edellytetään epäsiveellisiä tai hyvän tavan vastaisia työtehtäviä, työhön liittyy ilmeinen väkivallan uhka tai työssä esiintyy työntekijän terveydelle haittaa tai vaaraa aiheuttavaa häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua. Työstä voi kieltäytyä myös muusta syystä, mikäli sen katsotaan pätevyydeltään olevan verrattavissa edellä mainittuihin syihin. Työmatkan perusteella työstä on mahdollista kieltäytyä päivittäisen työmatkan ylittäessä kokoaikatyössä kolme tuntia ja osa-aikatyössä kaksi tuntia. Työttömältä henkilöltä ei voida edellyttää auton hankkimista. Sen sijaan jo olemassa olevan auton käyttöä työmatkoihin voidaan edellyttää.

TE-toimisto ratkaisee myös sen, katsotaanko henkilöllä olleen pätevä syy työstä irtisanoutumiseen. Tällainen syy on, jos työnantaja rikkoo tai laiminlyö työsopimuksesta tai laista johtuvia, työsuhteessa olennaisesti vaikuttavia velvoitteitaan niin vakavasti, että työntekijältä ei voida kohtuudella edellyttää sopimussuhteen jatkamista edes irtisanomisajan pituista aikaa. Lisäksi työstä voi pätevästi erota, mikäli työtä ei työntekijän työkyky huomioon ottaen voida pitää sopivana. Työpaikan sijainnin ja työmatkan perusteella pätevä syy työstä eroamiselle on ensinnäkin kolmen kuukauden kuluessa työsuhteen alkamisesta edellyttäen, että työpaikka sijaitsee työssäkäyntialueen ulkopuolella tai päivittäisen työmatkan kesto ylittää kokoaikatyössä keskimäärin kolme tuntia ja osa-aikatyössä keskimäärin kaksi tuntia. Toiseksi pätevä syy on, mikäli henkilö viikon kuluessa eroamisesta lukien muuttaa toiselle paikkakunnalle, jossa hänen puolisollaan on toimeentulon turvaava pysyväisluontoinen työ tai yritystoimintaa tai työn suorittamispaikan muuttuessa työsuhteen aikana. Myös näissä kummassakin tapauksessa edellytetään, että uusi työn suorittamispaikka sijaitsee työssäkäyntialueen ulkopuolella tai päivittäisen työmatkan kesto uuteen työn suorittamispaikkaan ylittää kokoaikatyössä keskimäärin kolme tuntia ja osa-aikatyössä keskimäärin kaksi tuntia.

Mikäli harkitset kieltäytyväsi tarjotusta työstä tai eroavasti työstä koeaikana, sinun kannattaa ensin pyytää arvio tilanteestasi TE-toimistolta, koska ratkaisu pätevästä syytä ja mahdollisesta korvauksettomasta määräajasta tehdään siellä.

Tomi18.11.201619:08

Onko siis karenssia tulossa jos ei pääse palkasta ja muista asioista sopimukseen?
Jos ei omista autoa ja tuo 3tuntia ylittyy, voiko työttömältä vaatia auton ostoa?
Olisi kiva kuulla lista pätevistä syista, jotka kelpaavat työvoimatoimistoon.
Taitaa olla aika lyhyt lista.

Outoa tuo koeaika muuten, sen tarkoitus pitäisi olla selvä mutta olen kokenut sen olevan vain työnantajaa varten.
Koeaika ei koske työntekijää, eli jos irtisanoudut niin karenssia tulee.

Olisi myös kiva kuulla lista pätevistä syistä koeajalla irtisanoutumiseen ilman karenssin uhkaa.
Ja miten asiat todistat.

markku timonen16.11.201610:36

jäin työttömäksi toukokuun alusta ja oli viikon karenssi,,sitten jäin sairauslomalle 16 kesäkuuta tuli 10 päivän karenssi ,kysyin asiaa kelalta miksi näin koska tietääkseni kahta karenssia ei vuodessa saa olla..tällaisessa tapauksessa..
käskivät kysyä asiaa teiltä koska kulemma asiani käsiteltiin teidän kautta ,olen ihmeissäni
olen edellen sairauslomalla ain aensivuoden maaliskuun alkuun

 
Viimeisimmät kommentit
Aiheet

Byrokratia Muutoksenhaku Yrittäjyys asiakaspalvelu jäsenyys opiskelu perustulo te-palvelut ulkomaat vuorottelu

Arkisto
> Katso kaikki