Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Aarkisto

16.10 2013

Työttömyysturvaan ehdotettujen muutoksien tavoitteet

Kirjoittanut: Saara Perho, palvelujohtaja

Työttömyysturvaan on ehdotettu muutoksia 1.1.2014 alkaen. Julkaisimme syyskuussa nettisivuillamme uutisen työttömyysturvan olennaisimmista sisällöllisistä muutoksista (pääset lukemaan uutisen tästä). Muutoksia työttömyysturvaan on tulossa melko paljon. Mitä näillä muutoksilla tavoitellaan?

Yllä olevat tavoitteet ovat erittäin tärkeitä, mutta ne ovat myös hyvin haasteellisia toteuttaa. Miten yllä oleviin tavoitteisiin päästään? Tietääkö sitä vielä tässä vaiheessa kukaan? Varmoja vastauksia ei vielä ole, mutta voimme esittää todennäköisyyksiä siitä, mitkä muutokset oman kokemukseni mukaan tulevat vaikuttamaan yllä oleviin tavoitteisiin.  Listasin alle omat näkemykseni ehdotetuista muutoksista, joilla mielestäni on suuri vaikutus yllä oleviin tavoitteisiin.

1. Lainsäädännön yksinkertaistaminen ja selkiyttäminen

Jatkossa ansiopäivärahassa olisi eri etuustasoja nykyisen kolmen sijasta vain kaksi, sillä esityksessä ehdotetaan, että muutosturvan ansio-osasta luovuttaisiin kokonaan. Eri perustein myönnetyt ansiopäivärahat myös yhdenmukaistuisivat. Muutosturvan ansio-osan sijaan kaikille ansiopäivärahan saajille maksettaisiin korotettua ansio-osaa työllistymistä edistävien palveluiden ajalta ja pitkän työuran perusteella. Lisäksi korotetun ansio-osan maksamisesta ensimmäiseltä 20 päivältä luovuttaisiin. Etuuden euromäärät eivät kuitenkaan laskisi, koska korotetun ansio-osan määrä korotettaisiin nykyisen muutosturvan ansio-osan tasolle.

Ehdotettu erisuuruisten ansio-osan tasojen vähentäminen toteuttaa tavoitteet lain selkiyttämisestä myös käytännössä.

2. Työnteon kannustavuuden lisääminen ja nykyistä nopeampi työllistyminen

Työnteon kannustavuutta lisätään ehdotetulla suojaosalla. Lyhytkestoisen työn vastaanottaminen on jatkossa kannustavampaa, koska työtön henkilö saisi tienata 300 euroa kuukaudessa tai 279 euroa neljän kalenteriviikon sovittelujakson aikana ilman, että se vaikuttaa työttömyysetuuden määrään. Työnteon kannustamisen lisäksi suoja-osa tukee mielestäni myös tavoitetta nykyistä nopeampaan työllistymiseen, sillä satunaisissa tai lyhytkestoisissa työsuhteissa työskentelevät työllistyvät nopeammin kuin kokonaan työttömät henkilöt.

3. Työurien pidentäminen

Hallituksen esityksessä työurien pidentämisen keinoiksi esitetään lisäpäivärahaoikeuden alkamisiän nostamista 60 vuodesta 61 vuoteen. Ansiopäivärahan ansio-osan kestoa ehdotetaan lyhennettäväksi 400 päivään niillä työnhakijoilla, jotka eivät ole olleet työssä vähintään kolmea vuotta ennen työttömyyden alkamista. Ansiopäivärahan ansio-osan enimmäisaikaa lyhennettäisiin lisäksi 100 päivällä, jos työnhakija on ilman pätevää syytä kieltäytynyt työllistymistä edistävistä palveluista tai keskeyttänyt palvelun 250 ensimmäisen työttömyyspäivärahapäivän aikana. Työttömyyskassa on toimeenpanijan roolissa ja oikeastaan vain viimeiseen kohtaan liittyy toimeenpanon kannalta haasteellisia asioita. Työllistämistä edistävästä toimenpiteestä kieltäytyminen taikka toimenpiteen keskeyttäminen voivat aiheuttaa ansio-osaajan lyhentymisen. Meidän pitää huolehtia siitä, että jäsentemme oikeusturva tulee turvattua niin, että he ovat tietoisia menettelynsä seurauksista. Toimeenpanon osalta tämä muutos ei tuekaan yksinkertaistamistavoitetta, mutta hallituksen esityksen perusteella voidaan todeta, että tavoitteet ovatkin tässä kohtaa toiset.

4. Toimeenpanon helpottuminen ja hallinnollisen työn vähentyminen

Työssäoloehdon lyhentämisen johdosta hallinnollinen työ olisi saattanut lisääntyä, koska työssäoloehto täyttyy jatkossa lyhyemmältä ajalta ja tällä hetkellä ansiopäiväraha määritellään aina uudelleen, kun työssäoloehto täyttyy. Lakimuutoksessa tämä on huomioitu siten, että ansiopäivärahaa ei määritellä uudelleen eikä omavastuupäiviä aseteta, jos päivärahakauden enimmäisaika alkaa vuoden kuluessa edellisen enimmäisajan alkamisesta ja jos omavastuuaika on asetettu edellisen päivärahakauden enimmäisajan alkaessa. Lisäksi ehdotetuissa lakimuutoksissa on otettu kantaa useisiin vähäisempiin muutoksiin, joilla vähennetään työttömyyskassojen tekemää hallinnollista työtä, ja mielestäni näillä muutoksilla tähän tavoitteeseen on myös mahdollista päästä.

Eduskunta ei ole vielä tehnyt päätöksiä esitetyistä työttömyysturvalain muutoksista, joten vasta vuoden lopussa näemme, miten laki tulee muuttumaan. Muutoksia jäämme joka tapauksessa odottamaan, sillä hallituksen esityksessä asetetut tavoitteet ovat tavoittelemisen arvoisia.

Kommentit
177
Jätä kommentti

Kirjoita kenttään yllä olevassa kuvassa näkyvät merkit. Etkö saa selvää? Muuta tekstiä.
Erika, esimies05.01.201609:05

Hei HannaKoo,

kiitos viestistä. Sinun kannattaa olla yhteydessä TE-toimistoon ja tiedustella karenssiasiaa sieltä, sillä TE-toimisto tutkii työsuhteen päättymisen ja tekee päätöksen mahdollisen karenssin asettamisesta. Työssäoloehdon täyttymisen tarkastelujakso on työttömyyttä välittömästi edeltävä 28 kuukauden pituinen ajanjakso. Tätä tarkastelujaksoa voidaan kuitenkin pidentää tietyillä edellytyksillä, kuitenkin enintään seitsemällä vuodella. Perusteita tarkastelujakson pidentämiselle ovat esimerkiksi hakijan poissaolo työmarkkinoilta päätoimisten opintojen, lapsen syntymän tai enintään 3-vuotiaan lapsen hoidon takia. Jos olet kuitenkin työskennellyt sellaisena ajanjaksona, joka muutoin olisi tarkastelujaksoa pidentävää aikaa (esimerkiksi hoitovapaan aikana), ei kyseinen aika pidennä tällöin tarkastelujaksoa.

HannaKoo31.12.201500:24

Valmistun opettajaksi huhtikuussa. Tällä hetkellä olen opintovapaalla osa-aikaisesta siivoustyöstä. Ennen opintovapaatani olen ollut perhevapailla töistäni, eli työelämässä olen varsinaisesti - tällöinkin osa-aikaisena, yliopisto-opintojen ohella - ollut vuonna 2010.

Opintojeni ohella, opintovapaan aikana, olen tehnyt oman alani sijaisuuksia ja määräaikaisia osa-aikatöitä. Tälläkin hetkellä olen osa-aikaisissa oman alani opetustöissä. Tämä työ loppuu huhtikuun lopussa.

Saanko karenssin, jos irtisanon itseni osa-aikaisesta siivoustyöstä ENNEN valmistumistani, jotta voin etsiä oman alani töitä sekä tehdä oman alani sijaisuuksia valmistumisen jälkeen? Lasketaanko työtuntieni määrä niinkin kaukaa kuin vuodelta 2010? Huomioidaanko tältä ajalta suoritetut opinnot, joita on hyvin paljon (ts. voiko opintosuoritusotteella todistaa opiskelun olleen päätoimista)?

Sijaisuustilanteeni on hyvä, ja on todennäköistä, että niitä saisin valmistumiseni jälkeen, jollen sitten kokoaikatyötä. Osa-aikaisen siivoustyön tekeminen sen sijaan estäisi oman alan sijaisuuksien vastaanottamisen.

Erika, esimies10.08.201511:06

Hei Tuulia, tässä vastauksia kysymyksiisi:
1 ja 2. Työssäoloehtoon lasketaan mukaan vain ne kalenteriviikot (ma-su), jolloin olet työskennellyt yhdessä tai useammassa työssä yhteensä vähintään 18 tuntia. Vain näiden viikkojen aikana ansaitsemasi palkka huomioidaan uutta päivärahan määrää laskettaessa. Viikon aikana ansaitulle palkalle ei ole kattoa, vaan kaikki sen kalenteriviikon aikana ansaittu palkka huomioidaan.
3. Kun uusi työssäoloehto täyttyy, päivärahasi määrä lasketaan uudelleen, työttömyyspäivärahan 500 päivän enimmäismaksuaika alkaa alusta ja asetetaan uusi 5 päivän omavastuuaika. Jos olet päivärahan hakijana, nämä tehdään välittömästi työssäoloehdon täytyttyä, myös kesken osa-aikatyösuhteen. Poikkeuksellisesti päivärahaa ei kuitenkaan lasketa uudelleen eikä omavastuuaikaa aseteta, jos nämä toimenpiteet on tehty edellisen kerran vuoden sisällä. Tällöin vain enimmäismaksuaika alkaa alusta.

Tuulia10.08.201504:40

Hei!
Ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan määrä tarkistuksesta:

1. Kun työssäoloehto täyttyy uudelleen, lasketaanko työttömyyspäivärahan suuruus työssäoloehdon täyttävien viikkojen tuloista vai koko kuukauden työtuloista? Teen tällä hetkellä osa-päivätyötä ja saan soviteltua päivärahaa työttömyyskassasta ja työpäivien määrä ja työtunnit vaihtelevat viikoittain.

2. Jos tekee töitä joka toinen viikko ma-pe joka päivä 8 tuntia ja la-su 7h saman viikon aikana ja on joka toinen viikko vapaalla, niin päivärahan suurutta uudellen määriteltäessä otetaanko huomioon kaikki työssäoloehdon täyttävältä viikolta saadut tulot (7päivän tulot) vai vaan 5 päivän tulot (jos viiden päivän tulot otetaan huomioon, niin mitkä nämä päivät ovat?) ?

3. Tarkistetaanko ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan määrä kesken osa-aikaisen työsuhteen, jossa maksetaan soviteltua päivärahaa, jos työssäoloehto täyttyy kaikilta osin?

Erika, esimies07.08.201514:39

Hei Pia, laskelmiesi mukaan ehdit siis täyttää 60 vuotta ennen kuin 500 päivän enimmäismaksuaika täyttyy. Koska sinulle on myös kertynyt työhistoriaa vähintään 5 vuotta viimeisen 20 vuoden aikana, on sinulla oikeus ns. työttömyyspäivärahan lisäpäiviin. Tämä tarkoittaa sitä, että sinulle voidaan maksaa työttömyyspäivärahaa niin pitkään, kunnes täytät 65 vuotta. Opiskeluasiassa sinun kannattaa olla yhteydessä suoraan TE-toimistoon, jossa päätös opintojen tukemisesta työttömyysetuudella tehdään. Lisäpäivillä olo ei estä opiskelua ansiosidonnaisella eikä se myöskään pidennä opiskeluihin myönnettyä 24 kuukauden tukiaikaa. Jos siis saat oikeuden opiskella ansiopäivärahalla, voidaan sinulle opiskelijana maksaa päivärahaa vain opintoihin myönnetyn tuen ajan.

Pia06.08.201511:03

Hei!

Olen 1956 syntynyt, ja n. 40v työuraa takanapäin. Jäin työttömäksi 1.8.2014, tein välillä 5 kk määräaikaisen sijaisuuden marras-huhtikuu 2014 -2015. Laskin, että ansiosidonnaisen päivärahani maksettujen päivien kertymä olisi 430, kun täytän 60 vuotta syksyllä 2016. Tämä kertymä siis, jos en saisi vuoden aikana yhtään sijaisuutta. Mihin asti minulle maksetaan lisäpäiviä tällöin?
Minua kiinnostaa myös uuteen ammattiin opiskelu ja työurani pidentäminen sen kautta. Onko minulla oikeutta opiskella myös ansiosidonnaisen lisäpäivien aikana?

Erika, esimies22.06.201514:03

Hei Iiro, vuonna 1955-1956 syntyneellä voi olla oikeus työttömyyspäivärahan lisäpäiviin, jos hän ehtii täyttää 60 vuotta ennen kuin työttömyyspäivärahan 500 päivän enimmäismaksuaika täyttyy. Lisäpäiväoikeus tarkoittaa sitä, että henkilölle voidaan maksaa työttömyyspäivärahaa 500 päivän yli sen kalenterikuukauden loppuun, jolloin henkilö täyttää 65 vuotta. Työttömyyseläkettä voidaan maksaa ennen vuotta 1950 syntyneille. Ennen vuotta 1958 syntynyt henkilö voi siirtyä vanhuuseläkkeelle jo 62-vuotiaana ilman varhennusvähennystä, jos hän on saanut työttömyyspäivärahaa lisäpäivien perusteella vähintään yhdeltä päivältä eläkkeen alkamista edeltävältä kuukaudelta. Voit siis tehdä töitä ja pitää silti oikeuden varhennettuun vanhuuseläkkeeseen, jos vain saavutat lisäpäiväoikeuden rajan ja ennen eläkkeen alkamista olet saanut työttömyyspäivärahaa lisäpäivien perusteella vähintään yhdeltä päivältä. Tietoa lisäpäiväoikeudesta ja varhennetusta vanhuuseläkkeestä saat nettisivuiltamme löytyvästä Ansioturvan ABC:stä > Päivärahaoikeuden kesto > Oikeus lisäpäiviin.

Päivärahan määrä saatetaan laskea uudelleen, jos täytät uuden työssäoloehdon. Jos lähdet EU/ETA-alueen ulkopuolelle lyhytaikaisesti, tulee sinun pitää työttömyyskassan jäsenyys voimassa päivärahaoikeuden säilyttämiseksi. EU/ETA-alueen ulkopuolella tehty työ ei vaikuta päivärahan määrään, ellei kyseessä ole Suomesta lähetettynä työntekijänä tehty työ. EU/ETA-maissa tehty työ sen sijaan saattaa kerryttää sinulle uutta työssäoloehtoa, mutta päivärahan perusteena oleva palkka määritellään pääsääntöisesti aina Suomessa ansaitusta palkasta. Vain poikkeuksellisesti päivärahan määrityksessä voidaan käyttää ulkomailla ansaittua palkkaa. Ulkomailla työskennellessäsi kuulut työskentelymaan työttömyysturvajärjestelmän piiriin. Lue tästä tarkemmin Ansioturvan ABC:stä > Ulkomailla työskentely ja työttömyysturva.

Työttömyyspäivärahan lisäpäivien eli niin sanotun eläkeputken aikana ei päivärahan määrää enää lasketa uudelleen. Näin ollen ulkomaantyöllä ei enää tässä vaiheessa ole päivärahan määrän kannalta merkitystä.

Iiro20.06.201510:23

Hei

Olen jäänyt juuri äskettäin 59 vuotiaan (siis syntynyt 55) työttömäksi ja täytän aivan vuoden lopussa 60 v. Saanen siis lisäpäiväoikeuden välittömästi täytettyäni 60 v. ?
Minulla on halukkuutta hakeutua vielä töihin, vaikka lyhytaikaiseen työhönkin - mutta... Mikäli työllistyn lyhytaikaisesti (määräaikaisesti), menetänkö oikeuden siirtyä 62 vuotiaana työttömyyseläkkeelle? Mistään en löydä tähän vastausta. Vaikuttaako tähän se, hakeudunko itse vielä töihin vai osoittaako TE-toimisto minulle töitä?


Toinen kysymykseni koskee sitä, että jos työllistyisin ulkomaille lyhytaikaisesti, kuinka minulle käy palattuani Suomeen a. ansiosidonnaisen suhteen. Maksamallahan säilytän kassan jäsenyyden, korvauksen määrä askarruttaa
b. tuo jo edellä kysymäni oikeus työttömyyseläkkeeseen tässä tilanteessa.

Onko jossakin aukikirjoitettu näitä lisäpäiväsääntöjä ja työttömyyseläkesääntöjä tarkemmin?

Erika, esimies16.06.201512:04

Hei Hannele, työkyvyttömällä henkilöllä ei ole oikeutta työttömyyspäivärahaan. Työkyvyttömänä pidetään henkilöä, joka saa täyden työkyvyttömyyden perusteella maksettavaa etuutta. Työkyvyttömänä pidetään myös henkilöä, joka on todettu työkyvyttömäksi, vaikka työkyvyttömyysetuutta ei ole jostain muusta syystä hänelle myönnetty.

Työkyvyttömäksi todetulle henkilölle voidaan maksaa työttömyyspäivärahaa vain sairauspäivärahan omavastuuajalta tai silloin kun Kelan sairauspäivärahan 300 päivän enimmäismaksuaika on täyttynyt ja henkilöllä on esittää voimassa oleva lääkärintodistus sekä työnantajan ilmoitus siitä, ettei työkykyä vastaavaa työtä ole tarjolla ja lisäksi henkilöllä on oltava työkyvyttömyyshakemus vireillä tai hylätty.

Nämä kaikki tilanteet edellyttävät sitä, että täytät työttömyyspäivärahan saamiseksi vaadittavat edellytykset. Jos et täytä työttömyyskassan jäsenyys- ja työssäoloehtoa, voit hakea työttömyyspäivärahaa Kelasta. Tiedustele kuitenkin Kelan maksamista etuuksista suoraan Kelasta. Jos haet työttömyyspäivärahaa Kelasta, ilmoita asiasta TE-toimistoon, jotta tieto työttömyydestäsi voidaan välittää oikeaan paikkaan.

Hannele12.06.201518:17

Hei, voinko hakea Kelan peruspäivärahaa, jos liitto ei myönnä ansiosidonnaista tilanteessa, jossa olen saanut kielteisen sairaspäivärahapäätöksen ja perustoimeentulon saamiseksi TE-toimisto on kirjoittanut lausunnon, että maksaja (liitto) päättää maksetaanko työttömyysturvaa vai ei sairaspäivärahan loppumisen jälkeiseltä ajalta, jona olen edelleen työkyvytön työhöni. Olen siis työssäkäyvä työnhakija, joskin sairaslomalla ilman sairaspäivärahaoikeutta jo 2 kuukauden ajan. Kelan 300 sairaspäivärahapäivää eivät ole täynnä, mutta Te-toimiston mukaan sitä ei enää vaadita saadakseen oikeuden sairaana ollessa työttömyysturvaan. Mutta liiton päätös on kielteinen, onko silloin oikeus hakea Kelan peruspäivärahaa ja tarvitsenko siihen Te-toimistolta uuden lausunnon? Kelan sairaspäivärahapäätöksestä olen valittanut, mutta sillä välin kun tilanne on auki, olisi perustoimeentulo saatava jostain.

Erika, esimies04.06.201515:00

Hei Emilia, TE-toimiston asettaman mahdollisen karenssin jälkeen voit taas saada päivärahaa, jos olet TE-toimistossa työttömänä työnhakijana. Päivärahan maksaminen edellyttää lisäksi sitä, että sinulla on vielä työttömyyspäivärahan 500 päivän enimmäismaksuaikaa jäljellä tai että olet täyttänyt uuden 26 viikon työssäoloehdon, jolloin enimmäismaksuaika alkaa alusta.

Emilia02.06.201513:25

Hei! Irtisanouduin työstäni ja sain 3kk:n karenssin, löysin kuitenkin pian uuden työn toistaiseksi voimassa olevalla sopimuksella 30h/vko, ollen samalla työvoimatoimiston listoilla työttömänä työnhakijana ja saaden liitosta soviteltua päivärahaa.Ehdin työskennellä uudessa työssäni 9kk kun jäin äitiyslomalle. Nyt olen vanhempainvapaalla ja haluan vaihtaa alaa ihan kokonaan. Jos irtisanon itseni tästä työstä saan taas 3kk:n karenssin,mutta olenko tämän jälkeen taas oikeutettu päivärahaan? Olen siis edelleen työvoimatoimiston listoilla työttömänä työnhakijana...

Erika, esimies07.04.201512:43

Hei Siili, enimmäismaksuajan lyheneminen koskee niitä päivärahan hakijoita, joiden ansiopäivärahan enimmäisajan ensimmäinen maksupäivä on ollut 1.1.2014 tai myöhemmin. Koska työssäoloehtosi ei ehdi täyttyä lyhyen työn aikana, jatkuu 1.8.2013 alkanut enimmäismaksuaika edelleen ilman omavastuuaikaa. Sinulle voidaan siis maksaa päivärahaa jäljellä olevilta päiviltä 500 päivään saakka, edellyttäen, että täytät muut päivärahan saamisen edellytykset.

Siili07.04.201510:16

Hei,
olen ollut työttömänä 1.8.2013 alkaen ja saanut nyt noin 420 päivää ansiosidonnaista päivärahaa. Aloitan parin viikon päästä työn, joka kestää 5 viikkoa, mutta loppuu sitten kesä-heinäkuun ajaksi (jään taas työttömäksi) ja alkaa uudestaan 1.8.2015.
Kysymys koskeekin sitä, saanko ansiosidonnaista päivärahaa kesän ajalta, kun olen taas työttömänä: 500 päivää ei siis kohdaltani ole vielä kulunut, mutta työttömyysaikanani lakimuutos on laskenut ansiosidonnaisten päivien määrän 400:aan. Kohdellaanko minua tilanteessa uutena vai vanhana työttömänä? Koskeeko minua uusi omavastuuaika jäädessäni kesäkuun alussa työttömäksi?
Työhistoriaa minulla on kaksi vuotta ja olen työttömyyteni aikana osallistunut työllistämistä edistävään palveluun (omaehtoinen opiskelu).

Erika, esimies22.12.201411:09

Hei Anna, kunnalla on työllistämisvelvoite, jos henkilön oikeus työttömyyspäivärahaan päättyy enimmäismaksuajan johdosta hänen täytettyään 57 vuotta, mutta ennen kuin hän täyttää 60 vuotta. Julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain mukaan henkilö saattaa päästä työllistämisvelvoitteen piiriin toisenkin kerran, jos kaikki edellytykset täyttyvät. Sinun kannattaa kuitenkin tiedustella asiasta tarkemmin suoraan TE-toimistosta. Työttömyyspäivärahaa ei määritetä uudelleen velvoitetyöstä ansaitun palkan perusteella, ellei palkka ole ollut aiempaa palkkaa suurempi.

Anna18.12.201410:27

Hei olen 57 vuotias vuonna1957 syntymyt , jäin työttömäksi 55 vuotiaana, ehdin täyttää 57 ennen 500 päivän umpeutumista. Tällä hetkellä on töitä 4 kuukautta vapaalla markkinoilla sen jälkeen ilmeisesti kunnalla on työllistämisvelvollisuus
jonka jälkeen uusi 500 päivää 'vanhalla päivärahalla' mutta mitä tapahtuu näiden 500 päivän jälkeen, kun olen 59 enkä oikeutettu lisäpäiviin? Onko kunnalla taas työllostämisvelvoite ja miten seuraavien 500 päivän ansiosidonnainen lasketaan, meneekö se edelleen sen korkeamman mukaan joka minulla oli jäätyäni alunperin työttömäksi 55 vuotiaana?

Erika, esimies20.11.201408:15

Hei Jaska, koska TE-toimisto tutkii työsuhteen päättymisen syyn ja asettaa mahdollisen korvauksettoman määräajan, eli karenssin, on sinun tiedusteltava asiaa tarkemmin TE-toimistosta. Työttömyysturvalain mukaan työntekijällä on pätevä syy erota työstä, kun työtä ei voida pitää työntekijän työkyky huomioiden sopivana tai kun kyse on työsopimuslain mukaisista tilanteista, joissa työntekijällä on oikeus purkaa työsopimus. Lisäksi työntekijällä voi olla pätevä syy erota työstä työpaikan sijainnin tai työmatkan perusteella. Pelkästään se, että työt vähenevät, ei ehkä riitä päteväksi syyksi omaan irtisanoutumiseen.

Jos sinulla on osa-aikainen työsopimus tai jos työnantaja osa-aikaistaa sinut niin, että työsopimuksessa sovittu tuntimäärä on enintään 80 prosenttia alan enimmäistyöajasta, voi sinulla olla oikeus soviteltuun päivärahaan. Tällöin sinun tulee olla TE-toimistossa kokoaikatyön hakijana ja lisäksi työnantajallasi pitää olla mahdollisuus valvoa tehtyä työaikaa. Lue soviteltavasta päivärahasta tarkemmin nettisivuiltamme löytyvästä Ansioturvan ABC:stä.

Jaska19.11.201413:45

Hei,
Olen ollut tuntityöntekijänä säännöllisesti noin kaksi ja puoli vuotta (noin 30-40 h viikko). Nyt työnantaja on kuitenkin ilmoittanut, ettei jatkossa pysty tarjoamaan riittävästi töitä (tunteja), jotta pystyn turvaamaan oman toimeentuloni. Työnantaja on valmis myöntämään tämän muttei kuitenkaan halua irtisanoa minua. Haluaisin siis itse irtisanoa itseni ja muuttaa toiselle, isommalle paikkakunnalle, jossa työllistymismahdollisuuteni ovat paremmat. Eikö tämä ole pätevä syy 3 kk:n karenssin kumoamiseen, jos en saa heti töitä toisella paikkakunnalla?

Teija, lakimies17.11.201410:39

Hei Mika! TE-palveluun osallistumisen perusteella maksettavan korotetun ansio-osan enimmäismaksuaika olisi sinun esittämässäsi tapauksessa 200 päivää. Aikaisemmin pitkän työuran päättymisen perusteella maksettu 90 päivän korotettu ansio-osa ei vähennä tätä 200 päivän enimmäismaksuaikaa. Jos sinulla taas olisi samanaikaisesti oikeus molempiin, maksettaisiin sinulle ensin korotettua ansio-osaa työllistämistä edistävään palveluun osallistumisen perusteella. Tämän jälkeen voitaisiin vielä maksaa 90 päivän enimmäismaksuajasta jäljellä olevat päivät pitkän työuran päättymisen perusteella.

Mika14.11.201400:36

Hei, kun pitkän työuran perusteella saatu 90 päivän korotettu ansio-osa on kulunut loppuun, onko mahdollista osallistua työllistymistä edistävään palveluun ja saada korotettua ansio-osaa vielä loput 110 päivää? Vai hoidinko asiat väärässä järjestyksessä..

Erika, esimies11.11.201412:36

Hei Virve, oman irtisanoutumisen vuoksi TE-toimisto voi tosiaan asettaa sinulle kolmen kuukauden korvauksettoman määräajan eli karenssin. Jos täytät muut päivärahan saamisen edellytykset, kuten jäsenyys- ja työssäoloehdon, voidaan sinulle tuon karenssin jälkeen maksaa ansiopäivärahaa. Koska olet syntynyt vuonna 1954 ja olet jo täyttänyt 60 vuotta, täytät lisäpäiväoikeuden ikää koskevat vaatimukset. Ikävaatimuksen lisäksi sinulla tulee vielä olla työhistoriaa vähintään 5 vuotta viimeisen 20 vuoden aikana. Kun sinulle on maksettu työttömyyspäivärahaa 500 päivää, tarkistaa työttömyyskassa automaattisesti oikeutesi lisäpäiviin. Jos lisäpäiväoikeus täyttyy, voidaan työttömyyspäivärahan maksamista jatkaa niin pitkään, kunnes täytät 65 vuotta tai kunnes siirryt eläkkeelle.

Työttömyyspäivärahan maksamisen edellytyksenä on mm. se, että olet ilmoittautunut TE-toimistoon työnhakijaksi. Jos TE-toimisto osoittaa sinulle työn, mutta et ota sitä vastaan, voi TE-toimisto asettaa sinulle korvauksettoman määräajan myös työstä kieltäytymisen vuoksi. Keskustele työnhakuun liittyvistä asioista kuitenkin vielä TE-toimistossa.

Virve Hämäläinen09.11.201407:01

Hei, olen 60-vuotias ja todella väsynyt työntekoon. Jos irtisanon itseni, tuleeko 3 kk:n karenssin lisäksi mitään muuta ongelmaa. Eli saanko olla siihen asti päivärahalla, kunnes saavutan eläkeiän, olen syntynyt 1954, eli pääsen eläkkeelle 63 -vuotiaana. Joudunko enää johonkin työhön, vai saanko olla päivärahalla eläkeikääni saakka?

Erika, esimies24.10.201412:50

Hei Veikko, olet oikeassa. Jos irtisanot itsesi lomautuksen kestettyä yli 200 päivää, päättyy työsuhde ilman irtisanomisaikaa heti, eikä työssäoloehtoa tällöin kerry. Sinulla on kuitenkin oikeus saada työnantajalta irtisanomisajan palkkaa vastaava korvaus. Kun sinulla on oikeus irtisanomisajan palkkaa vastaavaan korvaukseen, ei sinulla ole oikeutta työttömyyspäivärahaan irtisanomisaikaa vastaavalta ajalta. Ennen omaa irtisanoutumista sinun kannattaa kuitenkin vielä keskustella asiasta TE-toimistossa, sillä he tutkivat työsuhteen päättymisen syyn ja asettavat mahdollisen karenssin oman irtisanoutumisen vuoksi.

veikko23.10.201420:45

erika esimiehelle

minun käsitys on että jos irtisnoo itse yli 200 kestäneen lomautuksen jälkeen niin irtisanomisaika ei kerrytä työssäoloehtoa.

Erika, esimies16.10.201409:58

Hei Eka,
1. uuden työssäoloehdon kerryttäminen ei nollaudu, vaikka työsuhteesi päättyisi, vaan sitä voi kerryttää useista eri työsuhteista. Myös irtisanomisaika kerryttää työssäoloehtoa.
2. Korotettua ansio-osaa ei makseta lomautuksen perusteella. Mutta työnhakijalla, joka on jäänyt työttömäksi sen vuoksi, että hän itse on irtisanonut työsopimuksensa lomautuksen kestettyä yhdenjaksoisesti vähintään 200 päivää, on oikeus korotettuun ansio-osaan 90 päivältä muiden edellytysten täyttyessä. Muut edellytykset ovat 20 vuoden työhistoria, työnhakijaksi ilmoittautuminen 60 päivän kuluessa työsuhteen päättymisestä sekä viiden vuoden yhteenlaskettu jäsenyysaika jossakin työttömyyskassassa.

Eka15.10.201411:18

Hei,
kiitokset vielä erinomaisista vastauksistanne. Lomautukseni on kestänyt yli 200 kalenteripäivää. Työhistoriani on ollut yhtäjaksoista yli 30 vuotta. Pari lisäkysymystä:
1. jos irtisanoudun, vaikuttaako irtisanoutuminen (ilman työvelvoitetta?) työssäoloehdon päivien laskentaan
2. maksetaanko korotettua ansio-osaa vain työttömälle, ei siis lomautetulle? Minulle on maksettu toistaiseksi 20 päivältä.

Erika, esimies14.10.201409:15

Hei Börje! TE-toimisto ilmoittaa kunnalle jo etukäteen kunnan velvollisuudesta työllistää velvoitteen piiriin kuuluva henkilö. TE-toimisto käy yleensä velvoitteen piiriin kuuluvan henkilön kanssa työllistämiseen liittyvät asiat läpi viimeistään kaksi viikkoa ennen 500 päivän täyttymistä. Kunnan on järjestettävä työntekomahdollisuus siten, että henkilö voi aloittaa työt heti 500 päivän täytyttyä. Kysy TE-toimistosta työllistämismenettelyn yksityiskohdista tarkemmin.

Työttömyyskassalta tulet saamaan päätöksen, kun 500 päivää täyttyy. Se annetaan vasta viimeisen hakemuksen käsittelyn yhteydessä, eli sen jälkeen, kun 500 päivää on täyttynyt. Myös työmarkkinatukea haetaan jälkikäteen, joten siinä vaiheessa, jos päädyt hakemaan Kelalta työmarkkinatukea, olet todennäköisesti ennättänyt jo saada päätöksen 500 päivän täyttymisestä.

börje13.10.201414:48

Kuinka väljä laki on?Olettaen,että te-toimisto ei 500 päivän päättymisen jälkeen muutamaan viikkoon laita proseduuria kunnan tiedoksi velvoitetyöhalukkuudesta.Onko tilanne -no can do-ja viivästys on vain hyväksyttävä.Toisaalta heti seuraavana päivänä 500 päivän täytyttyä ehkä mahdoton vaatimus.Eikö kelan päätös työmarkkinatuen alkamisesta vaadi 500 päivää maksettu vahvistuksen.Jo siihen menee joitakin päiviä.

Erika, esimies13.10.201409:25

Hei Seija, julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetussa laissa säädetään kunnan velvoitteesta järjestää kuntoutus-, koulutus- tai kunnan työntekomahdollisuus vuonna 1950 tai sen jälkeen syntyneelle työttömälle työnhakijalle, jos hänen oikeutensa työttömyyspäivärahaan päättyy enimmäisajan johdosta hänen täytettyään 57 vuotta, mutta ennen kuin hän täyttää 60 vuotta. Jos sinulle syntyy oikeus työttömyyspäivärahan lisäpäiviin, ei työttömyyspäivärahan enimmäismaksuaika pääty 500 päivään, joten työllistämisvelvoitetta ei tällöin ole. Lisäpäiväoikeudesta voit lukea tarkemmin nettisivuiltamme löytyvästä Ansioturvan ABC:stä kohdasta Päivärahaoikeuden kesto - Oikeus lisäpäiviin.

Kuntoutus ja työvoimakoulutus ovat ensisijaisia vaihtoehtoja suhteessa velvoitetyöhön. Ota yhteyttä TE-toimistoon ja keskustele siellä työllistämisvelvoitteen täyttämisestä ja sen toteutustavasta. Jos päädytte valitsemaan velvoitetyön, on kunnan järjestettävä työntekomahdollisuus siten, että voit aloittaa työt heti 500 päivän täytyttyä.

Erika, esimies10.10.201407:42

Hei Eka, työssäoloehtoon lasketaan mukaan kalenteriviikkoja, eli viikko maanantaista sunnuntaihin. Eli kaikki sellaiset kalenteriviikot, joiden aikana olet työskennellyt vähintään 18 tuntia, lasketaan mukaan. Työssäoloehdon ei tarvitse kertyä yhdenjaksoisesta työskentelystä, vaan sinulla on 28 kuukautta aikaa kerryttää tuota 26 viikkoa.

Kun 26 viikon työssäoloehto täyttyy 28 kuukauden tarkastelujakson aikana, 500 päivän enimmäismaksuaika alkaa alusta. Jos olet jo siirtynyt lisäpäiville, työssäoloehdon täyttymisellä ei enää ole merkitystä, sillä päivärahan maksamista voidaan jatkaa saman suuruisena niin pitkään, kunnes täytät 65 vuotta.

Seija09.10.201419:17

Olen jäänyt työttömäksi tammikuussa 2013 ja 500 loppuu joulukuussa 2014. Miten on kunnan työllistämisvelvoiteen laita tämän jälkeen, sitä ei uskoakseni ehditä aloittamaan tämän vuoden puolella vaan se siis siirtyisi ensi vuoden puolelle. Kuinka pian kunnan on työllistettävä.

Eka08.10.201416:01

Hei, vielä 26 viikon työssäoloehdosta, lasketaanko mukaan vain täydet viikot?
Vai otetaanko mukaan myös vajaat viikot ja niiden työpäivien summa jaettuna viidellä?

26 viikon työssäoloehdon täyttyminen siis nollaa laskurin laskettaessa 500 päivän täyttymistä lisäpäiville ellei ole jo lisäpäivillä?

Ja ko 26 viikkoa voi koostua vaikka kuinka monesta jaksosta 28kk:n aikana?

Erika, esimies07.10.201409:26

Hei Jokke, kaikki sellaiset viikot, jolloin teet työtä vähintään 18 tuntia, kerryttävät uutta 26 viikon työssäoloehtoa. Kun nämä 26 viikkoa täyttyvät 28 kuukauden tarkastelujakson sisällä, työttömyyspäivärahan 500 päivän enimmäismaksuaika alkaa alusta, päivärahan määrä lasketaan uudelleen ja asetetaan uusi 5 päivän omavastuuaika. Päivärahaa ei kuitenkaan poikkeuksellisesti lasketa uudelleen eikä omavastuuaikaa aseteta, jos uusi työssäoloehto täyttyy siten, että 500 päivän enimmäismaksuaika alkaisi alusta vuoden kuluessa edellisen 500 päivän enimmäismaksuajan alkamisesta ja päivärahan määrä on tällöin laskettu. Tällöin päivärahan maksamista jatketaan vanhan perustepalkan perusteella ja vain enimmäismaksuaika alkaa alusta.

Jos työssäoloehto ei kuitenkaan täyty esimerkiksi tämän kuukauden työn aikana, jatketaan päivärahan maksamista työn päättymisen jälkeen siitä, mihin on viimeksi jääty.

Jos aloitat yli kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön, voit hakea päivärahaa työn alkamiseen saakka ja jatkaa päivärahan hakemista taas työn päättymisen jälkeen neljän viikon tai kuukauden jaksoissa. Työn päättymisen jälkeen sinun on liitettävä päivärahahakemukseen kopio työsopimuksesta sekä palkkatodistus ansaitsemastasi tulosta. Jos taas työ kestää enintään kaksi viikkoa tai työ on osa-aikaista, sinun tulee jatkaa päivärahan hakemista normaalissa rytmissä ja merkitä työpäivät ja -tunnit hakemukseen sekä liittää mukaan palkkalaskelma aina hakujaksoittain. Jos teet työtä hakujaksolla tai hakujakso on muuten poikkeava, täytä OmaYTK-palvelussa 'Ansiopäivärahan jatkohakemus (muutettava)'. Ilmoita työn vastaanottamisesta sekä sen päättymisestä aina myös TE-toimistoon.

Jos lisäpäivillä ollessasi täytät uudelleen työssäoloehdon, sinulle ei määrätä omavastuuaikaa eikä ansiopäivärahan tasoa määritellä uudelleen.

Jokke02.10.201420:09

Hei
Olen niinsanottuihin lisäpäiviin oikeutettu -53 syntynyt kohta 1.5 v työttömänä ollut asiakkaanne.

Jos saan yhden kk. mittaisen määräaikaisen työsopimuksen, kuinka minun pitää toimia, että kaikki lakipykälät tulee täytettyä, ja enkä sorru mihinkään omavastuu päiviin?
Täytän töttömyyspäiväraha hakemukset netin kautta. Tarvitseeko työssä olo päiviltä tehdä mitään merkintöjä, vaikka tiedän työttömyyden jatkuvan jälleen kk. päästä?

Erika, esimies25.09.201413:55

Hei Elina, TE-toimisto voi ilmoittaa lausunnossaan, että työllistyt satunnaisesti, jolloin merkitset työpäivät ja -tunnit päivärahahakemukseesi ja liität mukaan palkkalaskelman sekä kopion työsopimuksesta tai toimeksiantosopimuksesta. Keskustele asiasta kuitenkin vielä TE-toimistossa. Ns. omana työnä tehty työ, eli työ, jota ei tehdä yrittäjänä eikä työsuhteessa, huomioidaan normaalisti soviteltavana tulona, mutta tämä työ ei kerää uutta työssäoloehtoa.

Elina24.09.201421:15

Kuten Pialla, minullakin voi ajoittain olla ns omiksi töiksi käsitettäviä tilapäistoimeksiantoja (olen kääntäjä). Pitääkö jokaisesta erillisestä toimeksiannosta aina erikseen käydä ilmoittamassa TE-toimistolle? Vai voikohan sieltä saada jonkinsortin yleispätevän kertalausunnon, joka sitten pätee jatkossakin? Kiitos etukäteen vastauksesta.

Petja, työttömyysturva-asiantuntija09.09.201410:27

Hei Pia, jos päivärahanhakijalla on tuloja hakujaksolla, maksetaan päiväraha tietyissä tilanteissa soviteltuna. Kertomasi perusteella kyseessä vaikuttaa olevan niin sanottu oma työ. Omaa työtä ovat lähinnä erilaiset ammatinharjoittamisen muodot, joita varten ei ole velvollisuutta ottaa yrittäjän eläkevakuutusta eikä niitä myöskään tehdä työsuhteessa. Omasta työstä saadut tulot voidaan sovitella. Omasta työstä on ilmoitettava työ- ja elinkeinotoimistolle, joka antaa työttömyysetuuden maksajalle asiasta lausunnon.

Työttömyysetuuden maksaja arvioi hakemuksen käsittelyn yhteydessä onko kyseessä oma työ vai työsuhteessa tehty työ. Työsuhteesta poiketen omassa työssä ei vaadita työajan valvontaa sovitellun päivärahan maksamisen edellytyksenä.

Myös oman työn tuloihin sovelletaan suojaosaa. Suojaosan määrä riippuu sovittelujakson pituudesta. Kuukauden sovittelujaksolla suojaosa on 300 euroa ja neljän viikon jaksolla 279 euroa. Myös suojaosan alle jäävät tulot on ilmoitettava työttömyysetuuden maksajalle.

Matkakulut ovat verovapaita kustannusten korvauksia, joten ne jäävät sovittelun ulkopuolelle. Veroasioissa voit olla yhteydessä verotoimistoon.

Pia07.09.201419:40

Kysyisin palkkion maksamisesta. Jos työttömälle tarjotaan kertaluontoisesta asiantuntijakonsultaatiosta 300 €:n palkkiota sekä lisäksi matkakuluja noin viikon konsultaation ajalta ( yht. noin 60 €) ja kyseessä ei siis ole työsuhde vaan kertaluontoinen palkkioperusteinen tehtävä, miten tämä vaikuttaa ansiosidonnaiseen päivärahaan? Verotuksen näkökulmasta siitä ilmeisesti palkkion maksava yritys vähentää työttömän verokortin mukaisen %:n? Mutta koskeeko tuo 300 € suojaosuus myös tällaisia palkkioluonteisia maksuja? Miten tuo 300 €/kk lasketaan eli onko kyseessä per 4 vko vai per kalenterikuukausi?

Erika, esimies04.09.201413:53

Hei Sami, olet oikeassa siinä, että osa-aikatyön kannustavuuden ja työttömyysturvan yhteyttä on hyvä pohtia.

Työttömyysturvalain mukaan työttömyyspäiväraha maksetaan soviteltuna silloin, kun päivärahanhakija tekee osa-aikatyötä tai työllistyy enintään kaksi viikkoa kestävään kokoaikatyöhön. Osa-aikatyötä on työ, jonka työsopimuksessa sovittu työaika on enintään 80 prosenttia alan enimmäistyöajasta

Sovitellun päivärahan määrä lasketaan pääsääntöisesti siten, että vain puolet (50 prosenttia) sovittelujakson aikana saadusta suojaosan ylittävästä tulosta vähennetään täysimääräisestä päivärahasta. Osa-aikatyön ansiosta kokonaistulot yleensä nousevat, sillä soviteltu päiväraha ja työtulo ovat yhteenlaskettuna suuremmat kuin pelkkä täysimääräinen ansiopäiväraha. Se on toki huomattava, että soviteltua päivärahaa voidaan kuitenkin maksaa enintään niin paljon, että se yhdessä huomioon otettavan työtulon kanssa voi olla korkeintaan ansiopäivärahan perusteena olevan palkan suuruinen.

Vuoden alusta voimaan tullut sääntö suojaosasta on esimerkki siitä, miten osa-aikaisen työn vastaanottamiseen on kannustettu. Henkilöllä on siis vuoden 2014 alusta ollut oikeus tienata 300 euroa kuukauden hakujaksolla tai 279 euroa neljän viikon hakujaksolla ilman, että se vaikuttaa työttömyyspäivärahan määrään.

Esittämäsi malli asettaisi eriarvoiseen asemaan ne, jotka tekevät osa-aikatyötä vain muutaman tunnin päivässä, ja ne, jotka tekevät osa-aikatyötä muutamia täysiä päiviä kerrallaan. Jos päiväraha maksettaisiin osa-aikatyötä tekeville täytenä työttömiltä päiviltä ja jätettäisiin maksamatta työpäiviltä, jäisivät lyhyttä työpäivää tekevät kokonaan ilman päivärahaa.

Sami04.09.201412:15

Vieläkö sovitettupäiväraha on käytössä? Jos on niin se ei kyllä kannusta ottamaan alle 15 päivän töitä, sillä kassa syö ansiopäivärahat alas vastaavasti, joten ilmaista työtä loppupeleissä. Jotta lyhyetkin työt kelpaisivat niin rehellisyyden nimissä, siltä lyhyeltä työpätkältä ei vaan makseta mitään YTK rahaa kun palkkaa saa ja kun pätkä työ loppuu niin taas jatkettais ansiopäivärahalla. Sitten se olisi reilua.

Erika, esimies22.08.201411:44

Hei Katariina, uuden lain myötä sinulla on mahdollisuus ansaita kuukauden hakujaksolla 300 euroa tai neljän viikon hakujaksolla 279 euroa ilman, että se vaikuttaa työttömyyspäivärahasi määrään. Jos työtulot nousevat tämän suojaosuuden yli, puolet ylimenevästä osasta vaikuttaa vähentävästi päivärahan määrään. Sovitellun päivärahan enimmäismäärä saadaan, kun päivärahan perusteena olevasta palkasta vähennetään työtulo sovittelujakson aikana. Sovittelujakson tulona käytetään määrää, josta ei ole vähennetty suojaosaa. Tämän tarkemmin emme valitettavasti voi sovitellun päivärahan määrää laskea etukäteen. Nettisivuiltamme löytyvällä päivärahalaskurilla voit testata työtulon vaikutusta päivärahaan.

Katariina21.08.201416:25

Hei, ansiosidonnaiseni on n. 1900/kk (perustepalkkani 2800/kk), paljonko voin näiden summien perusteella tienata kuukaudessa ilman, että se vaikuttaa ansiosidonnaiseni määrään?

Erika, esimies20.08.201407:32

Hei Jokke, sovitellun päivärahan enimmäismäärä saadaan, kun päivärahan perusteena olevasta palkasta vähennetään työtulo sovittelujakson aikana. Sovittelujakson tulona käytetään määrää, josta ei ole vähennetty suojaosaa ja sovittelujakson aikana ansaittu työtulo muutetaan päiväkohtaiseksi käyttämällä jakajaa 21,5. Esimerkiksi, jos päivärahan perusteena oleva palkka olisi 1075 euroa kuukaudessa (50 euroa päivässä) ja työtulo 1075 euroa (päiväkohtaisesti 50 euroa), olisi päivärahan enimmäismäärä 0 euroa. Henkilöllä on kuitenkin aina oikeus sen suuruiseen soviteltuun työttömyyspäivärahaan, jonka hän saisi peruspäivärahana. Tästä syystä enimmäiskaton tullessa vastaan, henkilölle maksettava päiväraha lasketaan siten, että peruspäivärahasta (32,66 euroa) vähennetään 50 prosenttia suojaosan ylittävästä palkasta (18,02 euroa). Näin päivärahan määräksi jäisi 14,64 euroa.

Jos taas yhteenlaskettu päiväraha ja työtulo eivät ylitä enimmäismäärää lähdetään sovitellun päivärahan määrää laskemaan niin, että huomioon otetaan vain puolet suojaosan ylittävästä tulosta. Esimerkiksi jos kuukauden sovittelujakson aikana olet ansainnut 400 euroa, vain 50 euroa vähentää maksettavan työttömyyspäivärahan määrää.

Jos palkkaus ei perustu työaikaan (esimerkiksi tuntipalkka) tarvitsee työttömyyskassasi työnantajan selvityksen siitä, millä tavalla työnantajalla on mahdollisuus seurata työaikaasi. Käytännössä se voi tarkoittaa sitä, että työ tehdään työnantajan tiloissa tai työnantajalla on käytössään jokin muu työajanseurantaan käytettävä väline.

Jokke18.08.201416:04

Kiitos vastauksesta, tarkentaisin vielä paria kohtaa

""Suojaosa tarkoittaa siis sitä, että vasta puolet suojaosan ylittävästä tulosta vähentää maksettavan työttömyyspäivärahan määrää. Sovitellun päivärahan ja ansaitun tulon enimmäismäärä voi yhteensä nousta enintään päivärahan perusteena olevan palkan suuruiseksi.""

Tarkoitta siis, että voin ansiopäivärahaa vaarantamatta ylittää kk. 150€ ns. suojaosan, kunhan en ylitä laskentaperusteena olevaa ansioani...?

""Jos työaikaa ei voida valvoa, ei työttömyyskassa voi todeta työtä osa-aikatyöksi, joten tällöin työttömyyspäivärahaa ei voida maksaa lainkaan.""

Kuinka työajan valvonta tapahtuu käytännössä YTK: n puolelta?

Erika, esimies18.08.201410:32

Hei Jokke, työttömyysturvalakia uudistettiin tämän vuoden alusta mm. niin, että jäsenyys- ja työssäoloehto lyheni aiemmasta 34 viikosta 26 viikkoon. Lisäksi työssäoloehdon täyttymisen yhteydessä tehtävät toimenpiteet muuttuivat niin, että päivärahan suuruutta ei lasketa uudelleen eikä omavastuuaikaa aseteta, jos nämä toimenpiteet on tehty edellisen kerran vuoden sisällä ja päivärahaa on tuolloin maksettu. Tällöin työssäoloehdon täyttyessä vain työttömyyspäivärahan enimmäismaksuaika alkaa alusta. 26 viikon työssäoloehtoa noudatetaan, jos päivärahanhakijalle on kertynyt vähintään yksi työssäoloehdon täyttävä viikko tämän vuoden puolella. Työssäoloehtoon lasketaan kalenteriviikot, jolloin työtä on vähintään 18 tuntia ja palkka on vähintään alan työehtosopimuksen mukainen.

Lakiuudistuksessa otettiin käyttöön myös ns. suojaosa, joka on kuukauden hakujaksolla 300 euroa ja neljän viikon hakujaksolla 279 euroa. Suojaosassa tarkastellaan bruttoansiota. Suojaosa tarkoittaa siis sitä, että vasta puolet suojaosan ylittävästä tulosta vähentää maksettavan työttömyyspäivärahan määrää. Sovitellun päivärahan ja ansaitun tulon enimmäismäärä voi yhteensä nousta enintään päivärahan perusteena olevan palkan suuruiseksi. Kun tätä enimmäismäärää lasketaan, huomioidaan kaikki ansaitut tulot, myös siis suojaosa. Työaikaan ei sen sijaan ole tullut muutoksia, vaan sovitellun ansiopäivärahan saamiseksi vaaditaan edelleen, että työaika on työnantajan valvottavissa. Osa-aikatyöntekijällä voi olla oikeus soviteltuun työttömyyspäivärahaan, jos työsopimuksessa sovittu työaika on enintään 80 prosenttia kokoaikatyön työajasta. Jos työaikaa ei voida valvoa, ei työttömyyskassa voi todeta työtä osa-aikatyöksi, joten tällöin työttömyyspäivärahaa ei voida maksaa lainkaan.

Jokke18.08.201408:39

Hei
Onko onko ansiopäivärahan uudelleen määrittelyn aika edelleen tämä 34 työssä käynti viikkoa?
Toinen asia joka on hiukan epäselvä on tämä mahdollisuus ansaita 300€/kk menettämättä ansiopäivärahaa.
Ilmeisesti tässä puhutaan pruttoansiosta? Onko työaikaan mitään ehtoa tms. vastaavia konkeloita?
Olen ns. työttömyysputkessa, eikä tämä ikäihmisen normi työllistyminen tunnu kovin helpolta enään.

Erika, esimies18.08.201408:15

Hei Sirkku, pääsääntöisesti työttömyyspäivärahan määrä lasketaan uudelleen aina, kun täytät uuden 26 viikon työssäoloehdon. Poikkeuksena päivärahaa ei kuitenkaan lasketa uudelleen silloin, jos päivärahan määrä on edellisen kerran laskettu vuoden sisällä. Jos siis edellinen työssäoloehtosi on täyttynyt kesäkuussa 2013, tulee siitä lokakuussa kuluneeksi yli vuosi, jolloin päivärahan määrä lasketaan uudelleen viimeisen 26 viikon perusteella. Kun päiväraha lasketaan uudelleen kesken 500 päivän enimmäisajan täyttymisen, on uusi päiväraha vähintään 80 prosenttia edellisestä päivärahasta. Oikeutesi korotettuun ansio-osaan sadan päivän ajalta tulee kuitenkin jatkumaan siitä, mihin se on viimeksi jäänyt, mutta myös sen määrä lasketaan uudelleen.

Sirkku14.08.201418:08

Hei, olin 56 vuotias, kun työsuhteeni päättyi 06.2013 37-vuoden työssäolon jälkeen. Olin 4,5 kk työttömänä, jonka jälkeen sain vuorotteluvapaan sijaisuuden (pienempi palkka) ajalle 14.10.2013-6.10.2014. miten uusi ansiosidonnainen tullaan laskemaan, korotettuja päiviä jäi 14 pv (100 pv).

Teija, lakimies21.05.201411:44

Hei Merja, työttömyyskassa ei maksa päivärahaa sellaiselta ajalta, jolta sinulla on oikeus kokoaikatyön palkkaan. Päivärahaa ei voida maksaa esimerkiksi irtisanomisajalta. Myöhemmin palkkaturvana maksettu irtisanomisajan palkkaa vastaava korvaus ei enää jälkikäteen estä päivärahan maksamista. Muistathan kuitenkin ilmoittaa päivärahaa hakiessasi kaikki palkkaturvasta hakemasi ja saamasi palkat. Palkkaturvana maksetut palkanosat voidaan tietyin edellytyksin ottaa palkanmäärittelyssä huomioon jälkikäteen. Edellytyksenä tälle on se, että palkkaturvasta saatu erä on sellainen, joka myös työnantajasi maksamana olisi otettu huomioitu palkanmäärityksessäsi.

Jos kyseessä taas on esimerkiksi osa-aikatyö ja päivärahan sovittelutilanne, palkkaturvana maksettavat saatavat otetaan päivärahaa maksettaessa huomioon soviteltavana tulona, jos ne ovat sellaisia saatavia, jotka työnantajankin maksamina otettaisiin sovittelussa huomioon. Jos palkkaturvana maksettu saatava sisältää esimerkiksi odotusajan palkkaa tai muuta sellaista tuloa, jota ei työnantajankaan maksamana soviteltaisi, ei saatavaa sovitella näiltä osin. Myöskään palkkaturvana maksettua irtisanomisajan korvausta ei oteta sovittelussa huomioon.

Merja20.05.201409:57

Hei, jos saa palkkaturvan kautta rahaa, maksaako liitto myös samaan aikaan päivärahaa

Erika, esimies14.05.201408:14

Hei Pirjo, ja hyvää kevättä myös sinulle! Koska olet syntynyt vuonna 1957, sinun tulee täyttää 61 vuotta ennen kuin 500 päivää täyttyy, jotta sinulla voi olla oikeus työttömyyspäivärahan lisäpäiviin. Ihan kuten viestissäsi toteatkin 500 ansiosidonnaista päivää kestää käytännössä noin kaksi vuotta, ehkä hiukan alle, koska vuoden aikana maksettavien päivien määrä on noin 260. Tämä tarkoittaa sitä, että oikeus lisäpäiviin voi syntyä, jos joudut työttömäksi vasta sen jälkeen, kun olet täyttänyt 59 vuotta. Kokonaan työttömälle henkilölle maksetaan käytännössä päivärahaa maanantaista perjantaihin, joten tarkkaan lopputulokseen päästäksesi sinun pitää laskea maksettavat päivät eri kuukausina niin, että huomioit kaikki päivät maanantaista perjantaihin. Lisäpäiväoikeuteen vaaditaan myös, että olet ollut työssä vähintään viisi vuotta viimeisen 20 vuoden aikana.

Pirjo13.05.201410:03

Hei, kiitos aiemmasta vastauksesta koskien opiskelua irtisanomisen jälkeen. Olinkin yhteydessä TE-toimistoon ja sain hyvät ohjeet sieltä. Irtisanomiseni roikkuu edelleen ilmassa ja nyt mietin, että jos saisin jotenkin neuvoteltua työsuhteeni jatkumisesta siihen saakka kunnes pääsisin "putken" päähän. Eli kun olen syntynyt 1957 niin miten kauan pitäisi olla töissä sen jälkeen, kun täyttää sen 58 vuotta, jotta pääsee sinne 61 vuoteen? 500 ansiosidonnaista päivää riittää 2 vuotta mutta sillä pääsee vasta 60 vuoteen, joten pitäisikö minun olla yksi vuosi töissä vielä sen jälkeen, kun olen täyttänyt 58 vuotta? Haluaisin pelata varman päälle ja myös käyttää tietoa neuvotteluissa. Kiitos paljon etukäteen ja hyvää kevättä toivottaen:)

Teija, lakimies09.05.201412:10

Työttömyyskassana voimme lain mukaan neuvoa sinua vain työttömyysturvaasi liittyvissä asioissa. Oman alueesi aluehallintovirastossa palveleva työsuojeluviranomainen antaa kyllä ohjeita ja neuvoja siitä, miten sinun tulee toimia palkkasaatava-asiassa. Työsuojeluviranomainenkaan ei kuitenkaan voi viedä palkkasaatava-asioita tuomioistuimeen asti, eikä siis voi toimia avustajanasi tai haasteen laatijana asiassa.

Eka09.05.201410:24

Hei, jatkoa, minulla on vuodelta 2009 joitakin palkkasaatavia, jotka olen ilmoittanut selvittäjälle. Onko mahdollista, että ne vanhentuvat velkasaneerausprosessin aikana? Ovatko ne nyt virallisia vai pitääkö minun virallistaa ne esim kanteen kautta?

Erika, esimies07.05.201413:03

Hei Eka, lomautuksen kestoa tarkasteltaessa puhutaan kalenteripäivistä, eli myös viikonloput lasketaan 200 päivään. Työttömyyskassa ei anna ennakkopäätöksiä työttömyyspäivärahaan liittyvissä asioissa, mutta varmista vielä TE-toimiston toimintatapa työvoimapoliittisten asioiden tutkimiseen liittyvissä asioissa.

Eka07.05.201410:23

Jatkokysymys: lasketaanko 200 päivään kaikki päivät vai vain arkipäivät, joista maksetaan ansiosidonnaista? Ja voiko TE-toimistosta saada ennakkopäätöstä karenssikysymykseen ennen omaa päätöstä?

Erika, esimies06.05.201415:37

Hei Eka, ja kiitos kommentistasi! Omasta irtisanoutumisesta sinun kannattaa tiedustella tarkemmin TE-toimistosta, sillä he tutkivat aina työsuhteen päättymisen syyn ja asettavat mahdollisen karenssin. Jos olet ollut lomautettuna yhtäjaksoisesti vähintään 200 päivää, sinulla on oikeus purkaa työsuhteesi ja saada korvauksena irtisanomisajan palkka. Tässäkin tilanteessa sinun kannattaa varmistaa TE-toimistosta se, ettei irtisanoutumisesta aseteta sinulle karenssia.

Eka06.05.201412:22

Yritykseni on velkasaneerausmenettelyssä ja pyrkii velkasaneeraukseen. Olen lomautettuna ja olen hakenut palkkaturvasta maksamattomia palkkoja alkuvuodelta. Jos itse irtisanoudun, tuleeko minulle 90 vrk karenssia ansiosidonnaiseen? Miten voisin turvata irtisanomisajan palkkani sekä lomarahani tässä tilanteessa? Muita neuvoja? Kiitos hyvistä kommenteistanne!

Erika, esimies24.04.201415:29

Hei Tatu, työllistämisvelvoitteen rajoituksista on säädetty julkisesta työvoima ja yrityspalvelusta annetussa laissa, josta myös mainitsemasi rajoitus löytyy. Käsittääksemme olisit tilanteessasi kuitenkin työllistämisvelvoitteen piirissä, mutta sinun kannattaa varmistaa asia vielä TE-toimistosta.

tatu23.04.201420:01

moi
velvoitetyöllistäminen.
Irtisanoin itseni yli 200 pv lomautuksen jälkeen.Karenssia ei tullut ja hain työttömyyspäivä rahaa kassasta mutta en saanut koska oli kuukauden irtisanomisaika.Täytän kohta 57 vuotta ja tämä kuukauden irtisanomisaika jatkaa päivärahaa juuri sen verran että pääsen velvoitetyöllistetyksi.
Hyväksytäänkö tämä aika pidentämään 500 päivän kertymää.
Tässä lakipykälää.
8 §
Työllistämisvelvoitteen rajoitukset ja lakkaaminen

Jos henkilö on jättämällä hakematta työttömyyspäivärahaa tai muutoin saanut aikaan sen, ettei työttömyyspäivärahan enimmäisaika ole täyttynyt ennen 7 §:n 1 momentin mukaista 57 vuoden ikää, ei 7 §:ää sovelleta. (22.12.2009/1198)

Erika, esimies22.04.201413:51

Hei Heidi, lasten kotihoidon tuki on työttömyyspäivärahaa vähentävä etuus ja se vaikuttaa vähentävästi myös silloin, kun päivärahaa maksetaan omaehtoisen opiskelun ajalta. Myös puolisolle myönnetty lasten kotihoidon tuki vähennetään työttömyyspäivärahasta, ellei puoliso todisteellisesti hoida lasta kotona. Pääsääntöisesti puolison opiskelu tai vähäinenkin yritystoiminta tai osa-aikatyöskentely aiheuttaa sen, että tuki vähennetään työttömyyspäivärahastasi. Yksityisen hoidon tuki ei vaikuta työttömyyspäivärahaan, sillä Kela maksaa sen suoraan työn suorittajalle.

Heidi17.04.201413:41

Hei! Vähentääkö kotihoidontuki ansiosidonnaista myös jos opiskelee? Entä yksityisen hoidon tuki?

Erika, esimies17.04.201412:22

Hei Aimo, päivärahasi lasketaan uudelleen vasta sitten, kun uusi 26 viikon työssäoloehto on täyttynyt kokonaisuudessaan velvoitetyön päättymisen jälkeen. Eli toisin sanoen neljän kuukauden työ ei vielä täytä työssäoloehtoa, vaan päivärahan maksamista jatkettaisiin siitä, mihin on viimeksi jääty. Jos täytät lisäpäiväoikeuteen vaadittavat ehdot, jatketaan päivärahan maksamista tällöin 500 päivän yli samalla päivärahan määrällä aina 65-vuotiaaksi saakka. Jos 500 päivää kuitenkin ehtii täyttyä ennen kuin täytät lisäpäiväoikeuden ikävaatimuksen, eli tapauksessasi 60 vuotta, päättyy ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan maksaminen 500 päivään. Ikävaatimuksen lisäksi lisäpäiväoikeuteen vaaditaan vielä se, että sinulle on kertynyt työhistoriaa vähintään viisi vuotta viimeisen 20 vuoden aikana. Oikeus uuteen 500 päivään ja mahdollisesti myös lisäpäiviin voi tällöin syntyä vasta, kun työssäoloehto täyttyy 28 kuukauden tarkastelujakson aikana.

Aimo15.04.201417:41

Hei!
Olen syntynyt 1955 ja takana on pitkä työhistoria vuoteen 2010 asti. Ensimmäisen 500 päivän loputtua pääsin 57-vuotiaana kunnan velvoitetyöhön, jonka jälkeen tuli uudet 500 päivää entisensuuruisella päivärahalla. Nämä eivät kuitenkaan vielä riitä 60-vuotiaaksi, vaan 4 kuukautta jää puuttumaan. Uskallanko mennä tämän 500 päivän aikana huonompipalkkaisiin pätkätöihin saadakseni 4 kuukautta kasaan, vai meneekö päiväraha uudelleenlaskentaan jo yhdestä uudesta työpäivästä? Auttaako asiaa, jos tekee vain vaikka päivän viikossa?

Erika, esimies14.04.201408:35

Hei Aila, kun työnantajasi maksaa lomarahat kesäkuussa, ne vaikuttavat tällöin kesäkuun päivärahaasi. Toisin sanoen lomaraha katsotaan normaalina soviteltavana tulona maksupäivän mukaan. Jos olet vuosilomalla ja vuosiloma-ajan palkkasi perustuu osa-aikatyön palkkaan, otetaan myös lomapalkka huomioon normaalina soviteltavana tulona. Jos taas vuosiloma-ajan palkka perustuu kokoaikatyön palkkaan, ei sinulla ole lainkaan päivärahaoikeutta vuosiloman ajalta. Jos lomapalkasta ei pysty erottamaan, mikä osa on ansaittu kokoaikatyöstä ja mikä taas osa-aikatyöstä, lomapalkka katsotaan yleensä osa-aikatyön palkkaan perustavaksi. Tällöin lomapalkka otetaan huomioon soviteltua päivärahaa maksettaessa.

Ikäsi perusteella sinulla voi olla oikeus työttömyyspäivärahan lisäpäiviin tietyin edellytyksin. Vuosina 1955-1956 syntyneiden tulee täyttää 60 vuotta ennen kuin työttömyyspäivärahan 500 päivän enimmäismaksuaika täyttyy, jotta lisäpäiväoikeus voi syntyä. Lisäksi vaaditaan vielä työhistoriaa vähintään viisi vuotta viimeisen 20 vuoden aikana. Jos täytät lisäpäiväoikeuden vaatimukset, voidaan sinulle maksaa työttömyyspäivärahaa 500 päivän yli niin pitkään, kunnes täytä 65 vuotta. Lisäpäiväoikeudesta voit lukea tarkemmin nettisivuiltamme löytyvästä Ansioturvan ABC:stä kohdasta Päivärahan kesto -> Oikeus lisäpäiviin.

aila palosaari10.04.201414:21

olen ollut saman työnantajan palveluksessa 15.01.2008 alkaen 30.12.2013 työni osa-aikaistettiin 20h viikko ja jatkuu määräaikaisena 2-3 kuukauden pätkissä niinkuin kokoaika työnikin kun työnantaja maksaa kesäkuussa lomarahat 12 kuukaudelta ja saan soviteltua päivärahaa miten ne vaikuttaa päivärahaan pidän myös lomani kesäkuussa olen kaupungin palveluksessa ja lomaoikeus 38päivää olen 58 vuotias hyväksiluetaanko ne

Erika, esimies10.04.201413:05

Hei Joonas, 300 euron suojaosuutta noudatetaan myös työttömyyspäivärahalla tuetun omaehtoisen opiskelun ajalta, jos täytät sovitellun päivärahan saamisen edellytykset. Sovitellusta päivärahasta voit tarvittaessa lukea tarkemmin nettisivuiltamme kohdasta Soviteltu Ansiopäiväraha. Huomioi, että sinun on aina merkittävä päivärahahakemukseesi kaikki työpäivät ja -tunnit ja liittää mukaan palkkalaskelma, jotta voimme laskea tulon vaikutuksen maksettavaan työttömyyspäivärahaan. Jos haet päivärahaa neljän viikon jaksoissa, suojaosa on 279 euroa ja kuukauden hakujaksolla 300 euroa. Suojaosan ylittävästä tulosta puolet vähentää sinulle maksettavan päivärahan määrää. Päivärahalla ja ansaisemallasi tulolla on kuitenkin enimmäismäärä, joka on sinulle lasketun päivärahan perusteena olevan päiväpalkan suuruinen.

Teija, lakimies10.04.201407:31

Hei Jani, TE-toimisto on siis 1.1.2014 alkaen katsonut sinun työllistyvän päätoimisesti työttömyysturvalain 1 luvun 6 §:n mukaisena yrittäjänä. TE-toimisto on ohjeistanut sinua oikein. Pidä työnhakusi voimassa.

Halutessasi voit hakea muutosta työttömyyskassan antamaan päätökseen työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnalta. Valituskirjelmä on toimitettava asianomaiselle työttömyyskassalle eli tässä tapauksessa tänne meille YTK:lle. Valitus toimitetaan aina ensin työttömyyskassalle mahdollista oikaisua varten. Pyydämme tässä vaiheessa TE-toimistolta lisälausunnon yrittäjätoiminnassa työllistymisestä. Mikäli päätöstä ei voida lisälausunnon perusteella oikaista, toimitetaan valituskirjelmäsi eteenpäin muutoksenhakulautakuntaan.

Valitus tulee toimittaa työttömyyskassaan 30 päivän kuluessa siitä, kun valituksen alaisesta päätöksestä on saatu tieto (tiedoksisaantipäiväksi katsotaan yleisesti 7. päivä päätöksen postituksesta). Valituksen toimittamiselle asetettu määräaika kuluu siis pääsääntöisesti umpeen 37 päivän kuluttua päätöksessä näkyvästä postituspäivästä. Noudata valituksen toimittamiselle asetettua määräaikaa. Muutoksenhakulautakunta ei tutki myöhästyneenä saapunutta valitusta, ellei asian tutkimiselle ole olemassa erityisen painavia syitä. Tarkempia ohjeita valituskirjelmän laatimiseen löydät myös saamastasi päätöksestä. Jos valituksen toimittamiselle asetettu määräaika on lähestymässä tai jo kulunut umpeen, voit lähettää meille pikaisesti vapaamuotoisemman valituskirjelmän vaikkapa sähköpostitse. Jos toimit näin, niin sinun kannattaa kuitenkin yksilöidä se päätös, johon olet tyytymätön (esimerkiksi kertoa päätösnumero tai päätöksen antopäivä) ja kertoa viestissäsi selkeästi se, että olet tyytymätön kyseiseen päätökseen.

TE-toimisto ratkaisee yritystoiminnassa työllistymistäsi koskevan asian eikä työttömyyskassalla ole asiassa toimivaltaa. Ratkaisevaa arvioitaessa yritystoiminnassa työllistymistä on yritystoiminnan vaatima työmäärä. Arviointi perustuu kokonaisharkintaan, jossa otetaan huomioon kaikki toiminnan työllistävyydestä saatu näyttö. Yritystoiminta voidaan katsoa sivutoimiseksi toiminnan vaatiman vähäisen työmäärän perusteella. Ja lisäksi, kuten itsekin totesit, yritystoiminta voidaan katsoa sivutoimiseksi riittävän yritystoiminnan aikaisen työssäolon perusteella. Käytännössä yritystoiminnan katsominen sivutoimiseksi työhistorian perusteella edellyttää sitä, että henkilön työssäolo ja yritystoiminnan harjoittaminen on ollut samanaikaista, joten ilmeisesti TE-toimisto voi huomioida työssäolosi vasta 1.1.2014 lukien. Menetetyiltä kuukausilta voit saada päivärahaa vain siinä tapauksessa, jos TE-toimisto muuttaa lausuntoaan tai jos päätös kumotaan muutoksenhakuelimessä.

Sinun ei tarvitse toimittaa meille hakemuksia tämän toistaiseksi voimassa olevan kielteisen päätöksen ajalta. Koska ilmeisesti työskentelet samanaikaisesti sekä palkkatyöntekijänä että yrittäjänä, saat itse valita vapaasti joko palkansaaja- tai yrittäjäkassan.

Erika, esimies10.04.201407:29

Hei Liisa, jos jäät työttömäksi kunnan velvoitetyön päättymisen jälkeen, sinun päivärahan tasosi ei laske. Työttömyyskassassa tarkistetaan, mikä päivärahan tasosi on, jos siihen lasketaan viestissä kertomasi työt ja niistä ansaittu palkka. Jos päivärahan tasosi on aikaisemmin maksettua korkeampi, nousee maksettavan päivärahan määrä. Jos kuitenkin päivärahan taso laskee näillä uusilla työviikoilla ja palkoilla, ei sinun päivärahan tasosi kuitenkaan laske, koska osa työstä on kunnan velvoitetyötä. Olet ilmeisen tietoinen työssäoloehdosta ja sen täyttymisen vaikutuksista, mutta varmistukseksi kerron vielä, että sinulla on oikeus uuteen 500 päivän enimmäisaikaan, kun täytät uudelleen työssäoloehdon eli olet ollut työssä vähintään 26 kalenteriviikkoa sellaisessa työssä, jossa työaika on vähintään 18 tuntia viikossa ja palkka on työehtosopimuksen mukainen vähimmäispalkka.

Joonas09.04.201418:37

Hei!

Saako myös omaehtoisen opiskelun tuella (ansiosidonnaisella päivärahalla) tienata tuon 300 e/kk vapaasti ilman, että se vaikuttaa tukien määrään?

Jani Pirhonen08.04.201416:43

Hei!

Olen aloittanut vuoden alusta palkkatyöni ohella maanviljelijänä. Töissäni (palkkatöissäni) on aina silloin tällöin lomautuksia (lyhennetty työviikko). Olen tähän asti saanut näiltä päiviltä ansiosidonnaista päivärahaa.
Nyt kuitenkin sain TE-toimistolta lausunnon, jonka mukaan olenkin nyt päätoiminen yrittäjä ja minulta viedään oikeus työttömyyspäivärahaan. Lausunnon ohjeiden mukaan siitä päätöksestä ei voi valittaa.
TE-toimistolla käskivät kuitenkin pitää työnhaun voimassa ja lähettää päivärahahakemukset kassaan. Näin tein ja nyt sain YTK:lta kielteisen päätöksen, johtuen juurikin tuosta lausunnosta, jonka mukaan olen päätoiminen yrittäjä. En kyllä mielestäni mitenkään ole päätoiminen yrittäjä. Olen vakituisessa työsuhteessa nykyisessä työpaikassani ympärivuotisesti ja näin on ollut jo 17 vuotta. Maanviljelijän työni ei mitenkään estä minua työkentelemästä palkkatyössä muualla. Ne työt teen iltaisin ja viikonloppuisin tai muuna vapaa-aikana. Näin olen tehnyt jo 17 vuoden ajan. Eikä minulla ole aikomustakaan jättää palkkatyötäni ja ruveta pelkästään maanviljelijäksi.
Ainoa ero aiempaan on, että 1.1.2014 maatila siirtyi sukupolvenvaihdos-kaupalla minun nimiini vanhemmiltani. TE-toimistolla puhuivat 6kk ajasta, jonka jälkeen voin hakea maataloutta sivutoimiseksi yrittäjyydeksi ja olisin jälleen oikeutettu soviteltuun päivärahaan.
Tuntuu jotenkin turhalta lähettää näitä hakemuksia teille ja teettää turhaa työtä siellä päässä ja täällä päässä.
Mihin minun nyt pitää valittaa päätöksestä ja milloin, jotta saisin päätöksen oikaistua. Miten nämä 6kk aikana menetetyt päivärahat? Saanko niitä mitenkään jälkikäteen takaisin? Miten minun tulee tässä tapauksessa toimia? Pitääkö minun nyt vaihtaa itseni yrittäjäkassan jäseneksi?

T:Jani

Liisa07.04.201416:41

Olen ollut työttömänä tammikuun 2014 loppuun saakka jonka jälkeen onnistuin saamaan kuukaudeksi työn joka oli 6 tuntia päivässä 15 €/h.
Sen jälkeen sain kolmeksi kuukaudeksi töitä (huhtikuu-toukokuu) palkkani on 2600 euroa normaalilla työajalla. Täytän 57 vuotta toukokuussa ja minulla on jäljellä 3 päivää viidestäsadasta päivästä ansiosidonnaista päivärahaa. Minulle ilmoitettiin, että kunta on velvoitettu työllistämään minut vielä 2 kuukaudeksi jotta työssäoloehto täyttyy ja pääsisin sen jälkeen jälleen ansiosidonnaisen päivärahan piiriin.
Miten päivärahani määritellään jos ja kun työllistyn kesä-heinäkuuksi kuntavelvoitteella ja miten tuo 6h työaika huomioidaan päivärahaa laskettaessa?

Erika, esimies01.04.201413:06

Hei Pekka, työttömyystilanteessa TE-toimisto tutkii työttömyyspäivärahan työvoimapoliittiset edellytykset, esimerkiksi työsuhteen päättymisen syyn. Jos irtisanoudut itse ilman pätevää syytä, voi TE-toimisto asettaa sinulle 90 päivän korvauksettoman määräajan, eli karenssin. Sinun kannattaa olla yhteydessä TE-toimistoon ja tiedustella sieltä, mikä juuri sinun tilanteesi on ja onko sinulla mahdollisesti pätevä syy irtisanoutua terveydentilastasi johtuen.

Pekka31.03.201423:05

Täytin 58-vuotta n. kuukausi sitten. Jos sanoudun irti työsuhteesta, joka on kestänyt yli 15 v.,terveydellisten syiden takia, niin kuinka pitkä on karenssi ennen kuin saan ansiosidonnaista päivärhaa?

Erika, esimies28.03.201409:39

Hei Ritva, työssäoloehtoa kerryttää sellainen työttömyyskassan jäsenyysaikana kertynyt kalenteriviikko, jonka aikana teet työtä vähintään 18 tuntia ja saat siitä vähintään alan työehtosopimuksen mukaista palkkaa. TE-toimiston järjestämä koulutus ei siis kerrytä sinulle työssäoloehtoa, mutta palveluun osallistuminen pidentää työssäoloehdon 28 kuukauden tarkastelujaksoa. Voit lukea työssäoloehdon täyttymisestä tarkemmin nettisivuiltamme löytyvästä Ansioturvan ABC:stä kohdasta Ansiopäivärahan saamisen edellytykset.

Erika, esimies28.03.201409:37

Hei Jaakko, sovittelussa huomioon otettavista tuloista säädetään valtioneuvoston asetuksessa. Sovittelussa otetaan huomioon palkka ja muu ansiotulona pidettävä vastike, joka on saatu korvauksena työstä. Esimerkiksi tavanomaisia verottomia luontois- tai henkilökuntaetuja sekä verovapaita kustannusten korvauksia, kuten päivärahoja ei oteta huomioon soviteltavana tulona.

Ritva27.03.201408:56

Hei
kerryttääkö viikon mittainen TE-toimiston järjestämä koulutus työssäoloehtoa?

Jaakko26.03.201420:56

Hei, 3ooe suojaosuus, onko tämä siis veronalaista ansiotuloa? (minulla on kk tullut 400e keikkatyöstä, jossa 78e päivärahoja)otetaanko kokopäiväraha millä tavalla huomioon ns. suojaosuudessa?

Erika, esimies19.03.201410:26

Hei Masa, koska et kertomasi mukaan täytä lisäpäiväoikeuden vaatimuksia, voidaan sinulle maksaa työttömyyspäivärahaa vain 500 päivään saakka. Tätä enimmäismaksuaikaa noudatetaan myös silloin, kun osallistut johonkin TE-toimiston järjestämään työllistymistä edistävään palveluun. Kun 500 päivän enimmäismaksuaika täyttyy, voit hakea Kelan maksamaa peruspäivärahaa. Julkisesta työvoima ja yrityspalvelusta annetussa laissa säädetään työllistämisvelvoitteen piiriin kuuluvista henkilöistä. Sen mukaan vuonna 1950 tai sen jälkeen syntyneelle työttömälle työnhakijalle on järjestettävä kuntoutus-, koulutus tai kunnan työntekomahdollisuus, jos hänen oikeutensa työttömyyspäivärahaan päättyy enimmäisajan johdosta hänen täytettyään 57 vuotta, mutta ennen kuin hän täyttää 60 vuotta. Sinun kannattaa vielä tiedustella työllistämisvelvoitteesta tarkemmin TE-toimistossa.

masa17.03.201415:13

Laitoinkohan itseni liriin?
Minulla raksuttaa ansiosodonnaisissa päivärahoissa pv nro 334 eli syksyllä 500pv tulee täyteen.Olen -55 syntynyt,joten en ehdi täyttää 60v ennenkuin 500 on täysi.
Nyt hain TE-kurssille joka alkaisi ensikuussa ja päättyisi tammikuussa -15.Jos pääsen sinne ja 500 päivääni tulee täyteen kesken kurssin jäänkö ilman päivärahoja tai lasketaanko yli 500pv:n jälkeen olevat päivät työllistämisvelvoitteen piiriin?
Ja kiitokset Suomen parhaasta ja asiantuntevimmasta palstasta.

Erika, esimies13.03.201412:45

Hei Make, kysymyksesi liittyvät TE-toimiston toimivaltaan kuuluviin asioihin, joten pyytäisin sinua tiedustelemaan asiaa tarkemmin TE-toimistosta. Julkisesta työvoima ja yrityspalvelusta annetun lain 11 luvun 1 §:n mukaan kunnan työllistämisvelvoite koskee vain sellaisia työttömiä työnhakijoita, jotka täyttävät 57-vuoden ikää ja 500 päivän täyttymistä koskevat edellytykset ja jotka eivät pääse työttömyyspäivärahan lisäpäiville. Jos työnhaku on katkenneena 500 päivän täyttymisen jälkeen vähintään kolmen kuukauden ajan, työllistämisvelvoitteen katsotaan lakanneen. Jos TE-toimisto on myöntänyt sinulle oikeuden työttömyysetuudella tuettuun omaehtoiseen opiskeluun, mutta haluatkin lopettaa opinnot kokonaan, voi sinulla edelleen olla oikeus työttömyyspäivärahaan työttömyyden perusteella. Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeen mukaan opintojen lopettamisesta ei aiheudu korvauksetonta määräaikaa tai muuta seuraamusta.

Nettisivuiltamme löytyvästä Ansioturvan ABC:stä kohdasta ’Oikeus päivärahaan työllistymistä edistävän palvelun ajalta’ voit vielä lukea lisää omaehtoisesta opiskelusta; kenellä siihen on oikeus ja miten opintoja tuetaan.

Erika, esimies12.03.201415:35

Hei Jami, työttömyyspäivärahan 500 päivän enimmäismaksuaika alkaa alusta aina, kun uusi 26 viikon työssäoloehto täyttyy. Työssäoloehtoon lasketaan mukaan kalenteriviikot, jolloin työtä on vähintään 18 tuntia ja palkka on vähintään alan työehtosopimuksen mukainen. Työssäoloehdon ei tarvitse kertyä yhtäjaksoisesta työstä, vaan se voi kertyä 28 kuukauden tarkastelujakson aikana. Jos teet karenssin aikana työtä niin, että tämä 26 viikkoa tulee täyteen, alkaa 500 päivän laskenta alusta, kun seuraavan kerran haet päivärahaa. Jos taas et työskentele karenssin aikana, ei sinulle myöskään kerry työssäoloehdon täyttäviä viikkoja, jolloin työttömyyspäivärahan maksamista jatketaan karenssin jälkeen siitä, mihin on viimeksi jääty.

Jos irtisanoudut työsuhteesta ilman pätevää syytä, TE-toimisto voi asettaa sinulle korvauksettoman määräajan. Työttömyysturvalain 2 luvun mukaan henkilöllä on pätevä syy irtisanoutua työstä, kun työtä ei voida pitää henkilön työkyky huomioon ottaen sopivana tai kyse on työsopimuslain 8 luvun 1§:n 2 momentissa tarkoitetuista tapauksista, eli tilanteista, joissa työntekijällä on oikeus purkaa työsopimus. Lisäksi pätevä syy voi olla myös työpaikan sijainnin ja työmatkan perusteella. Työsopimuslaissa tarkoitettu purkuperuste tarkoittaa tilanteita, joissa työnantaja rikkoo tai laiminlyö työsopimuksesta tai laista johtuvia työsuhteessa olennaisesti vaikuttavia velvoitteitaan niin vakavasti, että työntekijältä ei voida kohtuudella edellyttää sopimussuhteen jatkamista edes irtisanomisajan pituista aikaa tai jos työnantaja törkeästi vaarantaa työturvallisuutta työpaikalla tai muutoin loukkaa työntekijää. Työntekijällä voi olla oikeus purkaa työsopimus myös silloin, kun hänelle ei anneta riittävästi työtä tai kun palkkaa ei makseta sopimuksen mukaisesti.

Työsopimuslain esitöissä korostetaan sitä, että työsuhteen purkamisen syyn tulee olla erittäin painava. Tämän vuoksi esimerkiksi vähäiseksi katsottava viivästys tai muu epäselvyys palkanmaksussa ei välttämättä ole sellainen, että se voitaisiin katsoa työttömyysturvalaissa tarkoitetuksi päteväksi syyksi erota työstä. Koska TE-toimisto kuitenkin tutkii työsuhteen päättymisen syyn ja antaa mahdollisen karenssin, suosittelen tiedustelemaan asiaa tarkemmin TE-toimistosta.

Rauno11.03.201417:08

Kiitos Erika vastauksesta, joka selvensi henk. kohtaista tilannettani. Toivottavasti kysymyksestäni ja vastauksesta on apua muillekin, jotka ovat vastaavassa tilanteessa.

Jami11.03.201413:44

Vielä jatkoa edelliseen. Olen osa-aikaistettu pitkä työuran jälkeen yt-neuvottelujen tuloksena, mutta työnantaja ei ole vähentänyt töitä, vaan samat hommat tehdään pienemmällä palkalla. Riittääkö syyksi irtisanoutumiseen ilman että joutuu 90 pv:n karenssiin?

Jami11.03.201413:39

Kiitos Erika nopeasta vastauksesta. Heti perään uusi kysymys: Jos irtisanoutuu osa-aikatyöstä itse ja tulee 90 pv:n karenssi väliin, alkaako uusi työttömyysrahapäivien laskenta uudestaan alusta, ennen kuin tuo 501 päivää tulee täyteen?

Erika, esimies11.03.201413:16

Hei Jami, kun olet täyttänyt 62 vuotta ja sinulle on maksettu työttömyyspäivärahaa lisäpäivien perusteella vähintään yhdeltä päivältä, eli työttömyyspäivärahaa on maksettu vähintään 501 päivää, voit hakea vanhuuseläkettä ilman varhennusvähennystä. Sillä ei ole merkitystä, oletko kokonaan vai osittain työtön. Eläkeasiat kannattaa kuitenkin aina varmistaa omasta eläkeyhtiöstä.

Make11.03.201410:20

Hei. Kysymykseni liittyy omaehtoiseen opiskeluun työttömyysetuudella ja työllistämisvelvoitteeseen. Työttömyysrahakauteni alkaa kesäkuun alusta. Jos aloittaisin n. 2 - 2,5 vuoden opiskelut syksyllä, tulisi 500 päivän raja täyteen ennen kuin valmistuisin. Toisaalta olen 57-vuotias tuolloin (kun 500 päivää täyttyy) eli olisin 'oikeutettu' velvoitetyöhön. Jos jatkan opiskelua 500 päivän rajan jälkeen, menetänkö tuon oikeuden ? Entäpä jos omasta tahdosta lopetan opiskelun ennen kuin 500 päivää täyttyy ? Tuleeko sanktioita yms. ?

Jami10.03.201420:43

Hei! Jos täyttää 62 v. ja on ollut osa-aikatyössä sovitetulla päivärähalla yli 500 päivää, voiko jäädä vanhuuseläkkelle kuten "täystyöttömät"?

Erika, esimies10.03.201414:56

Hei Rauno, julkisesta työvoima ja yrityspalvelusta annetun lain 11 luvun 1 §:ssä säädetään edellytyksistä, jotka täyttävällä henkilöllä on subjektiivinen oikeus kuntoutus-, koulutus tai työntekomahdollisuuteen. Jos velvoitteen piiriin kuuluvaa työnhakijaa ei voida työllistää avoimille työmarkkinoille, hänellä on oikeus kuntoutukseen, työvoimakoulutukseen tai kunnan järjestämään velvoitetyöhön. Näistä kuntoutus ja työvoimakoulutus ovat ensisijaisia suhteessa velvoitetyöhön. Velvoitetyötä on järjestettävä, jos sopivaa työllistymistä edistävää kuntoutusta tai työvoimakoulutusta ei ole tarjolla. Velvoitteen piiriin kuuluva henkilö voi myös itse arvioida, onko kuntoutus tai työvoimakoulutus hänelle soveltuvin vaihtoehto vai haluaisiko hän ennemmin velvoitetyöhön. Saadaksesi lisätietoa velvoitetyöstä, sinun kannattaa olla yhteydessä TE-toimistoon. Työllistämisvelvoitteen tavoitteena on kerryttää työntekijälle uusi työttömyyskassan työssäoloehto, jolloin uusi 500 päivän enimmäismaksuaika voisi alkaa alusta velvoitetyön päättymisen jälkeen. Työttömyyspäivärahan perusteena olevaa palkkaa ei tällöin määritellä uudelleen, ellei velvoitetyössä ansaittu palkka ole aiemmin laskettua palkkaa suurempi. Tällöin määrätään ainoastaan omavastuuaika ja 500 päivän enimmäisaika alkaa alusta, mutta työttömyyspäivärahan perusteena oleva palkka pysyy siis vähintään entisen suuruisena. Työllistämisvelvoitteen perusteella järjestetty työ ei siten alenna työn päätyttyä maksettavaa työttömyyspäivärahaa.

Rauno10.03.201414:00

Työllistämisvelvoite

"Jos jäsen on työllistetty työllistämisvelvoitteen perusteella, ansiopäivärahaa ei määritellä uudelleen, jollei se nouse vanhaan ansiopäivärahaan verrattuna. Jäsen kuuluu työllistämisveloitteen piiriin, jos hänelle täyttyy 500 päivän enimmäisaika hänen ollessa 57-59-vuotias.
Olen syntynyt v. 1956 eli täytän 58 vuotta 2014 syyskuussa. Ansiosidonnaista olen ruvennut saamaan helmikuussa 2014 ja 500 päivän ansiosidonnainen päivärahajakso päättyy ennenkuin täytän 60 vuotta eli en pääse ns. "lisäpäiville" Kysynkin työllistämisvelvoitteesta haetaanko tämä työvoimatoimiston kautta ja minkalaista tämä työ on ja mikä siitä maksettava korvaus on. Alkaako työllistämivelvoite työn jälkeen ansiosidonnainen 500 päivän päivärahakausi alusta ja maksettava korvaus on helmikuussa v. 2014 alkaneen ansiosidonnaisen mukainen.

Erika, esimies06.03.201411:59

Hei Pirjo, mukava kuulla, että olet kokenut blogimme hyödylliseksi! Kysymyksesi koskee työttömyysturvalaissa tarkoitettuja omaehtoisia opintoja, joiden ajalta voidaan tietyin edellytyksin maksaa ansiopäiväraha korotettuna, enintään kuitenkin 200 päivältä.

Omaehtoisten opintojen tukeminen edellyttää aina sitä, että asiasta on sovittu TE-toimiston kanssa ja TE-toimisto katsoo, että nämä opinnot ovat sinun tapauksessasi tarkoituksenmukaisin keino edistää työllistymistäsi. Lisäksi omaehtoisten opintojen tukeminen edellyttää, että olet TE-toimistossa työnhakijana. Pääsääntöisesti omaehtoisten opintojen tukeminen edellyttää sitä, että asiasta on sovittu TE-toimiston kanssa ennen opintojen aloittamisesta. Jos kysymys on kuitenkin työsuhteen aikana aloitetuista opinnoista, niiden jatkamisesta voidaan tehdä myönteinen päätös työttömyyden alkaessa ja opintojen jo alettua.

Jos TE-toimisto katsoisi, etteivät opinnot ole tarkoituksenmukaisin keino edistää työllistymistäsi, ovat ammattikorkeakouluopinnot työttömyysturvan kannalta päätoimisia opintoja, jotka estävät työttömyyspäivärahan saamisen. Nämä opinnot voidaan opiskelun aikaisen työskentelyn perusteella osoittaa sivutoimisiksi, jolloin opinnot eivät olisi este työttömyyspäivärahan maksamiselle. Työskentely opintojen aikana pitää olla kestänyt niin pitkään, että se riittäisi täyttämään palkansaajan työssäoloehdon, eli käytännössä 26 viikkoa. Ansiopäivärahan maksaminen edellyttää aina jäsenyys- ja työssäoloehdon täyttämistä, eli omaehtoisten opintojen ajaltakaan ei etuutta voida maksaa, jos nämä ehdot eivät täyty. Koska TE-toimisto tekee päätöksen omaehtoisten opintojen tukemisesta, suosittelen sinua vielä kääntymään uudelleen TE-toimiston puoleen.

Pirjo05.03.201413:42

Hei, ensiksi kiitos tästä kysymys/vastauspalstasta! Olen itse yrittänyt etsiä tietoa kaikesta irtisanomiseen, ansiosidonnaiseen päivärahaan ym. liittyvään asiaan mutta tieto tuntuu olevan kovasti hajallaan ja TE-toimistostakin vastaukset ovat mitä sattuu...Itselläni on se tilanne, että minut irtisanotaan kesäkuussa ja työt loppuu marraskuussa 2014. Olen 57 vuotta täyttänyt nyt helmikuussa eli en pääse vielä "putken päähän". Olen ollut metsäteollisuusyrityksen palveluksessa 30 vuotta ja nyt suunnittelen opsikelun aloittamista AMK:ssa syyskuussa 2014 eli olen paperit laittanut sisään. Jos pääsen sisään ja aloitan opinnot, voinko saada korotettua päivärahaa, kun työttömyyteni alkaa. Olen käsittänyt, että jos jollain tavalla yrittää kouluttautua tai edistää omaa työllistymistä, on oikeutettu siihen korotettuun päivärahaan. Olenko minä oikeutettu, jos aloitan opiskelut jo ennenkuin olen työtön? Kiitos vastauksestanne ja mukavaa talven jatkoa!

Erika, esimies10.02.201412:04

Hei Liisu, jos osa-aikatyötä tehdään työsuhteessa, tulee työnantajalla olla mahdollisuus seurata tehtyä työaikaa, jotta sinulla voi olla oikeus soviteltuun työttömyyspäivärahaan. Tätä työaikatarkastelua ei kuitenkaan vaadita, jos työ tehdään ns. omana työnä, eli ei työsuhteessa eikä yrittäjäasemassa. TE-toimisto arvioi, tehdäänkö työtä omana työnä sekä sen, työllistyykö työtön työnhakija yritystoiminnassa vai ei. Päätoimisella yrittäjällä ei ole oikeutta työttömyyspäivärahaan, mutta sivutoimisen yritystoiminnan tulot huomioidaan sovittelussa. Sinun kannattaakin olla yhteydessä TE-toimistoon, mikäli olet aloittamassa mainitsemasi työt. Kun oikeus soviteltuun työttömyyspäivärahaan on syntynyt, sovelletaan sovitellun päivärahan maksamisessa tätä suojaosuutta (300 euroa kuukauden sovittelujaksolla ja 279 euroa neljän viikon sovittelujaksolla). Kaikesta ansaitusta tulosta on kuitenkin aina toimitettava selvitys työttömyyskassaan päivärahahakemuksen yhteydessä.

Liisu07.02.201417:20

Olisin kysynyt tarkennusta siihen mikä lasketaan osa-aikatyöksi. Löysin tällaisen määritelmän:

Soviteltuun työttömyysetuuteen on oikeus laissa säädetyin edellytyksin työnhakijalla:

joka tekee osa-aikaista työtä, ei kuitenkaan, jos osa-aikaisuus perustuu työntekijän aloitteesta tapahtuneeseen työajan lyhentämiseen;

jonka päivittäistä tai viikoittaista työaikaa on lyhennetty lomautuksen johdosta tai jonka työnteko on estynyt toisten työntekijöiden työtaistelutoimenpiteen takia, jolla ei ole riippuvuussuhdetta hänen työehtoihinsa tai työoloihinsa; (ks. viikoittaisesta lyhennetystä työajasta jäljempänä)

joka on vastaanottanut enintään kaksi viikkoa (14 pv) kestävän kokoaikatyön; tai

jolla on tuloa lain tarkoittamasta yritystoiminnasta tai omasta työstä.

Tarkoittaako tämä siis sitä, että jos tekee jotain pikkuhommia kotona, esim. hierontaa ilman toiminimeä, sovelletaan samaa suojaosaa työttömyyskorvaukseen?

Erika, esimies31.01.201414:05

Hei Eka, mikäli uusi 26 viikon työssäoloehto ei ehdi täyttyä ennen seuraavan lomautuksen alkua, jatketaan päivärahan maksamista siitä, mihin on viimeksi jääty. Jos taas työssäoloehto täyttyy, 500 päivän enimmäismaksuaika alkaa alusta. Pääsääntöisesti työssäoloehdon täyttyessä myös päivärahan määrä lasketaan uudelleen ja asetetaan uusi omavastuuaika. Näitä toimenpiteitä ei kuitenkaan tehdä siinä tilanteessa, jos päivärahan määrä on laskettu ja omavastuuaika asetettu edellisen kerran vuoden sisällä. Työssäoloehtoon lasketaan mukaan kalenteriviikot, jolloin työtä on vähintään 18 tuntia ja palkka on vähintään alan työehtosopimuksen mukainen, eli lomautuskuukaudet eivät vaikuta päivärahan tasoa laskettaessa.

Eka31.01.201409:55

Haluaisin vielä varmistaa käsitystäni seuraavasta. Olin lomautettuna (yksityinen sektori) viime vuonna 4kk, lomautus päättyi lokakuussa. Nyt on jälleen uhkana uusi lomautus.
Miten lasketaan mahdollinen uusi ansiosidonnainen korvaus, jos minut
lomautetaan eikä tarvittavaa uutta 6kk:n työjaksoa ole vielä koossa edellisestä lomautuksesta?
Otetaanko huomioon viimeiset tehdyt työkuukaudet ja loput ennen edellistä lomautusta olevalta työjaksolta?
Lomautuskuukaudet eivät vaikuta ansiosidonnaiseen?
Kiitos asiallisista vastauksistanne.

Teija, lakimies13.01.201412:34

Hei Veikko, työttömyysturvalain mukaan palkanmääritystä ei pääsääntöisesti tehdä uudelleen, jos työnhakijan työssäoloehto on täyttynyt työssä, johon hänet on työllistetty julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 11 luvun 1 §:n 3 momentin mukaisen velvoitteen perusteella. Ja tällä tarkoitetaan velvoitetta, jossa työnhakijan kotikunnan on työ- ja elinkeinotoimiston osoituksesta järjestettävä työntekomahdollisuus kahdeksan kuukauden ajaksi (työllistämisvelvoite). Siten sinun työskentelysi ei täytä työttömyysturvalain määritelmää ja päivärahan taso tulee määriteltäväksi uudelleen.

Veikko10.01.201416:50

Hei Teija,

Vielä tarkennus tuohon velvoitetyön määritelmään.
Jos on pystynyt itse pitkäaikaistyöttömänä ollessaan, edellisen 500 päivän täytyttyä järjestämään työpaikan( koska kunta ei tähän kyennyt ),ja saanut näin ensin korotettua palkkatukea 12kk ja tämän jälkeen vielä 12kk puolikasta palkkatukea; täyttääkö tämä em.kuvaus velvoitetyön määreen? Näin ansiosidonnaisen määrä olisi sama jota saatu edellisen 500 päivän aikana.

Teija, lakimies10.01.201416:20

Hei Veikko ja kiitos kysymyksestäsi! Tarkoittanet karenssilla omavastuuaikaa. Jos olet täyttänyt työssäoloehdon palkkatuetussa työssä, asetetaan sinulle 5 päivän omavastuuaika uuden 500 päivän enimmäisajan alkaessa. Tässä yhteydessähän määritellään yleensä uudestaan myös maksettavan päivärahan määrä. Jos kyse on kuitenkin velvoitetyöstä, ei päivärahan määrää lasketa tässä vaiheessa uudelleen, ellei velvoitetyön palkka ole aiemmin laskettua palkkaa suurempi. Jos päiväraha määritellään uudelleen, päivärahan määrää laskettaessa palkkatulosi huomioidaan niiden työttömyyttäsi edeltäneiden 26 kalenteriviikon ajalta, joiden aikana olet täyttänyt työssäoloehdon.

Vanhuuseläkkeeseen on oikeutettu sellainen 62-vuotta täyttänyt työtön, joka on saanut ansiopäivärahaa lisäpäiviltä eläkkeen alkamista edeltävän kuukauden aikana vähintään yhdeltä päivältä. Vanhuuseläkeoikeus koskee siis niitä päivärahan hakijoita, jotka ovat saaneet päivärahaa lisäpäiväoikeuden perusteella. Työttömyyspäivärahaa lisäpäivät alkavat kuitenkin vasta sitten, kun henkilölle on syntymävuodesta riippuen 59, 60 tai 61 vuoden iän täyttymisen jälkeen maksettu 500 päivän enimmäisaika työttömyyspäivärahaa.

Jos kuulut 1950-1954 vuonna syntyneiden joukkoon, on sinulle voinut syntyä lisäpäiväoikeus aikaisintaan 59-vuotiaana. Lisäpäiväoikeuden syntymiseksi edellytetään kuitenkin lisäksi, että olet 500 päivän enimmäisajan täyttyessä ollut työssä vähintään viisi vuotta viimeisen 20 vuoden aikana.

Veikko09.01.201413:29

Hei,
Kuinka ansiosidonnainen päiväraha määritellään, kun tulee pitkäaikaistyöttömänä 2 vuoden palkkatuetusta työsuhteesta jälleen kortistoon, hieman yli 60 vuotiaana ?
Jos on 62 vuotta täytettyään on sitten käyttänyt 400 päivää ansiosidonnaisia päivärahoja, täytyykö odottaa että 500 päivää jälkeen voi vasta hakea varhennettua eläkettä ( 62v+100pvää jälkeen )= ensimmäisen lisäpäivän jälkeen?. Luulisin että eläke on usealla henkilöllä korkeampi kuin ansiosidonnainen.
Kun palkkatuetun työrupeaman jälkeen tulee jälleen kortistoon, määrätäänkö karenssi?

Teija, lakimies08.01.201411:05

Hei Sinikka! Ja kiitos palautteestasi, vastaamme oikein mielellämme kaikkiin kysymyksiinne. Ansiopäiväraha muodostuu peruspäivärahan suuruisesta perusosasta sekä ansio-osasta. Ansiopäivärahan perusosa on 32,66 euroa eli nykyisen peruspäivärahan suuruinen. Perusosan suuruus on siten kaikilla ansiosidonnaisen päivärahan saajilla sama. Ansio-osa taas määräytyy työttömyyttä edeltävän ansiotason mukaan. Ansio-osan vaikutuksesta päivärahan taso heijastelee sitä tulotasoa, joka päivärahan hakijalla on ollut työssäoloehdon täyttävällä ajanjaksolla välittömästi ennen työttömyyttä. Ansiopäivärahan saajan työttömyyden aikainen toimeentulo voi siten olla huomattavasti parempi kuin perusturvan saajan. Joka tapauksessa ansiopäiväraha maksetaan kuitenkin aina vähintään peruspäivärahan suuruisena.

Sinikka07.01.201418:48

Hei!
Vielä äskeiseen kysymykseeni lisäys. Eikö työttömyyskassan pitäisi maksaa ainakin samanverran kuin kela maksaa. Minun tapauksessa ansiosidonnainen päiväraha ei ole paljon parempi kuin peruspäiväraha,jos ollenkaan. Kelahan ei maksa mitään ansioon perustuvaa joten se ottaa aina tämän 300 e suojaosuuden huomioon.Kiitos nopeista ja selvistä vastauksista.

Teija, lakimies07.01.201417:21

Hei Eka, ensimmäistä kertaa päivärahanhakijaksi tulevan tulee täyttää 26 viikon jäsenyys- ja työssäoloehto. Työssäoloehtoon lasketaan kalenteriviikot, jolloin työtä on ollut vähintään 18 tuntia ja palkka on ollut vähintään alan työehtosopimuksen mukainen. Työssäoloehdon täyttymistä lähdetään tarkastelemaan työttömyyden alkamisesta taaksepäin, mutta sen ei tarvitse täyttyä yhdenjaksoisesta työstä, vaan sen pitää kertyä 28 kuukauden tarkastelujakson aikana.

Täyttäessäsi uuden 26 viikon työssäoloehdon työttömyyspäivärahan enimmäismaksuaika alkaa alusta. Pääsääntöisesti tässä yhteydessä myös päiväraha määritetään uudelleen ja omavastuuaika asetetaan uudelleen. Lakimuutoksen myötä päivärahan tasoa ei kuitenkaan määritetä uudelleen, eikä omavastuuaikaa aseteta, jos nämä toimenpiteet on edellisen kerran tehty vuoden sisällä. Tällöin päivärahan maksamista jatketaan vanhan perustepalkan perusteella. Päivärahan perusteena oleva palkka lasketaan uudelleen vasta seuraavan työssäoloehdon täyttymisen yhteydessä.

Eka07.01.201413:38

Hei! Jos lomautus alkaa esim keväällä, ansiosidonnaisen 26 viikon jakso laskettaneen taaksepäin ulottuen viime vuoden puolelle? Olettaen että lomautuksen aikana tarjotaankin työtä tilapäisesti, mitä vaaditaan että ansiosidonnainen lasketaan uudelleen? Eri töiden yhteiskesto 6kk vai yhtäjaksoinen 6kk työ ja minä aikajänteenä?

Teija, lakimies07.01.201412:35

Hei Sinikka, valitettavasti tulkinta näyttäisi olevan se, että työttömyyspäivärahan ja ansiotulon yhteenlaskettu määrä suojaosuus mukaan lukien voi olla yhteensä vain päivärahan perusteena olevan palkan suuruinen. Julkisuudessa on kuitenkin esitetty sellainenkin näkökanta, että 300 euron suojaosuutta ei huomioitaisi myöskään silloin, kun lasketaan, kuinka paljon työtulo ja ansiopäiväraha voivat yhteensä olla. Asiaan ei ole vielä saatu vahvistusta sosiaali- ja terveysministeriöstä, mutta tiedotamme siitä heti, kun asiaan saadaan vahvistus puoleen tai toiseen.

Sinikka07.01.201407:24

Hei!
Näyttääpä että tuo paljon odotettu ja puhuttu 300e suojaosuus jää sudeksi. Esim minä en hyödy siitä ollenkaan koska perustepalkkani on niin pieni että työn ja korvauksen yhteenlaskettu summa menee helposti yli tuon 1100 e niin tämä jää vain niille jotka ovat olleet hyväpalkkaisessa työssä ennen työttömyyttä..Harmittaa vietävästi..mutta se olikin liian hyvä ollakseen totta.

Pirkko30.12.201312:17

Hei Teija, lakimies!
Tuon vastauksen halusinkin saada, eli minun ei tarvitse tässä vaiheessa olla huolissani elämäni edellytyksistä. Olen työskennellyt yli 40 vuotta yhteen menoon eikä minulla ole lapsia lainkaan.
Kiitos nopeasta vastauksesta ja hyvää Uutta-Vuotta sinne YTK kaikille!

Teija, lakimies30.12.201309:23

Hei Pirkko, vuosina 1950-1954 syntyneille lisäpäiväoikeus voi syntyä, mikäli henkillö ehtii täyttää 59 vuotta ennen kuin 500 päivän enimmäismaksuaika täyttyy. Lisäksi edellytetään vähintään viiden vuoden työhistoriaa viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana. Tälllöin työttömyyspäivärahaa voidaan maksaa enintään niin pitkään, kunnes henkilö täyttää 65 vuotta. Lisäpäiväoikeus tarkistetaan automaattisesti sen hakemuksen yhteydessä, jonka aikana 500 päivää täyttyy. Jos olet oikeutettu lisäpäiviin, voit hakea vanhuuseläkettä ilman varhennusvähennystä täytettyäsi 62 vuotta. Tämä siis edellyttää sitä että sinulle on maksettu työttömyyspäivärahaa lisäpäivien perusteella vähintään yhdeltä päivältä, eli vähintään 501 päivää. Työttömyyspäivärahaasi ei tapahdu muutosta 1.1.2014 alkaen, vaan päivärahan maksamista jatketaan normaalisti myös 300 päivän täyttymisen jälkeen.

Teija, lakimies30.12.201309:22

Hei op, pääsääntöisesti työssäoloehdon tulee täyttyä 28 kuukauden tarkastelujakson aikana, mutta tätä tarkastelujaksoa voidaan pidentää enintään seitsemällä vuodella esimerkiksi sillä ajalla, jonka olet ollut poissa työmarkkinoilta alle kolmevuotiaan lapsen hoidon vuoksi. Uuden lain mukaista 26 viikon työssäoloehtoa noudatetaan vasta sitten, kun sinulle on kertynyt vähintään yksi työssäoloehdot täyttävä viikko 29.12.2013 jälkeen. Työssäoloehtoa kerryttävät viikot, jolloin työtä on vähintään 18 tuntia ja palkka on vähintään alan työehtosopimuksen mukainen. Vanhempainvapaa ei kerrytä työssäoloehtoa, joten sinun kohdallasi mitä todennäköisimmin noudatetaan edelleen vanhan lain mukaista 34 viikon työssäoloehtoa.

Pirkko28.12.201301:23

Hei! Miten vaikuttaa ansiosidonnaiseeni. Täytin v. 2013 61v ja jouduin työttömäksi 1.9.12 alkaen ja olen työtön edelleen. Ansiosidonnainen työttömyys päiväraha 300 pv täyttyy 1.1.14. Miten minun työttömyys korvaukselle käy 01.01.2014 alkaen? Onko minulla oikeus ansio sidonnaiseen edelleen 500 päivään asti 1.9.12 alkaen ja voinko hakea lisäpäiviä kun ne 500 on täyttynyt tai työttömyyseläkettä täytettyäni 62 vuotta.
Töitä olen hakenut, mutta jostain syystä en enää kelpaa mihinkään!Eikä työvoimatoimisto ole ollut kovin aktiivinen suhteeni.

op27.12.201310:42

miten silloin kun 6kk työssäoloehto täyttyy vuonna 2012-2013 tehdyistä töistä. ja sen jälkeen on ollut vanhempainvapaalla.
eikä ole nostanut vielä ansiosidonnaista.
niin onko uuden lain voimaan tulon jälkeen oikeutettu ansiosidonnaiseen päivärahaan, kun vanhempainvapaa loppuu.

Erika, esimies20.12.201311:00

Hei Make ja kiitos kommentistasi. Mukava kuulla, että olet ollut tyytyväinen palveluumme. Oikein rauhallista joulua sinullekin ja tietysti myös kaikille muille blogiamme seuraaville!

Erika, esimies20.12.201310:59

Hei Sinde, kaikki viikot, jolloin työtä on vähintään 18 tuntia ja palkka on vähintään alan työehtosopimuksen mukainen, kerryttävät uutta työssäoloehtoa ja palkanmääritys tehdään näiden viikkojen palkan mukaan. Pelkästään palkan määrän perusteella ei siis voi sanoa, vaikuttaako ansaittu tulo ansiopäivärahan tasoon. Jos kuukauden aikana on ansaittu 300 euroa, mutta työ on tehty yhden viikon aikana, jolloin tunteja on yli 18, otetaan tämä viikko huomioon, kun uutta työssäoloehtoa lasketaan, jos maksettu palkka on vähintään alan työehtosopimuksen mukainen. Vuoden alusta voimaan tulevan lakimuutoksen myötä päivärahan perusteena olevaa palkkaa ei kuitenkaan määritellä uudelleen, mikäli ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan enimmäismaksuaika on edellisen kerran alkanut alusta vuoden sisällä ja tuolloin on tehty palkanmääritys ja asetettu omavastuuaika. Tässä tapauksessa työssäoloehdon täyttyminen aiheuttaa vain enimmäismaksuajan alkamisen alusta. Palkanmääritystä ei myöskään tehdä, mikäli uusi työssäoloehto täyttyisi omaehtoisen opiskelun aikana.

Make19.12.201321:33

Kiitos Erika (esimies?) nopeista ja asiantuntevista vastauksista, olisipa esim. TE-toimistoissakin noin hyvin eri pykälät ja lait tuntevia ihmisiä. Oikein rauhaisaa joulua sinulla ja kaikille kyselijöille !

Sinde19.12.201317:55

Jos saa ansiosidonnaista päivärahaa omaehtoisessa opiskelussa ja 4kk kesälomalla olisi työssä, saisi esim.3000e/kk, sitten olisi esim. 5kk töissä opiskelun aikana jolta saa 300e/kk+päivärahan, sitten saisi taas kesäksi töitä 4kk 3000e/kk, niin vaikuttaisiko nuo 300 eurot palkat tulevaan ansiosidonnaiseen kun 400 päivää ansiosidonnaisella alkaa alusta?

Erika, esimies19.12.201314:33

Hei Kaija, olet aivan oikeassa, eli vain velvoitetyö kerää työssäoloehtoa ja mahdollistaa uuden 500 päivän enimmäismaksuajan. Tällöin, mikäli henkilö ei työllisty velvoitetyön jälkeen, hänelle maksetaan ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha sen suuruisena, kuin se oli ennen velvoitetyötä. Palkanmääritystä ei siis tehdä velvoitetyöstä, ellei velvoitetyön jälkeen päivärahan määrä nousisi. Työvoimakoulutuksen ajalta ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa voidaan maksaa normaalisti, jolloin myös enimmäismaksuaika kuluu, eikä tämä kerää työssäoloehtoa. Lähtökohtaisesti työvoimakoulutus ja kuntoutus ovat ensisijaisia vaihtoehtoja työllistämisvelvoitteen täyttämiselle, mutta jos velvoitteen piiriin kuuluva henkilö ei pidä näitä vaihtoehtoja soveltuvana velvoitteen täyttämiselle, hänelle on varattava mahdollisuus kunnan järjestämään velvoitetyöhön.

Kaija19.12.201311:59

Jatkaisin vielä siitä velvoitetyöstä, että jos olet kuntoutuksessa tai työvoimakoulutuksessa niin eikö ansiosidonnaisen päivärahan päivät kulu ihan normaalisti ja jos et työllistykään sen jälkeen niin olet samassa pattitilanteessa ja tiput peruspäivärahalle. Eikö ainut vaihtoehto ole velvoitetyö, jotta päivät riittäisi, jos et työllisty?

Erika, esimies19.12.201311:04

Hei Make, Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeen mukaan, jos velvoitteen piiriin kuuluvaa työnhakijaa ei voida työllistää avoimille markkinoille, hänellä on oikeus kuntoutukseen, työvoimakoulutukseen tai kunnan järjestämään velvoitetyöhön. Näistä kuntoutus ja työvoimakoulutus ovat ensisijaisia vaihtoehtoja suhteessa velvoitetyöhön. Velvoitetyötä on järjestettävä, jos sopivaa työllistymistä edistävää kuntoutusta tai työvoimakoulutusta ei ole tarjolla. Velvoitteen piiriin kuuluva voi itse arvioida, onko kuntoutus tai työvoimakoulutus hänelle soveltuvaa ja edistäisikö se hänen työllistymistään. Jos henkilö ei pidä kuntoutusta tai työvoimakoulutusta soveltuvana velvoitteen täyttämiselle, hänelle on varattava mahdollisuus kunnan järjestämään velvoitetyöhön. Tarkemmin velvoitetyön mahdollisuuksista voit kysellä TE-toimistosta.

Make19.12.201306:41

Vielä kunnan työllistämisvelvoitteesta 57-60 vuotiaille kun päivärahan 500 päivää tulee täyteen. Mitä 'velvoite' tässä tarkalleen kunnalle tarkoittaa ? Voiko kunta halutessaan vain todeta, että ei nyt onnistu ja se siitä sitten ?

Kaija18.12.201315:27

Kiitos Erika vastauksesta. Minua jäi vain huolettamaan, että nämä muutokset tulisivat jo voimaan 1.1.2014 alkaen. Ja lisäksi ikärajaa nostetaan 61 vuoteen.

Erika, esimies18.12.201307:41

Hei Kaija, ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan enimmäismaksuaika on 500 päivää, minkä jälkeen Kela maksaa peruspäivärahaa. Lainsäädännössä on kuitenkin turvattu vuonna 1950 tai sen jälkeen syntyneelle työttömälle työnhakijalle mahdollisuus työllistymistä edistävään kuntoutukseen tai työvoimakoulutukseen, jos hänen oikeutensa työttömyyspäivärahaan päättyy enimmäisajan johdosta hänen täytettyään 57 vuotta, mutta ennen kuin hän täyttää 60 vuotta (ikäraja nousee 1.1.2017 alkaen). Jos työttömälle työnhakijalle järjestetään edellä mainittua työvoimakoulutusta, hänellä on koulutusaikana oikeus työttömyyspäivärahaan ja kulukorvaukseen 500 päivän enimmäisajan estämättä. Jos työnhakijaa ei voida työllistää avoimille työmarkkinoille eikä hänelle voida järjestää soveltuvaa työvoimakoulutusta tai kuntoutusta, hänen kotikuntansa on TE-toimiston osoituksesta järjestettävä hänelle työntekomahdollisuus ensi vuonna kuuden kuukauden ajaksi (työllistämisvelvoite), jolloin työnhakija täyttää uuden työssäoloehdon. Jos työssäoloehto täyttyy kunnan velvoitetyössä, ansiopäivärahan taso määritellään uudestaan vain, jos tulisi korkeammaksi kuin taso on ennen velvoitetyötä ollut.

Kaija16.12.201310:47

Täytän 57 v. helmikuussa 2014. Työt loppuvat toukokuu 2014 (äitiysloman sijaisuus). Paikkakunnallani ei ole tarjottavana työtä tämän ikäiselle eikä edes nuoremmille. Tipahdanko peruspäivärahalle 500 päivän jälkeen??? Aika epäreilua pitkän työuran jälkeen! Miten kaupunki voi velvoitetyöllistää, kun koko ajan on yt-neuvottelut ja säästötalkoot menossa? Miten pitäisi toimia, että ansiosidonnaisuus säilyy??

Timo13.12.201315:48

Kiitoksia Erika nopeista ja selkokielisistä vastauksistasi. Hyvää palvelua!

Erika, esimies13.12.201314:13

Hei Timo, jos työnhakijan työssäoloehto on täyttynyt työssä, johon hänet on palkattu työllistämisvelvoitteen perusteella, työttömyyspäivärahan perusteena olevaa palkkaa ei määrätä uudelleen, ellei uusien tulotietojen perusteella määrätty palkka ole aiemmin määrättyä palkkaa suurempi. Päivärahan maksamista jatketaan siis aikaisemmin määritellyn suuruisena, ellei uusi palkka nostaisi päivärahan tasoa. Lomautuksen vaihtumisella työttömyydeksi ei ole tässä asiassa merkitystä. Karenssin osalta sinun kannattaa varmistaa asia vielä TE-toimistosta.

timo12.12.201318:44

Kiitos Vastauksestasi 12.12.2013 01:12 Tarkennuksena asiaan kysyisin vielä, YTK on määritellyt lomautuksen alussa työttömyyspäivärahan, nyt 500:n päivän täytyttyä kunta järjesti työllistämisvelvoitetyön jotta työssäoloehto täyttyy, jonka jälkeen palataan "vanhan" työttömyyspäivärahan varaan, eli päivärahaa ei lasketa uudestaan. Jos nyt lomautus vaihtuu tässä vaiheessa irtisanoutumiseksi 200 pv. säännön turvin niin TE-Keskus voisi asettaa (ei ilmeisesti tässä tapauksessa aseta) kerenssin, mutta työttömyyspäivärahaan tämä ei aiheuta muutosta?

Erika, esimies12.12.201313:17

Hei Marko, aina, kun hakujakson aikana on työtuloa, tästä tulee toimittaa työttömyyskassalle palkkalaskelma samoin, kuten tähänkin saakka. Työttömyyskassan pitää seurata uuden työssäoloehdon kertymistä, joten tarvitsemme tästä syystä palkkatiedot jatkossakin. Tämän palkkalaskelman perusteella etuuskäsittelijä sitten huomioi tuon suojaosuuden vaikutuksen. Työttömyyskassa pidättää ennakonpidätyksen vain maksettavasta päivärahasta, joten suojaosuus ei tee muutosta ansiopäivärahan verotukseen. Mikäli työttömyyskassalla on käytössä palkkaa varten laskettu ennakonpidätysprosentti, on tätä prosenttia verottajan ohjeen mukaan korotettava päivärahaa maksettaessa 2-4 prosenttiyksiköllä ja kuitenkin niin, että se on vähintään 20 prosenttia. Etuutta varten laskettua ennakonpidätysprosenttia ei koroteta, joten siksi työttömyyskassalle kannattaa toimittaa muutosverokortti etuutta varten.

Erika, esimies12.12.201313:16

Hei Timo, ensi vuonna työssäoloehtoon tosiaan vaaditaan vain 26 työssäoloehdot täyttävää viikkoa. Tehty työsopimus sitoo sopimuksena molempia osapuolia, joten sinun kannattaa tarkistaa työsopimuksestasi, mitä olette työsuhteen kestosta sopineet. Kannattaa myös keskustella sopimuksesta työnantajasi eli kunnan kanssa. Kun lomautus on kestänyt yhdenjaksoisesti vähintään 200 päivää, työntekijällä on oikeus irtisanoa työsopimuksensa ja saada korvauksena normaali irtisanomisajan palkka. Mikäli työnantaja on antanut lomautusilmoituksen lain tai sopimuksen mukaisesti vähintään 14 päivän lomautusilmoitusaikaa käyttäen, työnantaja voi vähentää irtisanomisajan palkasta 14 päivän palkan. Irtisanomisajan pituuden voit tarkistaa joko työsopimuksestasi tai oman alasi työehtosopimuksesta, jonka löydät esimerkiksi osoitteesta www.finlex.fi. Sovellettava irtisanomisaika määräytyy yleensä siis joko työsopimuksen tai työehtosopimuksen mukaisesti. Sopimusehtojen puuttuessa sovellettavaksi tulevat työsopimuslaista löytyvät yleiset irtisanomisajat. Huomioi vielä, että TE-toimisto tutkii aina työsuhteen päättymisen syyn, ja mikäli he katsovat, ettei sinulla ole ollut pätevää syytä irtisanoutumiselle, he voivat asettaa sinulle korvauksettoman määräajan, eli karenssin. Jos sinulla kuitenkin on työsuhde voimassa 15.8.2014 saakka, kuluu mahdollinen karenssi työsuhteen aikana, jos nyt irtisanoudut.

Marko11.12.201320:26

Miten verotus käsittelee tuon 300,00€ lisäansainta mahdollisuuden? Ja pitääkö siitä olla verokortti ytk:ssa? Ja mitä kuponkeja siitä työstä pitää lähettää ytk:hon? Eikö tästä voisi tehdä helppoa tapaa ansaita hiukan lisää jos itsellä on halua. Itseäni ainakin hiukan mietityttää dokumenttien lähettämisen ja niiden käsittelyn kesto.

Timo11.12.201317:39

Moi
Täytin 57v (synt.1955) 1.10-12 ja 500 päivää tulivat täyteen 10.9.-13 Te-toimisto teki virheen, ei infonnut kunnan työllistämisvelvoitteestamitään, vaan tekivät lausunnon työmarkkinatuesta. Huomasin asia itse vasta nyt ja nostin asian esille, sillä seuraamuksella että minulle järjestettiin kunnalta työpaikka ja sopimus kirj. ajalle 16.12.-13 - 15.8.-14 jotta nykyinen työssäoloehto täyttyisi. Miten jos vuodenvaihteessa työssäoloehto muuttuu 26 viikoksi, lyheneekö (kunnan työllistämisvelvoite)työsopimus automaattisesti vastaavasti? Toinen kysymys mikä askarruttaa, minut on lomautettu taloud. tuotann. syistä "toistaiseksi" alkaen 1.10.2011. Voisin ilmeisesti käyttää oikeutta irtisanoa työsuhde kun lomautus on kestänyt jo yli 200 päivää, mutta vaikuttaako asia jotenkin muihin työturva-asioihini? Mikäli irtisanon työsuhteen, olen ilm. oikeutettu irtisanomisajan palkkaan, mutta mihin, 2vk. vai 2kk.? Työsopimukseni on Rakennusalan sopimusehtojen alainen ja alkoi 19.10.2009 eli 4 vuotta tuli täyteen 19.10.2013

Erika, esimies11.12.201307:44

Hei Osku, työttömyysturvassa työssäoloehtoa kerryttää pääsääntöisesti työ, jossa viikoittainen työaika on vähintään 18 tuntia ja palkka työehtosopimuksen mukainen vähimmäispalkka. Vuoden 2014 alussa voimaan tulevan lakimuutoksen myötä myös työllistämistukityö, johon työnantaja saa korkeinta korotettua palkkatukea, voidaan voimaantulon jälkeiseltä ajalta laskea kokonaisuudessaan mukaan työssäoloehtoon. Aiemmin tällaisesta työstä on voitu huomioida työssäoloehtoon vain puolet tehdystä työstä. Mikäli työllistyt yli kaksi viikkoa kestävässä kokoaikatyössä, etkä näin ollen hae työttömyyspäivärahaa, ei myöskään työttömyyspäivärahan enimmäismaksuaika kulu tuona aikana. Jos kyseessä olisi osa-aikatyö, eli työaika on enintään 80 prosenttia alan enimmäistyöajasta ja haet soviteltua päivärahaa, 500 päivän enimmäismaksuaika kuluu tällöin hitaammin, eli maksettu työttömyyskorvaus muutetaan vastaamaan kokonaisia työttömyyspäiviä.

Sinulle voi syntyä oikeus lisäpäiviin, mikäli täytät lisäpäiväoikeuteen vaaditun iän ennen kuin 500 päivän enimmäismaksuaika täyttyy. Ensi vuonna lisäpäiväoikeuden raja on 61 vuotta niillä henkilöillä, jotka ovat syntyneet vuonna 1957 tai sen jälkeen. Vuosina 1950-1954 syntyneillä ikäraja on 59 vuotta ja vuosina 1955–1956 syntyneillä 60 vuotta. Lisäpäiväoikeuteen edellytetään myös, että henkilölle on kertynyt työhistoriaa vähintään viisi vuotta viimeisen 20 vuoden aikana. Kun lisäpäiväoikeus on saavutettu, voidaan työttömyyspäivärahaa maksaa 500 päivän enimmäismaksuajan yli niin pitkään, kunnes henkilö täyttää 65 vuotta.

osku09.12.201316:58

Mikä on työtä(palkka,työaika)millä saa saa siirrettyä ansiosidonnaisia sinne saakka että ehtii täyttää 57v.Kunta joutuis työllistään.Mulla jää 4:ää kuukautta vaille.

Erika, esimies09.12.201310:24

Hei jhk, uudessa laissa luovutaan korotetun ansio-osan maksamiselta 20 ensimmäiseltä työttömyyspäivärahapäivältä. Voimassa olevan lain säännöstä sovelletaan kuitenkin 31.3.2014 saakka työnhakijaan, jonka työttömyyspäivärahan enimmäisaika on alkanut ennen uuden lain voimaantuloa. Jos työttömyyspäivärahan 500 päivän enimmäisajasta vähintään yksi päivä on maksettu ennen 1.1.2014, työnhakijalle voidaan maksaa korotettua ansio-osaa työttömyyden alkaessa enintään 20 päivältä. Korotettua ansio-osaa työttömyyden alkamisen perusteella ei kuitenkaan makseta enää 31.3.2014 jälkeiseltä ajalta, vaikka osa 20 päivän enimmäisajasta olisi vielä maksamatta. Jos enimmäisajan ensimmäinen päivä maksetaan vasta vuoden 2014 puolella, ei oikeutta tähän korotusosaan enää ole. Uudessa laissa omavastuuaika lyhenee viiteen päivään aiemmasta seitsemästä päivästä. Lyhempää omavastuuaikaa sovelletaan silloin, kun omavastuuajan ensimmäinen päivä on 1.1.2014 tai sen jälkeen. Työttömyyden alkamisen ajankohdalla tai sillä, miltä ajalta työssäoloehto täyttyy tai perustepalkka määritellään, ei ole merkitystä asiassa. Jos taas omavastuuajan ensimmäinen päivä on tämän vuoden puolella on omavastuuaika seitsemän päivää.

Jos työttömyys alkaa tämän vuoden puolella ja omavastuuaika täyttyy vasta ensi vuoden puolella, tulee sinulle eteen tilanne, jossa vanhan lain pidempi omavastuuaika ja korotetun ansio-osan poistuminen työttömyyden alkaessa tulevat molemmat sovellettavaksi.

jhk06.12.201314:16

Hei. Haluaisin tietää, mitä nämä muutokset kohdallani tulisivat tarkoittamaan. Irtisanomisaikani päättyy joulukuun loppupuolella, mutta vuoden viimeiset päivät olisivat siten omavastuuaikaa eli ilman päivärahan maksua. Jos ensimmäiset maksettavat päivärahat tulevat vasta ensi vuoden puolella, enkö saa korotettua päivärahaa kolmen vuoden työhistorian perusteella? Tällöin kohdalleni tulisivat sekä uuden että vanhan järjestelmän ikävät puolet, toisaalta seitsemän päivän omavastuuaika viiden sijaan ja silti 20 päivän korotetun päivärahan menetys..

Erika, esimies27.11.201307:46

Hei Martsa, lakimuutosehdotuksissa otetaan kantaa vain siihen, milloin päiväraha määritellään uudelleen ja milloin ei, mutta päivärahan tason määrittämiseen ei ole tulossa muutoksia. Palkanmääritys siis tehdään, jos edellisestä palkanmäärityksestä on uuden työssäoloehdon täyttymisen jälkeen kulunut yli vuosi. Jos tällaisessa tilanteessa 500 päivän enimmäismaksuaika ei ole täyttynyt, on uusi päiväraha vähintään 80 prosenttia aikaisemmin maksetusta päivärahasta.

Martsa26.11.201312:54

Hei,
Onko myös ensivuonna 80 %:n sääntö päivärahan uudelleenlaskennassa, mikäli työssäoloehto täyttyy ennen 500 päivän täyttymistä.

Erika, esimies25.11.201311:07

Hei Uolevi, mukava kuulla, että olet saanut meiltä hyvää palvelua! Kuten Kinskille juuri vastasinkin, ehdotettuja lakimuutoksia sovelletaan niihin henkilöihin, joilla työttömyyspäivärahan enimmäismaksuaika alkaa vasta vuoden vaihteen jälkeen. Tyttäresi saa siis käyttää 500 päivän enimmäismaksuaikansa, vaikka uuden lain myötä ei olisikaan oikeutettu täyteen 500 päivään.

Työttömyysturvajärjestelmän periaatteena on, että jos työnhakija itse aiheuttaa työttömyytensä pitkittymisen, hän menettää oikeutensa työttömyysetuuteen joko määräajaksi tai toistaiseksi. Työnhakijan katsotaan aiheuttavan työttömyytensä pitkittymistä esimerkiksi silloin, kun hän kieltäytyy osallistumasta TE-toimiston palveluihin työllistymissuunnitelmassa tai sitä korvaavassa suunnitelmassa sovitulla tavalla. Oikeuden työttömyysetuuteen voi menettää myös, jos omalla toiminnallaan aiheuttaa sen, ettei työsuhdetta synny. Työn ei välttämättä tarvitse olla TE-toimiston tarjoamaa, vaan myös työnhakijalle henkilökohtaisesti tarjottua työtä seurataan. Kieltäytymistä ei kuitenkaan ole se, jos työtä tai muuta TE-toimiston palvelua ei ole tarjottu.

Kolmen vuoden työhistorian ei tarvitse olla yhdenjaksoista vaan kaikki työ päivärahakauden alkuun saakka otetaan huomioon.

Erika, esimies25.11.201311:05

Hei Kinski, ehdotetut lakimuutokset koskevat vain niitä päivärahanhakijoita, joilla päivärahakauden enimmäisaika alkaa 1.1.2014 jälkeen. Jos siis päivärahakausi on alkanut tai alkaa vielä tämän vuoden puolella, sovelletaan tämänhetkistä lakia vielä niin pitkään, kunnes päivärahan enimmäismaksuaika seuraavan kerran alkaa alusta lakimuutosten voimaantulon jälkeen. 300 euron suojaosuus tulee voimaan kaikille hakijoille vuoden 2014 alusta alkaen joko heti 1.1.2014 alkaen taikka 1.1.2014 jälkeen alkavasta neljän viikon tai kuukauden sovittelujaksosta alkaen. Tältä osin voimaantulosäännöksen sisältöä vielä pohditaan.

Uolevi22.11.201318:17

Kiinnostaa myös vastaus tuohon samaan kysymykseen kuin Kinskillä, yllä. Tyttärelläni on ollut pahoja vaikeuksia päästä takaisin töihin mutta hänellä on tällä hetkellä "vasta" noin 370+ ansiosidonnaista päivää käytetty 500:sta, eli hän ja minä ja vaimoni ovat voineet sentään huokaista, että se antaa hänelle vielä kevättä löytää töitä. Mutta voiko siis olla nyt niin, että hänellä onkin äkisti vain alle 30 päivää jäljellä, (jos työhistoria on liian lyhyt tai jos ekat 250 päivää ovat olleet esim. "vain" omatoimista työnhakua)? Hän sanoo ettei työkkäri ole hänelle hänen mielestään missään vaiheessa edes oikein tarjonnut mitään, kyseltiin vaan että mitkä ovat suunniltemat ja sen jälkeen on ollut pari infotilaisuutta joissa hän on kyllä käynyt, eli onko se kieltäytymistä jos mitään ei ole sieltä edes tarjottu/ehdotettu? Ja pitääkö työhistorian olla siis yhtäjaksoisesti 3 vuotta vai yhteensä 3 vuotta? Vai koskeeko tämä kaikki vasta tammikuussa työttömäksi jääviä, kuten Kinski juuri kysyy? Kiitos vastauksista, täältä saa kieltämättä hyvää palvelua!

Kinski21.11.201321:43

Koskeeko nämä uudet lait jo työttömänä olevia, eli jos on jäänyt 2013 työttömäksi ja on saanut jo ansiopäivärahaa, niin väheneekö se nyt olevasta 500 päviästä 400 päivään, vai koskeeko uudistus vasta 1.1.2014 alkavia työttömyyksiä.

Hanska21.11.201314:24

Paljon kiitoksia,tuo oli hyvä tieto:)

Erika, esimies21.11.201313:33

Hei Hanska, ehdotetun lakimuutoksen mukaan 300 euron suojaosuus tarkoittaa sitä, että sovittelujaksolla vain suojaosan ylittävä osa lasketaan mukaan soviteltua päivärahaa laskettaessa, eli esimerkissäsi sovitteluun huomioitaisiin yksi euro. Pääsääntöisesti sovitellun päivärahan hakujakso on aina kuukausi, mutta jos jostain syystä käytettäisiin poikkeuksellisesti neljän kalenteriviikon hakujaksoa, olisi suojaosuus tällöin 279 euroa. Hallituksen esityksen voimaantulosäännösten mukaan tätä suojaosaa sovellettaisiin silloin, kun sovittelujakso alkaa 1.1.2014 jälkeen, mutta nämä voimaantulosäännösten yksityiskohdat voivat vielä muuttua.

Hanska21.11.201310:08

Ei viel auennut tuo yks kohta.... Eli jos tienaan 300e,sitä ei lasketa soviteltuun päivärahaan mutta jos tienaan 301e niin lasketaanko soviteltu päiväraha koko 301e:sta vai 1 (yhdestä) eurosta???

Erika, esimies15.11.201315:19

Hei Sinikka, kyseessä on vasta hallituksen esitys lakimuutoksista, joten nämä esitetyt muutokset eivät vielä vaikuta tämänhetkiseen tilanteeseesi. Mikäli esitys hyväksytään, tulevat lakimuutokset voimaan vasta 1.1.2014. Hallituksen esityksessä esitetään muun muassa lisäpäiväoikeuden ikärajan nostamista vuonna 1957 ja sen jälkeen syntyneillä henkilöillä 60 vuodesta 61 vuoteen. Mikäli olet nyt 60-vuotias, olet siis syntynyt ennen vuotta 1957, joten sinun osaltasi ei lisäpäiväoikeuden ikärajan nostamisella ole merkitystä. Tämä siis tarkoittaisi sitä, että sinulla olisi nykyisin voimassa olevan lain mukaan oikeus lisäpäiviin, kun olet täyttänyt 60 vuotta ennen 500 päivän enimmäisajan täyttymistä. Tällöin työttömyyspäivärahaa voidaan maksaa 500 päivän yli niin pitkään, kunnes täytä 65 vuotta. Lisäpäiväoikeuden saamiseksi edellytetään lisäksi vähintään viiden vuoden työhistoriaa viimeisen 20 vuoden aikana. Tiedotamme lakimuutoksista lisää, kun eduskunta on ne käsittelyt.

Sinikka15.11.201315:13

Mitä nämä muutokset tarkoittaa juuri nyt työttömäksi jääneen 40 vuotta työssä olleen 60 v työttömän kannalta?

(Alkuperäinen 21.10.2013 lähetetty kysymys julkaistu uudelleen virheellisen neuvonnan vuoksi.)

Erika, esimies15.11.201314:59

Hei Jari, työsopimuslaissa ei ole määräyksiä siitä, kuinka pitkään lomautus voi kestää. Silloin, kun lomautus on kestänyt yhdenjakoisesti vähintään 200 kalenteripäivää, työntekijällä on oikeus irtisanoa työsopimuksensa ja saada korvauksena normaali irtisanomisajan palkka. Mikäli työnantaja on antanut lomautusilmoituksen lain tai sopimuksen mukaisesti vähintään 14 päivän lomautusilmoitusaikaa käyttäen, työnantaja voi vähentää irtisanomisajan palkasta 14 päivän palkan. Jos sinulla ei vielä ole uutta työsuhdetta, vaan olet kokonaan lomautettuna, kehottaisin sinua olemaan yhteydessä TE-toimistoon, joka tutkii aina työsuhteen päättymisen syyn ja voi asettaa korvauksettoman määräajan, mikäli katsovat, ettei omaan irtisanoutumiseen ole ollut pätevää syytä.

Jari15.11.201312:05

Hei
Onko lomautukselle olemassa maximiaika? 19 vuotta samassa firmassa töissä ja nyt lomautettuna syyskuusta 2012.

Erika, esimies14.11.201307:34

Hei Satu, tehdessään päätöstä omaehtoisen koulutuksen tukemisesta TE-toimisto arvioi työnhakijan koulutustarvetta mm. seuraavilla kriteereillä: 1. parantaisiko omaehtoinen opiskelu olennaisesti työllistymistä opintojen päättymisen jälkeen, 2. onko opiskeltava ala sellainen, että alalta valmistuville riittää töitä, 3. olisiko jokin muu kouluttautumistapa tarkoituksenmukaisempi esimerkiksi aiemman koulutustaustan huomioiden. Lisäksi TE-toimisto arvioi sitä, onko työnhakijan olemassa oleva koulutus edelleen pätevä ja riittävä työllistymiseen omalla työssäkäyntialueella. TE-toimisto tekee päätöksen omaehtoisen opiskelun tukemisesta kokonaisharkinnan perusteella. Voisit olla yhteydessä päätöksen antaneeseen TE-toimistoon ja tiedustella tarkempia syitä oikeuden epäämiseen.

Satu II13.11.201312:23

Kysymys!
Olen 52- vuotias.Joutunut työttömäksi 8 kuukautta sitten. Olisin hakemassa kouluun ja omaehtoisella opiskelemaan lähihoitajaksi. en saanut lupaa, miksi? olen tehnyt palvelualantöitä tähänasti. Voiko yksi virkailija tehdä päätöksen?

Teija Hautera, lakimies12.11.201309:38

Hei Juha ja kiitos hyvästä kysymyksestä. Tuo mainitsemasi lakiin ehdotettu säännös tarkoittaisi käytännössä sitä, että jatkuvaa, työssäoloehdon täyttyvää osa-aikatyötä tekevällä henkilöllä päivärahan perusteena oleva palkka laskettaisiinkin vain joka toisen työssäoloehdon täyttymisen yhteydessä. Hallituksen esityksen mukaan muutoksen tarkoituksena olisi kannustaa työntekijää ottamaan vastaan tarjolla olevaa työtä. Nykyisen lainsäädännön puitteissa paremmin palkatusta työstä työttömäksi jäävän henkilön kannalta ei ole kannustavaa työllistyä huonommin palkattuun työhön, koska se voi johtaa päivärahan alenemiseen työn päätyttyä. Hallituksen esityksessä olevan muutosehdotuksen ehdottomana varjopuolena on sinun esille tuomasi näkökohta eli se, että palkan uudelleen määrittelyä ei näissä tilanteissa valitettavasti tulla tekemään siinäkään tapauksessa, vaikka palkka nousisi aiemmin lasketusta.

Juha II11.11.201312:24

Vielä tuosta ansiopäivärahan uudelleen määrittämisestä. Todetaan, että "päivärahaa ei määriteltäisi uudelleen, mikäli edellisestä työssäoloehdon täyttymisestä, eli päivärahakauden enimmäisajan alkamisesta on aikaa alle vuosi". Siis mikäli onnistuu saamaan uuden työssoloehdon mukaisen 6kk:n kestoisen aiempaa parempipalkkaisen työn, joka loppuu ennen kuin vuosi on kulunut edellisen työssoloehdon täyttymisestä, ei ansiosidonnaista päivärahaa määritetä uudestaan paremman palkan pohjalta. Ei kai näin voi olla?

Erika, esimies06.11.201314:37

Hei Marita, hallituksen esityksen mukaan oikeus korotettuun ansio-osaan pitkän työuran päättymisen perusteella lyhenisi sadasta päivästä 90 päivään, silloin, kun työsuhde päättyy 1.1.2014 jälkeen. Vielä tämän vuoden puolella päättyvien työsuhteiden kohdalla noudatetaan siis edelleen 100 päivän enimmäisaikaa. Niillä henkilöillä, joilla sovelletaan uuden lain mukaista 90 päivän enimmäismaksuaikaa, korotusosan etuustaso nousee muutosturvan ansio-osan tasolle. Pääsääntöisesti työttömyyspäivärahan enimmäismaksuaika säilyy 500 päivässä, mutta silloin jos päivärahan hakijalla ei täyty kolmen vuoden työhistoria ennen päivärahakauden alkamista, maksetaan ansio-osaa 400 päivältä ja viimeiseltä 100 päivältä työttömyyskassa maksaa peruspäivärahan suuruista päivärahaa. Jos etuudensaaja kieltäytyy työllistymistä edistävistä palveluista 250 ensimmäisen päivärahapäivän aikana, vähennetään ansio-osan maksuaikaa vielä 100 päivällä, eli ansio-osaa maksetaan 300 tai 400 päivää riippuen työuran pituudesta. Ensi vuoden alusta alkaen lisäpäiväoikeus vuonna 1957 tai sen jälkeen syntyneille voi syntyä, mikäli henkilö ehtii täyttää 61 vuotta ennen kuin työttömyyspäivärahan enimmäismaksuaika täyttyy. Käytännössä tämä säännös vaikuttaa siis vasta vuodesta 2017 alkaen.

Marita06.11.201312:41

Hei! Tällä hetkellä on mahdollista saada korotettua ansiosidonnaista päivärahaa 100 päivältä ja sen jälkeen "normaalia" ansiosidonnaista päivärahaa seuraavilta 400 päivältä, jonka jälkeen siirrytään lisäpäiville, jotka korvaustasoltaan ovat "normaalin" ansiosidonnaisen suuruisia. Tällainen paletti siis mikäli ko. työttömyysturvan ehdot täyttyvät. Miten jatkossa, mikäli lakiuudistus menee läpi: Montako päivää maksetaan korotettua ansiosidonnaista ja montako "normaalia" ansiosidonniasta päivärahapäivää? Lyheneekö yli 20 vuotta työssä olleen henkilön päivärahakausi?

Erika, esimies30.10.201313:17

Hei Juha, työttömyyspäivärahan verotukseen ei ole tulossa muutoksia. Oliko muutosverokorttisi nimenomaan etuutta varten? Palkkaa varten laskettua ennakonpidätysprosenttia työttömyyskassa joutuu Verohallinnon ohjeen mukaan korottamaan 2-4 prosenttiyksiköllä, ja kuitenkin niin, että se on vähintään 20 prosenttia. Mikäli muutosverokortti on laskettu etuutta varten, ei korotusta tehdä, vaan ennakonpidätysprosenttina käytetään juuri sitä verokortissa mainittua prosenttia, jonka verottaja on sinulle laskenut, eli mahdollisesti jopa alle 20 prosenttia. Saamme alkuperäiset palkkaverotiedot suoraan verottajalta vain kerran vuoden alussa, mutta muutoksista meille on aina toimitettava muutosverokortti.

Erika, esimies30.10.201313:11

Hei Milli, omaehtoisen opiskelun ajalta voidaan muutostenkin jälkeen maksaa korotusosaa enintään 200 päivää, jos TE-toimisto katsoo, että omaehtoista opiskelua voidaan tukea työttömyysturvalla. Tuo 90 päivää, jonka mainitset, on pitkän työuran jälkeen maksettavan korotusosan enimmäisaika. TE-toimisto arvioi sen, voidaanko opintojen loppuun suorittamista tukea työttömyysetuudella. Jos TE-toimisto katsoo, ettei opintojen tukeminen ole tarkoituksenmukaista, ei sinulla ole oikeutta ansiopäivärahaan päätoimisen opiskelun ajalta. Opintojen suorittamisesta omaehtoisena opiskeluna on aina sovittava TE-toimiston kanssa työllistymissuunnitelmassa. Tämän lisäksi vaaditaan sitä, että olet täyttänyt 25 vuotta ja, että täytät muut ansiopäivärahan maksamisen edellytykset. Sinun kannattaa olla jo hyvissä ajoin yhteydessä TE-toimistoon tämän mahdollisuuden kartoittamiseksi. Pääsääntöisesti aiemmin harjoitettuja korkeakouluopintoja voidaan tukea työttömyysetuudella vain siinä tapauksessa, jos opintojen keskeytymisestä on kulunut aikaa vähintään vuosi. Keskeytysaika todetaan opintosuoritusrekisteriotteesta tai muusta luotettavasta selvityksestä. Opintojen keskeytyneenä olemista vaaditan sen vuoksi, ettei työttömyysturvasta muodostuisi opintotukea ja muita opintojen aikaisia tukijärjestelmiä korvaava järjestelmä. Tämä rajoitus ei kuitenkaan koske työsuhteen aikana aloitettuja opintoja.

Omaehtoinen opiskelu on sellainen työllistymistä edistävä palvelu, jonka ajalta voidaan maksaa korotettua ansiopäivärahaa ja kulukorvausta. Jos hallituksen esityksen mukaiset lakimuutokset toteutuvat, luovutaan muutosturvan ansio-osasta kokonaan. Jos näin käy, niin työllistymistä edistävien palvelujen ajalta maksetaan 1.1.2014 lukien ainoastaan korotettua ansio-osaa. Korotetun ansio-osan määrä korotetaan muutosturvan ansio-osan tasolle. Uutta korotetun ansio-osan määrää sovelletaan etuuteen, jota maksetaan lain voimaantulon jälkeiseltä ajalta eli 1.1.2014 lukien. Korotettua ansio-osaa maksettaisiin enintään 200 päivältä. Muutosturvan toimintamalli säilyy kyllä, mutta sillä ei ole enää vaikutusta maksettavan ansiopäivärahan tasoon. Oletko lukenut aiempaa blogikirjoitustamme opiskelusta työttömyysetuuden turvin? Kirjoitus sisältää paljon hyödyllistä tietoa omaehtoiseen opiskeluun liittyen. Tässä linkki kirjoitukseen: http://www.ytk.fi/fi/blogi/etusivu/opiskelua_tyattamyysetuuden_turvin_osa_2/

Juha30.10.201312:05

Onko työtömyys etuuden verotusta huomioitu millään tavalla,nythän veroa menee 20% etuudesta.Tätähän ei Kela huomioi jos joutuu hakemaan esim vuokratukea .Verottajalta hakemani muutos verokortti ei muuttanut prosenttiani millään tavalla.Poikani jolla ei täytynyt työssäolo viikot jouduttuaan konkurssin takia työtömäksi saa kelalta etuutta joka on määrältään sama on vero pienempi ,Minähän en saa hakea esim,tomeentulotukea sosiaalitoimistosta koska saan riitävästi työtömyys etuutta,joka ei todellakaan riitä kuin juuri ja juuri laskuihin.Itse olen ollut töissä yli 36v ja nyt työn hakija ja kummeksun työttömyys etuuden verotusta.

Milli30.10.201310:21

Hei, työttömyytni alkaa huhtikuun alussa 2014, joten muutosturvani omahtoiseen opiskeluun hallituksen esityksen mukaissti on nähdäkseni 90 päivää.Saanko jatkaa omaehtoista päätoimista opiskelua kesken jääneen korkeakoulututkinnon loppuun suorittamiseen menettämättä ansiosidonnaista työttömyysturvaa kun muut turvan ehdot täyttyvät?

Teija Hautera, Lakimies29.10.201314:17

Hei Jussi. Ymmärsit Erikan vastauksen ihan oikein. Nykyistä tilannetta vastaavasti kotikunnallasi olisi edelleenkin velvollisuus järjestää sinulle mahdollisuus palkkatuettuun työhön kuuden kuukauden ajaksi siinä tilanteessa, jos sinulla ei enimmäisajan täytyttyä ole oikeutta lisäpäiviin. Kunnan työllistämisvelvoitteen kesto toki lyhenisi nykyisestä kahdeksasta kuukaudesta kuuteen kuukauteen työssäoloehdon lyhentymistä vastaavasti. Säännösehdotukseen on tämän lisäksi lisätty maininta siitä, että osallistumisaika työssäoloehtoa kerryttävään työllistymistä edistävään palveluun lyhentäisi kunnan työllistämisvelvoitteen kestoa. (Hallituksen esityksen mukaan tällaista palveluun osallistumisaikaa voitaisiin kuitenkin lukea työssäoloehtoon aikaisintaan 1.1.2017, joten välitöntä vaikutusta tällä työllistämisvelvoitteen rajoituksella ei siis vielä ole.) Joka tapauksessa kunnan olisi ehdotuksen mukaan tulevaisuudessakin järjestettävä työtä kestoltaan sellaisena, että uuden työssäoloehdon täyttäminen olisi mahdollista

Jussi29.10.201305:09

Hei Erika

Kiitos vastauksesta koskien työllistämisvelvoitetta. Varmistan vielä, että ymmärsin vastauksen perusosan oikein.

Edellyttäen, että laki hyväksytään esitetyssä muodossa. Esimerkki.
Henkilö täyttää 57 vuotta lokakuussa 2014. 500 päivää täyttyy joulukuussa 2014. Kunta on velvollinen työllistämään henkilön,kunnes työssäoloehto täyttyy, jollei jotakin muuta työtä löydy. Ymmärsinkö oikein?

Erika, esimies28.10.201314:32

Hei Sinikka, 300 euron suojaosuus tulee koskemaan kaikkia sovitellun päivärahan hakijoita vuoden vaihteen jälkeen. Merkitystä ei siis ole sillä, milloin työsopimus, jonka perusteella esimerkiksi osa-aikaista työtä tehdään, on alkanut.

sinikka28.10.201312:47

Hei! olen osa-aikatyössä,saan ansiosidonnaista soviteltua päivärahaa.Koskeekohan uudistus työttömyyspäivärahan 300e suojaosuudesta myös minua ja muita määräaikaisella tai toistaiseksi voimassaolevilla työsopimuksilla työskenteleviä?

Erika, esimies28.10.201309:40

Hei Jussi, kunnan työllistämisvelvoite säilyy lainsäädännössä, mutta siihen tulee lakimuutosten johdosta tarkennuksia.

Ehdotettujen muutosten mukaan vuonna 1957 ja sen jälkeen syntyneiden lisäpäiväoikeuden alaikärajaa nostettaisiin yhdellä vuodella 60 vuodesta 61 vuoteen. Osana tätä kokonaisuutta julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetussa laissa säädettäisiin, että 60 vuotta täyttäneillä olisi oikeus osallistua työllistymistä edistävään palveluun tai päästä palkkatuettuun työhön, jos työttömyyspäivärahaoikeus muutoin päättyisi. Ehdotetun säännöksen mukaan 60 vuotta täyttäneiden työssäoloehto kertyisi myös työllistymistä edistäviin palveluihin osallistumisen ajalta.

Työ- ja elinkeinotoimistolla olisi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 11 luvun 1 §:n 2 momentin mukaan velvollisuus järjestää 60 vuotta täyttäneelle työttömälle työnhakijalle työtä tai työllistymistä edistävää palvelua niin pitkäksi aikaa, että työnhakija täyttää uudelleen työssäoloehdon ennen päivärahakauden enimmäisajan päättymistä. Työllistymistä edistävän palvelun aikana maksettava työttömyyspäiväraha kuluttaa 500 päivän enimmäisaikaa. Jotta työllistymistä edistävään palveluun ohjatun työnhakijan työttömyyspäivärahaoikeus ei päättyisi kesken palvelun, ehdotetaan, että päivärahaa voitaisiin maksaa enimmäisajan estämättä koko palvelun keston ajan.

Kunnan on järjestettävä palkkatuettua työtä työllistämisvelvoitteen perusteella kestoltaan sellaisena, että työnhakija täyttää työttömyyspäivärahan edellytyksenä olevan työssäoloehdon. Pykälän 2 momenttiin tehtäisiin työssäoloehdon lyhentymisestä johtuva muutos. Lisäksi 2 momentissa otettaisiin huomioon kunnan työllistämisvelvoitetta lyhentävänä aikana 60 vuotta täyttäneen työnhakijan osallistuminen työllistymistä edistävään palveluun, koska näiden henkilöiden kohdalla palveluun osallistuminen kerryttää työssäoloehtoa.

Työvoimaviranomainen asettaa ns. karenssin eli korvauksettoman määräajan työvoimapoliittisesti moitittavan menettelyn johdosta. Tästä on säännökset työttömyysturvalain 2a luvun 1 §:ssä. Velvoitetyön päättyminen sinänsä ei aiheuta karenssia, vaan työntekijän on pitänyt menetellä edellä mainitun pykälän mukaan moitittavalla tavalla.

Erika, esimies28.10.201309:38

Hei Jussi, mainitsemasi muutosehdotus sisältyy työmarkkinajärjestöjen keväällä 2013 sopimaan työurasopimukseen, jossa työmarkkinakeskusjärjestöt sitoutuivat tiettyihin linjauksiin työurien pidentämiseksi ja vuoden 2005 eläkeuudistuksen jatkamiseksi. Työuralinjausten pohjalta on jatkettu muutosten eteenpäin viemistä. Työttömyysturvalakiin on tulossa 1.1.2014 muutoksia, joista osasta on jo annettu hallituksen esitys. Osa muutoksista taas liittyy työllisyys- ja kasvusopimukseen, josta päästiin sopimukseen viime viikon lopulla. Hallituksen esityksessä 90/2013 ei ole esitystä 600 päivän enimmäisajasta 1957 syntyneille. Sen sijaan muutosehdotusten mukaan 60 vuotta täyttäneen työnhakijan palkansaajan työssäoloehtoon voidaan lukea myös sellaiset täydet kalenteriviikot, joina henkilö on ollut työllistymistä edistävässä palvelussa julkisesta työvoima ja yrityspalvelusta annetun lain 11 luvun 1 §:n 2 momentin perusteella. Tämä sääntely liittyy TE-toimiston velvollisuuteen järjestää 60 vuotta täyttäneelle työnhakijalle mahdollisuus palkkatuettuun työhön tai työllistymistä edistävään palveluun. Tällä pyritään siihen, että vuonna 1957 ja sen jälkeen syntyneiden työnhakijoiden ansiopäivärahan enimmäisaika ei täyttyisi ennen kuin he täyttävät 61 vuotta ja he voisivat aikanaan (vuodesta 2018 alkaen) saavuttaa lisäpäiväoikeuden.

Erika, esimies28.10.201309:33

Hei Pirjo, kiitos tarkkaavaisuudestasi, vastauksessamme on todellakin mennyt kahden eri asian ehdot sekaisin. Lisäpäiväoikeuteen riittää viiden vuoden työhistoria 20 vuoden aikana. Tuo 20 vuoden työhistoria ja viiden vuoden palkansaajakassan jäsenyys taas liittyy korotetun ansio-osan saamisen ehtoihin pitkän työhistorian päättymisen perusteella. Pahoittelen tätä selvää virhettä vastauksessamme.

Jussi27.10.201309:32

Säilyyhän työllistämisvelvoite niiden osalta ennallaan, jotka ovat täyttäneet 57 vuotta ennen 500 työttömyyspäivän täyttymistä? Ymmärtääkseni kyllä.

Tuleeko em. työllistämistyön jälkeen karenssi vai ei?

Pirjo Roivainen26.10.201318:47

Esimies Erika vastaa 22.10. Sinikalle että lisäpäiväoikeus on kun on 20 vuotta työhistoriaa ja viisi vuotta jäsenyysaikaa palkansaaja kassassa! Näinkö on ?
Ansioturvan ABC:ssa puhutaan viiden vuoden työssäolosta 20:n vuoden aikana ??

Jussi24.10.201320:51

Hei

Onko 1957 syntyneiden osalta sovittu 600 päivää jäämässä pois?

"Ylimenokautena vuonna 1957 syntyneille taataan ansiosidonnainen työttömyysturva 600 päivältä."

http://valtioneuvosto.fi/ajankohtaista/tiedotteet/tiedote/fi.jsp?oid=353895

Teija, lakimies23.10.201311:13

Hei Tarja, kiitos erittäin hyvästä ja olennaisesta kysymyksestä. Hallituksen esityksessä työssäoloehtoa ehdotetaan lyhennettäväksi 34 viikosta 26 viikkoon. Ehdotuksen mukaan uutta lakia sovellettaisiin kuitenkin vasta sen jälkeen kun työnhakija on 29.12.2013 jälkeen ollut työssäoloehtoon luettavassa työssä vähintään yhden kalenteriviikon. Uusi laki tulisi siis pääsääntöisesti sovellettavaksi siinä tapauksessa, jos olet 29.12.2013 jälkeen ollut työssäoloehtoon luettavassa työssä vähintään 18 tuntia kalenteriviikon aikana. Työssäoloehto ei siis täyttyisi, vaikka sinulle olisi 29.12.2013 mennessä kertynyt 26 - 33 viikkoa työssäoloehtoon luettavaa työtä ennen kuin olet 30.12.2013 alkaen (vuoden 2014 ensimmäinen viikko) ollut vähintään yhden kalenteriviikon työssäoloehtoon luettavassa työssä.

Korostan tässä yhteydessä kuitenkin sitä, että nämä siirtymäsäännökset saattavat vielä muuttua eduskunnan käsittelyssä. Tiedotamme tästä siirtymästä tarkemmin heti, kun hallituksen esitys on hyväksytty eduskunnassa. Kannattaa siis seurata tiedotustamme nettisivuillamme ja Facebookissa.

tarja23.10.201310:33

Jos uusi työssäoloehto vähenee viikoissa niin miten käytännössä tapahtuu sellaiselle jolla nuo viikot on jo täynnä vuoden vaihtuessa. Mennäänkö silloin vanhojen "vaatimusten" mukaisesti.

Erika, esimies22.10.201312:14

Hei Tapsa, kun olet työssä hakujaksolla, on jatkohakemuksen käsittelyaika noin viikko, eli muutaman päivän pidempi kuin kokonaan työttömän jatkohakemuksen käsittelyaika. Hakemuksen käsittelyaika on edellä mainittu, kun kaikki tarvittavat liitteet hakujaksolta toimitetaan meille hakemuksen mukana. On totta, että hakemuksen käsittelyyn menee pidempi aika, mikäli palkkalaskelman saaminen esimerkiksi myöhäisen palkanmaksupäivän vuoksi viivästyy. Soviteltua päivärahaa haettaessa hakujakso pyritäänkin saamaan palkanmaksukautta vastaavaksi, jolloin palkkalaskelma olisi saatavilla mahdollisimman lähellä hakujakson päättymistä. Lain muuttaminen ja suojaosuuden lisääminen lainsäädäntöön ei kuitenkaan hidasta hakemuksen käsittelyä nykyisestä, samat tiedot pitää toimittaa työttömyyskassaan nykyisinkin. Työttömyysturvalain ja sen soveltamisesta annettujen ohjeiden mukaan sovittelussa otetaan pääsääntöisesti tulot huomioon niin sanotun ansaintaperiaatteen mukaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että pääsääntöisesti vain sovittelujakson aikana ansaittu tulo otetaan huomioon sovittelujakson tulona riippumatta siitä, milloin tulo on tosiasiallisesti maksettu. Joillakin aloilla palkanmaksu on säännöllisesti sellainen, että yhdellä kertaa maksetaan sen palkanmaksukauden peruspalkka ja edellisen palkanmaksukauden lisät. Tällaisilla aloilla sovittelu voidaan tehdä maksuperiaatteen mukaisesti eli kullakin sovittelujaksolla sovitellaan sen sovittelujakson aikana maksettu tulo. Jos kysymyksessä on kuitenkin yksittäinen työpäivä tai työpätkä, pitää ansaitut tulot sovitella sillä jaksolla, jolla ne on ansaittu.

Tapsa21.10.201315:17

Kuinka paljon tuo alle 300€/kk tienaaminen pidentää päivärahahakemuksen käsittelyaikaa?
Mitä jos päivärahahakemuksen jättöpäivä olisi esim.perjantaina ja olet töissä samana perjantaina. Pahimmassa tapauksessa saat työ- ja palkkatodistukset tuosta työpäivästä joskus kuukauden päästä ja päivärahahakemustahan ei käsitellä ennen kuin olet toimittanut todistukset kassaan?
Epäilen että kovinkaan moni ei muutaman päivän palkan takia hanki itselleen ongelmia ja päivärahan maksun venymistä. Vuokran maksut ja laskujen eräpäivät kun ei oikeassa elämässä veny työttömyyskassojen käsittelyaikataulujen mukaan.

Erika, esimies18.10.201308:29

Hei Reijo, päivärahahakemukseen tulee jatkossakin merkitä todelliset työpäivät ja -tunnit. Päivärahahakemuksen täyttämiseen ei siis tule muutoksia, vaan etuuskäsittelijä huomioi suojaosuuden hakemuksen käsittelyn yhteydessä palkkalaskelman perusteella.

reijo17.10.201317:34

Hei miten tämä työnteonkannattavuus mitä se merktsee 300,279.
Täytyykö ne päivät laittaa
ylös työtön lappuun.

Erika, esimies17.10.201314:24

Hei Pirjo, TE-toimisto tutkii aina työsuhteen päättymisen syyn ja asettaa mahdollisen karenssin, joka voi olla pituudeltaan 30, 60 tai 90 päivää. Oman irtisanoutumisen vuoksi korvaukseton määräaika on 90 päivää. Jos työsuhde olisi kestänyt enintään viisi päivää, karenssin pituus on 30 päivää. Etuutta oikeuteen ei ole työnhakijalla, joka ilman pätevää syytä on eronnut työstään tai joka on itse aiheuttanut työsuhteen päättymisen. Määräaikaisella työsuhteella ei siis ole merkitystä asian ratkaisemisessa.

Pirjo17.10.201313:49

Hei, kysyn seuraavaa: jos työntekijä irtisanoutuu itse määräaikaisesta työsopimuksesta, johon on sisällytetty TSL:n mukainen irtisanomismahdollisuus, rankaiseeko kassa silti karenssilla?

Marjo17.10.201313:37

Kiitos vastauksesta. Olen kuvitellut säännön jo olevan tuon mukainen.

Erika, esimies17.10.201311:49

Hei Marjo, nykyisen työttömyysturvalain mukaan omavastuuaika asetetaan uudelleen aina, kun uusi 34 viikon työssäoloehto täyttyy ja samalla myös päiväraha määritetään uudelleen. Hallituksen esityksen mukaan omavastuuajan asettaminen ja päivärahan uudelleenmäärittely tullee tulee kuitenkin muuttumaan. Jatkossa siis omavastuuaikaa ei asetettaisi eikä päivärahaa määriteltäisi uudelleen, mikäli edellisestä työssäoloehdon täyttymisestä, eli päivärahakauden enimmäisajan alkamisesta on aikaa alle vuosi ja omavastuuaika on tuolloin asetettu. Eli käytännössä uuden työssäoloehdon täyttyminen tarkoittaisi näissä tapauksissa vain uuden 500 päivän enimmäisajan alkamista alusta.

Marjo17.10.201310:32

Tämä kohta ei oikein auennut.. Lakimuutoksessa tämä on huomioitu siten, että ansiopäivärahaa ei määritellä uudelleen eikä omavastuupäiviä aseteta, jos päivärahakauden enimmäisaika alkaa vuoden kuluessa edellisen enimmäisajan alkamisesta ja jos omavastuuaika on asetettu edellisen päivärahakauden enimmäisajan alkaessa.

 
Viimeisimmät kommentit
Aiheet

Byrokratia Muutoksenhaku Yrittäjyys asiakaspalvelu jäsenyys opiskelu perustulo te-palvelut ulkomaat vuorottelu

Arkisto
> Katso kaikki