Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Jäsenpalvelut

Hakemuksen liitteet

Päivärahahakemuksen yhteydessä sinun tulee toimittaa työttömyyskassalle myös kaikki tarvittavat hakemuksen liitteet. Tarvittavat liitteet vaihtelevat sen mukaan, oletko kokonaan työtön, lomautettu, lomautettu lyhennetylle työviikolle tai lomautettu lyhennetylle työpäivälle, osa-aikatyöntekijä vai satunnaisesti työtä tekevä henkilö.

Palkkatodistus tai -laskelma
Irtisanomisilmoitus
Työsopimus
Lomautusilmoitus
Verokortti
Selvitykset muista tuloista ja etuuksista
Selvitys työttömyyskassalle työssäolosta ja palkasta kalenteriviikoittain
Sopimus lasten huollosta ja elatuksesta

Palkkatodistus tai -laskelma

Toimita hakemuksesi liitteenä Palkkatodistus pääsääntöisesti vähintään 26 kalenteriviikolta. Tarvitsemme palkkatodistuksen, jotta voisimme määritellä päivärahasi perusteena olevan palkan. Jos sinulla on ollut työttömyyttäsi edeltävän 26 viikon aikana useita työsuhteita, tulee sinun toimittaa palkkatodistus jokaisen työsuhteen osalta erikseen. Huomaathan, että työskentelyn on oltava sellaista, joka voidaan lukea palkansaajan työssäoloehtoon. Palkkatodistuksen pitää olla siltä jaksolta, jonka kuluessa olet täyttänyt työssäoloehdon. Jos sinulla ei ole yhtään työssäoloehtoon luettavaa viikkoa (pääsääntöisesti vähintään 18 tunnin työviikkoa) 30.12.2013 alkaen, sinun tulee kuitenkin toimittaa palkkatiedot vähintään 34 kalenteriviikolta.

Palkkatodistuksen tulee sisältää seuraavat tiedot:

 • Kaikki palkkatodistuksen sisältämän ajanjakson aikana ansaitsemasi palkat. Palkkatodistus ei saa sisältää palkkoja, jotka on ansaittu kyseisen ajanjakson ulkopuolella. Palkat ilmoitetaan siis ansaintaperiaatteen mukaisesti. Tämä on huomioitava erityisesti tuotantopalkkioita, bonuksia ja muita vastaavia palkan eriä ilmoitettaessa. Jos palkkatodistuksen ajanjaksolle on maksamattomia palkkoja, on tieto niistä merkittävä erikseen todistukseen.
 • Tieto palkanmaksuajankohdasta.
 • Palkattomat poissaolot. Tällaisia ilmoitettavia jaksoja ovat esimerkiksi sairausajat, opiskelu sekä äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaa.
 • Lomakorvaus ja lomaraha eriteltynä. Lomakorvaus maksetaan työsuhteen päättyessä korvauksena pitämättä jääneestä lomasta. Lomarahan maksaminen perustuu työehtosopimukseen.
 • Työnantajan yhteyshenkilön nimi ja puhelinnumero.
 • Työnantajan yhteyshenkilön allekirjoitus. 

Viimeisin palkkalaskelma ei ole riittävä selvitys ansaitsemastasi palkasta, sillä siitä ei löydy kaikkia tarvitsemiamme tietoja.

Irtisanomisilmoitus

Toimita meille irtisanomisilmoitus, mikäli työsuhteesi on irtisanottu tai kokoaikainen työsuhteesi on osa-aikaistettu.Irtisanomisaikasi selvittämiseksi tarvitsemme tiedon myös siitä, milloin työsopimuksesi on irtisanottu. Mikäli et ole saanut kirjallista irtisanomisilmoitusta, pyydä työnantajaltasi kirjallisena selvitys irtisanomisilmoituksen antamisen ajankohdasta, työsuhteen päättymispäivästä ja irtisanomisen perusteista.

Työsopimus

Toimita meille hakemuksesi liitteenä työsopimus ainakin silloin, jos määräaikainen työsuhteesi on päättynyt tai sinut on lomautettu osa-aikatyöstä tai työaikaasi on lyhennetty lomautuksella. Tarvitsemme tiedon työsuhteesi luonteesta (toistaiseksi voimassa oleva/määräaikainen) päivärahahakemustasi käsiteltäessä. Jos kirjallista työsopimusta ei ole tehty, toimita sen sijaan työnantajan laatima kirjallinen selvitys työsuhteen keskeisistä ehdoista.

Lomautusilmoitus

Toimita meille lomautusilmoitus, jos sinut on lomautettu. Työnantajan on työsopimuslain mukaan ilmoitettava lomauttamisesta työntekijälle henkilökohtaisesti viimeistään 14 päivää ennen lomautuksen alkamista. Ilmoitus voidaan antaa henkilökohtaisesti, kirjeitse tai sähköpostitse. Ilmoituksessa on mainittava lomautuksen peruste, sen alkamisaika ja kesto tai arvioitu kesto. Lomautusilmoitusajan selvittämiseksi tarvitsemme myös tiedon siitä, milloin lomautusilmoitus on annettu.

Verokortti

Saamme ennen kuluvaa vuotta liittyneiden jäsentemme verotiedot suoraan veroviranomaiselta. Saamme veroviranomaiselta kuitenkin palkan ennakonpidätysprosentin, jota joudumme säännösten mukaan korottamaan 25 prosenttiin.

Jos olet meillä päivärahan tai vuorottelukorvauksen saajana, sinun kannattaa hankkia etuutta varten oleva muutosverokortti ja toimittaa se meille. Silloin ennakonpidätys toimitetaan muutosverokortin prosenteilla eikä sitä koroteta automaattisesti 25 %:iin.

Muutosverokortin tietoja emme saa suoraan verottajalta. Voit hankkia muutosverokortin Verokortti verkossa -palvelusta ja toimittaa sen meille sähköisesti Lähetä liitteet –palvelun kautta.

Selvitykset muista tuloista ja etuuksista

Työttömyyspäivärahan hakijana sinun on viipymättä ilmoitettava sellainen olosuhteissasi tapahtunut muutos, joka saattaa vaikuttaa oikeuteesi saada työttömyyspäivärahaa tai pienentää maksettavan päivärahan määrää. Epäselvissä tapauksissa kannattaa olla yhteydessä asiakaspalveluumme puhelinnumerossa (02) 760 7620.

 • Jos sinulla on työttömyyden aikana tuloja tai olet esimerkiksi osa-aikatyössä, liitä hakemukseen todistus saamastasi palkasta.
 • Jos saat sosiaalietuutta, liitä hakemukseen kopio viimeisimmästä etuutta koskevasta päätöksestä. Ilmoita hakemuksessasi aina myös eläkkeen hakemisesta tai eläkehakemusta koskevasta valituksesta.
 • Jos toimit sivutoimisesti yrittäjänä tai maatalousyrittäjänä, liitä hakemukseen tiedot viimeksi valmistuneesta verotuksesta.
 • Jos olet aloittanut sivutoimisen yritystoiminnan, liitä hakemukseen ennakkoverolippu.
 • Jos sinulle tai perheellesi maksetaan alle 3-vuotiaan lapsen kotihoidontukea, liitä päätöksen lisäksi mukaan tieto siitä, kuka hoitaa lasta (Selvitys lasten kotihoidon tuesta).

Selvitys työttömyyskassalle työssäolosta ja palkasta kalenteriviikoittain

 • Jos olet tehnyt kahta tai useampaa osa-aikatyötä, toimita tekemistäsi työtunneista viikoittainen työtuntilista. Työtuntilista tulee toimittaa meille jokaisen työantajan osalta erikseen.
 • Toimita viikoittainen työtuntilista myös siinä tapauksessa, jos työaikasi on vaihdellut siten, että joinakin viikkoina työaika on jäänyt alle 18 tunnin.

Sopimus lasten huollosta ja elatuksesta

Jos lasten huollosta ja elatuksesta on tehty sopimus, toimita sosiaalilautakunnan vahvistama sopimus tai tuomioistuimen päätös työttömyyskassalle lapsikorotuksen maksamista varten.

Liity tästä
Laske päivärahasi
YTK:n blogi