Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Nuorille

Oikeus työttömyyspäivärahaan

Milloin ansiopäivärahaa maksetaan?
Milloin ansiopäivärahaa ei voida maksaa?
Olen opiskelija, voinko saada ansiopäivärahaa?
Katsotaanko minut päätoimiseksi opiskelijaksi?
Mitä tarkoittaa alle 25-vuotiaan velvollisuus hakea koulutukseen?

Milloin ansiopäivärahaa maksetaan?

Ansiopäivärahaa maksetaan, jos

 1. jäät kokonaan työttömäksi.
 2. sinut lomautetaan kokonaan tai osittain.
 3. et heti löydä kokoaikatyötä, vaan työllistyt osa-aikaisesti.
 4. et saa töitä heti valmistumisesi jälkeen.

Työttömyyspäivärahaa voidaan maksaa ajalta, jolloin olet kokonaan tai osittain työtön. Saadaksesi etuutta sinun tulee ilmoittautua TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi. Sinun pitää siis ilmoittautua TE-toimistoon myös, vaikka et olisikaan kokonaan työtön, vaan esimerkiksi lomautettu tai jos teet osa-aikatyötä. Ilmoittautuminen tapahtuu ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa https://asiointi.mol.fi/omaasiointi/?kieli=fi.

Jos teet osa-aikatyötä, jossa työsopimuksessa sovittu työaika on enintään 80 prosenttia alan enimmäistyöajasta, voit saada soviteltua päivärahaa. Soviteltu päiväraha tarkoittaa sitä, että työtulosi vähentävät sitä päivärahaa, jonka voisit saada, jos olisit kokonaan työtön. Lue tästä lisää soviteltavasta päivärahasta.

Esimerkki: Haet päivärahaa maaliskuulta. Maaliskuussa olet ollut myös töissä satunnaisesti ja olet ansainnut palkkaa 500 euroa. Koska tulosi ylittävät 300 euron suojaosuuden, otetaan tulojasi huomioon 200 euroa. Tästä huomioon otettavasta osuudesta vain puolet, eli 100 euroa vähentää työttömyyspäivärahasi määrää.

Milloin ansiopäivärahaa ei voida maksaa?

Ansiopäivärahaa ei voida maksaa seuraavissa tapauksissa:

 • Olet alle 17-vuotias.
 • Olet päätoiminen opiskelija.
 • Olet hoitovapaalla.
 • Olet kieltäytynyt työstä tai koulutuksesta, tai eronnut työstäsi ilman pätevää syytä.
 • Työllistyt omassa, puolisosi tai perheenjäsenesi yrityksessä.
 • Saat, tai sinulla on oikeus saada irtisanomisajan palkkaa tai vastaavaa korvausta työnantajalta.
 • Saat vuosiloma-ajan palkkaa.
 • Saat työsuhteesi päättymiseen liittyvää taloudellista etuutta työnantajaltasi.
 • Olet työkyvytön.
 • Omavastuuajalta.
 • Olet suorittamassa asevelvollisuutta tai siviilipalvelusta.
 • Olet suorittamassa vapausrangaistusta.
 • Olet sairaalahoidossa tai muussa verrattavassa laitoshoidossa.
 • Saat kahden kuukauden kuluessa ennen kokoaikaisen lomautuksen alkamista tai sen aikana työaikapankista maksettua rahakorvausta.
 • Olet osapuoli sellaisessa työriidassa (lakko/työsulku), jonka tarkoituksena on saada työsuhteesi ehtoihin muutoksia.
 • Sellaisen vapaan ajalta, joka perustuu lain tai työ- tai virkaehtosopimuksen mukaiseen muuhun kuin lomautukseen tai osa-aikaistamiseen perustuvaan työajan lyhentämiseen.

Olen opiskelija, voinko saada ansiopäivärahaa?

Päätoimisella opiskelijalla ei ole oikeutta ansiopäivärahaan, sillä opintojen aikana toimeentulostasi vastaa Kelan opintotuki. Jos TE-toimisto katsoo opintosi sivutoimisiksi, voi oikeus ansiopäivärahaan syntyä. Esimerkiksi opintojen aikaisella työnteolla voit osoittaa opinnot sivutoimisiksi silloin, kun yhtäaikainen opiskelu ja työnteko ovat jatkuneet jo vähintään puoli vuotta. Työnteon tulee olla sellaista, että se riittää kerryttämään työssäoloehdon.

Katsotaanko minut päätoimiseksi opiskelijaksi?

Päätoimisella opiskelijalla ei ole oikeutta ansiopäivärahaan. Opintojen luonteen tutkiminen kuuluu TE-toimistolle, joka antaa työttömyyskassalle lausunnon työttömyyspäivärahan maksamisen edellytyksistä. Opintojen aloittamisesta tulee siis aina ilmoittaa TE-toimistoon.

Päätoimisena opiskeluna pidetään:

1. Opintoja, joiden tavoitteena on ammattikorkeakoulututkinnon, ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon taikka yliopistossa suoritettavan alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaminen;

2. Lukio-opintoja, joiden oppimäärän mukainen laajuus on yhteensä vähintään 75 kurssia. Sisäoppilaitoksessa järjestetyt lukio-opinnot katsotaan kuitenkin aina päätoimisiksi;

3. Muita kuin edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja opintoja, joiden opintosuunnitelman mukainen laajuus on keskimäärin vähintään viisi opintopistettä tai kolme opintoviikkoa opiskelukuukautta kohti;

4. Muita kuin 1-3 kohdassa tarkoitettuja opintoja, joiden opetusohjelman mukainen laajuus on keskimäärin vähintään 25 viikkotuntia.

Opiskelu on päätoimista siihen saakka, kunnes opinnot ovat todisteellisesti päättyneet. Opiskelun päättymisestä tulee esittää tutkinto- tai muu todistus. Opinnot katsotaan päättyneiksi myös silloin, jos opinnot ovat olleet todisteellisesti keskeytyneenä vähintään vuoden. Opintojen keskeytyksen on tullut alkaa 1.1.2013 tai sen jälkeen. Käytännössä keskeyttäminen tarkoittaisi sitä, ettei sinulla ole ollut opintosuorituksia vuoden ajalta ja, ettet ole ottanut osaa opetukseen tai esimerkiksi valmistellut lopputyötäsi ohjatusti. Keskeyttämistä arvioidaan siis takautuvasti. Opintosuoritusten puuttumisen voit osoittaa esimerkiksi opintosuoritusotteen avulla. Sillä, oletko ilmoittautunut oppilaitokseen läsnä olevaksi vai poissaolevaksi ei ole arvioinnin kannalta merkitystä.

Voit myös osoittaa päätoimiset opintosi sivutoimisiksi vakiintuneen työssäolon tai päätoimisen yritystoiminnan perusteella. Riittävänä pidetään tässä suhteessa ainakin sellaista työtä, joka kestoltaan riittäisi täyttämään palkansaajan 26 viikon työssäoloehdon.

Mitä tarkoittaa alle 25-vuotiaan velvollisuus hakea koulutukseen?

Jos olet alle 25-vuotias, eikä sinulla ole ammatillista koulutusta, sinun on osallistuttava kevään yhteishakuun. Jos et osallistu kevään yhteishakuun tai omalla menettelylläsi aiheutat sen, ettei sinua valita koulutukseen tai jos kieltäydyt koulutuksesta, voi seurauksena olla työttömyysetuuden menetys.

Toimi näin:

 • Hae keväällä vähintään kahteen sellaiseen tutkintoon johtavaan koulutukseen, jonka pohjavaatimukset täytät. Haettavan koulutuksen ei tarvitse olla yhteishaun piiriin kuuluvaa, vaan se voi olla myös muuta tutkintoon johtavaa, ammatillisia valmiuksia antavaa koulutusta, esimerkiksi yliopisto-opintoja. Koulutukseen hakeutumisvelvollisuutta ei kuitenkaan voi täyttää hakeutumalla TE-toimiston tarjoamaan työvoimakoulutukseen. Jos olet suorittanut vain peruskoulun, voit hakea paikkoja myös nuorille tarkoitetuista lukioista, eli lukio-opetukseen, jonka laajuus on vähintään 75 kurssia.
 • Osallistu pääsykokeisiin tai muihin koulutuksen hakemiseen kuuluviin tilaisuuksiin.
 • Jos saat opiskelupaikan, ota se vastaan ja aloita opinnot.

Yhteishakuvelvollisuus koskee työmarkkinatuen saajien lisäksi myös peruspäivärahaa tai ansiopäivärahaa saavia nuoria aikuisia. Päivärahaoikeuden menetys koskee vain työttömyyden perusteella maksettavaa päivärahaa. Päivärahaa voidaan hakuvelvollisuuden laiminlyönnistä huolimatta maksaa TE-toimiston kanssa sovitun työllistämistä edistävän palvelun ajalta.

Jos ilman pätevää syytä jätät hakeutumatta koulutukseen, omalla menettelylläsi aiheutat sen, ettei sinua valita koulutukseen tai kieltäydyt koulutuksesta, menetät oikeutesi työttömyysetuuteen syyslukukauden alusta lukien. Tällaisessa tilanteessa voit saada oikeutesi työttömyysetuuteen takaisin vasta sen jälkeen, kun olet

 • täyttänyt 25 vuotta tai
 • suorittanut ammatillisen koulutuksen tai
 • viiden kuukauden ajan työskennellyt vähintään 18 tuntia viikossa taikka
 • osallistunut johonkin TE-palveluun.

Seuraamusta ei aseteta siinä tapauksessa, jos pystyt osoittamaan, että sinulla on ollut pätevä syy menettelyysi. Jos taas onnistut saamaan kevään yhteishaun tuloksena opiskelupaikan, tulee sinun myös aloittaa opinnot syksyllä. Koulutukseen hakeminen tutkitaan TE-toimistoissa syksyisin ja mahdollisesta laiminlyönnistä aiheutuva työttömyysetuuden menetys alkaa syyslukukauden alusta lukien. Tämän jälkeenkään opintonsa keskeyttäneellä ei pääsääntöisesti ole oikeutta työttömyysetuuteen työttömyyden perusteella.

Syksyn yhteishaku ei ole samalla tavalla velvoittava. Jos kuitenkin haet opiskelupaikkoja myös syksyllä ja saat opiskelupaikan, on opiskelupaikka otettava vastaan. Oikeus työttömyysetuuteen lakkaa välittömästi, jos opinnot jäävät aloittamatta ilman pätevää syytä.

Liity tästä
Laske päivärahasi
YTK:n blogi