Ansioturvan kompastuskiviä

Työttömyysturvassa on muutamia vaikeasti ennakoitavissa olevia yksityiskohtia, jotka vaikuttavat siihen voimmeko maksaa sinulle päivärahaa vai emme. Asiakkaamme pyysi meitä kirjaamaan näitä ylös. Keräämme tähän näitä tilanteita näkyviin. Päivitämme listaa säännöllisesti, voit siis laittaa palautetta ja kertoa jos olet kohdannut vastaavia yllätyksiä.

Yksityiskohtia, jotka vaikuttavat etuusoikeuteesi

 • Työttömyysetuuden maksamisen välttämätön ehto on se, että olet ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon. Tämän voi tehdä TE-toimiston verkkopalvelussa. Noudata tarkkaan ohjeita ja varmista itsellesi, että työnhaku on voimassa. Työnhakijaksi ilmoittautuminen voi jäädä kesken, jos et ole tarkkana. 

  Myös lomautettuna sinun tulee ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi.

 • Voit saada TE-toimistosta työtarjouksen. Jos et hae tarjottua työtä, voi TE-toimisto asettaa korvauksettoman määräajan, jonka aikana me emme voi maksaa päivärahaa. Hae siis tarjottua työtä, vaikka itse arvioisit, että se ei sovellu sinulle. On katsottu, että soveltuvuuden arviointi on työnantajan tehtävä. Oma näkemys työn soveltumattomuudesta ei ole hyväksyttävä syy jättää hakemasta tarjottua työpaikkaa.

 • Voimme maksaa päivärahaa takautuvasti vain kolme kuukautta siitä, kun hakemus tulee vireille. Tämä määräaika koskee myös jatkohakemuksia.

  Muista, että ensimmäisen hakemuksen voit laittaa jo, kun työttömyyttä on kestänyt kaksi viikkoa. Älä siis venytä hakemuksen jättämistä.

 • Voimme maksaa päivärahaa sen jälkeen, kun olet ollut työttömänä työnhakijana TE-toimistossa yhteensä viittä täyttä työpäivää vastaavan ajan. Tätä kutsutaan omavastuuajaksi. Pääsääntöisesti omavastuuaika tulee korkeintaan kerran vuodessa.

  Omavastuuajan tulee kuitenkin kertyä kokonaisuudessaan kahdeksan perättäisen kalenteriviikon aikana. Jos sinut on esimerkiksi lomautettu harvakseltaan muutamille päiville, ei omavastuuaika välttämättä kerry kahdeksan perättäisen kalenteriviikon aikana. Silloin omavastuuaika alkaa alusta. Näin voi siis käydä kahdeksan viikon välein, eikä ansiopäivärahaa päästä koskaan maksamaan.

 • Osa-aikatyötä tekevällä voi olla oikeus soviteltuun ansiopäivärahaan. Osa-aikatyötä on työ, jossa työaika on enintään 80 prosenttia kokoaikatyöstä. Jos työnantaja ei valvo työaikaa, ei työaikaehdon toteutumista voida todeta, eikä ansiopäivärahaa maksaa.

  Tulkintaa on onneksi nykyään hieman väljennetty. On selvää, että joskus työn luonne tai olosuhteet voivat olla sellaisia, että työaikarajan alittaminen on todettavissa muutoinkin kuin tarkalla työajan valvonnalla. Näissä tapauksissa tehdään kuitenkin tapauskohtaista harkintaa annetun selvityksen perusteella, jolloin hakemuksen käsittely voi kestää hieman kauemmin.

 • Kun työskentelet osa-aikaisesti tai sivutoimisesti yrittäjänä, voit silti hakea päivärahaa. Palkka ja työtulot vähentävät päivärahaa, mutta sitä useimmiten kuitenkin myös jää maksettavaksi.

  Muista siis pitää työnhakusi voimassa TE-toimistossa ja jatka päivärahan hakemista normaalisti.

 • Jos olet työtön ja saat lasten kotihoidon tukea, vähennetään se aina sinulle maksetusta työttömyysetuudesta. Jos puolisosi saa lasten kotihoidon tukea, eikä puoliso itse hoida lasta, vähennetään puolisosi saama kotihoidon tuki sinun työttömyysetuudesta. Jos lapsi on siis säännöllisesti osankin aikaa hoidossa kodin ulkopuolella, puolison saama lasten kotihoidon tuki vähennetään hakijan työttömyyspäivärahasta.

  Puolisoiksi katsotaan henkilöt, jotka ovat keskenään avioliitossa tai avoliitossa. Myös samaa sukupuolta olevan avopuolison saama lasten kotihoidon tuki voidaan vähentää hakijan päivärahasta. 

 • Jos olet poissa työmarkkinoilta yli kuusi kuukautta ilman hyväksyttävää syytä, menetät keräämäsi työssäoloehdon, emmekä voi maksaa sinulle ansiopäivärahaa.

  Tyypillisesti käy niin, että työntekijä saa erokorvauksen ja jättää ilmoittautumatta työnhakijaksi. Kun erokorvaus loppuu, haetaan ansiopäivärahaa, mutta sitä ei saa, koska ei ole ollut työmarkkinoilla.

  Olet työmarkkinoilla, jos olet esimerkiksi työssäoloehtoon luettavassa työssä, työllistyt yritystoiminnassa, olet työllistymistä edistävässä palvelussa tai olet työttömänä työnhakijana työ- ja elinkeinotoimistossa. Sinulla on hyväksyttävä syy työmarkkinoilta poissaololle sairauden, laitoshoidon, kuntoutuksen, asevelvollisuuden, siviilipalveluksen, päätoimisten opintojen, apurahakauden, lapsen syntymän, enintään kolmivuotiaan lapsen hoidon tai muun näihin verrattavan syyn takia. 

 • Voit työskennellä lyhyen aikaa matalammin palkatussa työssä ilman, että ansiopäivärahasi pienenee. Tämä toimii kuitenkin myös toiseen suuntaan. Jos työskentelet lyhyen aikaa aiempaa paremmin palkatussa työssä, ei päivärahasi välttämättä nouse. Lue lisää siitä, milloin ansiopäiväraha lasketaan uudelleen ja milloin ei.

 • Sinulla ei ole oikeutta työttömyysetuuteen siltä ajalta, jolta sinulla on oikeus saada irtisanomisajan palkkaa tai sitä vastaavaa korvausta.

  Lomautetun työnantaja saa vähentää irtisanomisajasta 14 päivää, jos työntekijä on lomautettu lain tai sopimuksen mukaista yli 14 päivän lomautusilmoitusaikaa käyttäen. Jos lomautusilmoitusaika on siis tasan 14 päivää, ei sitä voida vähentää irtisanomisajasta ollenkaan, eikä päivärahaa voida siltä ajalta maksaa.

 • Sairauspäiväraha estää työttömyysetuuden maksamisen. Jos olet ollut työttömyysetuuden saajana ennen sairauspäivärahan alkamista, voit hakea ansiopäivärahaa sairauspäivärahan omavastuuajalle.

 • Työssäoloehto on työttömyysetuuden maksamisen välttämätön edellytys. Pääsääntöisesti työssäoloehto kertyy, kun olet työssä. Jos työssä ollessasi saat osasairauspäivärahaa, ei työtä siltä ajalta voida lukea työssäoloehtoon.

 • Työssäoloehto on työttömyysetuuden maksamisen välttämätön edellytys. Pääsääntöisesti työssäoloehto kertyy, kun olet työssä. Jos työssä ollessasi saat työ- tai virkaehtosopimuksen perusteella alennettua sairausajan palkkaa, ei työtä siltä ajalta voida lukea työssäoloehtoon.

 • Kun vaihdat työttömyyskassaa, muista liittyä toiseen työttömyyskassaan kuukauden kuluessa siitä, kun erosit aiemmasta kassasta. Jos ylität määräajan, menetät aiemmin keräämäsi työssäoloehdon.

 • Jos työskentelet perheenjäsenesi yrityksessä ja asut hänen kanssaan samassa taloudessa, voit työttömyysturvalakia sovellettaessa olla yrittäjä. Tämä tarkoittaa sitä, että palkansaajakassan jäsenenä et kerää työssäoloehtoa. Silloin emme voi maksaa sinulle ansiopäivärahaa, jos jäät työttömäksi.

  Kun olet yrittäjä, TE-toimisto arvioi, missä määrin yrityksessä työskentely vaikuttaa mahdollisuuksiisi hakea kokoaikatyötä. TE-toimisto voi katsoa, että olet päätoiminen yrittäjä, jolloin emme voi maksaa päivärahaa, vaikka olisit muussa työssä täyttänyt palkansaajan työssäoloehdon.

  Lakimuutoksella 1.7.2019 parannettiin yrittäjän perheenjäsenien asemaa työttömyysturvassa. Lakimuutoksen myötä ei omistava yrityksessä työskentelevä perheenjäsen on palkansaaja. Yrittäjästatus kuitenkin säilyy niillä yrittäjän perheenjäsenillä, joilla on omistusta yrityksessä ja niillä, jotka ovat yrittäjiä yrittäjien eläkelakien mukaan.

Oliko tästä hyötyä?

Kiitos!

Kiitos!