Miten lakko vaikuttaa ansiopäivärahaan?

Jos työntekosi estyy lakon vuoksi, riippuu oikeutesi ansiopäivärahaan siitä, pyritäänkö työtaistelulla vaikuttamaan sinun työehtoihisi tai -oloihisi. Jos pyritään, niin emme voi maksaa ansiopäivärahaa lakon ajalta.  

Silloin kun lakko ei estä päivärahan maksamista, maksamisen edellytys on, että ilmoittaudut työriidan ajaksi TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi. 

Työriita ja työtaistelutoimenpiteet

Työriita voi syntyä, jos työnantaja ja työntekijät ovat erimielisiä työ- ja palkkasuhteiden kehittämisestä. Työriita voi johtaa työtaistelutoimenpiteisiin, joilla pyritään vaikuttamaan toiseen osapuoleen. Työtaistelutoimenpiteitä voidaan toteuttaa eri tavoin. Esimerkiksi ylityökielto on yksi esimerkki työtaistelutoimenpiteestä. 

Kun työntekijät keskeyttävät työnteon työriidan vuoksi, on kyseessä lakko. Jos taas työnantaja keskeyttää työnteon, on kyseessä työsulku

Työriidan vaikutus päivärahaan

Emme voi maksaa sinulle päivärahaa, jos:

  • olet välittömästi joutunut työttömäksi lakon tai työsulun vuoksi, eli kyseisen työriidan tarkoituksena on aikaansaada muutoksia sinun työ- ja palkkasuhteisiin;

  • olet välillisesti joutunut työttömäksi lakon tai työsulun vuoksi, mutta kyseisen työriidan tarkoituksena on aikaansaada muutoksia myös sinun työ- ja palkkasuhteisiin.

Voimme yleisten edellytysten täyttyessä maksaa päivärahaa esimerkiksi silloin, jos palkanmaksu keskeytyy työriidan vuoksi ja:

  • olet ollut kokonaan työtön jo ennen työriitaa, tai;

  • sinut on lomautettu jo ennen työriitaa (edellyttää, että lomautusilmoitus on annettu ennen työsulkuilmoitusta), tai;

  • työntekosi estää sellainen lakko tai työsulku, jolla ei ole riippuvuussuhdetta sinun työehtoihin tai työoloihin. Tässä on kyse niin sanotusta jalkautustilanteesta. Työsopimuslain mukaan työntekijällä on tässä tilanteessa oikeus saada palkkansa enintään seitsemältä päivältä. Siltä ajalta, jolta saat palkkaa, et voi saada ansiopäivärahaa. Muista kuitenkin ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi työvoimaviranomaiselle. Jos jalkautustilanne jatkuu, voit hakea ansiopäivärahaa. Jalkautustilanteissa emme käytä työttömyysturvalain mukaista omavastuuaikaa.

Lakkoavustus

Lakkoavustus on ammattiliiton maksama veroton tai verollinen korvaus. Sitä maksetaan hakemuksesta ammattiliiton jäsenille, joiden palkanmaksu on keskeytynyt lakon vuoksi.

Lakkoavustus ei ole työttömyyskassojen maksama korvaus. YTK on työttömyyskassa, joten meiltä et voi hakea lakkoavustusta.

Työnantajan palkanmaksuvelvollisuus

Työsopimuslain mukaan työnantaja on velvollinen maksamaan täyden palkan enintään seitsemältä päivältä, jos työnteon estymisen syynä on toisten työntekijöiden työtaistelutoimenpide ja jos työtaistelutoimilla ei ole riippuvuussuhdetta sinun työehtoihin.

Jos olet YTK-yhdistyksen jäsen, voit tiedustella sieltä tarkemmin työtaistelutoimenpiteen vaikutuksista työnantajan palkanmaksuvelvollisuuteen. 

Ajalta, jolta sinulla on lain mukaan oikeus palkkaan,  me emme voi maksaa ansiopäivärahaa. 

Työriidan vaikutus jäsenyyteen työttömyyskassassa

Työtaistelutoimenpiteisiin osallistumisesta jokainen voi päättää itse. Toimenpiteeseen ei ole pakko osallistua.

Jos olet ammattiliiton jäsen, etkä osallistu työtaistelutoimenpiteeseen, voi liitto säännöistään riippuen päättää jäsenyytesi liitossa. Työttömyyskassan jäsenyyttä ei tällä perusteella voida päättää.

Epäasiallinen kohtelu

Työtaistelutoimenpiteiden aikana tunteet voivat kuumentua. Siksi voit mahdollisesti joutua kohtaamaan epäasiallista kohtelua tai kielenkäyttöä. Voit vastata huonoon kohteluun toteamalla, että pidät käytöstä epäasiallisena etkä voi sellaista hyväksyä. 

Selvitä, onko työpaikallasi toimintamalli siihen, miten tulee toimia, jos koet häirintää tai epäasiallista kohtelua ja toimi sen mukaan. Voit myös ilmoittaa epäasiallisesta kohtelusta esimiehelle ja työsuojeluvaltuutetulle, tai ottaa yhteyttä työsuojelupiiriin.

Oliko tästä hyötyä?

Kiitos!

Kiitos!