Miten lomautus vaikuttaa ansiopäivärahaan?

Myös lomautettuna voit hakea ansiopäivärahaa. Lomautettu henkilö on työttömyysturvalain näkökulmasta työtön, joten lähes kaikki työttömiä koskevat säännöt soveltuvat suoraan myös lomautettuihin. Muutama pieni poikkeus on olemassa.

Lomautuksen erilaiset muodot

Sinut voidaan lomauttaa kokoaikaisesti, viikottaista työaikaa lyhentämällä tai päivittäistä työaikaa lyhentämällä. Käytännössä voi toteutua myös näiden erilaisia yhdistelmiä.

Jos sinut lomautetaan kokoaikaisesti, voimme maksaa täyttä päivärahaa lomautuksen ajan. 

Jos sinut lomautetaan viikoittaista työaikaa lyhentämällä, tarkoittaa se sitä, että teet kalenteriviikon aikana täysiä työpäiviä ja sinulla on myös yksi tai useampi täysi lomautuspäivä. Tällaisten lomautusten aikana maksamme lomautuspäiviltä päivärahan täysimääräisenä, mutta työpäiviltä päivärahaa ei makseta ollenkaan.

Lomautus voidaan toteuttaa myös siten, että päivittäistä työaikaasi lyhennetään. Silloin voit työskennellä vaikka jokaisena arkipäivänä, mutta vähintään yhtenä päivänä työaikaasi on lyhennetty. Tällaisten lomautusten aikana voimme maksaa sinulle soviteltua päivärahaa. Tämä tarkoittaa sitä, että huomioimme saamasi tulot päivärahan määrässä. Voimme siis yhä maksaa päivärahaa, mutta vähemmän kuin kokonaan lomautettuna, koska sinulla on palkkatuloa työstäsi. Voit arvioida sovitellun päivärahan määrää laskurillamme.

Jos sinulla on kalenteriviikon aikana sekä kokonaan lomautettuja päiviä että lyhennettyjä työpäiviä, maksamme silloinkin soviteltua päivärahaa. Otamme silloin maksussa huomioon tulot sekä lyhennetyiltä että täysiltä työpäiviltä.

Lomautuksen vaikutus sovitellun päivärahan työaikarajaan

Soviteltua päivärahaa voidaan maksaa vain, jos työaika ei ylitä 80 % kokoaikaisen työntekijän työajasta. Normaalisti tätä työaikarajaa tarkastellaan koko sovittelujakson ajalla. Tästä on poikkeuksena tilanteet, joissa lomautus toteutuu viikoittaista tai päivittäistä työaikaa lyhentämällä. Näissä tapauksissa työaikarajaa tarkastellaan kalenteriviikoittain.

Jos sinut on lomautettu lyhennetylle työviikolle, työaikasi ylittymistä tarkastellaan kalenteriviikoittain ns. ansaintaperusteisesti. Tämä tarkoittaa, että tekemäsi työtunnit huomioidaan sillä viikolla, jolloin olet todellisuudessa ne tehnyt. Jos olet lomautettu lyhennetylle työpäivälle ja päivärahasi maksetaan soviteltuna, työaikarajaa tarkastellaan ns. maksuperusteisesti. Maksuperusteisessa tarkastelussa tekemäsi työtunnit huomioidaan vasta sillä kalenteriviikolla, jolloin niistä on maksettu sinulle palkka.

esimerkki 1: lomautus viikoittaista työaikaa lyhentämällä

Henkilö A on lomautettu viikoittaista työaikaa lyhentämällä. A on töissä siten, että hän tekee neljä täyttä työpäivää viikossa ja on yhden kokonaisen päivän lomautettuna.

Ensin tarkistetaan, ylittyykö työaikaraja. Koska A tekee neljä täyttä kahdeksan tunnin työpäivää viikossa, hänen työaikansa on 4pv * 8h = 32 työtuntia viikossa. Tätä lukemaa verrataan viikoittaiseen enimmäistyöaikaan. A on lomautettu lyhennetylle työviikolle, joten työtunnit huomioidaan sillä viikolla, kun hän on ne todellisuudessa tehnyt.

Enimmäistyöaika on 80% kokoaikaisen työntekijän työajasta. A:n alalla kokoaikainen työaika on 40 tuntia viikossa, eli päivärahan työaikaraja on 40h/vko * 80% = 32 työtuntia viikossa.

A:n työtunnit viikossa 32h = sallittu enimmäistuntimäärä 32h. Sallittu 80% työaika ei siis ylity, eli päivärahaa voidaan maksaa.

A on lomautettu lyhennetylle työviikolle, eli hänen päivärahansa maksetaan lomautuspäiviltä täytenä. Työpäiviltä päivärahaa ei makseta ollenkaan.

Esimerkki 2: lomautus päivittäistä työaikaa lyhentämällä

Henkilö B on lomautettu päivittäistä työaikaa lyhentämällä. Hänen lomautuksensa on toteutettu siten, että hän tekee kerran viikossa kuuden tunnin työpäivän. Koska B:n tekemä työpäivä on vajaamittainen, on kyseessä lomautus lyhennetylle työpäivälle ja hänen päivärahansa maksetaan soviteltuna.

B hakee päivärahaa ajalta 1.6.-28.6. Hänelle on maksettu 10.6. palkkaa 24 työtunnilta.

Ensin tarkistetaan, ylittyykö päivärahan työaikaraja. Lomautetuilla työaikaa tarkastellaan aina kalenteriviikkokohtaisesti.

B on lomautettu lyhennetylle työpäivälle, eli tehdyt työt huomioidaan palkanmaksuajankohdan mukaisesti. B:n työpaikassa normaali kokoaikainen työaika on 37,5 tuntia viikossa. Päivärahan maksamista varten laskettava enimmäistyöaika on siten:

37,5h * 80% = 30 työtuntia viikossa.

Hakujakson aikana 10.6. maksettu 24h palkka on alle lasketun työaikarajan, eli päivärahaa voidaan maksaa koko hakemuskaudelta.

Päivärahaa voidaan maksaa koko hakujaksolta 1.-28.6. soviteltuna 10.6. maksetuilla palkkatuloilla.

Esimerkki 3: lomautus päivittäistä työaikaa lyhentämällä, työaikaraja ylittyy

Henkilö C on lomautettu päivittäistä työaikaa lyhentämällä. C tekee lomautuksen aikana töitä neljä tuntia päivässä viitenä päivänä viikossa. B:n työaika lomautuksen aikana on siis 4h * 5pv = 20h viikossa.

C hakee päivärahaa neljältä kalenteriviikolta ajalla 1.6.-28.6.2020. C:lle maksettiin 15.6. palkkaa yhteensä 80 työtunnilta.

Koska C on lomautettu päivittäistä työaikaa ​​​​​​​lyhentämällä, hänen päivärahansa maksetaan hänen palkkatuloillaan soviteltuna. Palkat vaikuttavat vähentävästi aina sen hakukauden päivärahaan, jonka aikana ne on maksettu. Myös tehdyt työtunnit huomioidaan työaikatarkastelussa vasta sillä viikolla, jolloin niistä on maksettu palkka.

Ennen kuin päivärahaa voidaan maksaa, tarkistetaan, ylittyykö C:n työaika. Verrataan siis palkanmaksupäivänä maksettuja työtunteja viikkokohtaiseen työaikarajaan.

C:n alalla kokoaikainen työaika on 40 tuntia viikossa, eli päivärahan työaikaraja on
40h/vko * 80% = 32 työtuntia viikossa.

C:lle on maksettu 15.6. palkkaa 80 työtunnilta, eli kalenteriviikkokohtainen työaikaraja ylittyy.
80h > 32h

Palkanmaksuviikolle 15.-21.6. annetaan kielteinen päätös eikä päivärahaa voida maksaa.

Päivärahaa voidaan kuitenkin maksaa hakemuksen muilta viikoilta, jolloin työaika ei ylity. Näiltä viikoilta maksettavassa päivärahassa huomioidaan kuitenkin hakujakson aikana maksettu palkka.

Päivärahaa maksetaan ajalta 1.-14.6. ja 22.-28.6. soviteltuna 15.6. maksetuilla palkoilla. Palkanmaksuviikolle 15.6.-21.6. annetaan kielteinen päätös työaikarajan ylittymisestä eikä päivärahaa makseta kyseiseltä viikolta.

Oliko tästä hyötyä?

Kiitos!

Kiitos!