Miten lomautus vaikuttaa ansiopäivärahaan?

Myös lomautettuna voit hakea ansiopäivärahaa. Lomautettu henkilö on työttömyysturvalain näkökulmasta työtön, joten lähes kaikki työttömiä koskevat säännöt soveltuvat suoraan myös lomautettuihin. Muutama pieni poikkeus on olemassa.

Lomautuksen erilaiset muodot

Sinut voidaan lomauttaa kokoaikaisesti, viikottaista työaikaa lyhentämällä tai päivittäistä työaikaa lyhentämällä. Käytännössä voi toteutua myös näiden erilaisia yhdistelmiä.

Jos sinut lomautetaan kokoaikaisesti, voimme maksaa täyttä päivärahaa lomautuksen ajan. 

Jos sinut lomautetaan viikoittaista työaikaa lyhentämällä, tarkoittaa se sitä, että teet kalenteriviikon aikana täysiä työpäiviä ja sinulla on myös yksi tai useampi täysi lomautuspäivä. Tällaisten lomautusten aikana maksamme lomautuspäiviltä päivärahan täysimääräisenä, mutta työpäiviltä päivärahaa ei makseta ollenkaan.

Lomautus voidaan toteuttaa myös siten, että päivittäistä työaikaasi lyhennetään. Silloin voit työskennellä vaikka jokaisena arkipäivänä, mutta vähintään yhtenä päivänä työaikaasi on lyhennetty. Tällaisten lomautusten aikana voimme maksaa sinulle soviteltua päivärahaa. Tämä tarkoittaa sitä, että huomioimme saamasi tulot päivärahan määrässä. Voimme siis yhä maksaa päivärahaa, mutta vähemmän kuin kokonaan lomautettuna, koska sinulla on palkkatuloa työstäsi. Voit arvioida sovitellun päivärahan määrää laskurillamme.

Jos sinulla on kalenteriviikon aikana sekä kokonaan lomautettuja päiviä että lyhennettyjä työpäiviä, maksamme silloinkin soviteltua päivärahaa. Otamme silloin maksussa huomioon tulot sekä lyhennetyiltä että täysiltä työpäiviltä.

Lomautuksen vaikutus sovitellun päivärahan työaikarajaan

Voimme maksaa soviteltua päivärahaa vain, jos työaikasi ei ylitä 80 % kokoaikaisen työntekijän työajasta. Normaalisti tätä työaikarajaa tarkastellaan koko sovittelujakson ajalla. Tästä on poikkeuksena lomautus, joka toteutuu päivittäistä tai viikoittaista työaikaa lyhentämällä. Silloin tarkastelemme työaikarajaa poikkeuksellisesti kalenteriviikoittain.

Tarkastelemme työaikarajaa  siten, että vertaamme tekemiäsi työtunteja maksetun palkan perusteena oleviin tunteihin.

Esimerkki 1: lomautus viikoittaista työaikaa lyhentämällä

Henkilö A on lomautettu viikoittaista työaikaa lyhentämällä. A on töissä siten, että hän tekee neljä täyttä työpäivää viikossa ja on yhden kokonaisen päivän lomautettuna.

Ensin tarkistetaan, ylittyykö työaikaraja. Koska A tekee neljä täyttä kahdeksan tunnin työpäivää viikossa, hänen työaikansa on 4pv * 8h = 32 työtuntia viikossa. Tätä lukemaa verrataan viikoittaiseen enimmäistyöaikaan. A on lomautettu lyhennetylle työviikolle, joten työtunnit huomioidaan sillä viikolla, kun hän on ne todellisuudessa tehnyt.

Sovittelun työaikaraja on 80% kokoaikaisen työntekijän enimmäistyöajasta. A:n alalla kokoaikainen työaika on esimerkiksi 40 tuntia viikossa, eli päivärahan työaikaraja on 40h/vko * 80% = 32 työtuntia viikossa.

A:n työtunnit viikossa on 32 tuntia. Sallittu 80% työaika ei ylity, joten estettä päivärahan maksulle ei ole.

Esimerkki 2: lomautus päivittäistä työaikaa lyhentämällä

Henkilö B on lomautettu päivittäistä työaikaa lyhentämällä. Hänen lomautuksensa on toteutettu siten, että hän tekee kerran viikossa kuuden tunnin työpäivän. Koska B:n tekemä työpäivä on vajaamittainen, on kyseessä lomautus lyhennetylle työpäivälle ja hänen päivärahansa maksetaan soviteltuna.

B hakee päivärahaa kesäkuulta. Hänelle on kesäkuussa maksettu palkkaa 24 työtunnilta.

Ensin tarkistetaan, ylittyykö sovitellun päivärahan työaikaraja. Työaikaa tarkastellaan kalenteriviikkokohtaisesti.

B on lomautettu lyhennetylle työpäivälle, eli tehdyt työtunnit huomioidaan palkanmaksuajankohdan mukaisesti. B:n työpaikassa normaali kokoaikainen työaika on 37,5 tuntia viikossa. Päivärahan maksamista varten laskettava enimmäistyöaika on siten:

37,5h * 80% = 30 työtuntia viikossa.

Hakujakson aikana maksettu 24 tunnin palkka on alle lasketun työaikarajan, eli päivärahaa voidaan maksaa koko hakemuskaudelta.

Esimerkki 3: lomautus päivittäistä työaikaa lyhentämällä, työaikaraja ylittyy

Henkilö C on lomautettu päivittäistä työaikaa lyhentämällä. C tekee lomautuksen aikana töitä neljä tuntia päivässä viitenä päivänä viikossa. B:n työaika lomautuksen aikana on siten 4h * 5pv = 20h viikossa.

C hakee päivärahaa neljältä kalenteriviikolta. Hakujaksolla C:lle on maksettu palkkaa yhteensä 80 työtunnilta.

Sovitellun päivärahan työaikaraja tarkistetaan vertaamalla  maksetun palkan perusteena olevia työtunteja viikkokohtaiseen työaikarajaan.

C:n alalla kokoaikainen työaika on esimerkiksi 40 tuntia viikossa, eli päivärahan työaikaraja on 40h/vko * 80% = 32 työtuntia viikossa.

Hakujaksolla C:lle on maksettu palkkaa 80 työtunnilta, eli kalenteriviikkokohtainen työaikaraja ylittyy. Palkanmaksuviikolle annetaan kielteinen päätös eikä päivärahaa voida maksaa.

Päivärahaa voidaan kuitenkin maksaa hakemuksen muilta viikoilta, jolloin työaika ei ylity. Näiltä viikoilta maksettavassa päivärahassa huomioidaan  hakujakson aikana maksettu palkka.

Oliko tästä hyötyä?

Kiitos!

Kiitos!