Miten sairastuminen tai työkyvyttömyys vaikuttavat ansiopäivärahaan?

Sairastuminen ja loukkaantumiset ovat ikäviä asioita, jotka voivat osua kenen tahansa kohdalle. Pienillä flunssilla ja loukkaantumisilla ei ole vaikutusta päivärahaoikeuteen. Sairaalahoitoa vaativat tilanteet ja työkyvyttömyys voivat kuitenkin tuntua myös työttömyysturvan puolella.

Mitä tehdä, jos ansiopäivärahan hakijana sairastut tai loukkaannut?

Lyhytaikainen sairastuminen tai pieni loukkaantuminen eivät vaikuta etuusoikeuteen. Käy tarvittaessa lääkärillä ja hoida itsesi kuntoon. 

Jos sairaus kestää tasan tai alle 10 päivää, merkitse ansiopäivärahahakemuksen päiväkohtaisiin tietoihin sairauspäivien kohdalle “Sairaana”. Varaudu toimittamaan meille pyydettäessä lääkärintodistus. Jos olet ollut osa-aikatyössä, ilmoita hakemuksessa mahdollinen sairausajan palkka.

Jos sairaus kestää yli 10 päivää, merkitse ansiopäivärahahakemuksen päiväkohtaisiin tietoihin sairauspäivien kohdalle “Sairaana”. Hae sairauspäivärahaa Kelasta.

Jos sairastuminen tai loukkaantuminen on niin vakavaa, että joudut sairaalaan tai muuhun laitoshoitoon, ilmoita myös siitä hakemuksessa. Kun olet laitoshoidossa, et lain mukaan ole työmarkkinoiden käytettävissä. Tällaisella ajalla sinulla ei ole oikeutta ansiopäivärahaan.

Työkyvyttömyys

Sairaus ja työkyvyttömyys ovat eri asiat. Jos olet työkyvytön, sinulla ei ole oikeutta ansiopäivärahaan.

Teemme ratkaisun työkyvyttömyydestäsi sen perusteella, onko sinut todettu sairausvakuutuslain tai kansaneläkelain mukaisesti työkyvyttömäksi. Toisin sanoen työttömyyskassa ei tee päätöstä siitä, oletko työkyvytön vai et.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että emme arvioi työkyvyttömyyttä pelkän lääkärintodistuksen perusteella. Lääkärintodistuksen mukaan voit olla työkyvytön, mutta jos asiasta ei ole Kelan tai eläkeyhtiön ratkaisua, emme voi todeta sinua työkyvyttömäksi tai terveeksi.

Käytännössä olet työttömyysturvalain näkökulmasta työkyvytön, jos saat sairausvakuutuslain mukaista sairauspäivärahaa tai osasairauspäivärahaa tai kansaneläkelain mukaista työkyvyttömyyseläkettä tai kuntoutustukea taikka täyden työkyvyttömyyden perusteella maksettavaa etuutta jonkin muun lain nojalla.

Työttömyysturvassa olet työkyvytön myös silloin, jos sinut on todettu sairausvakuutuslain, työeläkelain tai kansaneläkelain mukaisesti työkyvyttömäksi, vaikka näiden lakien perusteella sinulle ei olisi etuutta maksettu. Emme siis voi maksaa ansiopäivärahaa, jos sinut on todettu työkyvyttömäksi, mutta etuus on jätetty maksamatta tulojen vähäisyyden vuoksi tai kun etuutta maksetaan vasta sen jälkeen, kun työkyvyttömyys on kestänyt yhdenjaksoisesti vähintään 55 päivää. 

Työkyvyttömyyseläke voidaan myöntää sellaiselle henkilölle, joka on pysyvästi sokea tai liikuntakyvytön, samoin kuin henkilölle, joka sairautensa, vikansa tai vammansa vuoksi on pysyvästi niin avuttomassa tilassa, ettei voi tulla toimeen ilman toisen henkilön apua. Tällaisissa tilanteissa työkyvyttömyys ei estä ansiopäivärahan maksamista. Työkyvyttömyyseläke kuitenkin vähennetään työttömyysetuudesta.

Poikkeus työkyvyttömyyden pääsääntöön

Työkyvyttömyys ei estä ansiopäivärahan maksamista, jos:

  1. olet saanut sairauspäivärahaa enimmäisajan;
  2. olet edelleen terveydellisistä syistä kykenemätön työhösi;
  3. työkyvyttömyyseläkehakemuksesi on vireillä tai hylätty.

Tätä poikkeusta sovelletaan vain, jos nämä kaikki kolme edellytystä täyttyvät.

Jos työsuhteesi on voimassa, edellytetään lisäksi, että työnantajalla ei ole tarjolla työkykyäsi vastaavaa työtä.

Sairauspäivärahan omavastuuaika

Sairauspäivärahaa voidaan maksaa työkyvyttömyyden ajalta lukuun ottamatta omavastuuaikaa todetun työkyvyttömyyden alussa. Sairauspäivärahan omavastuuaika on työkyvyttömyyden alkamispäivä ja yhdeksän sitä lähinnä seuraavaa arkipäivää. Arkipäiviin lasketaan myös lauantait, mutta ei arkipyhiä.

Voimme maksaa ansiopäivärahaa tällaisilta sairauspäivärahan omavastuuajalta, jos olet saanut ansiopäivärahaa välittömästi ennen sairauspäivärahan omavastuuajan alkamista. 

Oliko tästä hyötyä?

Kiitos!

Kiitos!