Miten sosiaalietuudet vaikuttavat ansiopäivärahaan?

Saamasi sosiaalietuus voi vaikuttaa ansiopäivärahaan kolmella eri tavalla. Sosiaalietuus voi estää päivärahan maksamisen tai se voi vähentää maksettavaa päivärahaa. Voi myös olla niin, että etuudella ei ole mitään vaikutusta ansiopäivärahaan.

Seuraavat sosiaalietuudet estävät ansiopäivärahan saamisen:

 • äitiys-, isyys- tai vanhempainraha

 • erityishoito- ja erityisäitiysraha

 • koulutustuki

 • työttömyyseläke

 • Suomesta myönnetty täysi työkyvyttömyyseläke

 • työuraeläke

 • täysi vanhuuseläke

 • varhennettu vanhuuseläke

 • yksilöllinen varhaiseläke

 • takuueläke eläkkeen täydennyksenä

 • eläketuki

 • sairausvakuutuslain mukainen päiväraha

 • tapaturmavakuutuslain mukainen päiväraha

 • liikennevakuutus- ja tapaturmavakuutuslain mukainen ansionmenetyskorvaus

 • kuntoutusraha ja sitä vastaava ansionmenetyskorvaus

 • luopumistuki

 • sukupolvenvaihdoseläke

Seuraavat sosiaalietuudet vähentävät ansiopäivärahan määrää:

 • lasten kotihoidon tuki

 • joustava hoitoraha

 • opintotuki (Pääsääntöisesti opintotukea ja työttömyyspäivärahaa ei makseta samalta ajalta. Lue tarkemmin opintojen ja työttömyyden yhdistämisestä.)

 • osatyökyvyttömyyseläke

 • toisesta valtiosta maksettava työkyvyttömyysetuus

 • osa-aikaeläke

 • vanhuuseläke (ei täysi)

 • vanhuuseläke, jota ei ole myönnetty täysien palvelusvuosien perusteella

 • työnantajan järjestämä lisäeläke

 • luopumiseläke

 • luopumiskorvaus

 • liikennevakuutuslain mukainen ansionmenetyskorvaus ja työkyvyttömyyseläke, jota ei ole myönnetty täyden työkyvyttömyyden perusteella

 • sotilasvammalain mukainen päiväraha, jota ei ole myönnetty täyden työkyvyttömyyden perusteella

 • sotilastapaturmalain nojalla maksettava korvaus

 • tapaturmavakuutuslain mukaisen elinkoron täydennyskorkoa vastaava osa, jota ei ole myönnetty täyden työkyvyttömyyden perusteella

 • tapaturmaeläke, jota ei ole myönnetty täyden työkyvyttömyyden perusteella

 • rikosvahinkolain mukainen ansionmenetyskorvaus

 • potilasvahinkolain mukainen korvaus työansion menetyksestä

 • takuueläke, jos se on myönnetty jonkin edellä mainitun etuuden täydennykseksi

Lasten kotihoidon tuki

Vähennämme lasten kotihoidon tuen päivärahastasi, jos kotihoidon tuki maksetaan sinulle tai puolisollesi. Emme vähennä päivärahastasi puolison saamaa tukea, jos:

• puolisokin on työttömänä
• puoliso saa kotihoidon tuen lisäksi äitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa
• puoliso hoitaa lasta itse, eikä puolisolla tämän vuoksi ole oikeutta työttömyysetuuteen

Puolison edellytetään todella hoitavan lasta kotona. Jos lapsi on säännöllisesti osankin aikaa hoidossa kodin ulkopuolella, joudumme vähentämään kotihoidon tuen ansiopäivärahastasi.

Myös puolison opinnot ja vähäinenkin yritystoiminta tai osa-aikainen työskentely aiheuttavat sen, että vähennämme puolisolle myönnetyn lasten kotihoidon tuen sinun ansiopäivärahastasi. 

Seuraavat sosiaalietuudet eivät vaikuta päivärahan määrään:

 • perhe-eläkkeet

 • vammaisetuuksista annetun lain mukainen eläkettä saavan hoitotuki

 • työtapaturma- ja ammattitautilain ja maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain mukainen haittaraha

 • sotilasvammalain mukainen elinkorko ja täydennyskorko

 • vammaisetuuksista annetun lain mukainen vammaistuki

 • eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain mukainen asumistuki

 • yleisestä asumistuesta annetun lain mukainen asumistuki

 • lapsilisälain mukainen lapsilisä

 • toimeentulotuesta annetun lain mukainen toimeentulotuki

 • sotilasavustuslain mukainen sotilasavustus

 • työtapaturma- ja ammattitautilain, maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain sekä sotilasvammalain mukaiset kustannusten korvaukset

 • työeläkelakien mukainen osittainen varhennettu vanhuuseläke

 • liikkuvuusavustuksena maksettava työttömyysetuus

 • ansiopäivärahasta ei vähennetä vastaavia toisen valtion lainsäädännön mukaan maksettavaa etuoikeutettua tuloa

 • epidemiakorvaus

 • Oma vapaaehtoinen eläkevakuutus (ei työnantajan järjestämä)

Toimeentulotuen vaikutus päivärahaan

Työttömyysturvalain mukaan toimeentulotukea ei vähennetä päivärahasta.

Kela voi kuitenkin toimeentulotuesta annetun lain perusteella periä ansiopäivärahan siltä ajalta, jolta on maksettu toimeentulotukea ennakkona tulossa olevaa päivärahaa vastaan.

Vaikka toimeentulotukea ei siis vähennetä päivärahasta, voidaan päivärahasta kuitenkin kuitata ennakkona myönnetty toimeentulotuki.

Oliko tästä hyötyä?

Kiitos! Halutessasi voit kirjoittaa alla olevaan kommenttikenttään tarkempaa palautetta. Palautteen avulla voimme kehittää sivustoamme entistä paremmaksi.

Kiitos palautteestasi! Halutessasi voit kirjoittaa alla olevaan kommenttikenttään tarkemmin, millaista tietoa olisit kaivannut. Palautteen avulla voimme kehittää sivustoamme entistä paremmaksi.