Paljonko ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa maksetaan?

Ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha muodostuu perusosasta (37,21 €) sekä ansio-osasta. Keskimäärin ansiosidonnainen työttömyyskorvaus on noin 67-77 € päivässä. Voit arvioida ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan suuruuden käyttämällä laskuriamme

Ansio-osan suuruus lasketaan palkkasi perusteella laissa määriteltyjen sääntöjen avulla. Laskennassa käytettävä palkka ei siis ole suoraan verrattavissa siihen palkkasummaan, joka sinulle on maksettu.

Huomioimme palkan vähintään työssäoloehdon täyttävältä jaksolta.

Ensin vähennetään osat, joiden ei katsota olevan osa vakiintunutta palkkaa. Näitä voivat olla esim. lomarahat ja lomakorvaukset.

Lisäksi palkkaan tehdään 4,40 %:n lakisääteinen vähennys.

Näin saamme laskettua päivärahan perusteena olevan palkan työssäoloehdon täyttävältä jaksolta. Kun palkka jaetaan jaksolla olevien laskennallisten työpäivien lukumäärällä, saamme päiväpalkan. Vasta tämän avulla voimme laskea ansio-osan suuruuden.

Ansio-osa on 45 prosenttia päiväpalkan ja perusosan erotuksesta.

Päivärahaa maksetaan enimmillään viideltä päivältä per kalenteriviikko.

Esimerkki 1

Ennakonpidätyksenalainen palkka työssäoloehdon täyttävällä jaksolla on 18 750 €. Jaksolla on 130 työpäivää ja ansioihin sisältyy lomakorvaus 2 500 €.

Ensin vähennämme palkasta (18 750 €) lomakorvauksen (2 500 €). Jäljelle jää 16 250 €.

Teemme lakisääteisen vähennyksen (4,40 %), jolloin summaksi jää 15 535 €.

Tämä jaetaan jaksoon sisältyvillä laskennallisilla työpäivillä (130). Näin saadaan päiväpalkka, joka on 119,50 €.

Päiväpalkasta (119,50 €) vähennämme perusosan (37,21 €). Erotus (82,29€) kerrotaan 45 prosentilla, jolloin saadaan ansio-osaksi 37,03 €.

Kun lisäämme perusosaan (37,21 €) ansio-osan (37,03 €), saamme ansiopäivärahan suuruudeksi 74,24 €.

18 750,00 € - 2 500,00 € = 16 250,00 €
16 250,00 € x 0,956 = 15 535 €
15 535 € ÷ 130 = 119,50 €
119,50 € - 37,21 € = 82,29 €
82,29 € x 0,45 = 37,03 €
37,21 € + 37,03 € = 74,24 €

Taitekohta

Jos tulosi kuukaudessa ovat yli 3 534,95 €, on laskenta hieman monimutkaisempi. Tähän taitekohdaksi määriteltyyn summaan (3 534,95 €) asti päivärahasi ansio-osaan lasketaan 45 % perusosan ylittävästä tulosta. Taitekohdan ylittävästä summasta vastaava osuus on 20 %.

Päivää kohden taitekohdan raja on 164,42 €, joka saadaan jakamalla 3 534,95 € kuukauden työpäivillä, esimerkissä luvulla 21,5.

Esimerkki 2 taitekohta

Ennakonpidätyksenalainen palkka työssäoloehdon täyttävällä jaksolla on 28 125 €. Jaksolla on 130 työpäivää ja ansioihin sisältyy lomakorvaus 3 750.

Ensin vähennämme palkasta (28 125 €) lomakorvauksen (3 750 €). Jäljelle jää 24 375 €.

Teemme lakisääteisen vähennyksen (4,40 %), jolloin summaksi jää 23 302,50 €.

Tämä jaetaan jaksoon sisältyvillä työpäivillä (130). Näin saadaan päiväpalkka, joka on 179,25 €.

Ensin lasketaan ansio-osa taitekohtaan (3 534,95 €) saakka. Taitekohdan päiväpalkasta (164,42 €) vähennämme perusosan (37,21 €) . Erotus (127,21 €) kerrotaan 45 prosentilla, taitekohdan alittavan ansio-osan suuruudeksi saadaan 57,24 €.

Taitekohdan ylittävästä palkan osuudesta laskemme ansio-osan vähentämällä päiväpalkasta (179,25 €) taitekohdan päiväpalkan (164,42 €). Erotuksen (14,83 €) kerromme 20 prosentilla. Ansio-osan taitekohdan ylittävä osa on siis 2,92 €.

Päiväraha saadaan laskemalla yhteen perusosa (37,21 €), taitekohdan alittava ansio-osa (57,24 €) sekä taitekohdan ylittävä ansio-osa (2,92 €). Näin ansiopäivärahan suuruudeksi saadaan 97,37 €.

28 125,00 € - 3 750,00 € = 24 375,00 €
24 375,00 € x 0,956 = 23 302,50 €
23 329,31 € ÷ 130 =179,25 €

164,42 € - 37,21 € = 127,21 €
127,21 € x 0,45 = 57,24 €

179,25 € - 164,42 € = 14,83 €
14,83 € x 0,20 = 2,97 €

37,21 € + 57,24 € + 2,97 € = 97,42 €

Vuositulo

Jos työ ja siitä saatava palkkatulo on ollut kausiluonteista, päivärahan perusteena käytetään työttömyyttä välittömästi edeltäneisiin 12 kuukauteen kohdistuvaa vuosituloa.

Työ ja siitä saatava palkkatulo on kausiluonteista, jos työtä luonnonolosuhteiden vuoksi tai muusta vastaavasta syystä voidaan tehdä vain tiettyyn aikaan vuodesta ja jos työmäärä ja työstä saatu palkkatulo tästä syystä ovat huomattavasti tavanomaista suuremmat.

Vuositulomäärittelyssä otemme huomioon määrittelyjaksolla saadun palkkatulon sekä myös kaiken muun palkkaan rinnastettavan henkilökohtaisen tulon. Vuositulomää­rittelyssä otetaan siis huomioon kaikki ne tulolajit, jotka olet saanut työsuhteeseen pe­rustuen korvauksena tehdystä työstä. Vuositulomäärittelyssä emme vähennä palkasta esi­merkiksi lomarahaa, lomaltapaluurahaa tai vuosilomakorvausta, jotka muuten säännönmukaisesti vähennetään vakiintuneeseen palkkaan perustuvassa palkanmäärittelyssä.

Vuositulomäärittely ei tapahdu pelkästään palkkatulojen perusteella, vaan otamme siinä huomioon myös joitain sosiaalietuuksia, ansionmenetyskorvauksia ja tukia. Valtioneuvoston asetuksessa on lueteltu tyhjentävästi ne etuudet, jotka otetaan huomioon vuositulomäärittelyssä. Nämä etuudet otetaan huomioon vain siltä osin, kun ne ovat ve­rollisia.

Vuositulomäärittely tapahtuu siten, että huomioon otetaan työttömyyttä välittömästi edeltäneisiin 12 kuukauteen kohdistuvaa vuositulo. Vuositulon kuukautta kohti laskettu määrä saadaan jakamalla vuositulo luvulla 12 ja päiväpalkka saadaan jakamalla kuukau­situlo luvulla 21,5.

Esimerkki 3 Vuositulomäärittely

Vuosityötulo 20 000 €
Muu huomioon otettava tulo 5 000 €

20 000 € x 0,956 = 19 120 €
19 120 € + 5 000 € =  24 120 €
24 120 € ÷ 12 = 2010 €
2010 € / 21,5 = 93,49 €

93,49 € - 37,21 € = 56,28 €
56,28 € x 0,45 = 25,32 €
37,21 € + 25,32 € = 62,53 €

Lapsikorotus

Ansiopäivärahaan voidaan maksaa lapsikorotus, jos sinulla on huollettavanasi 18 vuotta nuorempi lapsi. Lapsikorotuksen suuruus on yhdestä lapsesta on 7,01 €, kahdesta lapsesta yhteensä 10,29 € ja kolmesta tai useammasta lapsesta yhteensä 13,26 €.

Esimerkki 4

Ansiopäiväraha esimerkki 1:n mukaisesti:

18 750,00 € - 2 500,00 € = 16 250,00 €
16 250,00 € x 0,956 = 15 535 €
15 535 € ÷ 130 = 119,50 €
119,50 € - 37,21 € = 82,29 €
82,29 € x 0,45 = 37,03 €
37,21 € + 37,03 € = 74,24 €

Lapsikorotus yhdestä lapsesta:

74,24 € + 7,01 € = 81,25 €

Lapsikorotus kahdesta lapsesta:

74,24 € + 10,29 € = 84,53 €

Lapsikorotus kolmesta tai useammasta lapsesta:

74,24 € + 13,26 € = 87,50 €

Oliko tästä hyötyä?

Kiitos!

Kiitos!