Palkkatuki ja ansiopäiväraha

TE-toimisto voi tietyin edellytyksin myöntää työnantajalle palkkatukea palkkauskustannuksiin. Jos jäät työttömäksi ja päivärahasi laskemisessa huomioidaan palkkaa tällaisesta työstä, sovellamme päivärahan laskemisessa poikkeussääntöä.

Miten palkkatuki vaikuttaa päivärahaan?

Palkkatuetussa työssä työssäoloehtoon luetaan 75 prosenttia niistä kalenteriviikoista, jotka olet työssä ollut.

Pääsäännön mukaan työssäoloehdon täyttymiseen vaaditaan 26 kalenteriviikkoa edellytykset täyttävää työtä. Koska palkkatuetussa työssä työssäoloehtoon luetaan poikkeuksellisesti vain 75 prosenttia ja mahdollinen pyöristys tehdään alaspäin, tulee sinun työskennellä palkkatuetussa työssä vähintään 35 kalenteriviikkoa, jotta 26 kalenteriviikon työssäoloehto täyttyisi.

Poikkeus vaikuttaa siis vaaditun työssäoloehdon pituuteen. Sillä ei ole suoraa vaikutusta päivärahan määrään.

Miten velvoitetyö vaikuttaa päivärahaan?

Jos palkkatuettu työ on järjestetty julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain mukaisen työllistämisvelvoitteen perusteella, työssäoloehtoon luetaan kaikki työssäoloehdon täyttävät kalenteriviikot normaalisti.

26 kalenteriviikkoa velvoitetyötä siis riittää työssäoloehdon täyttämiseksi, vaikka työnantaja olisi saanut palkkatukea palkkauskustannuksiin.

Oliko tästä hyötyä?

Kiitos!

Kiitos!