Palkkaturva

Jos työnantajasi joutuu konkurssiin tai on muutoin maksukyvytön, voi palkanmaksu viivästyä tai palkat voivat jäädä kokoaan saamatta. Tällaisissa tilanteissa palkkasaatavat on turvattu palkkaturvajärjestelmän avulla. Lue lisää palkkaturvasta YTK-Yhdistyksen sivuilta.

Palkkaturvana maksettu palkka voi vaikuttaa ansiopäivärahan määrän laskentaan sekä soviteltuna maksetun päivärahan suuruuteen. Siksi on tärkeää, että aina ilmoitat meille, jos odotat saatavia palkkaturvasta. Peukalosääntö on se, että palkkaturvana maksetulla palkalla on samat vaikutukset ansiopäivärahaan, kuin jos maksu olisi normaali palkanmaksu.

Palkkaturva ja ansiopäiväraha

Palkkaturvajärjestelmä turvaa työntekijän työsuhteesta johtuvien palkkasaatavien maksamisen työnantajan maksukyvyttömyyden varalta. Palkkaturvahakemuksen voi tehdä ELY-keskuksen sähköisen asioinnin kautta ja se on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa saatavan erääntymisestä.

Palkkaturvahakemuksen käsittelyaika on noin kuusi kuukautta, joten työttömyysetuuden hakeminen on usein ajankohtaista samaan aikaan, kun palkkaturvahakemusta käsitellään ELY-keskuksessa. Palkkaturvalla saattaa siis olla vaikutusta oikeuteen saada ansiopäivärahaa tai sen määrään.

Palkkaturvan vaikutus työssäoloehdon täyttymiseen

Palkkaturvana maksettu palkka täyttää työssäoloehtoa ja vaikuttaa työttömyysetuuden määrään samoin periaattein kuin se vaikuttaisi työnantajan maksamana palkkana. Varsinaisen palkan lisäksi esimerkiksi loma-ajan tai irtisanomisajan palkka otetaan huomioon ansiopäivärahan tason määrittelyssä, maksoi ne sitten työnantaja tai palkkaturva.

Pääsääntöisesti palkkaturvasaatavia ei kuitenkaan voida ottaa määrittelyssä huomioon ennen kuin ne on maksettu. Jos palkkaturvahakemus on vielä käsittelyssä, ansiopäivärahan taso voidaan määrittää aikaisemmin maksettujen palkkojen perusteella ja päivärahaa voidaan muiden edellytysten täyttyessä alkaa maksamaan. Työssäoloehtoa täyttävää työtä ja työttömyyskassan jäsenyysaikaa tulee siis olla työssäoloehdon täyttymiseen vaadittavat 26 viikkoa ilman palkkaturvasta haettua jaksoakin.

Jos työssäoloehtoa täyttävää työtä ei ole kertynyt riittävästi, ansiopäivärahaa ei voida maksaa. Tällöin työttömyyskassan jäsen voi kuitenkin olla oikeutettu kelan maksamaan peruspäivärahaan tai työmarkkinatukeen. Jos palkkaturva myöhemmin maksaa palkkasaatavia, voimme tarkistaa uudelleen työssäoloehdon täyttymisen ja oikeuden ansiosidonnaiseen päivärahaan.

Päivärahan perusteena olevan palkan tarkastaminen voi olla aiheellista myös silloin, kun päivärahan määrä perustuu aikaisemmin maksettuihin palkkoihin ja palkkaturva maksaa palkkasaatavia. Tasaista kuukausipalkkaa saaneilla palkkaturvasta maksetut palkat eivät välttämättä hetkauta ansiopäivärahan määrää suuntaan tai toiseen, mutta esimerkiksi tuntipalkkaisella työntekijällä vaikutus päivärahan tasoon voi olla suurikin.

Kun palkkaturva maksetaan

Työttömyyden aikana maksettuja palkkaturvasaatavia käsitellään työttömyysturvajärjestelmässä lähtökohtaisesti samalla tavalla kuin työnantajan maksamia palkkoja. Kokoaikatyöstä ansaittua palkkatuloa ei sovitella, vaikka se maksettaisiinkin työttömyysjakson aikana ja palkkaturvan kautta. Sen sijaan jotkut työsuhteeseen ja sen päättymiseen liittyvät saatavat, kuten irtisanomisajan palkka voi vaikuttaa työttömyysetuusoikeuteen ja ne tarkistetaan tapauskohtaisesti.

Palkkaturvasta maksetuilla osa-aikatyön palkoilla voi olla vaikutusta työttömyysetuuteen. Osa-aikatyöstä ansaitut palkat sovitellaan maksuperusteisesti eli sillä ansiopäivärahan hakujaksolla, jolla ne on maksettu. Tämä tarkoittaa sitä, että palkkaturvasta maksetut saatavat voivat pitkänkin ajan kuluttua vaikuttaa ansiopäivärahaan.

Työttömyyskassa saa tietoa maksuista esimerkiksi tulorekisteristä, mutta ansiopäivärahaa hakevan jäsenen on silti hyvä ilmoittaa sekä palkkaturvan hakemisesta että palkkaturvan maksamisesta päivärahahakemuksen yhteydessä, jotta hakemuksen käsittely hoituu sujuvasti ja viivytyksettä.

Oliko tästä hyötyä?

Kiitos!

Kiitos!