Jos lomautus on osa-aikaista

On mahdollista, että lomautus on osa-aikaista. Silloin jatkat osittaista työntekoa lomautuksen aikana. Tämä ei ole este ansiopäivärahan maksamiselle. Sinulla on mahdollisuus saada soviteltua ansiopäivärahaa. Se tarkoittaa sitä, että työtulosi sovitellaan ansiopäivärahan kanssa yhteen siten, että työtulo jonkin verran vähentää maksettua ansiopäivärahaa. Järjestelmä on rakennettu niin, että vaikka työtulo vähentää etuutta, saat kuitenkin enemmän rahaa tekemällä osa-aikatyötä kuin olemalla kokonaan lomautettu.

Osa-aikainen lomautus

Lomauttaminen voi olla myös osa-aikaista. Työttömyysturvalaki tuntee kaksi osa-aikaisen lomautuksen tyyppiä. Todellisuudessa nämä voivat toteutua samanaikaisesti. Tämä aiheuttaa jonkin verran tulkinnavaraisia tilanteita, mutta sinun  ei tarvitse olla siitä huolissasi. Me hoidamme asian.

Jos sinut lomautetaan viikoittaista työaikaa lyhentämällä, maksamme lomautuspäiviltä päivärahan täysimääräisenä. Työpäiviltä emme voi maksaa ansiopäivärahaa.

Lomautus voidaan toteuttaa myös siten, että päivittäistä työaikaasi lyhennetään. Silloin voimme maksaa sinulle soviteltua päivärahaa. Tämä tarkoittaa sitä, että huomioimme saamasi tulot päivärahan määrässä. Voimme siis yhä maksaa päivärahaa, mutta vähemmän kuin kokonaan lomautettuna. Voit arvioida sovitellun päivärahan määrää laskurillamme.

Jos sinulla on kalenteriviikon aikana sekä kokonaan lomautettuja päiviä että lyhennettyjä työpäiviä, maksamme silloinkin soviteltua päivärahaa. Otamme maksussa huomioon tulot sekä lyhennetyiltä että täysiltä työpäiviltä.

Soviteltu päiväraha ja sen rajoitukset

Sovitellun päivärahan maksamisen edellytys on, että päivittäistä työaikaasi on lomautuksen vuoksi lyhennetty. Tämä tarkoittaa sitä, että kalenteriviikolla on vähintään yksi päivä, jolla työaikaa on lyhennetty. Jos esimerkiksi työskentelet viisi tuntia päivässä, on päivittäistä työaikaasi lyhennetty.

Emme kuitenkaan voi maksaa soviteltua päivärahaa, jos työaikaasi on lyhennetty vain vähän. Lakiin tämä rajoitus on kirjattu niin, että soviteltuun päivärahaan ei ole oikeutta, jos työaika ylittää 80 prosenttia kokoaikatyön enimmäistyöajasta. Jos siis työaikasi ylittää 80 % enimmäistyöajasta, emme voi maksaa ansiopäivärahaa.

Kun lomautus toteutuu päivittäistä työaikaa lyhentämällä, tätä työaikarajaa tarkastellaan kalenteriviikon aikana. Vertaamme palkan perusteena olevaa työaikaa maksuajankohdan mukaisen kalenteriviikon enimmäistyöaikaan. Jos esimerkiksi enimmäistyöaika viikossa on 37,5 tuntia ja palkan perusteena on 30 tunnin työaika, ei 80 % ylity, ja voimme maksaa soviteltua päivärahaa työaikarajan estämättä.

Ei se noin voi mennä!

Nykyinen työttömyysturvalaki johtaa lomautettujen kohdalla järjettömältä tuntuviin ratkaisuihin. Tämä on harmillisesti voimassa olevan lain ominaisuus, emmekä me voi sitä kiertää. Olemme välittäneet lainsäätäjälle viestiä esiin tulleista epäkohdista ja toivomme, että nämä huomioitaisiin mahdollisimman pian työttömyysturvalain kehittämisessä.

Kun lomautus toteutuu päivittäistä työaikaa lyhentämällä, tarkastelemme työaikarajaa kalenteriviikon aikana. Vertaamme siis palkan perusteena olevaa työaikaa maksuajankohdan mukaisen kalenteriviikon enimmäistyöaikaan. Nämä eivät kuitenkaan välttämättä ole yhteismitallisia. On tyypillistä, että palkan perusteen on esimerkiksi kahden tai neljän viikon tai kuukauden aikan tehdyt työtunnit. Silloin 80 % viikon enimmäistyöajasta helposti ylittyy, emmekä voi maksaa ansiopäivärahaa ollenkan kyseiseltä viikolta.

Menettely tulee suoraan lain sanamuodoista ja myös muutoksenhakulautakunta on tämän vahvistanut. Muulla tavalla emme siis voi asiaa käsitellä, vaikka ymmärrämme hyvin, että menettely tuntuu asiakkaasta kohtuuttomalta.

Lue aiheesta lisää blogistamme.

Oliko tästä hyötyä?

Kiitos!

Kiitos!