Hakijan velvollisuudet

Kun haet ansiopäivärahaa, olet velvollinen ilmoittamaan meille kaikki tiedot, joita tarvitsemme asian ratkaisemista varten. Lisäksi olet velvollinen ilmoittamaan meille kaikista muutoksista, jotka voivat vaikuttaa oikeuteesi saada etuutta tai jotka voivat muuttaa etuuden määrää.

Velvollisuus tietojen antamiseen

Kun haet ansiopäivärahaa, sinun on annettava meille etuuden myöntämiseksi ja maksamiseksi tarvittavat tiedot. Lisäksi olet velvollinen antamaan meille selvityksiä, jotka ovat tarpeen erityisesti työttömyysturvalain 1 luvun 7 §:ssä tarkoitetun talouden ja asumisen erillisyyden toteamiseksi.

Olosuhteiden muutokset

Jos olosuhteissasi  tapahtuu sellainen muutos, joka saattaa vaikuttaa oikeuteen saada etuutta tai pienentää etuuden määrää, sinun tulee viipymättä ilmoittaa muutoksesta meille. 

Tarkoitettuja olosuhteiden muutoksia, joita koskevat tiedot sinun on välittömästi ilmoitettava meille, ovat esimerkiksi:

1) aikaisemmat jäsenyydet työttömyyskassassa;

2) peruspäivärahan saaminen;

3) työnhakijana olo ja työnhaun päättyminen;

4) työttömyyden jatkuminen;

5) työsuhteen, virkasuhteen, oman työn ja yritystoiminnan alkaminen tai päättyminen;

6) työsuhteesta, virkasuhteesta, omasta työstä ja yritystoiminnasta saatu palkka tai muu vastike;

7) työsuhteen, virkasuhteen, oman työn tai yritystoiminnan perusteella saatu taloudellinen etu tai korvaus;

8) erorahan saaminen;

9) työhön käytetty työaika;

10) yritystoiminnan lopettamiseen liittyvä yrityksen tai yritysomaisuuden myynnistä saatu tulo taikka yritysomaisuuden ottaminen yksityiskäyttöön;

11) työllistymistä edistävän palvelun päättyminen;

12) koulutuspäivärahaan oikeuttavan koulutuksen päättyminen;

13) liikennevakuutuksen, tapaturmavakuutuksen tai sotilasvammalain mukainen ansionmenetyskorvaus;

14) Suomesta ja ulkomailta saatu tai haettu sosiaalietuus mukaan lukien avio- tai avopuolison saama kotihoidontuki ja työnantajan järjestämä työntekijäin eläkelain vähimmäisehtoja parempi lisäeläke;

15) myönnetty tai evätty palkkaturva;

16) huollettavina olevat lapset;

17) muu vastaava muutos olosuhteissa;

18) päivät, joina työttömyysetuuden saaja on osallistunut muuhun työllistymistä edistävään palveluun kuin työvoimakoulutukseen, työttömyysetuudella tuettuun työnhakijan omaehtoiseen opiskeluun tai kotoutumisen edistämisestä annetun lain 22–24 §:ssä tarkoitettuun omaehtoiseen opiskeluun; 

19) asevelvollisuuden, siviilipalveluksen tai vankeusrangaistuksen suorittamisen aloittaminen, joutuminen sairaala- tai muuhun tähän verrattavaan laitoshoitoon sekä muut näihin rinnastettavat seikat.

Oliko tästä hyötyä?

Kiitos!

Kiitos!