Mitkä tulot sovittelussa huomioidaan?

Sovitellun päivärahan määrä riippuu niistä tuloista, joita sinulla on työttömyyden aikana. Sovittelussa huomioidaan tehdyn työn perusteella saatu ansiotulo.

Ansiotulo huomioidaan, kun tulot ovat osa-aikatyöstä, enintään kaksi viikkoa kestävästä kokoaikatyöstä, sivutoimisesta yritystoiminnasta, omasta työstä tai lomautuksesta lyhennetylle työpäivälle.

Soviteltuun ansiopäivärahaan ei ole oikeutta yli kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön ajalta. Oikeutta ei myöskään ole, jos työaika osa-aikatyössä ylittää 80 prosenttia kokoaikatyöntekijän enimmäistyöajasta. Tällaisista töistä maksettua ansiotuloa ei siis sovitella.

Sovittelussa huomioitavat tulot

Sovittelussa huomioon otettavaa työn perusteella saatua ansiotuloa ovat:

 • osa-aikatyöstä maksettava peruspalkka ja siihen liittyvät lisät ja korvaukset kuten esimerkiksi iltalisä, ylityökorvaus, varallaolo- ja päivystyskorvaus ja verollinen luontois- tai henkilökuntaetu;

 • lomaraha, lomaltapaluuraha ja lomakorvaus;

 • osa-aikaiseen työhön perustuvan vuosiloma-ajan palkka;

 • irtisanomisajan palkka siltä osin kun henkilön työttömyysetuushakemusta ei hylätä irtisanomisajan palkkaoikeuden perusteella;

 • tulokseen perustuva palkka kuten provisio, bonus ja tantiemi;

 • työnantajan maksama säästöhenkivakuutuksen vakuutusmaksu;

 • työnantajan maksama yksilöllisen vapaaehtoisen eläkevakuutuksen vakuutusmaksu siltä osin kuin se on verollinen;

 • työnantajan maksamat stipendit ja apurahat verolliselta osin;

 • immateriaalioikeuteen perustuva korvaus; ei kuitenkaan tekijänoikeuskorvaus;

 • luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun tehtävän perusteella maksettu palkkio sekä työnantajan ja työntekijöiden yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa annetun lain mukaisen yhteistoiminnan perusteella maksettu palkkio;

 • palkkaan rinnastettava palkkio;

 • palkkaturvana maksettu palkka siltä osin kun se olisi työnantajan maksamana soviteltavaa ansiotuloa;

 • palveluraha;

 • yritystoiminnasta saatava ansiotulo lukuun ottamatta maatilatalouden tuloverolain mukaan laskettua metsätalouden puhdasta tuloa;

 • osinkotulojen ansiotulo-osa;

 • peitellyn osingon ansiotulo-osa;

 • työaikapankista nostettu rahakorvaus;

 • muu edellä mainittuihin rinnastettava ansiotulo.

Tulot, joita ei huomioida sovittelussa

Sovittelussa huomioon otettavaa työn perusteella saatua ansiotuloa eivät ole:

 • työnantajan maksama taloudellinen etuus, joka jaksotetaan henkilön vakiintuneen palkan perusteella;

 • työaikapankista nostettu rahakorvaus siltä osin kun se on jaksotettu;

 • irtisanomisajan palkka, johon kohdistuvan oikeuden vuoksi työttömyysetuushakemus hylätään;

 • kokoaikaiseen työhön perustuvan vuosiloma-ajan palkka;

 • tavanomainen veroton luontois- tai henkilökuntaetu;

 • yksilöllisen vapaaehtoisen eläkevakuutuksen vakuutusmaksu verottomalta osin;

 • odotusajan palkka;

 • vahingonkorvaus;

 • rahalahja;

 • stipendit ja apurahat verottomalta osin;

 • työsuhdelainan korkoetu;

 • työpaikan sairauskassan lisäetuudet;

 • henkilöstörahastosta saatu tulo;

 • voitonjakoerä;

 • palkkaturvana maksettu palkka siltä osin kun se ei työnantajan maksamana olisi soviteltavaa tuloa;

 • työsuhteeseen perustuva osakeanti;

 • osakeoptiot, ellei työsuhdeoptiolla merkittävän osakkeen sovittu merkintähinta olennaisesti alita osakkeen käypää arvoa työsuhdeoption antamishetkellä ja tällaista työsuhdeoptiota käytetä vuoden kuluessa työsuhdeoption antamisesta tai ellei kyse ole sellaisesta palkkiosta, jota pidetään vastikkeena työstä;

 • osinkotulot pääomatulon osalta;

 • peitelty osinko pääomatulon osalta;

 • luottamustoimesta maksettu luottamustoimipalkkio;

 • palkkio, joka annetaan työnantajayhtiön tai sen kanssa samaan konserniin tai muuhun vastaavaan taloudelliseen yhteenliittymään kuuluvan yhtiön viranomaisen valvonnan alaisella säännellyllä markkinalla tai viranomaisen valvonnan alaisessa monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä noteerattuina osakkeina, sijoitustalletuksena tai muulla vastaavalla tavalla taikka osakkeiden sijasta osin tai kokonaan rahana, jos tällaisen palkkiona saatavan edun arvo riippuu kyseisten osakkeiden arvon kehityksestä vähintään vuoden ajan palkkion lupaamisen ja antamisen välisenä aikana;

 • tekijänoikeuskorvaus;

 • muu edellä mainittuihin rinnastettava tulo.

Oliko tästä hyötyä?

Kiitos!

Kiitos!