Työaikarajan ylittyminen

Emme voi maksaa soviteltua päivärahaa, jos työaikasi, jonka perusteella palkka maksetaan, ylittää sovittelujakson aikana 80 prosenttia kokoaikaisen työntekijän työajasta. Tämä työaika riippuu työssäsi sovellettavasta työehtosopimuksesta. Jos sopimusta ei ole, käytetään työaikalain määrittelemää säännöllistä työaikaa, joka on 8 tuntia päivässä.

Tyypillisesti kokoaikatyöntekijän työaika on 7,5 - 8 tuntia päivässä. Lain mukaan tämä enimmäistyöaika muutetaan kuukauden enimmäistyöajaksi käyttämällä kerrointa 21,5. Kerroin on sama riippumatta siitä, kuinka monta työpäivää kuukaudessa tosiasiallisesti on.

Enimmäistyöaika kuukaudessa on alasta riippuen noin  161 - 172 tuntia. 80 prosenttia eli sovitellun päivärahan työaikaraja on siten alasta riippuen noin 128 - 137 tuntia kuukaudessa.

Työaikaraja ja maksuperusteinen sovittelu

Työaika ja palkka vaikuttavat aina saman sovittelujakson aikaiseen oikeuteen saada etuutta. Työaikavertailussa kuukauteen sisältyy laskennallisesti aina 21,5 arkipäivää ja 4 kalenteriviikon jaksoon 20 arkipäivää.

Huomioimme työaikatarkastelussa ne työtunnit, jotka ovat sovittelujaksolla maksetun palkan perusteena. Käytännössä siis sovittelujaksolle osuvat palkanmaksupäivät määrittelevät sen, mitä tunteja sovittelujakson työaikatarkastelussa huomioimme.

Jos osa palkasta on ansaittu työttömyysturvalaissa määritellyn esteen aikana, emme huomioi sitä osaa palkasta sovittelussa, ja samalla myös vastaavan ajan työtunnit jätämme huomioimatta työajan tarkastelussa.


Työajan ylittyminen erityisellä sovittelujaksolla

Lain mukaan meidän pitää lyhentää sovittelujaksoa tietyissä tapauksissa. Näissä tilanteissa työajantarkastelu johtaa harmillisiin tilanteisiin. Kun sovittelujakso on lyhyempi, on myös vastaavalla jaksolle sovittuva kokoaikaisen työntekijän enimmäismaksuaika lyhyempi. Silloin työaikaraja asettuu tunneissa normaalitasoa alemmas. Jos tällaisessa tilanteessa palkanmaksupäivä osuu erityiselle sovittelujaksolle, voi seurauksena olla kielteinen päätös työajan ylittymisen perusteella.

  1. Kuukauden sovittelujaksolla maksetaan palkkaa 120 tunnista. 80 prosentin työaikaraja on 129 tuntia (7,5 x 21,5 x 0,8), joten sovitellun päivärahan maksamista ei estä työaikarajan ylittyminen.
  2. Sama palkka maksetaan kahden viikon erityisellä sovittelujaksolla. Työaikaraja on 84 tuntia (7,5 x 14 x 0,8), joten soviteltua ansiopäivärahaa ei voida maksaa, koska työaikaraja ylittyy.

Oliko tästä hyötyä?

Kiitos! Halutessasi voit kirjoittaa alla olevaan kommenttikenttään tarkempaa palautetta. Palautteen avulla voimme kehittää sivustoamme entistä paremmaksi.

Kiitos palautteestasi! Halutessasi voit kirjoittaa alla olevaan kommenttikenttään tarkemmin, millaista tietoa olisit kaivannut. Palautteen avulla voimme kehittää sivustoamme entistä paremmaksi.