Erityinen sovittelujakso jäähyllä

Hallitus on säätänyt lain väliaikaisista poikkeuksista työttömyysturvalakiin. Lain mukaan erityistä sovittelujaksoa ei määräajalla käytetä.

Erityisessä sovittelujaksossa on kyse siitä, että normaalia sovittelujaksoa voidaan tietyissä tilanteissa lyhentää. Kun sovittelujaksoa lyhennetään, tehdään myös tuloihin laskennallinen muunto. Tämä kuvio on helposti yksi vähiten ymmärretyistä seikoista työttömyysturvalaissa. Sen poistaminen luo kuitenkin uusia tilanteita, joissa hakijan on varmasti vaikea ymmärtää, mitä tapahtuu. 

Erityinen sovittelujakso

Kun sinulla on tuloa osa-aikatyöstä, enintään kaksi viikkoa kestävästä kokoaikatyöstä tai sivutoimisesta yritystoiminnasta, voidaan ansiopäiväraha maksaa tuloilla soviteltuna.

Sovittelussa huomiodaan pääsääntöisesti sinulle sovittelujakson aikana maksetut tulot.  Sovittelujakso on kuukausi tai neljän peräkkäisen kalenteriviikon jakso.

Jos sovittelujaksoosi sisältyy sellaisia päiviä, joilta sinulla joko on oikeus täyteen päivärahaan tai jolta sinulla ei ole ollenkaan oikeutta päivärahaan, ne lyhentävät sovittelujaksoasi. Tällöin syntyy erityinen sovittelujakso, joka on siis aina lyhyempi kuin tavanomainen kuukauden tai neljän kalenteriviikon sovittelujakso.

Erityinen sovittelujakso edellyttää lain mukaan sitä, että jaksolla maksettu työtulo on muunnettava laskennallisesti vastaamaan kuukausituloa. Näin pitää tehdä, koska sovitellun päivärahan laskemisessa käytetään apuna suojaosaa sekä päivärahan perusteena olevaa palkkaa, jotka ovat määritelty kuukausitasolle. Näitä ei voi verrata palkkaan, ellei sitä muuteta laskennallisesti vastaamaan kuukausipalkkaa.

Käytännössä tällainen päätös näyttää kummalliselta, koska siihen merkitty tulo on suurempi, mitä oikeasti olet saanut. Ero johtuu siitä, että päätöksessä näkyy laskennallinen työtulo ei se, mitä olet oikeasti saanut. Tällä ei sinänsä ole kovin paljoa merkitystä päivärahan määrään, koska laskennallinen työtulo vaikuttaa vain erityisen sovittelujakson päivärahoihin. Tilanteesta riippuen saat hakujakson muilta osilta joko täyttä päivärahaa tai et päivärahaa ollenkaan.

Väliaikainen lakimuutos

Väliaikaisella lakimuutoksella on erityinen sovittelujakso laitettu jäähylle. Väliaikaista lakia sovelletaan työttömyysetuuden maksamiseen sellaiselta etuuden hakujaksolta, joka alkaa 11.5.2020 tai sen jälkeen, mutta viimeistään 31.12.2022.​​​​​​​

Kun sovellamme väliaikaista lakia, emme siis enää lyhennä sovittelujaksoja emmekä tee tuloihin laskennallista muuntoa. Tämä tarkoittaa, että sovittelujakso on aina 4 peräkkäistä kalenteriviikkoa tai yksi kuukausi. Tällä on puolestaan käytännön vaikutuksia, jotka eivät välttämättä aina hakijasta tunnu ymmärrettäviltä.

Esimerkiksi sovittelujakso ei välttämättä ole sama kuin haku- tai maksujakso. Päivärahaa voimme joka tapauksessa maksaa vain hakujakson ajalle, vaikka se poikkeaisikin sovittelujaksosta. Tästä huolimatta sovittelujakso määrää sen, mitkä tulot huomioidaan sovittelussa. Maksuperusteisessa sovittelussa sovittelujakson aikana maksetut tulot huomioidaan sovittelussa ja ansaintaperusteisessa sovittelussa sovittelujakson aikana ansaitut tulot huomioidaan sovittelussa. Lisäksi sovittelussa huomioidaan myös esteellisellä ajalla maksettu tulo. Jossain tilanteissa sovittelujakso voi alkaa jo ennen hakujaksoa. Tällaisissa tilanteissa sovittelussa ei huomioida tuloja, jotka on maksettu ennen hakujakson alkamista.

Erilaisia jaksoja

Palkanmaksujakso: Se aikaväli, jolta palkka maksetaan.

Hakujakso: Se aikaväli, jolta haet päivärahaa. Tyypillisesti 4 peräkkäistä kalenteriviikkoa tai yksi kuukausi. Voi olla lyhyempi työttömyyden/lomautuksen alkaessa/päättyessä.

Maksujakso: Se aikaväli, jolta maksamme ansiopäivärahaa. Tyypillisesti 4 peräkkäistä kalenteriviikkoa tai yksi kuukausi. Voi olla lyhyempi työttömyyden/lomautuksen alkaessa/päättyessä, sekä silloin, jos hakujaksolla on maksamisen esteitä.

Sovittelujakso: Se aikaväli, jonka aikana tulot huomioidaan sovittelussa. Sovittelujakso on aina 4 peräkkäistä kalenteriviikkoa tai yksi kuukausi.

Esimerkkejä tilanteista, joissa aiemmin olisi käytetty erityistä sovittelujaksoa

Esteen ajalla maksettu tulo

Teet osa-aikatyötä ja haet ansiopäivärahaa kesäkuulta. Haku- ja sovitelujaksosi on 1.6.–30.6. Palkanmaksujaksosi on kuukausi ja palkanmaksupäivä on 15. päivä.

Sairastut ja sinulla on sovittelujaksolla myös sairauspäivärahajakso ajalla 15.6.–18.6.

Kun saat sairauspäivärahaa, emme voi maksaa työttömyysetuutta. Tällaisen esteen vuoksi tekisimme normaalisti kaksi erityistä sovittelujaksoa esteen ympärille. Kun poikkeuslain mukaan erityistä sovittelujaksoa ei käytetä, ei sovittelujakso tässä kuitenkaan muutu, vaikka sovittelujaksolle ajoittuukin esteellistä aikaa.

Huomioimme sovittelussa 15.6.2020 maksetun palkan. Sitä ei muunneta laskennallisesti.

Maksamme soviteltua ansiopäivärahaa 1.6.–14.6. sekä 19.6.–30.6.

Lomautus lyhennetylle työpäivälle

Sinut on lomautettu lyhennetylle työpäivälle. Teet siis normaalisti töitä, mutta viikossa yksi tai useampi päivä on vajaa. Palkanmaksujaksosi on kuukausi ja palkanmaksupäivä on 15. päivä.

Haku- ja sovittelujaksosi on kuukausi 1.6.–30.6. Sinulle maksetaan palkka 88 tunnista 15.6.

Koska sinut on lomautettu lyhennetylle työpäivälle, tarkastelemme työaikaa kalenteriviikoittain. 15.6. maksetun palkan työaikaa (tässä esimerkissä 88 tuntia) verrataan 5 päivän enimmäistyöaikaan (5 x 7,5 t = 37,5 t). Koska työaikaraja ylittyy, emme voi maksaa päivärahaa.

Tällaisen esteen vuoksi tekisimme normaalisti kaksi erityistä sovittelujaksoa esteen ympärille. Kun poikkeuslain mukaan erityistä sovittelujaksoa ei käytetä, ei sovittelujakso tässä kuitenkaan muutu, vaikka sovittelujaksolle ajoittuukin esteellistä aikaa.

Saat siis työajan ylittämisen vuoksi kielteisen päätöksen ajalle 15.6.–21.6. Sovittelujakso on silti koko kuukauden jakso. Huomioimme sovittelussa 15.6.2020 maksetun palkan. Sitä ei muunneta laskennallisesti.

Maksamme soviteltua ansiopäivärahaa 1.6.–14.6. sekä 22.6.–30.6.

Lyhennetty työpäivä ja osa-aikatyö

Sinut on lomautettu lyhennetylle työpäivälle ja työaikasi on 4 t/pv. Lisäksi teet osa-aikatyötä toisella työnantajalla 1 t/pv. Haet päivärahaa heinäkuulta ja haku- ja sovittelujaksosi on kalenterikuukausi. Palkanmaksupäivä lomauttaneella työnantajalla on 15. päivä ja osa-aikatyössä 31. päivä.

Tarkastelemme työaikarajaa molempien viikkojen osalta, joille osuu palkanmaksupäivä. Työaikaa vertaamme 5 päivän enimmäistyöaikaan.

Työaikaraja ylittyy 13.7.–19.7, joten emme voi maksaa ansiopäivärahaa kyseiselle viikolle. Sen sijaan työaikaraja ei ylity viikolla 27.7. – 2.8.

Vaikka hakujaksolla on este, emme poikkeuksellisesti tee erityistä sovittelujaksoa. Ansiopäiväraha maksetaan jaksoille 1.7. – 12.7. ja 20.7. – 31.7. Sovittelussa huomioimme palkanmaksupäivien mukaiset palkat muuntamatta tuloa laskennalliseksi.

Lyhennetty työviikko ja täysi lomautusviikko

Sinut on lomautettu lyhennetylle työviikolle. Teet siis normaalisti töitä, mutta vähemmän kuin 5 päivää viikossa. Teet samalla myös osa-aikatyötä toiselle työnantajalle 5 tuntia viikossa. Haku- ja sovittelujaksosi on 4 peräkkäistä kalenteriviikkoa, teet töitä ma–ke ja olet lomautettuna aina to–pe.

Lyhennetyllä työviikolla tarkastelemme työaikarajaa lain mukaan kalenteriviikkokohtaisesti ja poikkeuksellisesti myös ansaintaperusteisesti. Työaika ei ylity millään viikolla. Juhannusviikolla 15.–21.6. sinulla ei ole yhtään työpäivää kummallakaan työnantajalla, joten normaalisti sinulla olisi oikeus täyteen ansiopäivärahaan ja me tekisimme erityiset sovittelujaksot juhannusviikon ympärille. 

Koska erityistä sovittelujaksoa ei kuitenkaan poikkeuksellisesti lainkaan käytetä, voimme maksaa soviteltua päivärahaa koko 4 viikon hakujaksolle muuntamatta tuloa laskennallisesti. Tulona huomioidaan kyseisellä ajalla ansaitut tulot.

Työllistyt osa-aikatyöstä kokoaikatyöhön

Olet tehnyt osa-aikatyötä ja haet ansiopäivärahaa viikolta 29.6.–5.7.2020. Aloitat yli 2 viikkoa kestävän kokoaikatyön 6.7.2020.

Sovittelujakso on aina kuukauden tai neljä peräkkäistä kalenteriviikkoa. Koska hakujaksosi on tätä lyhyempi, teemme kuvitteellisen neljän viikon sovittelujakson taaksepäin hakujaksosi viimeisestä päivästä. Sovittelujaksosi on siten 8.6.–5.7. Näin vältymme siltä, että hakemuskäsittely viivästyisi, koska emme jää odottamaan palkanmaksua.

Huomioimme sovittelussa ilman erityiseen sovittelujaksoon liittyvää laskennallista muuntoa sen palkan, mitä sinulle maksetaan sovittelujakson aikana. Jos sovittelujaksolla ei ole maksupäivää, maksamme ansiopäivärahan täytenä 29.6.–5.7.2020. Jos sovittelujaksolla 8.6.–5.7. on maksupäivä, maksamme ansiopäivärahan soviteltuna. 29.6.–5.7.2020.  Huomioimme sovittelussa sen palkan, mitä sinulle maksetaan sovittelujakson aikana. Jos sovittelujaksolla 8.6.–5.7. on maksupäivä, mutta palkka on jo aiemmin huomioitu sovittelussa, maksamme ansiopäivärahan täytenä 29.6.–5.7.2020, koska sovittelussa jo kerran huomioitua palkkaa ei huomioida toiseen kertaan.

Oliko tästä hyötyä?

Kiitos!

Kiitos!