Onko vuorottelukorvauksen maksamiselle esteitä?

Emme voi maksaa vuorottelukorvausta seuraavissa tilanteissa:

  • saat työnantajaltasi palkkaa tai vuosilomapalkkaa (tai muuta korvausta tai vastiketta) vapaa-aikaa vastaan

  • olet kokoaikatyössä toisen työnantajan palveluksessa yli kahden viikon ajan

  • saat sairauspäivärahaa tai täyden työkyvyttömyyden perusteella maksettavaa muuta etuutta

  • saat äitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa

  • suoritat vapausrangaistusta, asepalvelusta taikka siviilipalvelusta

  • harjoitat päätoimista yritystoimintaa

  • saat kansaneläkelain tai työeläkelakien mukaista vanhuuseläkettä, takuueläkettä, varhennettua vanhuuseläkettä tai yksilöllistä varhaiseläkettä

  • saat kuntoutusrahaa tai ansionmenetyskorvausta tapaturmavakuutuksen tai liikennevakuutuksen perusteella

  • työnantajasi ei ole palkannut tilallesi vuorottelukorvauksen mukaisia ehtoja täyttävää sijaista

Oliko tästä hyötyä?

Kiitos!

Kiitos!