Milloin yrityksessä työskentely katsotaan päättyneeksi?

Jos olet työllistynyt yritystoiminnassa päätoimisesti, emme voi maksaa ansiopäivärahaa ennen kuin työskentely yrityksessä päättyy tai koko yritystoiminta lopetetaan.

Lisäksi voit vakiintuneella yritystoimintaan liittymättömällä työssäololla osoittaa, ettei työllistyminen yrittäjänä ole esteenä kokoaikatyön vastaanottamiselle. Silloin yritystoiminta voidaan katsoa sivutoimiseksi, eikä se silloin ole este päivärahan maksamiselle. 

TE-toimisto tutkii yritystoiminnan ajankohtaisen tilanteen ja antaa siitä lausunnon. 

Yritystoiminnan päättyminen ja lopettaminen

Työskentelysi yrityksessä voidaan katsoa päättyneeksi, kun:

 • työkykysi on alentunut pysyvästi ja olennaisesti;

 • olet palkansaajaan rinnastettava yrittäjä ja toimeksiantosuhde on päättynyt;

 • yritystoiminta on kausiluonteista ja toimintakausi on päättynyt.

Jos olet työskennellyt yksityisenä elinkeinonharjoittajana, voidaan yritystoiminta katsoa lopetetuksi myös silloin, kun tuotannollinen ja taloudellinen toiminta päättyy. Yritystä ei siis silloin tarvitse poistaa edellä mainituista rekistereistä. Työttömyysturvalain mukaan mahdollisista YEL- ja MYEL-vakuutuksista pitää kuitenkin luopua.

Ellei muuhun arvioon ole aihetta, yritystoiminta katsotaan lopetetuksi, jos:

 • tuomioistuin on velallisen tai velkojan aloitteesta tehnyt päätöksen konkurssiin asettamisesta;

 • osakeyhtiö tai osuuskunta on asetettu selvitystilaan;

 • muun yhtiön kuin osakeyhtiön purkamisesta on tehty kaikkien yhtiömiesten kesken sopimus;

 • tuotannollinen ja taloudellinen toiminta on päättynyt ja henkilö on
  - luopunut yrittäjän eläkelain tai maatalousyrittäjän eläkelain mukaisesta eläkevakuutuksesta
  - jättänyt Verohallinnolle ilmoituksen yrityksen poistamiseksi ennakkoperintärekisteristä
  - jättänyt Verohallinnolle ilmoituksen yrityksen poistamiseksi työnantajarekisteristä
  ​​​​​​​- jättänyt Verohallinnolle joko ilmoituksen yrityksen poistamiseksi arvonlisäverovelvollisten rekisteristä tai yritystoiminnan keskeytymisestä; tai

 • muiden aiemmissa kohdissa mainittuihin verrattavien seikkojen perusteella on ilmeistä, että tuotannollinen ja taloudellinen toiminta on kokonaan päättynyt.

Yrittäjän perheenjäsenen työskentelyn päättyminen

Ellei muuhun arvioon ole aihetta, yrittäjän perheenjäsenen työskentelyn yrityksessä katsotaan päättyneen, jos:

 • henkilön työkyky on alentunut pysyvästi ja olennaisesti;

 • ​​​​​​​yritystoimintaa on pidettävä kausiluonteisena ja toimintakausi on päättynyt,

 • henkilön työskentely yrityksessä on päättynyt ja hän on työllistynyt päätoimisesti yritystoiminnassa enintään kuuden kuukauden ajan kahden vuoden tarkastelujakson aikana;

 • henkilön työskentely yrityksessä on päättynyt ja työskentely on johtunut yksinomaan työllistymistä edistävään palveluun osallistumisesta tai muihin omaehtoisiin opintoihin liittyvästä harjoittelusta;

 • henkilön työ on loppunut tuotantosuunnan lopettamisen tai vastaavan syyn johdosta;

 • henkilö on lomautettu kokoaikaisesti ja yrityksestä on lomautettu taikka irtisanottu taloudellisista tai tuotannollisista syistä vuoden tarkastelujakson aikana vähintään yksi työntekijä, joka ei ole yrittäjän perheenjäsen;

 • henkilön työnteko ja palkanmaksu ovat keskeytyneet kokonaan esimerkiksi tulipalon vuoksi ja yrityksessä on myös vähintään yksi muu työntekijä, joka ei ole yrittäjän perheenjäsen ja jonka työnteko ja palkanmaksu ovat keskeytyneet samasta syystä; tai

 • henkilön työ on loppunut yritystoiminnan edellytysten pysyväisluonteisen heikentymisen johdosta ja yritystoiminnasta siinä työskentelevää henkilöä kohti syntyvä tulo on vähemmän kuin 1 000 euroa kuukaudessa eikä yrityksessä työskentele muita kuin yrittäjän perheenjäseniä.

Oliko tästä hyötyä?

Kiitos!

Kiitos!