Yrittäjän perheenjäsen

Ansioturvassa ei lähtökohtaisesti ole merkitystä sillä, onko perheenjäsenesi yrittäjä vai ei. Jos kuitenkin työskentelet perheenjäsenesi yrityksessä ja sinulla itselläsi on vähänkin omistusta yrityksestä, voit olla työttömyysturvassa yrittäjä. Yrittäjyys puolestaan voi vaikuttaa työttömyysturvaasi eri tavoin.

Jos työskentelet perheenjäsenesi yrityksessä, etkä omista yrityksestä mitään, on ansiopäivärahan edellytyksenä oleva työssäoloehto 52 viikkoa tavanomaisen 26 viikon sijaan.

Perheenjäsen

Työttömyysturvalaissa perheenjäseneksi katsotaan yrityksessä työskentelevän henkilön

  • puoliso; ja
  • henkilö, joka on yrityksessä työskentelevälle henkilölle sukua suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa ja asuu henkilön kanssa samassa taloudessa.

Puolisolla viitataan henkilöön, joka on yrityksessä työskentelevän henkilön aviopuoliso tai muuten asuu tämän kanssa yhdessä avioliitonomaisissa olosuhteissa. Aviopuolisoilta ei edellytetä asumista samassa taloudessa. Eli aviopuolisot katsotaan puolisoiksi ja samalla perheenjäseniksi, vaikka he asuisivat erillään. Jos erillään asuminen johtuu välien rikkoutumisesta, ei avopuolisoa määritellä työttömyysturvassa perheenjäseneksi.

Työttömyysturvalain tarkoittamia perheenjäseniä ovat myös lapset, vanhemmat ja isovanhemmat, jos he asuvat samassa taloudessa yrityksessä työskentelevän henkilön kanssa.

Saamme tiedon asumisjärjestelyistä väestörekisteristä. Jos väestörekisterin tiedot eivät vastaa todellisuutta, voit antaa meille selvityksen asumisen tosiasiallisista olosuhteista. Esimerkiksi samassa osoitteessa voi olla erilliset asunnot tai väestörekisterin tiedot eivät muuten ole ajan tasalla.

Milloin yrittäjän perheenjäsen on yrittäjä?

Peukalosääntö

Pelkän omistuksen perusteella et koskaan ole työttömyysturvassa yrittäjä. Yrittäjyys vaatii aina työskentelyä omistamassasi yrityksessä.

Jos työskentelet yrityksessä, josta perheenjäsenilläsi on omistusta tai määräämisvaltaa, ei niitä huomioida, ellei myös sinulla itselläsi ole omistusta.

Ainut poikkeus tähän tulee maatalousyrittäjän eläkelaista, jonka perusteella voi olla tilanteita, jossa olet yrittäjä ilman omaa omistusosuutta.

Työttömyysturvalaki määrittelee henkilön yrittäjäksi viittaamalla yrittäjien eläkelakeihin. Jos siis olet yrittäjä näiden lakien nojalla, olet sitä myös työttömyysturvassa.

Työttömyysturvalaki määrittelee yrittäjäksi myös yrityksen osaomistajan. Osaomistajuus määritellään omistusosuuksien ja määräysvallan perusteella. Myös yrittäjien eläkelaeissa on vastaavia sääntöjä, mutta työttömyysturvalaissa henkilö katsotaan herkemmin yrittäjäksi. On siis mahdollista, että et ole yrittäjä eläkelakeja sovellettaessa, mutta olet yrittäjä työttömyysturvalakia sovellettaessa.

Työttömyysturvassa olet osaomistaja ja siten yrittäjä, jos:

  • työskentelet johtavassa asemassa osakeyhtiössä, jossa sinulla itselläsi on vähintään 15 prosenttia osakepääomasta, äänimäärästä ta muutoin vastaava määräämisvalta;

  • työskentelet johtavassa asemassa osakeyhtiössä, jossa sinulla on yhdessä perheenjäsentensi kanssa vähintään 30 prosenttia osakepääomasta, äänimäärästä tai muutoin vastaava määräämisvalta:

  • työskentelet osakeyhtiössä, jossa sinulla itselläsi tai sinulla yhdessä perheenjäsentesi kanssa on vähintään puolet osakepääomasta, äänimäärästä tai muutoin vastaava määräämisvalta;

  • työskentelet edellä mainituin tavoin muussa yrityksessä kuin osakeyhtiössä ja sinulla itselläsi tai sinulla yhdessä perheenjäsentesi kanssa on edellä mainituissa kohdissa tarkoitetttua vastaava määräämisvalta.

Milloin työskentelet johtavassa asemassa?

Työskentely johtavassa asemassa tarkoittaa sitä, että olet osakeyhtiön toimitusjohtaja tai hallituksen jäsen tai jos työskentelet osakeyhtiössä tai muussa yrityksessä vastaavassa asemassa.  

Yrittäjän perheenjäsenen työssäoloehto

Jos työskentelet samassa taloudessa asuvan perheenjäsenesi yrityksessä, eikä sinulla ole omistusta kyseisessä yrityksessä, olet palkansaaja. Voit siis vakuuttaa ansiosi työttömyyden varalle YTK:ssa.

Ansiopäivärahaoikeus edellyttää, että olet täyttänyt työssäoloehdon. Yrittäjän perheenjäsenenä tämä työssäoloehto on 52 kalenteriviikkoa työtä. Työssäoloehtoon luetaan jokainen kalenteriviikko, jonka olet työttömyyskassan jäsenenä tehnyt ja työaika on ollut vähintään 18 tuntia. Lisäksi palkan on tullut olla vähimmäisvaatimusten mukainen ja siitä tulee olla verot ja muut pakolliset maksut maksettu. 

Tavanomainen työssäoloehto on 26 kalenteriviikkoa. Yrittäjän perheenjäsenenä, perheyrityksessä työskennellessä kerättyjä työssäoloehtoviikkoja ja muussa palkkatyössä kerättyjä työssäoloehtoviikkoja ei voi yhdistää.  Jos kumpikin työssäoloehto täyttyy, pitää sinun valita kumpaa työssäoloehtoa käytämme ansiopäivärahan perusteena. 

Oliko tästä hyötyä?

Kiitos!

Kiitos!