Harmaakettu suunnittelee eläkepäiviä. Ennen eläkettä hän ehtii vielä hakea muutosturvan avulla uusia työmahdollisuuksia.

Ansiopäivärahan lisäpäivät poistuvat

Eduskunta on hyväksynyt hallituksen esityksen 55 vuotta täyttäneiden työllisyysasteen nostamista koskevaksi lainsäädännöksi. Hyväksytyt muutokset poistavat ansiopäivärahan lisäpäivät ja luovat 55 vuotta täyttäneille uuden muutosturvamallin.

Lisäpäivät poistuvat

Voimme maksaa ansiopäivärahaa enintään 300–500 päivää yhtä työssäoloehtoa kohden. Jos hakija lähestyy eläkeikää, olemme voineet tietyin edellytyksin maksaa ansiopäivärahaa myös tämän enimmäismaksuajan jälkeen.

Mahdollisuus lisäpäiviin on käytännössä johtanut siihen, että eläkeikää lähestyvien on kannattanut pohtia mahdollisuutta jättäytyä työelämästä jo ennen eläkeikää. Samalla järjestelmä on johtanut siihen, että muutostilanteissa työnantajat ovat herkemmin päättäneet ikääntyneiden työsuhteita ja toisaalta myös vältelleet palkkaamasta eläkeikää lähestyviä työnhakijoita.

Lakimuutoksen tavoitteena on edistää 55 vuotta täyttäneiden työllisyysastetta sekä parantaa heidän työmarkkina-asemaansa ja työssä jaksamistaan. 

Osana muutoksia ansiopäivärahan lisäpäivien ikäraja nousee vuodella ikäluokkaa kohden vuonna 1963 syntyneistä alkaen ja lisäpäivämahdollisuus poistuu kokonaan vuonna 1965 ja sen jälkeen syntyneiltä. Tämä tarkoittaa, että uudistus vaikuttaa ansiopäivärahaoikeuteen vuodesta 2025 alkaen, jolloin vuonna 1963 syntyneet saavuttavat lisäpäivien nykyisen 62 vuoden ikärajan. Lisäpäivien maksaminen päättyy kokonaan vuonna 2030.

Syntymävuosi
Lisäpäivien ikäraja
Lakimuutos
1957–1960
61 vuotta
ei muutosta
1961–1962
62 vuotta
ei muutosta
1963
63 vuotta
ikäraja nousee
1964
64 vuotta
ikäraja nousee
1965
Ei oikeutta lisäpäiviin
lisäpäivät poistuu

Uusi muutosturva

Lisäpäivien poistamisen tavoite on parantaa eläkeikää lähestyvien mahdollisuuksia jatkaa työelämässä eläkkeeseen asti. Lisäpäivien poistaminen kuitenkin samalla myös heikentää ikääntyvien työttömyysturvaa. Siksi hyväksytty lakipaketti pitää sisällään myös uuden muutosturvan. Sen avulla on tarkoitus tukea 55 vuotta täyttäneitä, jos työsuhde päättyy irtisanomiseen ennen eläkkeelle siirtymistä. Muutosturva ei siis ole käytössä, jos työsuhde päättyy määräaikaisena.

Uusi muutosturvakokonaisuus koskee 55 vuotta täyttäneitä ja se otetaan käyttöön vuoden 2023 alusta alkaen. Muutosturvassa työnhakijalla on oikeus muutosturvarahaan, koulutukseen sekä pidennettyyn työllistymisvapaaseen.

  • muutosturvaraha vastaa kuukauden palkkaa
  • muutosturvakoulutus kestää enintään 6 kuukautta, ja arvo vastaa enintään 2 kuukauden palkkaa
  • työllistymisvapaa kestää 5 päivää tavallista pidempään

Muutosturvan piiriin kuuluminen edellyttää, että henkilö on:

  • irtisanottu tuotannollisilla ja taloudellisilla syillä 1.1.2023 tai sen jälkeen;
  • täyttänyt 55 vuotta irtisanomiseen mennessä;
  • ollut irtisanomiseen mennessä saman työnantajan palveluksessa vähintään 5 vuotta;
  • 60 päivän kuluessa irtisanomisesta ilmoittautunut työnhakijaksi TE-toimistoon.

Irtisanomisen ajankohdalla tarkoitetaan päivää, jona irtisanomisilmoitus on annettu. Jos irtisanomisaika on pitkä, TE-toimistoon on siis ilmoittauduttava jo ennen työttömyyden alkua.

Muutosturvaraha haetaan omasta työttömyyskassasta kolmen kuukauden kuluessa. Jos henkilö ei kuulu työttömyyskassaan, muutosturvaraha haetaan Kelasta. Muutosturvan suuruus on sama riippumatta siitä, maksaako etuuden työttömyyskassa vai Kela. Muutosturvaraha maksetaan työttömyyskassasta, vaikka jäsenyys kassassa olisi alkanut juuri ennen irtisanomista eikä henkilö ole ollut jäsen riittävän kauan saadakseen työttömyyskassasta ansiopäivärahaa.

Muutosturvaraha ei vaikuta työttömyysturvaan tai muihin etuuksiin lukuun ottamatta toimeentulotukea. Se ei myöskään edellytä työttömyyttä. Raha maksetaan, vaikka henkilö työllistyisi välittömästi uudelleen toiselle työnantajalle.

Muutosturvakoulutuksen hankkii TE-toimisto tai ELY-keskus. Muutosturvakoulutukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja siitä voi kieltäytyä ilman työttömyysturvan menetystä.