Charmikas herrasmies tekee eläkesuunnitelmia - YTK

Eläkeputki poistumassa

Hallituksen esitys työttömyysturvan lisäpäivien poistamisesta on annettu eduskunnalle. Muutoksen on tarkoitus tulla voimaan voimaan asteittain vuoden 2023 alusta alkaen. Eläkeputken poistamisen vastapainoksi muutosesitykseen sisältyy toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on nostaa yli 55-vuotiaiden työllisyysastetta ja parantaa heidän työmarkkina-asemaansa.

Ansiopäivärahan lisäpäivät eli eläkeputki

Nykyisen lainsäädännön mukaan palkansaajan perus- ja ansiopäivärahaa voidaan tietyin edellytyksin maksaa enimmäisajan estämättä, kunnes hakija jää eläkkeelle. Malli on turvannut ikääntyneiden työntekijöiden toimeentulon vanhuuseläkkeen alkamiseen saakka.

Näillä säännöillä on käytännössä luotu niin sanottu eläkeputki. Järjestely mahdollistaa työntekijän jäämisen pois työelämästä ennen eläkeikää. Samalla se luo työnantajille kannusteen tarjota ikääntyvälle työntekijälle mahdollisuuden jäädä pois, koska lisäpäivien rahoitukseen liittyy työnantajan omavastuumaksu, mikä käytännössä lisää työnantajan maksuriskiä työntekijöiden ikääntyessä.

Järjestelyn ikävä sivuvaikutus on ollut se, että kynnys palkata eläkeikää lähestyvä työnhakija on voinut nousta. Tämä on osaltaan voinut vaikuttaa siihen, että Suomessa ikääntyneiden työllisyysaste on heikko. Tämä näkyy ikävällä tavalla myös YTK:n jäsenistössä, jossa eläkeikää lähestyvien työttömyysaste on yli kaksinkertainen keskiarvoon nähden.

Eläkeputken poistaminen

Mahdollisuus työttömyysturvan lisäpäiviin on poistumassa lakiesityksen myötä.  Muutos tulee asteittain voimaan 2023 alkaen siten, että lisäpäivien alaikäraja nousee vuodella jokaisella 1963 ja sen jälkeen syntyneellä ikäluokalla. Lisäpäivämahdollisuus poistuu kokonaan vuonna 1965 ja sen jälkeen syntyneillä.

Tällä hetkellä lisäpäiväoikeus on mahdollinen, jos

  • Olet syntynyt vuonna 1955 tai 1956 ja olet täyttänyt 60 vuotta ennen enimmäisajan päättymistä
  • Olet syntynyt vuosina 1957–1960 ja olet täyttänyt 61 vuotta ennen enimmäisajan päättymistä
  • Olet syntynyt vuonna 1961 tai sen jälkeen ja olet täyttänyt 62 vuotta ennen enimmäisajan päättymistä

Esityksen mukaan lisäpäiväoikeus poistuisi 2023 alkaen seuraavalla tavalla:

Lisäpäiväoikeus on mahdollinen, jos

  • Olet syntynyt vuonna 1963 ja olet täyttänyt 63 vuotta ennen enimmäisajan päättymistä
  • Olet syntynyt vuonna 1964 ja olet täyttänyt 64 vuotta ennen enimmäisajan päättymistä

Lisäpäiväoikeutta ei enää ole, jos

  • Olet syntynyt vuonna 1965 tai sen jälkeen​​​​

Muutosturvaa, palkkatukea ja muita yksityiskohtia

Lisäpäivien poistamisen vastapainoksi muutospaketti sisältää työllisyystoimia, joilla tuetaan 55-vuotta täyttäneiden työllisyyttä.

Nykyisen muutosturvan lisäksi luodaan uusi muutosturva. Uudessa muutosturvassa kaikille tuotannollisesta tai taloudellisesta syystä irtisanotuille, yli 55-vuotiaille, jotka ovat olleet yli 5 vuotta saman työnantajan palveluksessa, rahoitetaan työntekijän kuukauden palkkaa vastaava muutosturvaraha sekä enintään 6 kuukautta kestävä koulutus, jonka arvo vastaisi enintään 2 kuukauden palkkaa.

Muutosturva edellyttäisi ilmoittautumista työnhakijaksi TE-toimistoon 60 päivän kuluessa irtisanomisesta.

Muutosturva ei vaikuttaisi työttömyyspäivärahan maksamiseen tai muihin etuuksiin, lukuun ottamatta toimeentulotukea.  Lisäksi nykyisen muutosturvan työllistymisvapaata pidennettäisiin viisi päivää.

Muutosturvarahan maksamisesta vastaisivat työttömyyskassan jäsenten osalta työttömyyskassat ja kassaan kuulumattomien osalta Kela. Muutosturvarahan suuruus olisi sama riippumatta siitä, maksaako etuuden työttömyyskassa vai Kela. Muutosturvaraha maksettaisiin työttömyyskassasta, vaikka henkilö ei olisi ollut kassan jäsen riittävän kauan saadakseen ansiopäivärahaa. Muutosturvakoulutuksen hankkisi TE-toimisto tai ELY-keskus.

Uusi muutosturvapaketti tulisi asteittain voimaan vuodesta 2023 alkaen. Muutosturvan rahoitukseen osallistuisivat työnantajat siten, että nykyinen omavastuumaksu ja uusi muutosturvamaksu huomioidaan järjestelyssä.

TE-palveluiden osalta ikääntyneiden työllisyyttä tuettaisiin 1.1.2023 alkaen siten, että muutosturvan työllistymisvapaata voisi jatkossa käyttää myös osaamis- ja työkykykartoituksen tekemiseen sekä muutosturvakoulutuksen aloittamiseen.

Työllisyyttä pyrittäisiin vahvistamaan myös siten, että 55-vuotta täyttäneiden ja kolme vuotta saman työnantajan palveluksessa olleiden mahdollisuutta siirtyä halutessaan osa-aikatyöhön vahvistettaisiin. Nykylainsäädännön mukaan omasta-aloitteesta tehty työsuhteen osa-aikaistaminen olisi este sovitellun työttömyysetuuden maksamiselle. Työttömyysturvalakiin ei kuitenkaan tehtäisi muutoksia.

Voimaantulo

Muutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2023. Uusia muutosturvaa koskevia säännöksiä sovellettaisiin, jos palkansaaja on irtisanottu tuotannollisista tai taloudellisista syistä 1.1.2023 tai sen jälkeen.