Suomen edukuntatalon portaat - YTK

Hallituksen esitys työttömyysturvan sujuvoittamisesta

Hallitus on esittänyt väliaikaista lakia helpottamaan koronaepidemian aiheuttamaa hakemusruuhkaa. Esitystä ei ole vielä hyväksytty, joten muutokset eivät ole vielä voimassa.

Hallitus on esittänyt väliaikaista lakia (HE61/2020), jonka avulla helpotetaan koronaepidemiasta johtuvaa hakemusruuhkaa. Ehdotuksella on tarkoitus tehdä seuraavia muutoksia:

  1. Sovittelussa ei väliaikaisesti käytetä erityistä sovittelujaksoa eikä laskennallista työtuloa.
  2. Soviteltaessa yritystoiminnan tuloa, voidaan tulot huomioida yrittäjän oman ilmoituksen perusteella.
  3. Työmarkkinatukeen ei väliaikaisesti sovelleta tarveharkintaa.
  4. Työmarkkinatukeen ei väliaikaisesti sovelleta työmarkkinatuen osittamista.
  5. Työttömyysetuutta voidaan maksaa yhteensä enintään kuudelta kuukaudelta ilman päätöstä. 


Esityksellä ei ratkaista hakemusruuhkan ongelmaa

Koronaepidemiasta johtuvat lomautukset ovat kasvattaneet päivärahahakemusten määrän viisitoistakertaiseksi. Tämä on johtanut hakemusruuhkaan, jonka myötä käsittelyajat pitenevät. Hallitus on nyt esittänyt väliaikaista lakia, jonka avulla pyritään helpottamaan työttömyysturvan toimeenpanoa.

On osoittautunut, että näin lyhyessä aikataulussa työttömyysetuuksien käsittelyyn on vain vähän mahdollisuuksia rakentaa muutoksia, jotka ratkaisisivat hakemusten käsittelyn akuuttia ongelmaa. Nyt esitetyt muutokset ovat hyödyllisiä, mutta mittakaavaltaan niiden vaikutus ei ratkaise kokonaistilannetta.

Hakemusruuhkaan on esitetty ratkaisuksi niin sanottua ennakkomaksua, mikä tarkoittaa sitä, että työttömyysetuuden maksajat voivat maksaa päivärahaa ilman päätöstä. Idea on siinä, että kun hakemusta ei ehditä lain asettamassa ajassa ratkaista, maksetaan ensin kevyin perustein peruspäivärahan suuruista päivärahaa. Kun ruuhka helpottaa, voidaan asiaan palata ja maksaa hakijalle loput ansiopäivärahasta päätöksen kera. Käytännössä hakija saisi siis ruuhkasta huolimatta jotain rahaa ja loput sitten myöhemmin.

Ennakkomaksu on ollut laissa jo yli kymmenen vuotta, joten uusi ratkaisu se ei ole. Se aiheuttaa etuudenmaksajille kaksinkertaisen työn ja kokonaisuudessa hidastaa päiväraha-asioiden käsittelyä. Aiemmin ennakkomaksua on voinut olla maksettuna enintään kahden kuukauden ajalta. Nyt väliaikaisella muutoksella tämä on muutettu puoleen vuoteen. Tämä siksi, että maksajilla on riittävästi aikaa käsitellä hakemusruuhka.

Esitetyt muutokset ovat hyviä ja ne auttavat jonkun verran. Hakemusruuhkan alkuvaiheessa käsittelyajat tulevat kuitenkin pitenemään ja helpotusta saadaan vasta, kun lisäresurssi eli uudet käsittelijät pääsevät vauhtiin

Näistä puhutaan

Takaisin Pulssin etusivulle