Mies kävelee kypärä kainalossa työmaan vieressä.

Hallitus on linjannut työssäoloehdon euroistamisesta

Hallitus on päättänyt työllisyyttä edistävistä toimista, joista merkittävin muutos on työttömyysturvan euroistaminen. Euroistamista koskeva lakiesitys on parhaillaan lausunnolla. Lakia ei ole vielä hyväksytty, joten lain sisältö saattaa vielä muuttua alla selostetusta.

Euroistettu työssäoloehto

Euroistaminen tarkoittaa sitä, että työssäoloehdon peruste olisi maksetut eurot, eikä työaika, kuten nykyään. Jatkossakin edellytetään työssäoloa, mutta tämä määritellään eurojen avulla.

Voimassa olevan lain mukaan työssäoloehto kertyy tehtyjen työtuntien mukaan. Päästäksesi ansiosidonnaiselle etuudelle sinun tulee olla ollut palkkatyössä vähintään 26 viikkoa (noin 6 kk) työttömyyttä edeltäneen 28 kuukauden. Tässä huomioidaan pääsääntöisesti työ, jossa työaikasi on ollut vähintään 18 tuntia kalenteriviikossa ja palkkasi on ollut vähintään työehtosopimuksen mukainen.

Ehdotetun euroistamisen myötä sinulle syntyisi oikeus päivärahaan, kun sinulle on kertynyt vaadittuja palkanmaksukuukausia noin kuuden kuukauden ajan (ns. yrittäjän perheenjäsenellä kahdentoista kuukauden ajan.)  Työssäoloehtoa kerryttäisi kuukaudella jokainen kuukausi, jonka aikana sinulle maksettaisiin vähintään 862 euroa palkkaa (vuoden 2022 taso). Lisäksi työssäoloehtoa voisi kerryttää myös 0,5 kuukauden jaksoissa, mikäli maksettu palkka on 431-861 €.

Tulossa maksuperusteisuuden ja ansaintaperusteisuuden yhdistelmä

Hallitus on linjannut, että tulot huomioidaan lähtökohtaisesti maksuperusteisesti eli työssäoloehdon täyttämisessä palkkatulo kohdistetaan sille kalenterikuukaudelle, jossa palkka on maksettu.

Poikkeustilanteissa työssäoloehto voisi kuitenkin kertyä ansaintaperusteisesti viimeisen työssäoloehdon täyttymiseen vaadittavan työssäoloehtokuukauden osalta, mikäli palkka maksetaan vasta työsuhteen päättymistä tai lomautuksen alkamista seuraavan kuukauden aikana eikä työsuhde ole ollut yhdenjaksoinen. Kyseessä olisi siis maksuperusteisen ja ansaintaperusteisen mallin yhdistelmä.  

Toisen poikkeussäännön mukaan etuusmaksatuksen nopeuttamiseksi työttömyyspäivärahaoikeus voisi poikkeuksellisesti alkaa ennen kuin maksuperusteisen työssäoloehdon täyttymiseen vaadittava kalenterikuukausi on päättynyt. Säännöstä sovellettaisiin silloin, jos palkanmaksu tapahtuu myöhemmin kuin kalenterikuukautena, jona työsuoritus on tehty. Näissä tilanteissa työttömyyspäivärahaoikeus voisi alkaa viiden työssäoloehtoa kerryttävän kalenterikuukauden jälkeisen ensimmäisen kalenterikuukauden alusta lukien. Lisäksi edellytetään, että olet työllistynyt yhdenjaksoisesti siten, että jokainen työttömyyttä edeltävä kuukausi kerryttää puolikkaan tai täyden työssäoloehtokuukauden (työsuhteen ei kuitenkaan tarvitse olla yhdenjaksoinen).

 Edellä mainitut poikkeukset koskevat ensimmäistä kertaa työttömyyspäivärahalle tulevia sekä niitä, joiden enimmäisaikamaksuaika ei ole kesken.

Päivärahan perusteena olevan palkan laskeminen tehdään niiltä kuukausilta, jotka huomioidaan työssäoloehdossa. Kuukausia, joiden aikana tuloja ei ole ollut, tai tulot ovat jääneet alle 431 euron, ei huomioida määrittelyssä. Tulona huomioidaan samat tuloerät kuin nykyään. Tulot huomioidaan ensisijaisesti tulorekisterin tietojen perusteella. Jos tulorekisterin tiedot eivät ole riittävät, tulot voidaan osoittaa myös palkkalaskelmilla tai palkkatodistuksella.

Mitä ehdotettu euroistaminen vaikuttaisi ansiopäivärahaan?

Pääsääntöisesti ehdotettu euroistaminen ei vaikuta ansiopäivärahan määrään. Sen sijaan ansioturvan taso voi laskea osa-aikatyötä tai satunnaista työtä tekevien osalta. Tämä johtuu siitä, että työssäoloehto voi täyttyä entistä pienemmällä työmäärällä ja palkalla ja tällöin myös päivärahan määrä jää pienemmäksi. Lakimuutoksen tarkemmat yksityiskohdat ja vaikutukset määräytyvät kuitenkin vasta lainvalmistelun edetessä.

Kun olet kokoaikatyössä eikä sinulla ole palkattomia poissaoloja, ja palkkasi ylittää uuden tulorajan (862 / kk vuoden 2022 tasossa), ei mikään muuttuisi sinun jäädessäsi kokonaan työttömäksi tai lomautetuksi. Ansiopäivärahasi laskettaisiin työttömyyttä edeltävän kuuden kuukauden palkan mukaan.

Jos teet keikka- tai osa-aikatyötä, pääsysi ansiosidonnaiselle riippuisi jatkossa kuukaudessa maksetusta palkasta. Kun työskentelet alle 18 tuntia viikossa, pääsysi ansiosidonnaiselle päivärahalle voi helpottua, jos ansaitset kuukaudessa yli tulorajan 862 e/kk.

Lakiesityksen mukaan työssäoloehtoa voi kerryttää myös puolen kuukauden jaksoissa. Jos palkkasi on pieni, ansioturvan kerryttäminen vaatii enemmän työtä kuin taas parempipalkkaisessa työssä. Myös päivärahan määrä jää pieneksi. Kaavaillun tulorajan kohdalla ansio-osaa ei kertyisi lainkaan.​​​​​​​