Turkoosi pyöräilykypärä on ripustettu kaupunkipyörän tankoon. Syksyinen ilma luo kuvaan haikeutta - YTK

Hallitus päätti eläkeputken poistosta

Hallitus on päättänyt poistaa työttömyysturvan lisäpäivät. Muutos tulee voimaan asteittain 2023 alkaen. Tarkoituksena on nostaa yli 55-vuotiaiden työllisyysastetta. Eläkeputken poistaminen voi heikentää ikääntyneiden työttömien toimeentuloa. Kokonaispakettiin kuuluu muitakin toimenpiteitä.

Eläkeputken poistamisen vaikutus

 • Hallituksen linjauksen mukaan eläkeputken poistaminen alkaisi vaiheittain vuonna 2023.
 • Muutos ei vaikuta jo myönnettyihin lisäpäiviin.
 • Muutos ei vaikuta ennen vuotta 1963 syntyneisiin.
 • Muutos lyhentää vuonna 1963 ja 1964 syntyneiden lisäpäiväoikeutta.
 • Vuonna 1965 ja sen jälkeen syntyneet eivät enää pääse perus- tai ansiopäivärahan lisäpäiville.

Ansiopäivärahan lisäpäivät

Nykyisen lainsäädännön mukaan palkansaajan perus- ja ansiopäivärahaa voidaan tietyin edellytyksin maksaa enimmäisajan estämättä, kunnes hakija jää eläkkeelle. Malli on turvannut ikääntyneiden työntekijöiden toimeentulon vanhuuseläkkeen alkamiseen saakka.

Näillä säännöillä on siis käytännössä luotu niin sanottu eläkeputki. Samaan aikaan lisäpäivien rahoitukseen liittyy työttömyysturvan omavastuumaksu, joka on käytännössä lisännyt työnantajan maksuriskiä työntekijöiden ikääntyessä.

Järjestely mahdollistaa työntekijä jäämisen pois työelämästä ennen eläkeikää ja samalla se luo työnantajille kannusteen tarjota ikääntyvälle työntekijälle mahdollisuuden jäädä pois. Ikävä sivuvaikutus on ollut myös se, että kynnys palkata eläkeikää lähestyvä työnhakija on voinut nousta. Rakenne on johtanut siihen, että Suomessa ikääntyneiden työllisyysaste on heikko. Tämä näkyy ikävällä tavalla myös YTK:n jäsenistössä, jossa eläkeikää lähestyvien työttömyysaste on yli kaksinkertainen keskiarvoon nähden.

Eläkeputken poistaminen

Hallitus on linjannut, että mahdollisuus työttömyysturvan lisäpäiviin poistetaan. Muutos tulee asteittain voimaan 2023 alkaen siten, että lisäpäivien alaikäraja nousee vuodella jokaisella 1963 ja sen jälkeen syntyneellä ikäluokalla. Lisäpäivämahdollisuus poistuu kokonaan vuonna 1965 ja sen jälkeen syntyneillä.

Tällä hetkellä lisäpäiväoikeus on mahdollinen, jos

 • Olet syntynyt vuonna 1955 tai 1956 ja olet täyttänyt 60 vuotta ennen enimmäisajan päättymistä
 • Olet syntynyt vuosina 1957–1960 ja olet täyttänyt 61 vuotta ennen enimmäisajan päättymistä
 • Olet syntynyt vuonna 1961 tai sen jälkeen ja olet täyttänyt 62 vuotta ennen enimmäisajan päättymistä

Hallituksen linjaukseen liittyvän kirjauksen mukaan lisäpäiväoikeus poistuisi 2023 alkaen seuraavalla tavalla:

Lisäpäiväoikeus on mahdollinen, jos

 • Olet syntynyt vuonna 1963 ja olet täyttänyt 63 vuotta ennen enimmäisajan päättymistä
 • Olet syntynyt vuonna 1964 ja olet täyttänyt 64 vuotta ennen enimmäisajan päättymistä

Lisäpäiväoikeutta ei enää ole, jos

 • Olet syntynyt vuonna 1965 tai sen jälkeen

Lisäpäivien poistamisen yksityiskohdat selviävät, kun asiaa koskeva laki myöhemmin valmistellaan kolmikantaisesti. Asiaan vaikuttaa myös, jos enimmäismaksuaikaan tulee muutoksia.​​​​​​​

Muutosturvaa, palkkatukea ja muita yksityiskohtia

Lisäpäivien poistamisen vastapainoksi hallitus linjasi useista muista työllisyystoimista, joilla tuetaan 55-vuotta täyttäneiden työllisyyttä.

Nykyisen muutosturvan lisäksi luodaan uusi muutosturvapaketti. Tässä uudessa muutosturvapaketissa kaikille yli 55-vuotiaille, jotka ovat olleet yli 5 vuotta saman työnantajan palveluksessa, rahoitetaan työntekijän palkkaa vastaavasti 2 kuukautta koulutusta ja 1 kuukausi irtisanomiskorvausta, joka ei siirrä työttömyyspäivärahan alkamisajankohtaa. Lisäksi nykyisen muutosturvan työllistymisvapaata pidennetään.

Uusi muutosturvapaketti tulisi asteittain voimaan vuodesta 2023 alkaen. Muutosturvan rahoitukseen osallistuisivat työnantajat siten, että nykyinen omavastuumaksu ja uusi muutosturvamaksu huomioidaan järjestelyssä.

1.1.2023 alkaen 55 vuotta täyttäneillä pitkäaikaistyöttömillä olisi oikeus kymmenen kuukauden palkkatukeen. Samalla myös työtulovähennyksen enimmäismäärää korotettaisiin.

TE-palveluiden osalta ikääntyneiden työllisyyttä tuetaan 1.1.2023 alkaen siten, että muutosturvan työllistymisvapaata voisi jatkossa käyttää myös osaamis- ja työkykykartoituksen tekemiseen sekä muutosturvakoulutuksen aloittamiseen. Lisäksi irtisanotun työntekijän uudelleen työllistymistä nopeutettaisiin siten, että työhakijaksi ilmoittautuminen, osaamis- ja työkykykartoitus sekä työllistymissuunnitelma tehtäisiin jo irtisanomisaikana.

Työllisyyttä pyritään vahvistamaan myös siten, että 55-vuotta täyttäneiden ja saman työnantajan palveluksessa pidempään olleiden mahdollisuutta siirtyä halutessaan osa-aikatyöhön vahvistettaisiin. Nykylainsäädännön mukaan omasta-aloitteesta tehty työsuhteen osa-aikaistaminen on este sovitellun työttömyysetuuden maksamiselle. Työttömyysturvalakiin ei kuitenkaan tehtäisi muutoksia. Sen sijaan muutos toteutettaisiin kehittämällä työaika- ja työsopimuslakia.

Lisäksi työssä jatkamista edistettäisiin tarkistamalla työturvallisuuslakia sekä toteuttamalla kuntoutuskomitean antamia esityksiä.

Muutosten voimaantulo

Linjauksen mukaisesti muutokset tulisivat voimaan 1.1.2023. Muutokset lakeihin valmistellaan kolmikantaisesti.