Lakinuija lepää kirjojen päällä.

Kiistelty irtisanomislaki lieventää karenssia

Eduskunta on 18.12.2018 hyväksynyt esityksen irtisanomisperusteiden muutoksista. Samalla muutettiin työttömyysturvalain mukaista korvauksetonta määräaikaa eli karenssia. Muutokset tulevat voimaan 1.7.2019.

Syksyn mittaan on valtakuntaa kuohuttanut keskustelu irtisanomiseen liittyvästä lainsäädännöstä. Hallituksen tavoitteena on ollut alentaa työllistymisen kynnystä tarkentamalla irtisanomistilanteisiin liittyvää sääntelyä. Hallitus antoi asiassa esityksen, joka hyväksyttiin eduskunnassa eilen.

Hyväksytyllä esityksellä muutetaan työsopimuslakia ja työttömyysturvalakia. Työsopimuslain osalta muutos koskee työntekijän henkilöön liittyviä irtisanomisperusteita siten, että yrityksen koko otetaan aiempaa selkeämmin huomioon arvioitaessa irtisanomisperusteen asiallisuutta ja painavuutta.

Muutos karenssin kestoon

Työttömyysturvalain osalta korvauksetonta määräaikaa eli niin sanottua karenssia lyhennetään nykyisestä 90 päivästä 60 päivään tilanteissa, joissa työnantaja on päättänyt työsuhteen työntekijästä johtuvasta syystä.

Käytännössä tämä tarkoittaa siis tilanteita, joissa työnantaja on purkanut työsopimuksen koeaikana, työntekijä on irtisanottu työsopimuslain 7 luvun 2 §:ssä tarkoitetulla perusteella tai työnantaja on purkanut työsopimuksen työsopimuslain 8 luvun 1 §:n perusteella.

Korvauksettoman määräajan asettaminen edellyttää jatkossakin sitä, että työsuhteen päättymisen takana on irtisanotun työvoimapoliittisesti moitittava menettely. Karenssi ei siis ole automaattinen seuraamus työsuhteen päättymisestä.

Perusteltu muutos

Muutosta voidaan pitää perusteltuna. Kun irtisanomiseen liittyviä sääntöjä kevennetään, on kohtuullista samalla myös keventää työttömyysturvaan liittyviä seuraamuksia. Muutos toteutetaan lisäksi siten, että karenssin keveneminen ei koske pelkästään niitä, joiden työsuhteen irtisanominen liittyy yrityksen kokoon. Muutos koskee siis kaikkia, joiden työsuhde irtisanotaan henkilökohtaisin syin.

Muutoksen myötä työttömyysturvalakiin tulee sikäli mielenkiintoinen tilanne, että karenssi on 90 päivää, jos eroaa itse, mutta 60 päivää, jos käyttäytyy moitittavasti ja työnantaja irtisanoo. Aika näyttää aiheutuuko tästä käytännön ongelmia.

Näistä puhutaan

Takaisin Pulssin etusivulle