Mies valkoisessa kauluspaidassa sovittaa värikkäitä rattaita yhteen - YTK

Lakimuutoksia työttömän työnhakijan velvollisuuksiin

Torstaina 23.4.2020 hallitus on antanut eduskunnalle esityksen lakimuutoksista, jotka vähentävät työttömän työnhakijan velvollisuuksia koronaepidemian aikana. Lakimuutokset eivät vielä ole voimassa. (Hyväksytty eduskunnassa 30.4.2020)

Esitetyillä lakimuutoksilla (HE58/2020) vähennettäisiin työnhakijan velvollisuuksia, mikä samalla vähentäisi TE-toimistojen tehtäviä ja takaisi niille paremmat mahdollisuudet selvitä koronaepidemian aiheuttamasta ruuhkasta.

  • Starttirahan enimmäiskestoa pidennettäisiin väliaikaisesti kuudella kuukaudella. Starttirahaa voitaisiin siten myöntää yhteensä enintään 18 kuukauden ajalle. Muutos olisi väliaikainen ja se olisi voimassa 30.6.2021 asti. Muutosta sovellettaisiin niihin strattirahapäätöksiin, jotka tehtäisiin lain voimassa ollessa. Tämä päivämäärä tarkentuu, kun laki hyväksytään.
  • Työnhakijalle järjestettäisiin ensimmäinen haastattelu kahden viikon kuluessa työnhaun alkamisesta vain silloin, kun se työ- ja elinkeinotoimiston arvion mukaan on tarkoituksenmukaista. Muutos olisi väliaikainen ja se olisi voimassa 30.6.2020 asti. Säännöstä sovellettaisiin takautuvasti 16.3.2020 alkaen.
  • TE-toimiston verkkopalvelussa työnhaun käynnistämiseen liittyvien toimien yhteydessä edellytettävään palvelutarpeen arvioimiseksi tarpeellisten tietojen antamisen ja työllistymissuunnitelmaluonnoksen laatimisen laiminlyönti ei johtaisi työnhaun voimassaolon päättymiseen. Muutos olisi väliaikainen ja se olisi voimassa 30.6.2020 asti. Säännöstä sovellettaisiin takautuvasti 16.3.2020 alkaen.
  • Työnhakijan oikeus työttömyysetuuteen jatkuisi työttömyysturvalaissa tarkoitettujen lyhytkestoisten opintojen estämättä, vaikka opinnot viivästyisivät COVID-19-pandemian takia. Muutos olisi väliaikainen ja se olisi voimassa 31.12.2020 asti. Tällä hetkellä ei ole tietoa soveltamisen alkamisesta.
  • Työttömyysturvalain säännöstä, joka koskee työttömyysetuuden menettämistä työllistymissuunnitelman toteuttamatta jättämisen perusteella, ei sovellettaisi. Muutos olisi väliaikainen ja se olisi voimassa 31.7.2020 asti. Tällä hetkellä ei ole tietoa soveltamisen alkamisesta.
  • Työttömyysturvalaissa säädettäisiin, että työnhakijalla on pätevä syy keskeyttää palvelu myös COVID-19-pandemiasta johtuvasta perustellusta syystä. Muutos olisi väliaikainen ja se olisi voimassa 31.7.2020 asti. Tällä hetkellä ei ole tietoa soveltamisen alkamisesta.

Tarkoituksenmukaisia muutoksia

Esitetyt muutokset ovat hyviä ja tarkoituksenmukaisia. Ne helpottavat työttömien ja lomautettujen elämää tilanteessa, jossa koronaepidemian vaikutukset ulottuvat lähes jokaiselle elämänalueelle. Muutokset eivät myöskään käytännössä vaadi mitään tai hyvin vähän työnhakijalta, jos muutokset tulevat voimaan. Sen sijaan työnhakijalta vaaditaan tarkkuutta, kun väliaikaisten pykälien voimassaolo lakkaa.

Näistä puhutaan

Takaisin Pulssin etusivulle