Mies nousee portaita

Lakimuutoksia vuodelle 2024

Hallitus on viime viikolla antanut esityksensä työttömyysturvan lakimuutoksista. Lakiesitykset sisältävät seuraavat muutokset:

  • Indeksien jäädytys
  • Lomakorvauksen jaksotus
  • Omavastuupäivien nosto viidestä seitsemään
  • Lapsikorotusten poisto
  • Suojaosuuden poisto
  • Työssäoloehdon euroistaminen ja pidentäminen 6 kuukaudesta 12 kuukauteen

Lakimuutosten vaikutus

Ehdotetut lakimuutokset eivät heti vaikuta nyt maksussa oleviin ansiopäivärahoihin. Jos lakimuutokset hyväksytään, on ensimmäinen vaikutus se, että ensi tammikuussa ansiopäiväraha ei nouse, kun indeksitarkistusta ei tehdä. Tämä muutos koskee kaikkia ansiopäivärahan saajia.

Seuraava vaikutus näkyisi viimeistään toukokuussa, kun maksamme ansiopäivärahaa huhtikuulta. Silloin emme enää maksa lapsikorotuksia. Tämä muutos vaikuttaa sinuun, jos sinulla on huollettavanasi alaikäisiä lapsia ja olet saanut lapsikorotusta.

Huhtikuusta alkaen emme enää huomioisi suojaosaa sovitellun ansiopäivärahan määrässä. Kun toukokuussa maksamme päivärahoja huhtikuulta, on maksamamme sovitellut päivärahat aiempaa pienempiä. Tämä muutos vaikuttaa sinuun, jos sinulla on ensi huhtikuussa tai sen jälkeen tuloa osa-aikaisesta työskentelystä.

Vuoden alusta tulisi käyttöön lomakorvauksen jaksotus. Lomakorvauksen jaksotus estää päivärahan maksamisen ajalta, jota lomakorvaus vastaa. Tämä koskee sinua, jos työsuhteesi päättyy 1.1.2024 jälkeen ja sinulle on pitämättömiä lomia, jotka kuitataan lomakorvauksella.

Vuoden alusta omavastuuaika pitenisi viidestä päivästä seitsemään päivään. Tämä koskee niitä, jotka jäävät ensi vuonna työttömiksi tai joilla työssäoloehdon täyttymisen jälkeen tulee uusi omavastuuaika.

Työssäoloehdon muutokset koskevat lopulta kaikkia, koska ansiopäivärahaoikeus perustuu työssäoloehtoon. Alkuun muutos koskee käytännössä vain niitä, joiden työssäoloehto on täyttymässä ensi syksynä. Tämän jälkeen jokainen alkaa kerryttämään työssäoloehtoa uusilla säännöillä. Vaikutus ansiopäivärahan määrän on vähäinen.

Indeksien jäädytys

Lain mukaan ansiopäivärahan määrään vaikuttavia peruspäivärahan, peruspäivärahan korotusosan sekä lapsikorotuksen määriä tarkistetaan kansaneläkeindeksillä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että ansiopäivärahan määrä on vuosittain hieman muuttunut elinkustannusten muuttuessa.

Nyt annetun esityksen mukaan tällaista elinkustannuksiin sidottua tarkistusta ei vuosina 2024–2027 tehtäisi. Ansiopäivärahan taso ei siis muutu, vaikka elinkustannukset muuttuisivat. Ilman esitettyä indeksin jäädytystä ansiopäivärahan taso nousisi ensi vuonna noin 15–20 euroa kuukaudessa riippuen ansiopäivärahan tasosta.

Indeksin jäädytys vaikuttaisi heti ensi vuoden alusta.

Lomakorvauksen jaksotus

Hallituksen esityksen mukaisesti voisimme jatkossa aloittaa ansiopäivärahan maksamisen vasta sen jälkeen, kun lomakorvauksen vaikutus on päättynyt.

Jos sinulla on työsuhteen päättyessä pitämättömiä lomia, ne maksetaan sinulle rahana. Tällainen lomakorvaus jatkossa estäisi meitä maksamasta sinulle ansiopäivärahaa ajalta, jolle lomakorvaus jaksotetaan. Jos sinulle maksetaan rahana esimerkiksi kuukauden loma, voisimme aloittaa päivärahan maksamisen vasta noin kuukauden kuluttua työttömyyden alkamisesta.

Lain suunniteltu voimaantulo on 1.1.2024. Muutosta sovellettaisiin vuosilomakorvaukseen, joka maksetaan lain voimaantulon jälkeen päättyneen vähintään yli kaksi viikkoa kestäneen työsuhteen perusteella.

Omavastuupäivien nosto viidestä seitsemään

Työttömyyden alussa on omavastuuaika. Vain poikkeustapauksissa voimme maksaa ansiopäivärahaa omavastuuajalta. Nykyisellään omavastuuaika on viisi päivää. Kun omavastuuaikaa käytetään, voimme maksaa ansiopäivärahaa vasta, kun olet ollut työttömänä työnhakijana viittä täyttä työpäivää vastaavan ajan.

Hallituksen esityksen mukaan tätä omavastuuaikaa nostetaan viidestä päivästä 7 päivään. Kun omavastuuaikaa käytetään, voisimme siis maksaa sinulle ansiopäivärahaa vasta, kun olet ollut työttömänä työnhakijana seitsemää täyttä työpäivää vastaavan ajan. Tätä pidempää omavastuuaikaa soveltaisimme, jos omavastuuaika alkaa 1.1.2024 jälkeen.

Lapsikorotusten poisto

Hallituksen esityksen mukaisesti emme enää maksaisi ansiopäivärahaan lapsikorotuksia 1.4.2024 alkaen.

Suojaosuuden poisto

Hallituksen esityksen mukaisesti emme enää huomioisi suojaosaa sovitellun ansiopäivärahan määrän laskemisessa. Tätä muutosta soveltaisimme, kun hakujakso alkaa 1.4.2024 tai sen jälkeen. Käytännössä tämä muutos pienentää sovitellun ansiopäivärahan määrää.

Työssäoloehdon euroistaminen ja pidentäminen 12 kuukauteen

Hallituksen esityksen mukaisesti työssäoloehdon täyttäminen edellyttäisi jatkossa sitä, että olet 28 lähinnä edellisen kuukauden aikana työttömyyskassan jäsenenä kerryttänyt kaksitoista työssäoloehtokuukautta.

Työssäoloehtokuukaudeksi luettaisiin sellainen kalenterikuukausi, jona sinulle on maksettu vähintään 930 euroa palkkaa (vuoden 2023 tasossa). Työssäoloehtokuukaudet voisivat kertyä myös puolikkaina kuukausina, jos palkkatulo kalenterikuukauden aikana olisi vähintään 465 euroa, mutta vähemmän kuin 930 euroa. Euromääriä tarkistettaisiin vuosittain kansaneläkeindeksillä.

Työssäoloehtoa koskevia muutoksia soveltaisimme 2.9.2024 alkaen. Jos työssäoloehtosi täyttyy ennen 2.9.2024, soveltaisimme nykyisiä säännöksiä työssäoloehdon täyttymisessä ja ansiopäivärahan laskennassa.